งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. เฉลิม จินาตุน. 1. มีความเข้าใจระบบเลขฐาน ต่างๆ 2. มีความเข้าใจและสามารถ แปลงเลขฐานได้ 3. มีความเข้าใจประเภทของ อุปกรณ์อินพุท ของ PLC 1. มีความเข้าใจประเภทของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. เฉลิม จินาตุน. 1. มีความเข้าใจระบบเลขฐาน ต่างๆ 2. มีความเข้าใจและสามารถ แปลงเลขฐานได้ 3. มีความเข้าใจประเภทของ อุปกรณ์อินพุท ของ PLC 1. มีความเข้าใจประเภทของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. เฉลิม จินาตุน

2 1. มีความเข้าใจระบบเลขฐาน ต่างๆ 2. มีความเข้าใจและสามารถ แปลงเลขฐานได้ 3. มีความเข้าใจประเภทของ อุปกรณ์อินพุท ของ PLC 1. มีความเข้าใจประเภทของ อุปกรณ์เอาท์พุทของ PLC

3 อ. เฉลิม จินาตุน 1. ระบบเลขฐาน 2. การแปลงเลขฐาน 3. ระบบข้อมูลใน PLC และคอมพิวเตอร์ 4. หน่วย Input / Output 5. วงจรลอจิก

4 อ. เฉลิม จินาตุน  ในการทำงานของ PLC อาศัยตัวเลขและหลัก คณิตศาสตร์ในการสร้าง ข้อมูล และช่วยในการ ประมวลผล โดยใช้ หลักการของระบบ เลขฐานสอง และ ฐานสิบ หก ซึ่งต่างจากระบบ เลขฐานสิบ ที่เราใช้ใน ชีวิตประจำวัน

5 อ. เฉลิม จินาตุน  มีตัวเลขที่ไม่ซ้ำกัน ทั้งหมด 10 ตัว คือ 0-9  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า BCD Code หรือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9

6 อ. เฉลิม จินาตุน ระบบเลขฐานสอง คือระบบ ตัวเลขที่มีค่า ฐานเป็นสอง มีสัญลักษณ์ 2 ตัว คือ 0 กับ 1 ค่าตามตำแหน่งของส่วน ที่เป็นจำนวน เต็มของเลขฐานสอง คือ

7 อ. เฉลิม จินาตุน BCD ฐานสอง 0123401234 5678956789 00 01 10 11 10 0 10 1 11 0 11 1 10 00 10 01

8 อ. เฉลิม จินาตุน เลขฐานสิบหก หรือเรียกว่า Hex ประกอบไปด้วยตัวเลข จำนวน 16 ตัว ได้แก่ เลข 0-9 และ ตัวอักษร A-F ใช้แทน ตัวเลขอีก 6 ตัวที่เหลือ

9 อ. เฉลิม จินาตุน BCD เลขฐานสอง เลขฐานสิบ หก 000000 100011 200102 300113 401004

10 อ. เฉลิม จินาตุน BCD เลขฐานสอง เลขฐานสิบ หก 501015 601106 701117 810008 910019

11 อ. เฉลิม จินาตุน BCD เลขฐานสอง เลขฐานสิบ หก 111011B 121100C 131101D 141110E 151111F

12 อ. เฉลิม จินาตุน  การแปลงเลขฐานสิบให้เป็น เลขฐานสอง  การแปลงเลขฐานสองให้ เป็นเลขฐานสิบ  การแปลงเลขฐานสองเป็น เลขฐานสิบหก  การแปลงเลขฐานสิบหกเป็น เลขฐานสอง

13 อ. เฉลิม จินาตุน สามารถทำได้โดยวิธีการ หารสั้นด้วยเลขสอง และ เขียนผลหารและเศษไว้ และนำผลการหารที่เหลือ มาหารด้วย เลขสอง จนกระทั่งผลหารเป็นศูนย์ สุดท้ายทำการเขียนเศษที่ ได้จากการหารโดย เรียงลำดับจากล่างขึ้นบน การแปลง BCD Code ให้ เป็นเลขฐานสอง

14 อ. เฉลิม จินาตุน 58 / 2 = 29 เศษ 0 29 / 2 = 14 เศษ 1 14 / 2 = 7 เศษ 0 7 / 2 = 3 เศษ 1 3 / 2 = 1 เศษ 1 1 / 2 = 0 เศษ 1 ผลลัพธ์คือ 58 10 = 1110 10 2

15 อ. เฉลิม จินาตุน ในการแปลงเลขฐานสอง ให้เป็นเลขฐานสิบ สามารถทำได้โดยการคูณตัว เลขฐานสองยกกำลัง ในแต่ ละหลักด้วยค่าประจำหลักคือ 2 n (n คือตัวเลขแสดงจำนวน ตำแหน่งหลัก )

