งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 ที่มาและหลักการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ หัวข้อการบรรยาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 ที่มาและหลักการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ หัวข้อการบรรยาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 ที่มาและหลักการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ หัวข้อการบรรยาย

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 3 มาตรา 78 (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ ทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติราชการ มาตรา 78 (5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำ และการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 78 (8) ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิ ประโยชน์อย่างเหมาะสม ที่มาและหลักการ

4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 4 มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก หน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย อำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน... ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ที่มาและหลักการ

5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 5 การบริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี มาตรา 6 เกิดประโยชน์ สุขต่อ ประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความ คุ้มค่าในเชิง ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน การปฏิบัติงาน เกินความ จำเป็น มีการปรับปรุง ภารกิจของส่วน ราชการให้ทัน ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ การอำนวยความ สะดวกและได้รับ การตอบสนอง ความต้องการ มีการประเมินผล การปฏิบัติ ราชการอย่าง สม่ำเสมอ ที่มาและหลักการ มาตรา 9, 12, 45, 48, 49

6 6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) ที่มาและหลักการ

7 7 จากเครื่องมือในการควบคุมสู่เครื่องมือในการบริหาร Four functions of management: planning, organizing, leading, controlling If you can’t measure, you can’t managed If you can’t measure, you can’t improved What gets measure, gets done วัดหรือประเมินเฉพาะสิ่งที่มีความสำคัญเท่านั้น (Key Performance Indicators) ปัจจุบันมีเครื่องมือใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการประเมินผลมากขึ้น เช่น BSC, KPI, Benchmarking, Management Cockpit, BSC Software ที่มาและหลักการ

8 8 PLANวัตถุประสงค์/เป้าหมายชัดเจน (ต้องการผลสัมฤทธิ์อะไร) DOปฏิบัติมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนไว้ CHECKวัดว่าปฏิบัติได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนหรือไม่ (KPI ชัดเจน) ACTปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามที่วางแผนไว้ PD AC มาตรฐาน การปรับปรุงและ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ที่มาและหลักการ

9 9 ระบบการบริหารราชการแผ่นดินเชิงกลยุทธ์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การวางยุทธศาสตร์ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี การวางแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี (คำขอ งบประมาณประจำปี) การวัดผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ เงินรางวัลตามผลงาน การติดตามประเมินผล และ การทบทวนยุทธศาสตร์ Plan Do Check Act ที่มาและหลักการ

10 Strategy Formulation Strategy Implementation SWOTSWOT Action Plan Vision Strategic Issue Goal (KPI / target) Strategies แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน Risk Assessment & Management StructureProcess/IT Rule & Regulation People/ Culture Alignment Blueprint for Change Strategic Control Strategic Management Process ที่มาและหลักการ

11 11 ระบบการบริหารราชการแผ่นดินเชิงกลยุทธ์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน (4 ปี) Corporate Scorecard แผนปฏิบัติราชการ (4 ปี) กระทรวง/กรม กลุ่มจังหวัด/จังหวัด Strategic Business Unit Scorecard กระทรวง/กรม กลุ่มจังหวัด/จังหวัด แผนปฏิบัติราชการ (รายปี) กระทรวง กรม กลุ่มจังหวัด/จังหวัด Team & Individual Scorecard Planning Measurement เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Sub-unit Scorecard ยุทธศาสตร์รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด Budgeting เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ที่มาและหลักการ

12 Z เป้าหมายตาม แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน y1y1 y2y2 x1x1 x2x2 x3x3 x4x4 เป้าหมาย ระดับกระทรวง เป้าหมาย ระดับกรม ความสอดคล้องจากแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ถ่ายทอดมาสู่ระดับกระทรวงและระดับกรม ที่มาและหลักการ

13 แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 แผนปฏิบัติราชการสี่ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (กรม) กรมพัฒนาที่ดิน นโยบายย่อยที่ 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ อย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขต พื้นที่ชลประทาน เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 1 เกิดกลไกในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทุก ระดับโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค ส่วน เป้าหมาย / ตัวชี้วัด จำนวนแผนและกลไกการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ จำนวนกฎหมายที่ผ่านการ ปรับปรุงและแก้ไข จำนวนกิจกรรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมใน กิจกรรมมีความพึงพอใจ จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู จำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ พัฒนาเพิ่มน้ำต้นทุน จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบ ฐานข้อมูลเตือนภัยน้ำหลาก ดิน ถล่ม จำนวนแผน มาตรการ ในการ บรรเทาภัยจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศโลก จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับ การอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟู ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมี ประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน เป้าประสงค์ เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ ประมาณ 4.22 ล้านไร่ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติด้าน การประมงและบริหารจัดการ ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ดำเนินการกระจายการถือครอง ที่ดินที่เป็นธรรมและการพัฒนา ที่ดินอย่างยั่งยืน เป้าหมาย / ตัวชี้วัด เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ ประมาณ 4.22 ล้านไร่ พื้นที่ทำการประมงที่ได้รับการ บริหารจัดการไม่น้อยกว่าปีละ 8.8 ล้านไร่ แหล่งอาศัยสัตว์น้ำได้รับการ บริหารจัดการไม่น้อยกว่าปีละ 60 แห่ง ทรัพยากรที่ดินได้รับการ บริหารจัดการไม่น้อยกว่าปีละ 2.15 ล้านไร่ จำนวนแหล่งน้ำชุมชนที่ได้รับ การพัฒนา 970 แห่ง พัฒนาพื้นที่ทำการเกษตร ที่มีปัญหาแห้งแล้ง ซ้ำซากให้สามารถใช้ ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน -การอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการพัฒนาแหล่ง น้ำชุมชน เร่งรัดขยายการก่อสร้าง แหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทานเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรในการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง -การอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการพัฒนาแหล่ง น้ำในไร่นา จำนวนแหล่งน้ำในไร่นาที่ ได้รับการพัฒนา 689,628 บ่อ การพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติการฝนหลวง - พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ ประโยชน์จากการ ปฏิบัติการฝนหลวง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ ประโยชน์จากการปฏิบัติการ ฝนหลวง (160 ล้านไร่) 13

