งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

2 กอบกาญจน์ สุทธิสม หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม

3 กอบกาญจน์ สุทธิสมครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิค ประจวบคีรีขันธ์

4 กอบกาญจน์ สุทธิสม UNIT 4 TOOLS AND EQUIPMENT เครื่องมือและอุปกรณ์ ตอนที่ 4.3 Office Equipment อุปกรณ์ สำนักงาน อุปกรณ์ สำนักงาน

5 กอบกาญจน์ สุทธิสมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Objectives) 1. สนทนาโดยใช้สำนวน I am sorry. I don’t know. ได้ถูกต้อง 2. อ่านและแปลความหมาย เรื่อง Office Equipment ได้ถูกต้อง

6 กอบกาญจน์ สุทธิสม 3. เขียนประโยคโดยใช้ Relative Pronouns ได้ถูกต้อง 4. นำความรู้จากเรื่อง Office Equipment ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้

7 กอบกาญจน์ สุทธิสม ตอนที่ 4.3 Office Equipment อุปกรณ์ สำนักงาน อุปกรณ์ สำนักงาน 4.3.1 Dialogue : I am sorry. I don’t know. 4.3.2 Office Equipment 4.3.3 Language Focus Relative Pronouns Relative Pronouns

8 กอบกาญจน์ สุทธิสม 4.3.1 Dialogue : I am sorry. I don’t know. บทสนทนา : ฉันเสียใจ ฉันไม่ทราบ บทสนทนา : ฉันเสียใจ ฉันไม่ทราบ Practice the dialogues. ฝึกบทสนทนา 1) A : How do you start the scanner? 1) A : How do you start the scanner? B : I am sorry. I don’t know. B : I am sorry. I don’t know. 2) A : How do you operate the computer? 2) A : How do you operate the computer? B : I’ m sorry. I don’t know. B : I’ m sorry. I don’t know.

9 กอบกาญจน์ สุทธิสม Notes : I am sorry. I don’t know. ฉันเสียใจ ( ขอโทษ ) ฉัน ไม่ทราบ ( เป็นสำนวนคำตอบที่ สุภาพ เมื่อต้องการตอบว่า “ ไม่ทราบ ”) ( เป็นสำนวนคำตอบที่ สุภาพ เมื่อต้องการตอบว่า “ ไม่ทราบ ”)

10 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 4.3.1 A. Complete this dialogue เขียนบทสนทนานี้ให้ สมบูรณ์ เขียนบทสนทนานี้ให้ สมบูรณ์ B. Complete this dialogue เขียนบทสนทนานี้ให้ สมบูรณ์ เขียนบทสนทนานี้ให้ สมบูรณ์

11 กอบกาญจน์ สุทธิสม C. Make a dialogue by using “ I am sorry. I don’t know. ” “ I am sorry. I don’t know. ” สร้างบทสนทนา โดยใช้ สำนวน สร้างบทสนทนา โดยใช้ สำนวน “I am sorry. I don’t know.” “I am sorry. I don’t know.”

12 กอบกาญจน์ สุทธิสม 4.3.2 Office Equipment Nowadays office equipment is used in modern offices to increase work efficiency. The one which is widely used everywhere today is a computer.

13 กอบกาญจน์ สุทธิสม A computer is a machine that can remember and learn. It has special materials in it called semiconductors that help it decide what to do.

14 กอบกาญจน์ สุทธิสม A computer printer works like a typewriter. It can print both letters and pictures.

15 กอบกาญจน์ สุทธิสม A calculator is used to add, subtract, multiply and divide numbers. It can also figure out more difficult mathematics problems.

16 กอบกาญจน์ สุทธิสม Some office equipment that is available. a copier a scanner a printer เครื่องถ่าย เอกสาร เครื่องสแกน ภาพ เครื่องปริ้น เตอร์

17 กอบกาญจน์ สุทธิสม a facsimile machine a duplicator a cash register เครื่องแฟ็กซ์ เอกสาร เครื่องอัด สำเนาเอกสาร เครื่องบันทึก เงินสด

18 กอบกาญจน์ สุทธิสม a typewriter an electric typewriter a telephone receiver เครื่อง พิมพ์ดีด เครื่อง พิมพ์ดีด ไฟฟ้า เครื่องรับ โทรศัพท์

