งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ ประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด กลุ่มมาตรฐานสถาบันและ สถานศึกษา สำนักมาตรฐานการ อาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ ประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด กลุ่มมาตรฐานสถาบันและ สถานศึกษา สำนักมาตรฐานการ อาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ ประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด กลุ่มมาตรฐานสถาบันและ สถานศึกษา สำนักมาตรฐานการ อาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

2 วัตถุประสงค์ พัฒนาและสร้างความเข้าใจ แนวทาง หลักเกณฑ์ ในการ ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

3 กว่าจะถึง วันนี้ โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้น สังกัด – วัตถุประสงค์ สร้างเครื่องมือการประเมิน คุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด – เป้าหมาย คู่มือการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามการประเมินคุณภาพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา

4 วิธีการดำเนินงาน ศึกษาปัญหา พัฒนาเครื่องมือ นำไปใช้จริง ติดตามผล

5 ปัญหาอุปสรรค เครื่องมือการตรวจประเมินคุณภาพ สถานศึกษา ความเชี่ยวชาญ สามารถ ศักยภาพในการประเมิน และให้ แนะนำสถานศึกษา ความน่าเชื่อถือ งบประมาณ

6 พัฒนาเครื่องมือ ยกร่างเครื่องมือ สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงเครื่องมือ ทดลองใช้เครื่องมือ ปรับปรุงเครื่องมือ

7 การนำไปใช้จริง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน คุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด กำหนดวันการตรวจประเมินคุณภาพ

8 บุคลากรกลุ่มมาตรฐานสถาบันและ สถานศึกษา นายสันติ อภิสิทธิรัตนากร นักวิชาการศึกษา 8 ว. นางสาวพัฒน์ศัจกร อรรถาศิลป์ นักวิชาการศึกษา 6 นางสาวพัชรี คนใหญ่ นักวิชาการศึกษา 6 ว. สิบตรีธีรชัย สวัสดิบุตร นักวิชาการศึกษา 5 นางธิติยาภรณ์ จั่นบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 นายอาทิตย์ ผดุงเดช พนักงานราชการ

9 บุคลากรกลุ่มมาตรฐานสถาบันและ สถานศึกษา นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายพิศณุ ทองเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวทิพานี สมบัติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ นายเลิศ วุฒิชาติปรีชาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

10 เอกสารที่ได้รับ คู่มือ การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาอาชีวศึกษา เกณฑ์การประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ มาตรฐานการอาชีวศึกษา คู่มือการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดย ต้นสังกัด แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามการประเมิน คุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา

11 ตารางการประชุม แบ่งกลุ่มตามภาคเพื่อกำหนดวันตรวจ ประเมิน


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ ประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด กลุ่มมาตรฐานสถาบันและ สถานศึกษา สำนักมาตรฐานการ อาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google