งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. เฉลิม จิ นาตุน ตอนที่ 3 Programmable Controller โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. เฉลิม จิ นาตุน ตอนที่ 3 Programmable Controller โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. เฉลิม จิ นาตุน ตอนที่ 3 Programmable Controller โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์

2 อ. เฉลิม จิ นาตุน Hardwire VS Programming

3 อ. เฉลิม จิ นาตุน วงจร Relay Output Normally Open (NO) Normally Closed (NC) ( )

4 อ. เฉลิม จิ นาตุน I0.1I0.2 Q0.1 I0.2 Q0.11 I0.1. กำหนดให้ S1 = I0.1 S2 = I0.2 K1 = Q0.1 EX.1 วงจรทำงานชั่วขณะ แลดเดอร์ ไดอะแกรม

5 อ. เฉลิม จิ นาตุน ( ) แลดเดอร์ ไดอะแกรม I1I1 I2I2 Q1Q1 Q1Q1 Q1Q1 Q2 Q2

6 อ. เฉลิม จิ นาตุน จุดประสงค์การ สอน 1. มีความเข้าใจและอธิบาย โครงสร้างพื้นฐานของ PC / PLC 2. มีความเข้าใจสามารถ จำแนกและระบุอุปกรณ์ อินพุทและเอาท์พุท ของ PC / PLC

7 อ. เฉลิม จิ นาตุน เนื้อหาสาระ 1. ประวัติความเป็นมาของ PC / PLC 2. ความหมายของ PC / PLC 3. โครงสร้างพื้นฐานของ PC / PLC 4. อุปกรณ์อินพุท 5. อุปกรณ์เอาท์พุท

8 อ. เฉลิม จิ นาตุน ประวัติความ เป็นมา  ปี 1968 ระบบ ควบคุม PLC ถูกนำเสนอ ครั้งแรกโดยเหตุผลที่จะ นํามา แทนที่ระบบรีเลย์ แบบเก่าที่ยุ่งยากซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูง โดย บริษัท General motors

9 อ. เฉลิม จิ นาตุน ประวัติความ เป็นมา  ปี 1969 PLC ตัวแรก ถูกผลิตมาใช้ในงาน อุตสาหกรรมประกอบ รถยนต์ เพื่อใช้แทน ระบบ แผงวงจรรีเลย์

10 อ. เฉลิม จิ นาตุน ประวัติความ เป็นมา  ปี 1971 เริ่มมีการนำ PLC มาใช้ในงาน อุตสาหกรรมอื่นๆ  ปี 1973 เปิดตัว PC ที่มีคุณสมบัติในการ คำนวณทางคณิตศาสตร์ การพิมพ์ข้อมูล การ แสดงผลข้อมูลทาง จอภาพ

11 อ. เฉลิม จิ นาตุน  ปี 1975 เปิดตัว Analog Module  ปี 1976 ใช้ PC เป็น ครั้งแรกในการ ควบคุม ระบบ Control Fully หรือ Automatic system  ปี 1979 เปิดตัว PC ขนาดเล็กโดยใช้ Microprocessor Technology

12 อ. เฉลิม จิ นาตุน  ปี 1979 การทำงาน ของเครื่องจักรสื่อสาร ผ่าน PC ได้เป็นครั้งแรก  ปี 1980 เปิดตัว Input/output Module, High speed counter Module, Position Module และยังมีการ พัฒนา PC ให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย

13 อ. เฉลิม จิ นาตุน ความหมายของ PC / PLC PC : Programmable controller PLC : Programmable Logic Controller PBS: Programmable Binary System

14 อ. เฉลิม จิ นาตุน เครื่องควบคุม อัตโนมัติที่สามารถ โปรแกรมได้ จะเรียก PC หรือ PLC ?