19 กอบกาญจน์ สุทธิสม Some office supplies. a stapler staples a staple remover ที่เย็บกระดาษ ลวดเย็บ กระดาษ ที่แกะลวดเย็บ กระดาษ

20 กอบกาญจน์ สุทธิสม thumb tacks (drawing- pin) paper clips หมุดกด กระดาษ ( บนกระดาน ) คลิปหนีบ กระดาษ

21 กอบกาญจน์ สุทธิสม a clip a numbering machine a dater ที่หนีบ กระดาษ เครื่องลำดับ หมายเลข เครื่องลำดับ วันที่

22 กอบกาญจน์ สุทธิสม a rubber stamp a stamp pad a stamp rack a pencil sharpener ตรายาง ตลับผ้าซับ หมึกตรายาง ที่แขวนตรา ยาง ที่เหลาดินสอ

23 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 4.3.2 A. Give the meanings of these items in Thai. ให้ความหมายของข้อ เหล่านี้เป็นภาษาไทย B. Give the meanings of these items in English. ให้ความหมายของข้อ เหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ

24 กอบกาญจน์ สุทธิสม C. Find 5 office equipment in the workplace and describe them as the example. หาอุปกรณ์สำนักงาน 5 อย่าง ในสถานประกอบการ และเขียนบรรยายดังตัวอย่าง

25 กอบกาญจน์ สุทธิสม Just a minute, please. คอยสักครู่นะคะ

26 กอบกาญจน์ สุทธิสม 4.3.3 Language Focus Relative pronoun คือ สรรพนามที่ทำหน้าที่ แทนคำนามที่มาข้างหน้า ได้แก่ which, that, who, whom, whose

27 กอบกาญจน์ สุทธิสม which = ที่ ซึ่ง อัน ใช้แทนคำนามที่เป็น สัตว์ สิ่งของ that = ที่ ซึ่ง อัน ใช้แทนคำนามที่เป็น คน สัตว์ สิ่งของ who = คนซึ่ง ผู้ซึ่ง คนที่ ผู้ที่ ใช้แทนคำนามที่ เป็นคน

28 กอบกาญจน์ สุทธิสม Whom = คนซึ่ง ผู้ซึ่ง คนที่ ผู้ที่ ใช้แทนคำนามที่ เป็นคน ทำหน้าที่เป็นกรรม whose= ผู้ที่เป็น เจ้าของ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ ใช้แทน คำนามที่เป็นคน เพื่อแสดงความเป็น เจ้าของ

29 กอบกาญจน์ สุทธิสม Example : The one which is widely used everywhere today is a computer. สิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทุกหนทุกแห่งในปัจจุบันคือ คอมพิวเตอร์

30 กอบกาญจน์ สุทธิสม A computer is a machine that can remember and learn. คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องจักรที่สามารถจำ และ เรียนรู้ได้

31 กอบกาญจน์ สุทธิสม A radio ham is a person who sends and receives radio messages as a hobby. นักวิทยุสมัครเล่น คือบุคคล ผู้ซึ่ง ส่งและรับข่าวสารทาง วิทยุ เป็นงานอดิเรก The lady whose computer is out of order is my secretary. สุภาพสตรี ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ คอมพิวเตอร์ที่เสีย เป็น เลขานุการของฉัน

32 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 4.3.3 A. Fill in the blanks with relative pronouns. เติมคำในช่องว่างด้วย relative pronouns เติมคำในช่องว่างด้วย relative pronouns B. Make 4 sentences by using relative pronouns. เขียนประโยค 4 ประโยค โดยใช้ เขียนประโยค 4 ประโยค โดยใช้ relative pronouns relative pronouns

33 กอบกาญจน์ สุทธิสม NEXT TIME UNIT 5 HOSPITALITY, INFORMATION AND FORMS การต้อนรับ ข้อมูล และ แบบฟอร์ม

34 กอบกาญจน์ สุทธิสม วัยใสใจสะอาด One is faithful and sincere. ซื่อสัตย์ จริงใจ จาก..... ธรรมนูญชีวิต ซื่อสัตย์ จริงใจ จาก..... ธรรมนูญชีวิต

35 กอบกาญจน์ สุทธิสม THANKS FOR WATCHING ขอบคุณที่ติดตามชม SEE YOU NEXT TIME พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google