14 แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 แผนปฏิบัติราชการสี่ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (กรม) กรมชลประทาน นโยบายย่อยที่ 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ อย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขต พื้นที่ชลประทาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมี ประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน เป้าประสงค์ เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ ประมาณ 4.22 ล้านไร่ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติด้าน การประมงและบริหารจัดการ ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ดำเนินการกระจายการถือครอง ที่ดินที่เป็นธรรมและการพัฒนา ที่ดินอย่างยั่งยืน เป้าหมาย / ตัวชี้วัด เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ ประมาณ 4.22 ล้านไร่ พื้นที่ทำการประมงที่ได้รับการ บริหารจัดการไม่น้อยกว่าปีละ 8.8 ล้านไร่ แหล่งอาศัยสัตว์น้ำได้รับการ บริหารจัดการไม่น้อยกว่าปีละ 60 แห่ง ทรัพยากรที่ดินได้รับการ บริหารจัดการไม่น้อยกว่าปีละ 2.15 ล้านไร่ การพัฒนาแหล่งน้ำ -ปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ ชลประทาน เพิ่มขึ้น -เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ น้ำโดยการผันน้ำ และกระจายน้ำ การบริหารจัดการน้ำ -ทุกภาคส่วนได้รับ น้ำอย่างทั่วถึงและ เป็นธรรม การป้องกันและ บรรเทาภัยอัน เนื่องจากน้ำ -ความสูญเสียที่ ลดลงอัน เนื่องจากภัยอัน เกิดจากน้ำ จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (4,222,817 ไร่) จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (1,096.52 ล้าน ลบ.ม.) จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้ อ่างฯ (140.00 ล้าน ลบ.ม./ปี) จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่ เพิ่มขึ้น (3,152 แห่ง) จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหาร จัดการน้ำ (25.10 ล้านไร่) ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย (ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 100) จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการ (335 แห่ง) จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ (3.71 ล้านไร่) จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง (52,000 ไร่) 14 เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 2 เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 3.35 ล้านไร่ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด จำนวนพื้นที่ชลประทาน (ต่อ)

15 15 ที่มาและหลักการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มี เป้าหมายร่วมกันและการจัดทำตัวชี้วัดร่วมยุทธศาสตร์ (Joint KPIs)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี หัวข้อการบรรยาย

16 16 องค์การ มหาชน หน่วยธุรการของ องค์กรของรัฐ ที่เป็นอิสระ 3 กองทุน ที่เป็น นิติบุคคล 1 หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ หน่วยบริการ รูปแบบพิเศษ 3 สถาบัน อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ของรัฐ มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ 2 จังหวัด สำนักงาน ก. พ. ร. รับผิดชอบการติดตามประเมินผล 1 กระทรวงการคลัง รับผิดชอบการติดตามประเมินผล 2 สกอ. และ สมศ. รับผิดชอบการติดตามประเมินผล 3 คณะกรรมการ รับผิดชอบการติดตามประเมินผล รัฐวิสาหกิจ 1 กระทรวง กลุ่ม ภารกิจ กรม สป. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร

17 17 ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ การติดตามการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 1 2 3 1.1 ก.พ.ร. เห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1.2 เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์ การให้คะแนนตามคำรับรองฯ ของแต่ละส่วนราชการ 1.3 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 1.4 ส่วนราชการจัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ไปยัง สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อประกอบการประเมินผล 2.1 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) - ส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. (ภายในวันที่ 30 เมษายน) - กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card) เข้าระบบใน www.opdc.go.th (ภายในวันที่ 30 เมษายน) www.opdc.go.th - ส่งคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การ ให้คะแนน (อุทธรณ์ครั้งที่ 1) (ภายในวันที่ 31 มีนาคม) 2.2 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. – 30 มิ.ย.) - กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card) เข้าระบบใน www.opdc.go.th (ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม) www.opdc.go.th 2.3 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. – 30 ก.ย.) - ส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม) - กรอกรายงานการประเมินผลตนเอง (e-SAR Card) เข้าระบบใน www.opdc.go.th (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม) www.opdc.go.th - ส่งคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การ ให้คะแนน (อุทธรณ์ครั้งที่ 2) (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม)

18 18 ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 3 3.1 สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองฯ ณ ส่วนราชการ (Site Visit) รอบ 12 เดือน จากนั้น - แจ้งผลการประเมินให้ส่วนราชการทราบเพื่อยื่นยัน/ทักท้วง - ปรับปรุงคะแนนการประเมินผลให้สมบูรณ์ครบถ้วน 3.2 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำสรุปผลคะแนนตามคำรับรองฯ ของ ส่วนราชการ - เชื่อมโยงผลการประเมินไปกับการจัดสรรสิ่งจูงใจ 3.3 สำนักงาน ก.พ.ร. นำผลการประเมินการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

19 19 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ส่งแผนปฏิบัติราชการ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เจรจาความเหมาะสมของ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ เกณฑ์การให้คะแนน จัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ดำเนินการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการและ ประเมินผลตนเอง ก.พ.ร. พิจารณาผล การปฏิบัติราชการตาม คำรับรองฯ จัดสรรสิ่งจูงใจตาม ระดับของผลงาน พัฒนาอะไร ผลงานวัดด้วยตัวชี้วัดอะไร เป้าหมายเท่าใด ประกาศให้ ประชาชนทราบ 19 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

