งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำเชื้อ จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการ ผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำเชื้อ จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการ ผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำเชื้อ จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการ ผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

2 น้ำเชื้อ (Semen) น้ำเชื้อ คือ ของเหลวสีขาวขุ่น ซึ่งหลั่ง ออกมาจากอวัยวะเพศของสัตว์เพศผู้ขณะ ทำการผสมพันธุ์ 1.ตัวอสุจิ (Spermatozoa) 2.สารซึ่งหลั่งจากต่อมเพศผู้ ได้แก่ Seminal plasma น้ำเชื้อ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

3 ตารางแสดงคุณลักษณะของน้ำเชื้อ โคนมโค เนื้อ ปริมาตรน้ำเชื้อที่รีดได้แต่ละครั้งโดยประมาณ6 ซีซี4 ซีซี ความเข้มข้นของอสุจิ(ล้านตัว/ml)จากน้ำเชื้อที่รีดได้แต่ ละครั้งโดยประมาณ 1,2001,000 ปริมาณตัวอสุจิทั้งหมดจากน้ำเชื้อที่รีดได้แต่ละครั้ง โดยประมาณ(ล้านตัว) 7,0006,500 จำนวนอสุจิที่แข็งแรงสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า70%65% จำนวนอสุจิที่มีรูปร่างปกติ80% PH6.5-7

4 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำเชื้อโค องค์ประกอบปริมาณ (มิลลิกรัม/100 ซีซี) ฟรุคโต๊ส(Fructose)530 ซอบิทอล(Sorbitol)75 กลีเซอริล พอสโฟริล คลอไรด์ Glyceryl phosphoryl choline (GPC) 350 อินโนซิทอล(Inositol)35 กรดซิติก(Citric Acid)720 เออโกไทโอนีน(Ergothionine)0 พลาสมาโลเจน(Plasmalogen)60 โซเดียม(Sodium)230 โพแทสเซี่ยม(Potassium)140 คลอรีน(Chlorine)180 แคลเซี่ยม(Calcium)44 แม็กนีเซี่ยม(Magnesium)9

5 ปริมาณน้ำเชื้อ (Semen) ของโคที่หลั่ง ออกมาแต่ละครั้ง จะประมาณ 2-8 มิลลิลิตร หรือซีซี ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) 6.5-7 มีจำนวนตัวอสุจิ ประมาณ 1,200 ล้าน ตัวต่อปริมาตรน้ำเชื้อ 1 มิลลิลิตร

6 ตัวอสุจิ ความยาว 60-70 ไมครอน (1 ไมครอน เท่ากับ 1/1000 มิลลิเมตร) หัวอสุจิจะมีลักษณะกลมรีและแบน ขนาดของส่วนหัวยาวประมาณ 8-10 ไมครอน กว้าง 4 ไมครอน และหนาประมาณ 0.5 ไมครอน

7 อสุจิที่หลั่งออกจากพ่อพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ พันธุ์ จะมีรูปร่างปกติประมาณ 80 % ของจำนวน อสุจิที่หลั่งออกมาทั้งหมด ประมาณ 80-90 % ของตัวอสุจิที่มีรูปร่าง ปกตินี้ สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ด้วย ความเร็วไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ต่อนาที

8 ตัวอสุจิที่ปกติ จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัวและส่วนหาง ส่วนหางจะสามารถแยกได้อีกเป็น 3 ส่วน คือส่วนกลาง(mid piece), ส่วนหลัก (main piece) และส่วนปลาย(end piece)

9

10

11 ส่วนหัวของตัวอสุจิ จะถูกปกคลุมด้วยอะโครโซม (Acrosome) และโพสนิวเคลีย แคป (Postnuclear cap)

12 อะโครโซม(Acrosome) จะคลุมส่วน หัวด้านหน้า โพสนิวเคลีย แคป(Postnuclear cap) จะปกคลุมส่วนหัวด้านท้ายส่วนที่จะต่อกับ หาง