16 อ. เฉลิม จินาตุน 111010 2 = (1x2 5 )+(1x2 4 )+(1 x2 3 ) +(0x2 2 ) +(1x2 1 )+(0x2 0 ) = 32+16+8+0+2+0  = 58 10

17 อ. เฉลิม จินาตุน ทำได้โดยการแปลง เลขฐานสองทีละ 4 บิต ให้เป็นเลขฐานสิบหก 1 หลัก จากตำแหน่งประจำ หลักที่น้อยที่สุด เช่น 1011110010 = 1011110010 = 0010 1111 0010

18 อ. เฉลิม จินาตุน  0100110010101 0110= 9 9 5 6 = 9956 16

19 อ. เฉลิม จินาตุน การแปลงเลขฐานสิบ หกให้เป็นเลขฐานสอง จะต้องทำเลขฐานสิบหกให้ เป็นเลขฐานสองเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 บิต เช่น DF8 จะได้เป็น D F 8

20 อ. เฉลิม จินาตุน 2 F E 5 =0010 11111110 0101 = 10111111100101 2

21 อ. เฉลิม จินาตุน ข้อมูล 1 digit=4 byte 1byte=8bit 1word=16bit 1word=1 channal

22 อ. เฉลิม จินาตุน  Digital Input อินพุท ประเภทนี้มีสองสภาวะการ ทำงานคือ เปิด และ ปิด (ON / OFF)  Digital Output มีลักษณะ การทำงาน สองสภาวะ คือ (On / Off)

23 อ. เฉลิม จินาตุน Analog Input คือ อินพุทที่สามารถรับ สัญญาณอนาล็อกที่มี ลักษณะเป็นสัญญาณ ต่อเนื่อง

24 อ. เฉลิม จินาตุน เป็นอินพุทที่ออกแบบมา เป็นพิเศษเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการทำงาน ของ PLC ให้สูงขึ้น เช่น พัลส์อินพุท (Pulse input) จ่ายสัญญาณทำให้ PLC มีความสามารถในการ รับสัญญาณที่มีความถี่สูงๆ เช่น Encoder

25 อ. เฉลิม จินาตุน เอาท์พุทพิเศษเฉพาะงาน เช่น พัลส์เอาท์พุท สามารถนำไปใช้งานควบคุม ความเร็วมอเตอร์ หรือ อาจนำไปควบคุมตำแหน่งที่มี ความละเอียดโดยผ่านชุด ไดร์ฟได้ด้วยวิธี Pulse Train Output หรือ Pulse PWM

26 อ. เฉลิม จินาตุน เป็นลักษณะการให้ สัญญาณออกมาในรูปแบบ ของสัญญาณต่อเนื่องที่เป็น สัญญาณมาตรฐาน ได้แก่ สัญญาณกระแส 4-20 mA สัญญาณแรงดันมาตรฐาน 0-5 V และ 0-10 V เป็นต้น

27 อ. เฉลิม จินาตุน  แอนด์เกต (AND Gate)  ออเกต (OR Gate)  แนนด์เกต (Nand gate)  นอร์เกต (NOR gate)  เอ็กคลูซีฟออเกท (Exclusive OR Gate)

28 อ. เฉลิม จินาตุน วงจรลอจิก ตารางความจริง Y = A. B

29

30

31

32 วงจรลอจิก ตารางความจริง Y = A + B

33

34

35 วงจรลอจิก ตารางความจริง Y = A. B

36

37

38 วงจรลอจิก ตารางความจริง Y = A + B

39

40

41 วงจรลอจิก ตารางความจริง Y = A.B + A.B

42 วงจรสวิทช์

43

44 อ. เฉลิม จินาตุน

45 เปิด โปรแกรม

46 อ. เฉลิม จินาตุน เลือกสร้าง โปรแกรม ใหม่

47 อ. เฉลิม จินาตุน เลือกรุ่นตาม คุณสมบัติ ของ PLC กดปุ่ม Next

48 อ. เฉลิม จินาตุน เลือกส่วน ต่อขยาย เพิ่มของ PLC

49 อ. เฉลิม จินาตุน เลือกภาษาที่ใช้ เขียนโปรแกรม

50 อ. เฉลิม จินาตุน พื้นที่สำหรับการ เขียนโปรแกรม

51 อ. เฉลิม จินาตุน


ดาวน์โหลด ppt อ. เฉลิม จินาตุน. 1. มีความเข้าใจระบบเลขฐาน ต่างๆ 2. มีความเข้าใจและสามารถ แปลงเลขฐานได้ 3. มีความเข้าใจประเภทของ อุปกรณ์อินพุท ของ PLC 1. มีความเข้าใจประเภทของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google