20 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 20 กลไกการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะกรรมการกำกับการจัดทำข้อตกลงและการประเมินผล กำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการเจรจาข้อตกลงผลงาน เป้าหมาย วิธีการประเมินผล และจัดสรรสิ่งจูงใจ กำกับให้ส่วนราชการและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลดำเนินการตาม หลักเกณฑ์อย่างมีมาตรฐาน แก้ไขปัญหาในการจัดทำข้อตกลงและประเมินผล คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและการประเมินผล เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อ ใช้ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำหรับส่วนราชการเจรจาเฉพาะตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่อยู่ใน มิติภายนอก ประเด็นการประเมินประสิทธิผล สำหรับจังหวัดเจรจาเฉพาะตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดที่อยู่ในมิติด้าน ประสิทธิผล (ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ) คณะกรรมการพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน พิจารณา คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

21 21 ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System – GES) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ หลักการและแนวทาง:  Public Accountability  แต่ละส่วนราชการต้องมีความพร้อมต่อการตรวจสอบ โดยต้องจัดให้มีฐานข้อมูล สารสนเทศที่จำเป็น (บูรณาการตัวชี้วัด) และเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านทาง website เพื่อแสดงความโปร่งใส (ไม่ต้องจัดส่งข้อมูลและรายงานต่างๆ ให้แก่หน่วยงานกลาง)  แต่ละส่วนราชการต้องทำการประเมินและรายงานผลด้วยตนเอง (Self-assessment Report) ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะของผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ ราชการ รวมถึงขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานในด้านต่างๆ  Public Trust & Confidence  หน่วยงานกลางจะ access เข้าไปในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (อาจจัดให้มี site visit) เพื่อสอบทานความถูกต้องและประเมินผล เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในด้าน ต่างๆ ต่อไป เช่น การจัดสรรทรัพยากร การลงโทษและให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น เงื่อนไข : แต่ละส่วนราชการต้องมอบหมาย CIO ทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานความถูกต้องและ ทันเวลาของข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบดังกล่าวนี้

22 ฐานข้อมูลกลาง ของประเทศ ฐานข้อมูล ของส่วนราชการ 22 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ออกแบบระบบโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม ประมวลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และระบบ StatXchange ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ Database กลาง เช่น GFMIS, e-Budgeting Database อื่น ๆ ระบบ GES กรมกรม กรมกรม กรมกรม กรมกรม กรมกรม กรมกรม Database ภายในอื่น ๆ ระบบ GES กรม Database ภายในอื่น ๆ ระบบ GES กรม Database ภายในอื่น ๆ ระบบ GES กรม แต่ละส่วนราชการมีหน้าที่ที่จะต้องนำเข้าข้อมูล พื้นฐานของตนไว้ในระบบ เพื่อพร้อมต่อการรายงาน และการตรวจสอบสาธารณะ (Public Accountability) Accountability Report หน่วยงานกลางสามารถ เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้

23 ข้อดีของระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ 1 การทำงานแบบ Work Collaboration ระบบจะคำนึงถึงการทำงานจริงของ ผู้ใช้เป็นหลัก โดยผู้ใช้สามารถบันทึกผล การดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าของ งาน ปัญหาอุปสรรค และติดต่อสื่อสารกัน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร นอกจากนั้นข้อมูลที่บันทึกในระบบจะ สามารถแลกเปลี่ยนแบบเว็บเซอร์วิสได้ ซึ่งจะช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบงานของ หน่วยงานอื่นได้อัตโนมัติ ดังนั้น ระบบที่ สร้างขึ้นจึงมิใช่เพียงเพื่อการรายงานให้แก่ หน่วยงานกลางเท่านั้น แต่ผลผลิตหลัก ของระบบ คือ ผลสำเร็จของงานต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการใช้ระบบงาน 2 ลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำรายงาน เนื่องจากระบบนี้มีฐานข้อมูลเดียว ซึ่ง สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งที่เป็น Structure (DBMS) และ Unstructure (.doc,.xls,.ppt,.pdf) โดยระบบถูก ออกแบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลใน ฐานข้อมูลกับ Item ต่าง ๆในรายงานที่ ต้องการเพื่อสร้างรูปแบบรายงานผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน เดียวกันโดยอัตโนมัติจากฐานข้อมูลที่ผู้ใช้ สร้างไว้ ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระในการ บันทึกข้อมูลและการจัดทำรายงานของ เจ้าหน้าที่ และจะเป็นประโยชน์ต่อการ บริหารราชการของหัวหน้าส่วนราชการ และการรายงานผลต่อหน่วยงานกลาง 3 การตรวจสอบและประเมินผล Online หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการ ตรวจสอบและประเมินผลสามารถ ตรวจสอบรายงานและเอกสารประกอบ ผ่านระบบก่อนที่จะ Site Visit ส่วน ราชการ หรือจะส่ง Feedback เช่น ผล การประเมิน หรือข้อซักถามแบบ ออนไลน์ได้ 23 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

24 24 กรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการของส่วนราชการ มิติภายนอก (ร้อยละ70 ) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) กรม การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ10) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้กำหนดนโยบาย มิติภายใน (ร้อยละ30 ) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ15) ขีดสมรรถนะของการบริหาร จัดการ ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ15) ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย ตามแผน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ภาพรวม ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับ แผน การประหยัดพลังงาน มิติภายนอก มิติภายใน  การประเมินผลประโยชน์ต่อ ค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Ratio) หรือการประเมินผระสิทธิผลต่อ ค่าใช้จ่าย (Cost-Effectiveness)  การประเมินผลกระทบ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

25 25 ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) มิติภายนอก70  การประเมิน ประสิทธิผล 1.ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล 20 1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง (15) 1.2 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ/พิเศษของ รัฐบาล (5) 2.ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการ ตาม แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง 10 3.ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 10 4.ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของ ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 20 การประเมิน คุณภาพ 5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7 6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 3 กรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

