งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

go.th การเรียกรายงานต่าง ๆ จาก web report เข้าสู่เว็บไซต์ GFMIS ให้ระบุ Address :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "go.th การเรียกรายงานต่าง ๆ จาก web report เข้าสู่เว็บไซต์ GFMIS ให้ระบุ Address :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://gfmis.vec. go.th การเรียกรายงานต่าง ๆ จาก web report เข้าสู่เว็บไซต์ GFMIS ให้ระบุ Address : http://gfmisreport.mygfmis.com

2 http://gfmis.vec. go.th รายงานประจำวัน - ระบุวันที่นำเข้าข้อมูล รายงานประจำสัปดาห์ - ระบุวันอาทิตย์ รายงานประจำเดือน - ระบุวันสุดท้ายของเดือน รายงานประจำปี - ระบุวันสุดท้ายของปี รายงานการจ่ายชำระเงิน - ระบุช่วงเวลาตามปฏิทิน กำหนด

3 http://gfmis.vec. go.th การเรียกรายงาน ประจำวัน รายงานสรุปการตั้งเบิกรายวัน เข้าไปที่หมวดของรายงาน : AP ระบบเบิกจ่ายเงิน A07CA07C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย A07C รายงานสมุดรายวันทั่วไป เข้าไปที่หมวดของรายงาน : GL ระบบแยกประเภททั่วไป G02CG02C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย G02C รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน เข้าไปที่หมวดของรายงาน : GL ระบบแยกประเภททั่วไป G14CG14C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย G14C

4 http://gfmis.vec. go.th การเรียกรายงาน ประจำ สัปดาห์ รายงานสถานะการเบิกจ่าย เข้าไปที่หมวดของรายงาน : AP ระบบเบิกจ่ายเงิน G53CG53C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย G53C รายงานงบทดลองรายสัปดาห์ เข้าไปที่หมวดของรายงาน : GL ระบบแยกประเภททั่วไป G03CG03C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย G03C รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เข้าไปที่หมวดของรายงาน : GL ระบบแยกประเภททั่วไป G06CG06C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย G06C

5 http://gfmis.vec. go.th รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากต่าง ๆ เข้าไปที่หมวดของรายงาน : GL ระบบแยกประเภททั่วไป G16CG16C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย G16C รายงานบัญชีแยกประเภท เข้าไปที่หมวดของรายงาน : GL ระบบแยกประเภททั่วไป G17CG17C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย G17C รายงานสถานะงบประมาณ เข้าไปที่หมวดของรายงาน : ระบบบริหารเงินทุน F09C รายงานสรุปตาม : หน่วยรับ งบประมาณ F09C รายงานสรุปตาม : หน่วยรับ งบประมาณF09C F09C การเรียกรายงาน ประจำ สัปดาห์ ( ต่อ )

6 http://gfmis.vec. go.th การเรียกรายงาน ประจำเดือน รายงานงบทดลองรายเดือน เข้าไปที่หมวดของรายงาน : GL ระบบแยกประเภททั่วไป G12CG12C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย G12C รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เข้าไปที่หมวดของรายงาน : GL ระบบแยกประเภททั่วไป G21CG21C รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย G21C รายงานสถานะงบประมาณ เข้าไปที่หมวดของรายงาน : ระบบบริหารเงินทุน F10C รายงานสรุปตาม : หน่วยรับ งบประมาณ F10C รายงานสรุปตาม : หน่วยรับ งบประมาณF10C F10C รายงานจัดเก็บและนำส่งฯ เข้าไปที่หมวดของรายงาน : ระบบรับและนำส่ง R02MR02M รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย R02M

7 http://gfmis.vec. go.th การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สถานศึกษาจัดพิมพ์รายงาน ประจำเดือนส่งให้สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดไป รายงานที่ต้องจัดส่ง 1. งบทดลองประจำเดือน G12C 2. รายงานสถานะงปม. รายเดือน F10C 3. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของ ตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน R02M 4. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน G14C 5. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง G21C

8 http://gfmis.vec. go.th นางสาวบุหงา ตันเมืองใจ นักวิชาการเงินและบัญชี


ดาวน์โหลด ppt go.th การเรียกรายงานต่าง ๆ จาก web report เข้าสู่เว็บไซต์ GFMIS ให้ระบุ Address :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google