งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพยากรณ์โรค ความดันโลหิตสูง ศุภวรรณ มโนสุนทร (B.Sc, MPH, Ph.D) สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการ วิเคราะห์และพยากรณ์โรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพยากรณ์โรค ความดันโลหิตสูง ศุภวรรณ มโนสุนทร (B.Sc, MPH, Ph.D) สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการ วิเคราะห์และพยากรณ์โรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพยากรณ์โรค ความดันโลหิตสูง ศุภวรรณ มโนสุนทร (B.Sc, MPH, Ph.D) สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการ วิเคราะห์และพยากรณ์โรค 15-14 กันยายน 2555 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

2 ความสำคัญและ ความเป็นมา 2012, องค์การอนามัยโลกประมาณว่า ประชากรโลก จาก 194 ประเทศ จำนวน 970 ล้าน เป็นความดันโลหิต สูง โดย 330 ล้านคน อยู่ในประเทศ พัฒนา และ 640 ล้านคนอยู่ในประเทศ กำลังพัฒนา และ ในปี 2025 ประมาณว่าประชากรโลก 1.56 พันล้าน เป็นความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ ครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิต จาก Stroke และ IHD มีสาเหตุจาก HT Ref: World Health Statistics 2012

3 DALY Attributable to Risk Factors by Age and Gender 2009, Thailand Source : Burden of disease in Thailand 2009, BOD working group WSH = Water Sanitation Health 15

4 เบาหว าน ความดัน โลหิตสูง การสำรวจสุขภาพประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป NHES III (2546 - 2547) NHES IV (2551 - 2552) ความชุก 6.9% ความชุก 22.0% ความชุก 21.4% ทราบว่าป่วย 43.4% ทราบว่าป่วย 68.8% ทราบว่าป่วย 28.6% ทราบว่าป่วย 49.7% ควบคุมได้ 28.5% ควบคุมได้ 12.2% ควบคุม ได้ 8.6% ควบคุมได้ 20.9%

5 วัตถุประสงค์การศึกษา 1. ศึกษาแนวโน้มการตายจาก ความดันโลหิตสูง ระหว่างปี 2543 -2553 2. เปรียบเทียบแนวโน้มการตาย ระหว่าง HT crude death, HT number of death, HT Age Adjusted: 2553* 3. พยากรณ์แนวโน้มการตายจาก โรคความดันโลหิตสูง (5 ปี ) แหล่งข้อมูล : สำนักนโยบายและแผน สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6 HT Crude Death 2543-2553 HT Crude Death 2543-2553 HT No. of Death 2543-2553 HT No. of Death 2543-2553 HT: I 10 – I 15 HT Indirect Age-Adjusted (2553) Regression Technique (Curve Estimation) HT Prediction* *Global burden of hypertension: analysis of worldwide data

7 รหัสโรคที่ใช้ใน การศึกษา รหัส ICD-10 = I 10 – I 15 = Hypertensive diseases I 10 = Essential (primary hypertension) I 11 = Hypertensive heart disease I 12 = Hypertensive renal disease I 13 = Hypertensive heart disease & Hypertensive renal disease I 14 = Hypertension in pregnancy I 15 = Secondary hypertension

8 Crude death/100,000 Age adjusted Death Number

9 การพยากรณ์การตายจากโรคความดันโลหิตสูง 2543-2553, 2554-2558

10 ร้อยละการคักรองความดันในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาและความรู้การ ป้องกัน CVD ในประชากร 15-74 ปี จากการสำรวจพฤติกรรม เสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

11 ร้อยละของพฤติกรรมสุขภาพ ในประชากร 15-74 ปี จาก การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

12 ผลการศึกษา/ข้อจำกัดการศึกษา/ ข้อเสนอแนะ แนวโน้มการลดลงของการตายจากโรค ความดันโลหิตสูงทั้งเพศชายและเพศหญิง (decrease but fluctuate) การวินิจฉัยการตาย vs แพทย์เฉพาะทาง นโยบายสาธารณะ / การจัดการดูแลตนเอง (ชุมชน, บุคคล) / นำการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพเข้าสู่กระบวนการรักษา

13 National Policies and Plan Response to Lifestyle Diseases Epidemic Thailand Healthy Lifestyle Strategic Plan (B.E.2011-2020) National Food Safety Strategic Plan (B.E.2011-2020) National Overweight and Obesity Management Strategic Plan(2010-2014) 2010,2011 Bridging health promotion intervention policy with behavioral risk factor surveillance in Thailand, The 7th World Alliance for Risk Factor Surveillance (WARFS) Global Conference, Toronto, Ontario, Canada, 16-19 October 2011 Supawan Manosoontorn: Bridging health promotion intervention policy with behavioral risk factor surveillance in Thailand, The 7th World Alliance for Risk Factor Surveillance (WARFS) Global Conference, Toronto, Ontario, Canada, 16-19 October 2011 Diseases Specific Vertical Program Vertical program: Reorientation to Risks focused 1.Health Service Reoriented: Standardized & Proactive Screening & communication and behavior modification 2. Health system reform and support Healthy Thailand 9 th national Health Development Plan 2001-2006 10 th national Health Development Plan 2007-2011 Thailand Healthy Lifestyle Strategic Plan (draft) 2007-2010 National Policy: Tobacco Control, Injury Control, Diet & PA, Alcohol Control for Health Public Policy Promotion for Healthy Diet, PA & Stress Coping, Tobacco & Alcohol Reduction Comprehensive risk screening communication & management Diseases Management 11

14 Trend of mobidity/100,000 from lifestyle disease and key health promotion intervention policy with behavioral risk factor surveillance in Thailand Launch HT/DM/CA Screening and Non- pharmacologic care Push HT/DM awareness and start national exercise campaign Start CBI for comprehensive risk reduction Improve standard of HT/DM/CA screening Input awareness and screening of CVD Improve quality of DM/HT care 12 Bridging health promotion intervention policy with behavioral risk factor surveillance in Thailand, The 7th World Alliance for Risk Factor Surveillance (WARFS) Global Conference, Toronto, Ontario, Canada, 16-19 October 2011 Supawan Manosoontorn: Bridging health promotion intervention policy with behavioral risk factor surveillance in Thailand, The 7th World Alliance for Risk Factor Surveillance (WARFS) Global Conference, Toronto, Ontario, Canada, 16-19 October 2011

15 กรอบแนวคิดการป้องกันควบคุมโรค Methods for chronic disease prevention and control (Ross CB., Patrick LR. And James RD. Chronic Disease Epidemiology and Control, p. 7) Primary prevention Secondary prevention Tertiary prevention Susceptible Asymptomatic Symptomatic Reduced disease incidence Reduced prevalence/ consequence Reduced complication/ disability Prevention strategy Population’s disease status Effects

16 2555 แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงใน เวชปฏิบัติทั่วไป พ. ศ. 2555 โดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศ ไทย

17

18


ดาวน์โหลด ppt การพยากรณ์โรค ความดันโลหิตสูง ศุภวรรณ มโนสุนทร (B.Sc, MPH, Ph.D) สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการ วิเคราะห์และพยากรณ์โรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google