26 26 กรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

27 27 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มิติที่ 1 : มิติด้าน ประสิทธิผล มิติที่ 2 : มิติด้าน คุณภาพการ ให้บริการ มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิ ภาพของการ ปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 : มิติด้านการ พัฒนา องค์การ แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการเพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขต่อประชาชน แสดงการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ ผู้รับบริการ แสดงความสามารถในการ ปฏิบัติราชการ เช่น การบริหาร งบประมาณ การรักษามาตรฐาน ระยะเวลาการให้บริการ การประหยัด พลังงาน แสดงความสามารถในการ บริหารจัดการองค์การเพื่อสร้าง ความพร้อมในการสนับสนุน แผนปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการของจังหวัด

28 28 คำรับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  คำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นการแสดงความจำนงของผู้ทำ คำรับรองเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติราชการและผลการดำเนินการ ของส่วนราชการที่ส่วนราชการต้องการบรรลุผล โดยมีตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ระหว่างผู้ทำคำรับรอง (หัวหน้าส่วนราชการ) กับผู้รับคำรับรอง (ผู้บังคับบัญชาของหัวหน้า ส่วนราชการ)  คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ถือเป็นคำรับรองของ ส่วนราชการฝ่ายเดียว ไม่ใช่สัญญา และใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี ซึ่ง เริ่มต้นและสิ้นสุดสอดคล้องกับปีงบประมาณ

29 29 คำรับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

30 30 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด 1. การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 2. การกำหนดตัวชี้วัด 3. การกำหนด แหล่งข้อมูล 4. การตั้งค่าเป้าหมาย5. การรวบรวมข้อมูล 6. การวิเคราะห์และ รายงานผล

31 31 1. การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และพันธกิจ ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues/ Themes) เป้าประสงค์ (Strategic Goals) กลยุทธ์ (Strategies) แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

32 32 คำนิยาม / คำจำกัดความ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็น ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues/ Themes) ประเด็น ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues/ Themes) เป็นข้อความที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับทิศทางและสถานะ ที่ส่วนราชการต้องการจะเป็นในอนาคตตามห้วงเวลาที่กำหนด เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกันของคนในส่วนราชการที่จะ ดำเนินการผลักดันให้เกิดขึ้น เป็นข้อความแสดงให้เห็นหลักการพื้นฐาน จุดมุ่งหมาย หรือ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์กรและขอบข่ายการดำเนินงาน ขององค์กร เพื่อทำให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งมี ที่มาจากอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรนั้นๆ เป็นการกำหนดประเด็นที่สำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องดำเนินการ พัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้ ประเด็นยุทธศาสตร์มักจะมีที่มาจาก : แนวทางหลักในการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร นโยบายหรือความจำเป็นเร่งด่วนจากภายนอกที่มีผลกระทบ ต่อการบบรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เป็นการกำหนดประเด็นที่สำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องดำเนินการ พัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้ ประเด็นยุทธศาสตร์มักจะมีที่มาจาก : แนวทางหลักในการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร นโยบายหรือความจำเป็นเร่งด่วนจากภายนอกที่มีผลกระทบ ต่อการบบรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

33 33 คำนิยาม / คำจำกัดความ เป้าประสงค์ (Goal) เป็นการกำหนดเป้าหมายในระดับวิสัยทัศน์ โดยเขียนเป็น ข้อความเพื่อแสดงเป้าหมายความสำเร็จที่องค์กรมุ่งมั่นให้ เกิดผล เพื่อแสดงว่าองค์กรได้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือไม่ กลยุทธ์ (Strategy) แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เป็นแนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการ เคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการใน อนาคตได้อย่างไร เป็นการตอบคำถามที่ว่า “เราจะไปถึง จุดหมายที่ต้องการอย่างไร” เป็นการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติด้วยการเชื่อมโยง ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ไปสู่แผนงาน/ โครงการ/กิจจกรมแบบบูรณาการ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ กิจกรรมหรือขั้นตอน กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ตัวชี้วัดและ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น ปัจจัยนำเข้าที่ต้องการ เช่น บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

34 34 คำนิยาม / คำจำกัดความ ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator - KPI) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator - KPI) ค่าเป้าหมาย (Target) เครื่องมือหรือดัชนีที่ใช้ในการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุ แต่ละเป้าประสงค์ เป็นค่าที่วัดจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง เพื่อแสดง ความก้าวหน้าหรือผลสัมฤทธิ์ของการบรรลุตามเป้าประสงค์ หรือกลยุทธ์ โดยเทียบกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เครื่องมือหรือดัชนีที่ใช้ในการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุ แต่ละเป้าประสงค์ เป็นค่าที่วัดจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง เพื่อแสดง ความก้าวหน้าหรือผลสัมฤทธิ์ของการบรรลุตามเป้าประสงค์ หรือกลยุทธ์ โดยเทียบกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เป็นการแสดงระดับผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของแต่ละตัวชี้วัด ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

35 การวัดผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน 35 วัตถุประสงค์ (Objectives) ปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรมใน การทำงาน (Processes) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลสัมฤทธิ์ (Results) ความประหยัด (Economy) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล

36 36 คำนิยาม / คำจำกัดความ วัตถุประสงค์ (Objectives) ปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรม (Processes) เป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ของงานที่ต้องการทั้งในระยะสั้น กลาง หรือระยะยาว ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต การให้บริการหรือการปฏิบัติงาน เช่น เงินทุน คน อาคาร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี เวลา ทรัพย์สินทางปัญญา กฎ ระเบียบ เป็นต้น กระบวนการทำงาน ได้แก่ การนำปัจจัยนำเข้าทั้งหลายมา ผ่านกระบวนการเพื่อทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรฐาน คุณภาพที่ได้กำหนดไว้ กระบวนการแปลงทรัพยากรให้เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ กระบวนการทำงาน ได้แก่ การนำปัจจัยนำเข้าทั้งหลายมา ผ่านกระบวนการเพื่อทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรฐาน คุณภาพที่ได้กำหนดไว้ กระบวนการแปลงทรัพยากรให้เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล

37 37 คำนิยาม / คำจำกัดความ ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ผลสัมฤทธิ์ (Results) ผลสัมฤทธิ์ (Results) ผลงานหรือบริการที่หน่วยงานจัดทำขึ้น โดยกิจกรรมที่ทำให้ เกิดผลงานนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน ผลผลิตเป็นปริมาณงานที่หน่วยงานทำได้ ผลผลิตของโครงการอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ของงานตามที่ ต้องการ แต่ผลผลิตไม่ได้แสดงถึงผลลัพธ์ของงานหรือ คุณภาพของการทำงาน ผลงานหรือบริการที่หน่วยงานจัดทำขึ้น โดยกิจกรรมที่ทำให้ เกิดผลงานนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน ผลผลิตเป็นปริมาณงานที่หน่วยงานทำได้ ผลผลิตของโครงการอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ของงานตามที่ ต้องการ แต่ผลผลิตไม่ได้แสดงถึงผลลัพธ์ของงานหรือ คุณภาพของการทำงาน ผลกระทบที่เกิดจากผลผลิตหรือผลงานที่ได้ทำขึ้นซึ่งก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงต่อผู้รับบริการอันเนื่องมาจากการดำเนินการ เช่น ประโยชน์หรือความพึงพอใจที่ประชาชนได้รับ เป็นต้น ผลรวมของผลผลิตและผลลัพธ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล

38 38 คำนิยาม / คำจำกัดความ ความประหยัด (Economy) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความมี ประสิทธิผล (Effectiveness) ความมี ประสิทธิผล (Effectiveness) การใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในการผลิตโดยการใช้ปัจจัยนำเข้า (Inputs) ซึ่งได้แก่ทรัพยากรในการผลิตด้วยราคาที่ต่ำที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทรัพยากรที่ใช้กับปริมาณ ผลผลิตที่เกิดจากกิจกรรมหรือโครงการ เป็นการแสดงความสามารถในการผลิตและความคุ้มค่าของ การลงทุน ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทรัพยากรที่ใช้กับปริมาณ ผลผลิตที่เกิดจากกิจกรรมหรือโครงการ เป็นการแสดงความสามารถในการผลิตและความคุ้มค่าของ การลงทุน ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ของการทำงานกับเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ระดับของการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้าของ โครงการหนึ่งๆ ว่าได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงไร ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ของการทำงานกับเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ระดับของการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้าของ โครงการหนึ่งๆ ว่าได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงไร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล

39 39 ทดสอบความเข้าใจ

40 40 ทดสอบความเข้าใจ ผลผลิตผลลัพธ์ 1. ผู้ใช้บริการ1.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในบริการที่ ได้รับ 2. ความยาวของถนนที่ได้รับการซ่อมแซม2. ……………………………………………….. 3.................................................3. ผู้เข้ารับฝึกอบรมมีความรู้สามารถนำไป ปฏิบัติงานได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 4. ผู้เข้าร่วมโครงการเลิกสูบบุหรี่4. ……………………………………………….. 5.................................................5...................................................

41 Balanced Scorecard ด้านประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาองค์การ 41 2. การกำหนดตัวชี้วัด ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

42 42 2. การกำหนดตัวชี้วัด ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

43 43 คุณลักษณะของตัวชี้วัด Specific มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน มีความหมายมุ่งไปยังสิ่งที่วัด Measurable ใช้วัดผลได้จริง เปรียบเทียบได้ ใช้วิเคราะห์ความหมาย ทางสถิติได้ Attainable (Achievable) สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ มีความสมเหตุสมผล Realistic (Relevant) มีความสมจริง ไม่ใช้ต้นทุนการวัดที่สูงเกินไป มีความสอดคล้องสะท้อนถึงเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ Timely สามารถใช้วัดผลการปฏิบัติงานได้ภายในเวลาที่กำหนด แสดงผลลัพธ์ได้รวดเร็ว ทำให้สามารถใช้ในการติดตามและ ปรับปรุงได้ง่าย 2. การกำหนดตัวชี้วัด ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

44 44 การประเมินผลตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ (Pass/Fail) การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestones) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) 2. การกำหนดตัวชี้วัด ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

45 45 การประเมินผลตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ (Pass/Fail) ตัวอย่างตัวชี้วัด : ผลสำเร็จของการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ ระดับ คะแนน ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับที่ 1ไม่สามารถจัดทำรายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้ หรือ จัดทำรายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้หลังวันที่ 30 กันยายน 2554 ระดับที่ 2- ระดับที่ 3- ระดับที่ 4- ระดับที่ 5จัดทำรายงานการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 กันยายน 2554 2. การกำหนดตัวชี้วัด ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

46 46 การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestones) ตัวอย่างตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรี ระดับ คะแนน ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับที่ 1จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 2554-2556 ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ระดับที่ 2จัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ระดับที่ 3ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการฯฉบับสมบูรณ์ ระดับที่ 4ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สำหรับปี 2554 ได้ร้อยละ 80 ระดับที่ 5ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สำหรับ ปี 2554 ได้ร้อยละ 100 และมี รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานในปี 2555 2. การกำหนดตัวชี้วัด ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

47 47 การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) ตัวอย่างตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตต่อหน่วยของข้าว ตัวชี้วัดน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 ข้าว212345 ตัวอย่างตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตต่อหน่วยของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตัวชี้วัดน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 ข้าว1.5510152025 ข้าวโพด1.568101214 อ้อย2246810 รวม5 2. การกำหนดตัวชี้วัด ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