15 อ. เฉลิม จิ นาตุน โครงสร้างพื้นฐานของ PLC 1.INPUT UNIT 2.CPU 3.MEMORY 4.OUTPUT UNIT 5.POWER SUPPLY

16 อ. เฉลิม จิ นาตุน PROGRA M MEMOR Y CPU DATA MEMOR Y IN PUT UNI T POWER SUPPLY OUT PUT UNI T

17 อ. เฉลิม จิ นาตุน Input unit Input unit หรือ หน่วยอินพุท ทำหน้าที่ รับสัญญาณส่งต่อไปยัง CPU หรือ หน่วย ประมวลผล เพื่อนำไป ประมวลผลอาจอยู่ในรูป สัญญาณ ON / OFF หรือ สัญญาณ Analog

18 อ. เฉลิม จิ นาตุน IN PU T UN IT CPU INPUT DEVICE PUSH BUTTON LIMIT SWITCH SENSOR ETC.

19 OPTO COUPLE NPN INPUT

20 OPTO COUPLE PNP INPUT

21 อ. เฉลิม จิ นาตุน INPUT DEVICE สัญญาณอินพุตจะเป็น สัญญาณแบบรีเลย์, พัลส์, แรงดัน (VDC) หรือ กระแสสัญญาณเหล่านี้ได้ จะถูกส่งมาจากอุปกรณ์ อินพุท เมื่อ PLC ได้รับ สัญญาณอินพุทแล้ว จะนำ สัญญาณที่ได้ไป ประมวลผล

22 INPUT DEVICE ROTARY ENCODER PROXIMITY SWITCH

23 Input device

24 อ. เฉลิม จิ นาตุน

25 I0.0, I0.1, I0.2,…I0.7, I1.0………… สัญญาณเอาท์พุทของ เซนเซอร์แบบ ดิจิตอล

26 เซนเซอร์ที่ให้สัญญาณ เอาท์พุทแบบอนาล็อก เซนเซอร์วัด การไหล เซนเซอร์วัด อุณหภูมิ เซนเซอร์วัด ความดัน เซนเซอร์วัด ระดับ

27 อ. เฉลิม จิ นาตุน สัญญาณ กระแสไฟฟ้า 0-20mA, 4 - 20 mA สัญญาณ แรงดันไฟฟ้า 1 - 5 V, 0 - 10 V สัญญาณนิวเม ติกส์ 3 - 15 psi, 0.2 - 1.0 kg/cm 2 0% (4mA,0 V)‏ )‏ 100% (20mA,1 0V)‏ สัญญาณเอ๊าท์พุทของ เซนเซอร์ อนาล็อก

28 อ. เฉลิม จิ นาตุน ADC หน่วยอนาล็อก อินพุท Inpu t Outp ut

29 อ. เฉลิม จิ นาตุน CPU : Central processing unit CPU หรือ หน่วย ประมวลผลกลาง ทำหน้าที่ ควบคุม และจัดการระบบ การทำงานทั้งหมดภายใน PLC เช่น สั่งให้ระบบ PLC ทำงาน ตามคำสั่งโปรแกรม ควบคุม การรับส่งข้อมูลภายใน PLC ควบคุมการรับส่งข้อมูล

30 อ. เฉลิม จิ นาตุน MEMORY ทำหน้าที่เก็บรักษาโปรแกรมและข้อมูลที่ใช้ ในการทำงาน โดยขนาดของหน่วยความจำ จะถูกแบ่งออกเป็นบิตข้อมูล (Data Bit) ภายในหน่วยความจำ 1 บิต ก็จะมีค่าสภาวะ ทางลอจิก 0 หรือ 1 แตกต่างกันแล้วแต่คำสั่ง

31 อ. เฉลิม จิ นาตุน MEMORY 1. RAM ทำหน้าที่เก็บ โปรแกรมของผู้ใช้และ ข้อมูลที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานของ PLC หน่วยความจำประเภทนี้ จะมีแบตเตอรี่เล็กๆ ต่อไว้เพื่อใช้เป็นไฟเลี้ยง ข้อมูลเมื่อเกิดไฟดับ การอ่านและการเขียน ข้อมูลลงใน RAM

32 อ. เฉลิม จิ นาตุน MEMORY 2. ROM ทำหน้าที่เก็บ โปรแกรมสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานของ PLC ตาม โปรแกรมของผู้ใช้ หน่วยความจำแบบ ROM

33 อ. เฉลิม จิ นาตุน Peripheral device PROGR AM MEMOR Y CPU DATA MEMOR Y

34 อ. เฉลิม จิ นาตุน Peripheral device

35 อ. เฉลิม จิ นาตุน OUTPUT UNIT CPU OU T PUT UNI T RELAY CONTACT OR SOLEN OIL LAMP ETC.

