งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียกรายงานต่าง ๆ จาก web report

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียกรายงานต่าง ๆ จาก web report"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียกรายงานต่าง ๆ จาก web report
เข้าสู่เว็บไซต์ GFMIS ให้ระบุ Address :

2 รายงานประจำวัน - ระบุวันที่นำเข้าข้อมูล
รายงานประจำสัปดาห์ ระบุวันอาทิตย์ รายงานประจำเดือน - ระบุวันสุดท้ายของเดือน รายงานประจำปี ระบุวันสุดท้ายของปี รายงานการจ่ายชำระเงิน - ระบุช่วงเวลาตามปฏิทิน กำหนด

3 การเรียกรายงาน ประจำวัน
รายงานสรุปการตั้งเบิกรายวัน เข้าไปที่หมวดของรายงาน : AP ระบบเบิกจ่ายเงิน A07C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย รายงานสมุดรายวันทั่วไป เข้าไปที่หมวดของรายงาน : GL ระบบแยกประเภททั่วไป G02C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน เข้าไปที่หมวดของรายงาน : GL ระบบแยกประเภททั่วไป G14C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย

4 การเรียกรายงาน ประจำสัปดาห์
รายงานสถานะการเบิกจ่าย เข้าไปที่หมวดของรายงาน : AP ระบบเบิกจ่ายเงิน G53C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย รายงานงบทดลองรายสัปดาห์ เข้าไปที่หมวดของรายงาน : GL ระบบแยกประเภททั่วไป G03C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เข้าไปที่หมวดของรายงาน : GL ระบบแยกประเภททั่วไป G06C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย

5 การเรียกรายงาน ประจำสัปดาห์ (ต่อ)
รายงานบัญชีแยกประเภท เข้าไปที่หมวดของรายงาน : GL ระบบแยกประเภททั่วไป G17C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากต่าง ๆ เข้าไปที่หมวดของรายงาน : GL ระบบแยกประเภททั่วไป G16C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย รายงานสถานะงบประมาณ เข้าไปที่หมวดของรายงาน : ระบบบริหารเงินทุน F09C รายงานสรุปตาม : หน่วยรับงบประมาณ

6 การเรียกรายงาน ประจำเดือน
รายงานงบทดลองรายเดือน เข้าไปที่หมวดของรายงาน : GL ระบบแยกประเภททั่วไป G12C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย รายงานสถานะงบประมาณ เข้าไปที่หมวดของรายงาน : ระบบบริหารเงินทุน F10C รายงานสรุปตาม : หน่วยรับงบประมาณ รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เข้าไปที่หมวดของรายงาน : GL ระบบแยกประเภททั่วไป G21C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย รายงานจัดเก็บและนำส่งฯ เข้าไปที่หมวดของรายงาน : ระบบรับและนำส่ง R02M รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย

7 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS
ให้สถานศึกษาจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป รายงานที่ต้องจัดส่ง งบทดลองประจำเดือน G12C รายงานสถานะงปม.รายเดือน F10C รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน R02M รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน G14C รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง G21C

8 นางสาวบุหงา ตันเมืองใจ นักวิชาการเงินและบัญชี
The end นางสาวบุหงา ตันเมืองใจ นักวิชาการเงินและบัญชี


ดาวน์โหลด ppt การเรียกรายงานต่าง ๆ จาก web report

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google