งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

go.th. การจ่ายเงินยืมในสถานศึกษา ส่วนมากจะจ่ายจากเงิน รายได้สถานศึกษา ( เงินนอก / นอกงบประมาณ ) และเมื่อมีการนำใบสำคัญ มาล้างเงินยืมจะมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "go.th. การจ่ายเงินยืมในสถานศึกษา ส่วนมากจะจ่ายจากเงิน รายได้สถานศึกษา ( เงินนอก / นอกงบประมาณ ) และเมื่อมีการนำใบสำคัญ มาล้างเงินยืมจะมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://gfmis.vec. go.th

2 การจ่ายเงินยืมในสถานศึกษา ส่วนมากจะจ่ายจากเงิน รายได้สถานศึกษา ( เงินนอก / นอกงบประมาณ ) และเมื่อมีการนำใบสำคัญ มาล้างเงินยืมจะมี หลายกรณี เช่น ใบสำคัญล้างเงินยืมเบิกเงินนอก / นอกงบประมาณ ใบสำคัญล้างเงินยืมเบิกเงิน งบประมาณ ใบสำคัญล้างเงินยืมเบิกเงินอุดหนุนฯ โดยมีขั้นตอนการปฎิบัติงานในระบบ GFMIS ดังนี้

3 http://gfmis.vec. go.th จ่ายเงินให้ยืม บันทึกรายงานใน บช.01_ PP บช.01_ PP เดบิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) เครดิต เงินสด เงินฝากกระแสที่เอกชน z- bank *** รายการเกี่ยวกับเงินยืม ใช้แหล่งของเงิน 5337000***

4 http://gfmis.vec. go.th ล้างเงินยืม กรณีที่ 1. ใบสำคัญล้างเงินยืมเบิก เงินนอก / นอกงปม. รับเอกสารใบสำคัญพร้อมเงินสดคืน ( ถ้ามี ) จัดทำ บช.01 _RE บช.01 _RE เดบิต เงินสด ( ส่วนที่รับคืน ) 1101010101 เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอก งบประมาณ (1102010102) จัดทำ บช.01_ JV บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายและล้างเงิน ยืม บช.01_ JV เดบิต ค่าใช้จ่าย (5 xxxxxxxxx ) เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอก งบประมาณ (1102010102)

5 http://gfmis.vec. go.th ล้างเงินยืม กรณีที่ 2. ใบสำคัญล้างเงินยืมเบิก เงินในงบประมาณ รับเอกสารใบสำคัญพร้อมเงินสดคืน ( ถ้ามี ) จัดทำ บช.01 _RE บช.01 _RE เดบิต เงินสด ( ส่วนที่รับคืน ) 1101010101 เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) นำใบสำคัญไปทำหลักฐานขอเบิกเงินในงบประมาณ ขบ.02 เมื่อ บก. โอนเงินเข้าบัญชี งานการเงินเขียนเช็คสั่งจ่ายจาก เงินในงปม. ไปเข้าเงิน นอก / นอกงบประมาณ และจัดทำบันทึกการจ่าย ชำระเงิน ขจ.05

6 http://gfmis.vec. go.th งานบัญชีบันทึกการรับเงินงบประมาณเพื่อล้างลูกหนี้ เงินยืมนอกงบประมาณ จัดทำ บช.01_RE บช.01_RE เดบิต เงินฝากธนาคารกระแสฯ - ที่เอกชน 1101030101 z-bank เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) *** หากเกิดกรณีใบสำคัญมากกว่าเงินยืม ก็สั่งจ่าย เช็คเงินในงบประมาณเป็น 2 ฉบับ ฉบับแรกสั่งจ่าย เข้าบัญชีเงินนอก / นอกงบประมาณ เท่ากับจำนวน ลูกหนี้ค้าง ฉบับที่ 2 สั่งจ่ายให้ลูกหนี้เท่ากับส่วนที่ เกินเงินยืม ***

7 http://gfmis.vec. go.th ล้างเงินยืม กรณีที่ 3. ใบสำคัญล้าง เงินยืมเบิกเงินอุดหนุนฯ บันทึกรับเงินสดคืน ( ถ้ามี ) จัดทำ บช.01_RE บช.01_RE เดบิต เงินสด ( ส่วนที่รับคืน ) 1101010101 เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอก งบประมาณ (1102010102) ใบสำคัญนำไปล้างในบัญชีเงินอุดหนุน โดยจัดทำ บช.01 JR เดบิต เงินฝากกระแสฯ (1101030101) z-bank เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) z-bank

8 http://gfmis.vec. go.th บันทึกจ่ายเงินอุดหนุนตามใบสำคัญ โดยจัดทำ บช.01 PP เดบิต ค่าใช้จ่ายตามใบสำคัญ เครดิต เงินฝากกระแสฯ (1101030101) z-bank การเงินเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก อุดหนุน ไปเข้าบัญชีเงินฝาก บกศ. เพื่อชดใช้ ลูกหนี้ บัญชีบันทึกรายการชดใช้ลูกหนี้เงินยืมนอก งบประมาณ โดยจัดทำ บช.01 RE เดบิต เงินฝากกระแสที่เอกชน (1101030101) z-bank เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

9 http://gfmis.vec. go.th The End


ดาวน์โหลด ppt go.th. การจ่ายเงินยืมในสถานศึกษา ส่วนมากจะจ่ายจากเงิน รายได้สถานศึกษา ( เงินนอก / นอกงบประมาณ ) และเมื่อมีการนำใบสำคัญ มาล้างเงินยืมจะมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google