48 48 การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ตัวอย่างตัวชี้วัด : ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของส่วนราชการ ระดับ คะแนน ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับที่ 1จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมี เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 6 ประเด็น ระดับที่ 2จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมี เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 7 ประเด็น ระดับที่ 3จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมี เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 8 ประเด็น ระดับที่ 4จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมี เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 9 ประเด็น ระดับที่ 5จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการโดยมี เนื้อหาและคุณภาพครอบคลุม 3 ประเด็นหลักและประเด็นย่อยไม่น้อยกว่า 10 ประเด็น 2. การกำหนดตัวชี้วัด ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

49 49 การประเมินผลตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) ตัวอย่างตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออก ระดับ คะแนน ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับที่ 1ทบทวนการดำเนินงานปี 2552 และจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการโลจิ สติกส์แก่ผู้ส่งออกกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและคัดเลือก ผู้ส่งออกเข้าร่วมโครงการ (Milestone) ระดับที่ 2ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออกได้แล้ว เสร็จร้อยละ 100 (Output) ระดับที่ 3มีการประเมินผลและติดตามธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดและนำข้อเสนอแนะไป ปฏิบัติหรือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ (Outcome) ระดับที่ 4จำนวนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง กระบวนการหรือกำหนดแนวทางปฏิบัติ (Outcome) ระดับที่ 5จำนวนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง กระบวนการหรือกำหนดแนวทางปฏิบัติ (Outcome) 2. การกำหนดตัวชี้วัด ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

50 50 2. การกำหนดตัวชี้วัด ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด การทดสอบคุณภาพของตัวชี้วัด ตัวชี้วัดนั้นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด ความพร้อมของข้อมูล (Data Availability) : มีข้อมูลเพียงพอ หรือไม่ ความถูกต้องของข้อมูล (Data Accuracy) : ข้อมูลที่มีอยู่มีความ ถูกต้องและแม่นยำเพียงใด ความทันสมัยของข้อมูล (Timeliness of Data) : ข้อมูลที่มีอยู่มี ความทันสมัยหรือไม่ ต้นทุนในการจัดหาข้อมูล (Cost of Data Collection) : ต้นทุน ในการจัดหามากหรือน้อยเพียงใดและมีความคุ้มค่าหรือไม่ที่จะ หาข้อมูลมาเพื่อตัวชี้วัดนั้นๆ

51 51 2. การกำหนดตัวชี้วัด ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด การทดสอบคุณภาพของตัวชี้วัด (ต่อ) ความชัดเจนของตัวชี้วัด (Clarity of KPI) : ตัวชี้วัดนั้นมีความ ชัดเจน เป็นที่เข้าใจร่วมกันของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ตัวชี้วัดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงหรือไม่ (Validity of KPI) หรือแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการที่จะวัดจริง หรือไม่ ตัวชี้วัดนั้นสามารถนำไปใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น หรือกับผลการดำเนินงานในอดีตได้ หรือไม่ (Comparability of KPI) ตัวชี้วัดนั้นมีความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดอื่นในเชิงเหตุและผลหรือไม่ (Relationships with other KPIs)

52 52 3. การกำหนดแหล่งข้อมูล ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อของตัวชี้วัดให้ชัดเจน หน่วยวัด ระบุหน่วยนับของข้อมูลตัวชี้วัด เช่น บาท ราย ร้อยละ เป็นต้น สูตรการวัด เป็นวิธีการคำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด คำอธิบาย เป็นการอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้ตัวชี้วัดมีความ เข้าใจตรงกันถึงความมุ่งหมายของตัวชี้วัดและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัตถุประสงค์/ที่มาของตัวชี้วัด คำจำกัดความ/นิยาม ขอบเขตของตัวชี้วัด เป็นต้น ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด เป็นการแสดงข้อมูลย้อนหลังของตัวชี้วัด วิธีการเก็บข้อมูล/ วแหล่งข้อมูล ระบุว่าจะเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานได้ อย่างไร หรือจะใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

53 53 3. การกำหนดแหล่งข้อมูล ผู้จัดเก็บข้อมูล เป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผล การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด หากมี หน่วยงานผู้รับผิดชอบผลงาน มากกว่าหนึ่งแห่ง ให้กำหนด หน่วยงานจัดเก็บและรวบรวม ข้อมูลไว้เป็นหน่วยงานกลาง มี หน้าที่ประสานการจัดเก็บและ รวบรวมข้อมูล ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด เป็น ผู้รับผิดชอบผลักดันการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมายที่ กำหนดไว้ รวมทั้งมีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของการ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

54 54 3. การกำหนดแหล่งข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล ลักษณะของ ข้อมูลที่ดี ข้อมูลควรมาจากแหล่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ สามารถ ตรวจสอบได้ หากเป็นข้อมูลประมาณการหรือค่าคาดการณ์ ทางสถิติโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ต้องมีการดำเนินการตามระเบียบ วิธีวิจัยที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ แหล่งข้อมูล ที่ดี แหล่งข้อมูล ที่ดี เป็นแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลพร้อม ต้นทุนต่ำ สามารถเข้าถึง ข้อมูลได้สะดวก นำข้อมูลมาปรับใช้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว และเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

55 55 3. การกำหนดแหล่งข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับวิธีเก็บข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล 1)ข้อมูลหลักฐานของหน่วยงานที่มีการเก็บรวบรวมไว้ หรือที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ 2)การสำรวจ เช่น การสัมภาษณ์ หรือการสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม 3)การสังเกต โดยผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการฝึก 4)เครื่องมือวัดเฉพาะด้าน เช่น เครื่องมือวัดความสะอาดของน้ำ เป็นต้น ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีเก็บข้อมูล ความเป็นไปได้ ความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ของวิธีการเก็บข้อมูล การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเพื่อการบริหารโครงการและ การรายงานผล ต้นทุนการเก็บข้อมูล

