งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

2 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
การจ่ายเงินยืมในสถานศึกษา ส่วนมากจะจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา (เงินนอก/นอกงบประมาณ) และเมื่อมีการนำใบสำคัญมาล้างเงินยืมจะมี หลายกรณี เช่น ใบสำคัญล้างเงินยืมเบิกเงินนอก/นอกงบประมาณ ใบสำคัญล้างเงินยืมเบิกเงินงบประมาณ ใบสำคัญล้างเงินยืมเบิกเงินอุดหนุนฯ โดยมีขั้นตอนการปฎิบัติงานในระบบ GFMIS ดังนี้

3 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
จ่ายเงินให้ยืม บันทึกรายงานใน บช.01_PP เดบิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ( ) เครดิต เงินสด เงินฝากกระแสที่เอกชน z-bank ***รายการเกี่ยวกับเงินยืม ใช้แหล่งของเงิน ***

4 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ล้างเงินยืม กรณีที่ 1. ใบสำคัญล้างเงินยืมเบิกเงินนอก/นอกงปม. รับเอกสารใบสำคัญพร้อมเงินสดคืน (ถ้ามี) จัดทำ บช.01_RE เดบิต เงินสด(ส่วนที่รับคืน) เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ( ) จัดทำ บช.01_JV บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายและล้างเงินยืม เดบิต ค่าใช้จ่าย (5xxxxxxxxx)

5 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ล้างเงินยืม กรณีที่ 2. ใบสำคัญล้างเงินยืมเบิกเงินในงบประมาณ รับเอกสารใบสำคัญพร้อมเงินสดคืน (ถ้ามี) จัดทำ บช.01_RE เดบิต เงินสด(ส่วนที่รับคืน) เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ( ) นำใบสำคัญไปทำหลักฐานขอเบิกเงินในงบประมาณ ขบ.02 เมื่อ บก. โอนเงินเข้าบัญชี งานการเงินเขียนเช็คสั่งจ่ายจากเงินในงปม.ไปเข้าเงิน นอก/นอกงบประมาณ และจัดทำบันทึกการจ่ายชำระเงิน ขจ.05

6 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
งานบัญชีบันทึกการรับเงินงบประมาณเพื่อล้างลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ จัดทำ บช.01_RE เดบิต เงินฝากธนาคารกระแสฯ-ที่เอกชน z-bank เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ( ) ***หากเกิดกรณีใบสำคัญมากกว่าเงินยืม ก็สั่งจ่ายเช็คเงินในงบประมาณเป็น 2 ฉบับ ฉบับแรกสั่งจ่ายเข้าบัญชีเงินนอก/นอกงบประมาณ เท่ากับจำนวนลูกหนี้ค้าง ฉบับที่ 2 สั่งจ่ายให้ลูกหนี้เท่ากับส่วนที่เกินเงินยืม***

7 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ล้างเงินยืม กรณีที่ 3. ใบสำคัญล้างเงินยืมเบิกเงินอุดหนุนฯ บันทึกรับเงินสดคืน (ถ้ามี) จัดทำ บช.01_RE เดบิต เงินสด(ส่วนที่รับคืน) เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ( ) ใบสำคัญนำไปล้างในบัญชีเงินอุดหนุน โดยจัดทำ บช.01 JR เดบิต เงินฝากกระแสฯ ( ) z-bank เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ ( ) z-bank

8 บันทึกจ่ายเงินอุดหนุนตามใบสำคัญ โดยจัดทำ บช.01 PP
เดบิต ค่าใช้จ่ายตามใบสำคัญ เครดิต เงินฝากกระแสฯ ( ) z-bank การเงินเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากอุดหนุน ไปเข้าบัญชีเงินฝาก บกศ.เพื่อชดใช้ลูกหนี้ บัญชีบันทึกรายการชดใช้ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ โดยจัดทำ บช.01 RE เดบิต เงินฝากกระแสที่เอกชน ( ) z-bank เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ( )

9 The End


ดาวน์โหลด ppt ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google