งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

2 การเตรียมพร้อมสู่ AEC
สารบัญ เศรษฐกิจเวียดนาม เป้าหมายนโยบาย การเตรียมพร้อมสู่ AEC ASEAN Connectivity โอกาสและความท้าทาย ถาม & ตอบ

3 เศรษฐกิจเวียดนาม

4 เศรษฐกิจเวียดนามปี 2555 Area 331,690 Sq.Km. (64% of Thailand)
Population 91.5 millions Real GDP Growth 5.03 % Inflation 6.81 % (18.13 % in year 2554) Per Capita Income 1, USD (Thai : 5,470.9 USD) CPI ratios 9.21 % Currency Vietnam Dong (VND) (1 THB = 670 VND)

5 เศรษฐกิจเวียดนามปี 2555 FDI 16.3 Billions USD Foreign Trade
Main Exports Telephones, Textiles, Computers, Footwear, Fishery Export Markets US, EU, ASEAN, China, ROK and Japan Main Imports Machines, Computers, Textile, Telephone Import Markets China, ASEAN, Taiwan, Japan and EU Number of Tourist 6,847,678

6 เศรษฐกิจเวียดนาม

7 เศรษฐกิจเวียดนาม

8 ปัญหาเงินเฟ้อและการผันผวนของค่าเงินสกุลท้องถิ่น
เศรษฐกิจเวียดนาม ปัญหาเงินเฟ้อและการผันผวนของค่าเงินสกุลท้องถิ่น

9 เศรษฐกิจเวียดนาม

10 นโยบายเวียดนาม เป้าหมาย นโยบาย ปี 2556 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
การปฏิรูปกฎหมาย การแก้ปัญหาทุจริตภาครัฐ การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

11 การเตรียมความพร้อมสู่ AEC

12 การเตรียมความพร้อมสู่ AEC
ประชาคม สังคมและวัฒนธรรม อาเซียน (ASCC) กฎบัตรอาเซียน การเมืองและความมั่นคง อาเซียน (APSC) ASEAN Charter ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC)

13 การเตรียมความพร้อมสู่ AEC
เวียดนามความต้องการผลประโยชน์จากลงทุนและการค้ากับประเทศอาเซียน ในฐานะของสมาชิกอาเซียน และหวังจะได้รับสิทธิพิเศษ GSP (Generalized System of Preferences) อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

14 การเตรียมความพร้อมสู่ AEC
การเตรียมความพร้อมของเวียดนาม เวียดนามเร่งผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การลุงทุน การเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยว และความมั่นคงของชาติ กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เวียดนามมุ่งสนับสนุนให้สันติสุขในทะเลตะวันออก โดยเน้นการแก้ไข ข้อพิพาทในทะเลตะวันออกด้วยสันติวิธี เวียดนามดำเนินบทบาทของตนอย่างแข็งขันทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในแง่ของการปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ เช่น ในกรอบของระบบอัตราภาษีพิเศษร่วม (Common Effective Preferential Tariff – CEPT) ของเขตการค้าเสรี

15 ASEAN Connectivity การเชื่อมโยงในอาเซียนเป็นผลสืบเนื่องจากความริเริ่มของไทยในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนเมื่อปี 2552 แผนแม่บทฯ (ASEAN Master Plan on Connectivity) ครอบคลุมการเชื่อมโยงในอาเซียน 3 รูปแบบ ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสถาบัน/ระบบ และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน การเชื่อมโยงจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการสร้างประชาคมของอาเซียน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ

16 เส้นทางเชื่อมต่อไทย – เวียดนาม
R9 มุกดาหาร-สะหวันเขต-ลาวบาว-เว้-ดานัง R12 นครพนม-คำม่วน ห่าติ๋ง-วิงห์-ฮานอย-กว่างสี(จีน) R8 บึงกาฬ-ปากซัน-วิงห์-ฮานอย-กว่างสี R10 นครโฮจิมินห์-เกิ่นเทอ สีหนุวิลล์-เกาะกง-ตราด-ระยองชลบุรี-กรุงเทพฯ

17 สภาพเส้นทางในเวียดนามและประเทศเพื่อนบ้าน
เส้นทาง R7 จ.เหงอาน เส้นทางด่วน กรุงฮานอย-จ.นิงห์บิ่งห์ เส้นทางเชื่อมต่อเมืองเว้ กับ จ.กว่างจิ เวียดนาม

18 สภาพเส้นทางในเวียดนามและประเทศเพื่อนบ้าน
เส้นทาง R13 ใน จ. สตึงเตร็ง กัมพูชา เส้นทาง R9 ในแขวงสะหวันนะเขต ลาว เส้นทาง R13 มุ่งสู่นครโฮจิมินห์ เวียดนาม

19 โอกาสและความท้าทายของเวียดนามต่อไทย
การค้าไทย-เวียดนาม ปี 2555 มูลค่าการค้ารวม 8,411 ล้าน USD โดยไทยส่งออก 5,792 ล้าน USD และนำเข้า 2,619 ล้าน USD มูลค่าการลงทุนรวม 308 โครงการ มูลค่ารวม 6,361 ล้าน USD โดยไทยเป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 9 ในเวียดนาม สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลไม้สด ยางพารา เหล็กและกระดาษ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำมันดิบ ด้ายและเส้นใย สัตว์น้ำแช่แข็ง เครื่องคอมพิวเตอร์ ชาและกาแฟ นักท่องเที่ยวเวียดนามเดินทางไปไทย 580,000 คน

20 โอกาสและความท้าทายของเวียดนามต่อไทย

21 โอกาสและความท้าทายของเวียดนามต่อไทย
ตลาดบริโภคขนาดใหญ่ กลุ่มคนมีฐานะและเวียดนามโพ้นทะเลมีกำลังซื้อสูง สินค้าไทยได้รับความนิยมสูง พื้นฐานทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ที่ตั้งใกล้กับไทย ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการผลิต : แร่ธาตุ แรงงาน การเมืองมีเสถียรภาพ การแก้ไขกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที นโยบายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว

22 โอกาสและความท้าทายของเวียดนามต่อไทย
เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ ปัญหาเงินเฟ้อและค่าเงินด่อง เศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกและ SMEs แรงงาน (เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย) ที่ดิน กฎหมายเปลี่ยนแปลงบ่อยและหน่วยงานท้องถิ่นตีความกฎหมายแตกต่างกัน ปัญหาทุจริตภาครัฐ

23 เวียดนามกับการค้าอาเซียน

24 โอกาสและความท้าทายของเวียดนามต่อไทย
เวียดนาม – ไทย คู่ค้าหรือคู่แข่ง ?

25 ถาม & ตอบ

26 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย


ดาวน์โหลด ppt นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google