56 56 3. การกำหนดแหล่งข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล คำนิยาม/คำจำกัดความของข้อมูลที่ต้องการต้องตรงกัน ข้อมูลจากเอกสารราชการมักเก็บเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่จัดเก็บสิ่งที่ควรจะ เกิดขึ้นแต่ไม่เกิดขึ้น เช่น การแสดงจำนวนรถยนต์ที่มีการประกันภัยรถยนต์ แต่ ไม่แสดงว่ามีเจ้าของรถยนต์จำนวนเท่าใดที่ใช้รถโดยไม่ทำประกันภัย เป็นต้น ข้อร้องเรียนอย่างเป็นทางการที่องค์กรบันทึกอาจไม่สะท้อนถึงความพอใจที่ แท้จริงของผู้รับบริการ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น ผู้ร้องเรียนไม่ใช่ ตัวแทนของประชากรทั้งหมด ปัจจัยบางอย่าง เช่น วัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้ อดทน ความเกรงกลัวต่อผลที่จะตามมาจากการร้องเรียน กระบวนการร้องเรียน ยุ่งยาก เป็นต้น ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

57 57 4. การตั้งเป้าหมาย การตั้งเป้าหมายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้  เป้าหมายที่สะท้อนถึงการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด  เป้าหมายที่ตั้งตามระดับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน แสดงว่า ผลการปฏิบัติงานในปัจุบันอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจและไม่ควร ต่ำกว่านี้  เป้าหมายในระดับที่สามารถบรรลุผลได้ เป็นการตั้งเป้าหมายให้ อยู่เหนือระดับผลการปฏิบัติงานในปัจุบัน แต่ไม่กำหนดให้สูง เกินไป กำหนดเพียงระดับที่สามารถบรรลุถึงโดยไม่ต้องทุ่มเท ทรัพยากรทางการบริหารมากนัก  เป้าหมายแบบท้าทาย เป็นการกำหนดเป้าหมายในระดับสูงที่ ต้องการให้มีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้เห็นการ เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ค่าเป้าหมาย เป็นการแสดงระดับผลสัมฤทธิ์ที่ คาดหวังของแต่ละตัวชี้วัด ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

58 Lofty Target Stretch Target Stretch Target Realistic Target เป้าหมาย (Target) [แสดงถึงผลการดำเนินงานที่คาดหวังไว้] สมรรถนะ (Capability) ความคาดหวัง (Expectation) ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) มาตรฐาน (Standard) มาตรฐาน (Standard) ปัจจัยผลักดันจากภายใน (Internal driven) ปัจจัยผลักดันจากภายใน (Internal driven) ปัจจัยผลักดันจากภายนอก (External driven) ปัจจัยผลักดันจากภายนอก (External driven) วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) Always being better 4. การตั้งเป้าหมาย ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

59 59 4. การตั้งเป้าหมาย ตัวอย่างวิธีการตั้งเป้าหมาย 1. มีระเบียบ/กฎหมายกำหนดระดับของผลการปฏิบัติงานหรือไม่ ใช้ระดับที่กำหนดไว้ตามระเบียบ/ กฎหมายเป็นเป้าหมาย 2. พอใจระดับผลการปฏิบัติงานใน ปัจจุบันหรือไม่ มีไม่มี กำหนดเป้าหมายตามระดับผลการ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 3. จำเป็นต้องปรับปรุงผลการ ปฏิบัติงานโดยรีบด่วนหรือไม่ พอใจไม่พอใจ กำหนดเป้าหมายแบบท้าทาย กำหนดเป้าหมายในระดับที่สามารถ บรรลุผลได้ จำเป็นไม่จำเป็น ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

60 60 4. การตั้งเป้าหมาย ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการตั้งเป้าหมาย  ผลการปฏิบัติงานขององค์การที่ผ่านๆ มา อุปสรรค/ความสำเร็จ และค่าเฉลี่ย  ผลการปฏิบัติงานขององค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งในและ ต่างประเทศที่มีลักษณะงานสามารถเทียบเคียงกันได้  ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  แนวโน้มทั่วไปและการปรับปรุงให้ดีขึ้น (Self Improvement)  นโยบายของผู้บริหารระดับสูงซึ่งต้องการให้ผลงานดีกว่าในอดีต และคู่เปรียบ โดยมีทรัพยากรหรือเทคโนโลยีสนับสนุนการบรรลุ เป้าหมาย ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

61 61 เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินระดับคะแนน ที่ได้รับ มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมายมาก เป็นเกณฑ์ท้าทายที่ส่วนราชการต้องบริหารจัดการทรัพยกรที่มีอยู่ให้ได้ผล ดีกว่าปกติอย่างมากถึงจะได้คะแนนในระดับนี้ หรือเป็นผลงานที่เหนือความ คาดหมาย หรือมีการเทียบกับมาตรฐาน (Benchmarking) ในระดับต่างๆ เช่น ระดับชาติ ระดับสากล หรือ Top 10 5 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมายมาก เป็นเกณฑ์ที่ส่วนราชการต้องบริหารจัดการทรัพยกรที่มีอยู่ให้ได้ผลดีกว่าปกติ ถึงจะทำสำเร็จได้ โดยผลที่ได้เกินกว่าเป้าหมายพอสมควร แต่ไม่ถึงระดับ เหนือความคาดหมาย 4 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นเกณฑ์ที่แสดงว่าส่วนราชการสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือ สามารถรักษาระดับผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาไว้ได้ 3 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย2 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายมาก1 4. การตั้งเป้าหมาย ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

62 Validity & Reliability Imp act ให้น้ำหนัก มาก KPI1 KPI2 KPI3 KPI4 KPI5 ให้น้ำหนัก น้อย 62 แนวทางการกำหนดน้ำหนัก KPI = Key Performance Indicator 4. การตั้งเป้าหมาย ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

