งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

3 ครูผู้สอน กอบกาญจน์ สุทธิสม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

4 UNIT 4 TOOLS AND EQUIPMENT เครื่องมือและอุปกรณ์
ตอนที่ Office Equipment อุปกรณ์สำนักงาน

5 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Objectives)
1. สนทนาโดยใช้สำนวน I am sorry. I don’t know. ได้ถูกต้อง 2. อ่านและแปลความหมายเรื่อง Office Equipment ได้ถูกต้อง

6 3. เขียนประโยคโดยใช้ Relative Pronouns ได้ถูกต้อง
4. นำความรู้จากเรื่อง Office Equipment ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้

7 ตอนที่ 4.3 Office Equipment
อุปกรณ์สำนักงาน 4.3.1 Dialogue : I am sorry. I don’t know. Office Equipment Language Focus Relative Pronouns

8 4.3.1 Dialogue : I am sorry. I don’t know.
บทสนทนา : ฉันเสียใจ ฉันไม่ทราบ Practice the dialogues. ฝึกบทสนทนา 1) A : How do you start the scanner? B : I am sorry. I don’t know. 2) A : How do you operate the computer? B : I’ m sorry. I don’t know.

9 Notes : I am sorry. I don’t know. ฉันเสียใจ (ขอโทษ) ฉันไม่ทราบ
ฉันเสียใจ (ขอโทษ) ฉันไม่ทราบ (เป็นสำนวนคำตอบที่สุภาพ เมื่อต้องการตอบว่า “ไม่ทราบ”)

10 Exercise A. Complete this dialogue เขียนบทสนทนานี้ให้สมบูรณ์ B. Complete this dialogue

11 C. Make a dialogue by using
“ I am sorry. I don’t know. ” สร้างบทสนทนา โดยใช้สำนวน “I am sorry. I don’t know.”

12 Office Equipment Nowadays office equipment is used in modern offices to increase work efficiency. The one which is widely used everywhere today is a computer.

13 A computer is a machine that can remember and learn
A computer is a machine that can remember and learn. It has special materials in it called semiconductors that help it decide what to do.

14 A computer printer works like a typewriter
A computer printer works like a typewriter. It can print both letters and pictures.

15 A calculator is used to add, subtract, multiply and divide numbers
A calculator is used to add, subtract, multiply and divide numbers. It can also figure out more difficult mathematics problems.

16 Some office equipment that is available.
a copier a scanner a printer เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกนภาพ เครื่องปริ้นเตอร์

17 a facsimile machine a duplicator a cash register เครื่องแฟ็กซ์เอกสาร เครื่องอัดสำเนาเอกสาร เครื่องบันทึกเงินสด

18 a typewriter an electric typewriter a telephone receiver เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องรับโทรศัพท์

19 Some office supplies. a stapler staples a staple remover ที่เย็บกระดาษ
ลวดเย็บกระดาษ ที่แกะลวดเย็บกระดาษ

20 thumb tacks (drawing-pin) paper clips หมุดกดกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ
(บนกระดาน) คลิปหนีบกระดาษ

21 a clip a numbering machine a dater ที่หนีบกระดาษ เครื่องลำดับหมายเลข เครื่องลำดับวันที่

22 a rubber stamp a stamp pad a stamp rack a pencil sharpener ตรายาง ตลับผ้าซับหมึกตรายาง ที่แขวนตรายาง ที่เหลาดินสอ

23 A. Give the meanings of these items in Thai.
Exercise A. Give the meanings of these items in Thai. ให้ความหมายของข้อเหล่านี้เป็นภาษาไทย B. Give the meanings of these items in English. ให้ความหมายของข้อเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ

24 C. Find 5 office equipment in the workplace and describe them as the example.
หาอุปกรณ์สำนักงาน 5 อย่าง ในสถานประกอบการ และเขียนบรรยายดังตัวอย่าง

25 Just a minute, please. คอยสักครู่นะคะ

26 Language Focus Relative pronoun คือ สรรพนามที่ทำหน้าที่แทนคำนามที่มาข้างหน้า ได้แก่ which, that, who, whom, whose

27 which = ที่ ซึ่ง อัน ใช้แทนคำนามที่เป็น สัตว์ สิ่งของ
that = ที่ ซึ่ง อัน ใช้แทนคำนามที่เป็น คน สัตว์ สิ่งของ who = คนซึ่ง ผู้ซึ่ง คนที่ ผู้ที่ ใช้แทนคำนามที่เป็นคน

28 Whom = คนซึ่ง ผู้ซึ่ง คนที่ ผู้ที่ ใช้แทนคำนามที่เป็นคน ทำหน้าที่เป็นกรรม
whose = ผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ ใช้แทน คำนามที่เป็นคนเพื่อแสดงความเป็น เจ้าของ

29 Example : The one which is widely used everywhere today is a computer. สิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทุกหนทุกแห่งในปัจจุบันคือคอมพิวเตอร์

30 A computer is a machine that can remember and learn.
คอมพิวเตอร์ คือเครื่องจักรที่สามารถจำ และ เรียนรู้ได้

31 A radio ham is a person who sends and receives radio messages as a hobby.
นักวิทยุสมัครเล่น คือบุคคลผู้ซึ่ง ส่งและรับข่าวสารทางวิทยุ เป็นงานอดิเรก The lady whose computer is out of order is my secretary. สุภาพสตรี ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์ที่เสีย เป็นเลขานุการของฉัน

32 relative pronouns Exercise 4.3.3
A. Fill in the blanks with relative pronouns. เติมคำในช่องว่างด้วย relative pronouns B. Make 4 sentences by using relative pronouns. เขียนประโยค 4 ประโยคโดยใช้ relative pronouns

33 HOSPITALITY, INFORMATION AND FORMS การต้อนรับ ข้อมูล และแบบฟอร์ม
NEXT TIME UNIT 5 HOSPITALITY, INFORMATION AND FORMS การต้อนรับ ข้อมูล และแบบฟอร์ม

34 One is faithful and sincere.
วัยใสใจสะอาด One is faithful and sincere. ซื่อสัตย์ จริงใจ จาก.....ธรรมนูญชีวิต

35 พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ
THANKS FOR WATCHING ขอบคุณที่ติดตามชม SEE YOU NEXT TIME พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google