13 อสุจิจะสามารถเจาะทะลุเปลือกไข่เพื่อ เข้าผสมกับไข่ จำเป็นต้องอาศัยเอ็นไซม์ (Enzyme) จากอะโครโซมเพื่อสลายเปลือก ไข่ ถ้าอะโครโซมผิดปกติ หรือถูกทำลาย อสุจิจะไม่สามารถเจาะทะลุเปลือกไข่เพื่อ เข้าไปผสมได้

14 ส่วนหางของตัวอสุจิ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ -ส่วนกลาง(mid piece) -ส่วนหลัก(main piece) -ส่วนปลาย(end piece)

15

16 หางส่วนกลาง(mid piece) เป็นส่วนหางที่มีลักษณะหนา ยาว ประมาณ 8-10 ไมครอน ประกอบไปด้วยไม โตครอนเดีย(Mitochondria) ซึ่งเป็นแหล่ง พลังงาน

17 ส่วนต่อของหางส่วนกลาง(Mid piece) กับหัวของอสุจิ จะเป็นจุดที่อสุจิ สลัดส่วนหางออก ในขณะที่เข้าผสมกับ นิวเคลียส(Nucleus) ของไข่

18 หางส่วนหลัก(main piece) ยาวประมาณ 40-50 ไมครอน

19 หางส่วนปลาย(end piece) จะยาว ประมาณ 3 ไมครอน

20 องค์ประกอบหลัก ๆ ของส่วนหาง ซึ่ง เป็นส่วนที่ให้อสุจิเคลื่อนที่ได้ คือ เส้น แกนกลาง(axial filament) เส้นแกนกลางนี้ จะประกอบด้วยเส้นใย เล็ก ๆ เริ่มจากพร็อกซิมอล เซนทิโอล (Proximal centriole) และยาวไปตลอดจน สุดปลายหาง

21

22 เส้นใยที่ประกอบเป็นเส้นแกนกลางนี้ จะเรียงตัวเป็นคู่ตามแนวยาวเพื่อการโบกพัด ให้อสุจิเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้

23

24 ลักษณะที่ผิดปกติของอสุจิ (Abnormal morphology of Sperm) การหลั่งน้ำเชื้อของพ่อโคทุกครั้ง จะมี ตัวอสุจิที่มีความผิดปกติของรูปร่างปน ออกมาเสมอประมาณ 8-10 %

25 ปริมาณ 8-10 % นี้ ไม่ก่อให้เกิด ความผิดปกติและไม่ถือว่ามีความ ผิดปกติ แต่ถ้าตัวอสุจิที่หลั่งออกมามีความ ผิดปกติของรูปร่างมากกว่า 25% จึงถือ ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น

26 ความผิดปกติของน้ำเชื้อที่มักพบ จะมี 3 อย่าง คือ 1.เกิดความผิดปกติที่ส่วนหัว 2.เกิดความผิดปกติที่ส่วนหาง 3.มีความผิดปกติโดยเกิดไซโตพลาสมิก ดรอป(Cytoplasmic droplets)

27 1.ความผิดปกติที่ส่วนหัว เช่น หัวใหญ่, หัวเล็ก, หัวเบี้ยว, หัวแหลม, มี 2 หัว

28

29 2.ความผิดปกติที่ส่วนหาง เช่น หางม้วน, หางงอ, หางขาด, มี 2 หาง, หางบวม, มีหางส่วนกลาง(mid piece) 2 ท่อน

30

31

32 3.มีความผิดปกติโดยเกิดไซโต พลาสมิก ดรอป(Cytoplasmic droplets) เป็นการเกิดวงหรือหยดน้ำ ในหาง บริเวณส่วนกลาง(mid piece)ของหาง ซึ่ง เกิดจากความผิดปกติของขบวนการสร้าง อสุจิ

33

34

35

36

37

38

39

40 ขอขอบคุณ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์


ดาวน์โหลด ppt น้ำเชื้อ จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการ ผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google