63 63 5. การรวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์ในการเลือกวิธีการเก็บข้อมูล ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ ความเที่ยงตรง ความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความสม่ำเสมอของข้อมูล ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ความมีประโยชน์ ต้นทุนในการดำเนินการ ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

64 64 5. การวิเคราะห์และรายงานผล การวิเคราะห์ผล เป็นการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบ กับเป้าหมายที่กำหนด และประเมินย้อนกลับเข้าไปในกระบวนการ ทำงานขององค์การเพื่อคาดหมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและแนวโน้มการตัดสินใจในเชิงบริหาร การจำแนกข้อมูลผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดแต่ละตัว จะช่วยทำให้มองเห็น ชัดเจนว่าจุดใดที่โครงการทำได้ดี และจุดใดที่ควรต้องปรับปรุง การเปรียบเทียบข้อมูลของโครงการกับข้อมูลหลักอื่นๆ ที่จะนำมาใช้ใน การเปรียบเทียบ เช่น ผลการปฏิบัติงานครั้งก่อนๆ มาตรฐานสากล เป็นต้น คำอธิบายว่าทำไมข้อมูลผลการวัดจึงเป็นเช่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อข้อมูลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ชัดเจน เข้าใจได้ และมีรูปแบบที่ง่ายต่อ การนำไปใช้ประโยชน์ ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

65 65 5. การวิเคราะห์และรายงานผล ตัวอย่างการรายงานผล ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

66 66 ข้อจำกัดของการวัด 1.การวัดไม่สามารถวัดได้สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกผลลัพธ์ของทุกกระบวนการ ของการปฏิบัติงานได้ และไม่อาจวัดผลการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนทุกงาน หรือทุกโครงการได้ 2.ผลของการวัดอาจมีความคลาดเคลื่อนบ้าง เนื่องจากกระบวนการเก็บ รวบรวมข้อมูล และบางครั้งอาจต้องใช้ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่าง 3.ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลการปฏิบัติงานมีประโยชน์ต่อการติดตาม ผลสัมฤทธิ์ของงานในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว เพราะข้อมูลไม่ได้แสดง จุดอ่อนในกิจกรรมของโครงการเสมอไป และไม่ได้บอกว่าควรดำเนินการ ปรับปรุงโครงการด้วยวิธีใด 4.ผลลัพธ์ของงานอาจเป็นผลมาจากงานหรือโครงการซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหน่วยงาน 5.ผลที่ได้จากการวัดจะไม่บอกว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผลของการวัดเป็น เช่นนั้น การหาสาเหตุจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อหาว่าอะไร คือสาเหตุที่ทำให้เกิดผลนั้นๆ ต่อไป ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

67 67 เงื่อนไขความสำเร็จ 1.หน่วยงานต้องให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ อย่างเพียงพอ 2.การยอมรับและมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ ทุกระดับและสาธารณชน 3.เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานต้องเข้าใจวัตถุประสงค์และ เห็นประโยชน์ของการวัด ติดตาม และประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 4.เมื่อได้ผลจากการวัดแล้ว ต้องมีการนำผลที่วัดได้และ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ไปศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อหา สาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัด

68 68 การติดตามและประเมินผล การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report – SAR) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) เอกสารหลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น รายงานการประชุม คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ ภาพถ่าย การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการของส่วนราชการ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ

69 69 การติดตามและประเมินผล การสังเกตการณ์ สภาพแวดล้อมของสถานที่ดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ ระบบฐานข้อมูล : ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความทันสมัย ความสามารถในการ ตรวจสอบได้ การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert panel) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ

70 70 รายงาน ณ วันที่..... เดือน............. พ. ศ..... ผู้รายงาน................................. หน่วยงาน.................................................. ตำแหน่ง................................... โทรศัพท์.................................................. รายงาน ณ วันที่..... เดือน............. พ. ศ..... ผู้รายงาน................................. หน่วยงาน.................................................. ตำแหน่ง................................... โทรศัพท์.................................................. แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

71 71 แบบฟอร์มรายงาน ผลการดำเนินงาน รายตัวชี้วัด

72 72

73 73 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลภาคราชการ การติดตามและประเมินผลภาคราชการ ทำให้ทราบว่า...

74 74 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลภาคราชการ การติดตามและประเมินผลภาคราชการ ช่วยกระตุ้นให้มีการสื่อสารภายในองค์การ ช่วยในการปรับปรุงการกำหนดนโยบาย โดยมีข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ช่วยให้มีภาพรวมแสดงสถานภาพของโครงการหรือนโยบาย เพื่อประเมิน ความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงาน ช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือขององค์การและทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ โดยมีการรายงานให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ช่วยในการจัดทำและแสดงเหตุผลในการของบประมาณ ช่วยทำให้ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการมีความชัดเจนขึ้น โดยนำความสนใจของ ผู้ปฏิบัติงานให้มุ่งไปสู่ผลสำเร็จของงานที่ต้องการโดยเฉพาะ ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์แนวโน้มโดยการใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานและ ผลสัมฤทธิ์

75 75 ข้อคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลภาคราชการ ทุกเรื่องมีข้อดีและข้อเสียในตัวของมันเอง ให้ถือคติว่า “ความเร็วดีกว่าความสมบูรณ์ (Speed over perfection) และ มีดีกว่าไม่มี (Something better than nothing)” เอาไว้เสมอ ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีในการนำ ตัวชี้วัดมาใช้ และต้องรับเป็นเจ้าภาพในการพัฒนา และนำตัวชี้วัดมาใช้ในองค์กร โดยไม่ควรจะ มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองเป็นเจ้าภาพแทน


ดาวน์โหลด ppt 2 ที่มาและหลักการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ หัวข้อการบรรยาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google