งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ เสนางคะบดี มหาโยธิน โยธิน อัศวิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ เสนางคะบดี มหาโยธิน โยธิน อัศวิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

3 เสนางคะบดี

4

5 มหาโยธิน

6 โยธิน

7 อัศวิน

8 เหรียญรามมาลา เข็มกล้ากลางสมร

9 เหรียญรามมาลา

10 เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชู ยิ่ง ช้างเผื อก

11 ชั้น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อักษรย่อ สูงสุด มหาปรมาภรณ์ ช้างเผือก ม. ป. ช. ๑ ประถมาภรณ์ ช้างเผือก ป. ช. ๒ ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก ท. ช. ๓ ตริตาภรณ์ ช้างเผือก ต. ช. ๔ จัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก จ. ช. ๕ เบญจมาภรณ์ ช้างเผือก บ. ช.

12 มหาปรมาภรณ์ ช้างเผือก

13 ประถมาภรณ์ ช้างเผือก

14 ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก

15 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

16

17 เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ อันมีเกียรติยศ ยิ่ง มงกุฎ ไทย

18 ชั้น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อักษรย่อ สูงสุด มหาวชิร มงกุฎ ม. ว. ม. ๑ ประถมาภรณ์ มงกุฎไทย ป. ม. ๒ ทวีติยาภรณ์ มงกุฎไทย ท. ม. ๓ ตริตาภรณ์ มงกุฎไทย ต. ม. ๔ จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย จ. ม. ๕ เบญจมาภรณ์ มงกุฎไทย บ. ม.

19 มหาวชิรมงกุฎ

20 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

21 ทวีติยาภรณ์มงกุฎ ไทย ตริตาภรณ์มงกุฎ ไทย

22 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

23 เครื่องแบบ เต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท. ม. และ ต. ช. ต. ช. และ ต. ม. เต็มยศ พ. ต. ท. เต็มยศ พ. ต. อ.

24

25 เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ อันเป็นที่ สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณา ภรณ์ เครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ อันเป็นที่ สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณา ภรณ์

26 ปฐม ดิเรก คุณา ภรณ์

27 การประดับ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ชาย หญิง

28 ทุติยดิเรก คุณาภรณ์ ตติยดิเรก คุณาภรณ์

29 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ เบญจม ดิเรกคุณาภรณ์ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์

30 เครื่องราชอิส ริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่ง รามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษ

31

32 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับ พระราชทาน เป็นบำเหน็จความชอบ ใน พระองค์พระมหากษัตริย์ ตราวชิรมาลาตรารัตนวราภรณ์ตราวัลลภาภรณ์ ๓.๓.


ดาวน์โหลด ppt ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ เสนางคะบดี มหาโยธิน โยธิน อัศวิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google