36 อ. เฉลิม จิ นาตุน ร์ ทรานซิสเ ตอร์ รีเลย์ ข้อแตกต่างของเอาท์พุทข้อแตกต่างของเอาท์พุท มีความเร็วในการทำงาน ( ON/OFF ) ได้สูง สามารถใช้ไฟฟ้าได้ทั้ง AC หรือ DC

37 อ. เฉลิม จิ นาตุน อุปกรณ์ภาคเอาท์พุทแบบ ดิจิตอล หลอดไฟรีเลย์ โซลีนอยด์วาล์วแม็กเนติคคอนแทคเตอร์

38 อ. เฉลิม จิ นาตุน Q0.0, Q0.1, Q0.2,…………Q0.7, Q1.0……… ลักษณะของอุปกรณ์เอาท์พุท แบบดิจิตอล

39 อ. เฉลิม จิ นาตุน  Relay Output ใช้ได้ทั้ง AC. และ DC.  DC Output (Transistor Output) ได้แก่ NPN, PNP  AC Output (Triac Output)‏ สัญญาณเอาท์พุท ของเซนเซอร์แบบ ดิจิตอล Hi Lo

40 อ. เฉลิม จิ นาตุน ท อุปกรณ์ที่มาต่อกับภาค เอาท์พุท แบบอนาล็อก อินเวอเตอร์ คอนโทรลวาล์ว

41 อ. เฉลิม จิ นาตุน เอ๊าท์พุท แบบ อนาล็อก AQW0, AQW2

42 อ. เฉลิม จิ นาตุน เซนเซ อร์ ตัว ควบคุ ม อุปกรณ์ขับ โหลด โหลด ลักษณะการนำไปใช้งาน

43 อ. เฉลิม จิ นาตุน ฮีทเตอร์ ต้มน้ำ ลักษณะการนำไปใช้งาน

44 อ. เฉลิม จิ นาตุน DAC หน่วยอนาล็อก เอาท์พุท

45 อ. เฉลิม จิ นาตุน ขนาดของ PLC จำนวน I/O สูงสุด หน่วยความจำ โปรแกรม ขนาดเล็กไม่เกิน 128 4 Kbytes ขนาดกลางไม่เกิน 1024 16 Kbytes ขนาดใหญ่ไม่เกิน 2048 64 Kbytes ขนาดใหญ่ มาก ประมาณ 8192 256 Kbytes

46 อ. เฉลิม จิ นาตุน

47 PLC ทำงานอย่างไร ? 1 ตรวจสอบสถานะ ของอินพุท 2 ประมวลผล โปรแกรม 3 ปรับปรุงสถานะ ของเอาท์พุท 1 Scan Time

48 อ. เฉลิม จิ นาตุน ภาษาที่ใช้เขียน โปรแกรม ใน PLC S7-200 ภาษาที่ใช้เขียน โปรแกรม ใน PLC S7-200

49 อ. เฉลิม จิ นาตุน 1. LADDER DIAGRAM ( LAD ) 2. FUNCTION BLOCK DIAGRAM ( FBD ) 3. STATEMENT LIST ( STL ) ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม ใน PLC S7-200

50 อ. เฉลิม จิ นาตุน การโปรแกรม Windows 95 ขึ้นไป RS 232USB

51 อ. เฉลิม จิ นาตุน สัปดาห์ที่ 4 ความรู้พื้นฐานทาง ดิจิตอล


ดาวน์โหลด ppt อ. เฉลิม จิ นาตุน ตอนที่ 3 Programmable Controller โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google