งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

3 ครูผู้สอน กอบกาญจน์ สุทธิสม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

4 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALT ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
UNIT 3 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALT ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ตอนที่ Safety rules and precaution signs กฏความปลอดภัยและป้ายคำเตือน

5 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Objectives)
1. สนทนาโดยใช้สำนวน What happened? ได้ถูกต้อง 2. อ่านและแปลความหมายเรื่อง Safety rules and precaution signs ได้ถูกต้อง 3. เขียนประโยค Imperative และแปลความหมายได้ถูกต้อง

6 ตอนที่ 3.4 Safety Rules and Precaution Signs
กฏความปลอดภัย และป้ายคำเตือน Dialogue : What happened? Safety Rules and Precaution signs. Language Focus : Imperative

7 3.4.1 Dialogue : What happened?
บทสนทนา : เกิดอะไรขึ้น Practice this dialogue ฝึกบทสนทนา A : What happened? B : I cut my middle finger.

8 A : Is it serious? B : No, but I need to see a nurse. A : I’ ll take you to the nurse. B : Thank you very much. A : That’ s all right.

9 Notes 1. What happened? เกิดอะไรขึ้น 2. Is it serious? เป็นมากไหม 3. cut (vt) บาด cut my middle finger (ของมีคม) บาดนิ้วกลาง

10 Exercise A. Complete this dialogue. เขียนบทสนทนานี้ให้สมบูรณ์ B. Complete this dialogue.

11 C. Make a dialogue by using
“ What happened? ” สร้างบทสนทนา โดยใช้สำนวน “What happened ?”

12 3.4.2 Safety Rules and Precaution signs
กฎความปลอดภัยและป้ายคำเตือน/ป้าย พึงระวัง

13 Safety Rules in a Workplace
กฎความปลอดภัยในสถานประกอบการ 1. Wear proper clothes. 2. Be careful and tidy. 3. Be responsible to work. 4. Pay attention while working.

14 5. Take care of tools or equipment in the workshop and the workplace.
6. Use the right tool for the work. 7. Read the instructions before using any machine or equipment.

15 8. Wear safety equipment while working.
9. Keep the workplace clean. 10. Don’t play in the workplace. 11. Don’ t smoke in the workplace.

16 12. Turn off power switches when not in use .
13. Check everything is in order before leaving. 14. Always think “ SAFETY FIRST ” . 15. Be punctual for work. (punctual adj. = ตรงเวลา)

17 Safety on Electricity in a Workplace ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสถานประกอบการ
1. Dry your hands. 2. Oily rags and those used for cleaning mechanical equipment are disposed of after used.

18 3. Transformers are used where necessary.
4. Use the right size fuses. 5. Welding equipment is used in areas clear of flammable materials. 6. Switch off electrical machines when not in use.

19 7. The equipment is switched off and left safe after use.
8. Check cords and plugs for cracks, breaks, and any exposed wiring. (cracks = รอยแตก รอยร้าว, exposed wiring = การเดินสายไฟนอกอาคาร)

20 9. Don’ t join pieces of flex. (flex = สายไฟ)
10. Ensure appliances such as heaters, air–conditioners, televisions, stereos, refrigerators, and computers have plenty of air space to prevent overheating. (ensure = ทำให้มั่นใจ)

21 Precaution Signs in a workplace
ป้ายคำเตือนในสถานประกอบการ Safety First. ปลอดภัยไว้ก่อน Be careful. ระวัง Watch out. ระวัง Look out. ระวัง

22 Watch yourself. ระวังตัวคุณ
Watch your head. ระวังศีรษะคุณ Watch your arms ระวังแขนคุณ Watch your feet. ระวังเท้าคุณ

23 Keep clean. รักษาความสะอาด
Keep quiet. รักษาความสงบ Keep away from the fire อยู่ห่างไฟ Danger อันตราย High Voltage ไฟฟ้าแรงสูง Be repaired. ต้องซ่อม

24 Exercise A. Write T for True, F for False in front of the following items. เขียน T สำหรับข้อถูก F สำหรับข้อผิด ลงหน้าข้อต่อไปนี้

25 B. Match the precaution signs in the left column with the suitable statements in the right column and write only A, B, C, D, E in front of the items. จับคู่ป้ายคำเตือนในคอลัมน์ซ้ายกับข้อความที่เหมาะสมในคอลัมน์ขวา และเขียนเฉพาะตัวอักษร A, B, C, D, E ลงหน้าข้อ

26 Wait a minute, please. กรุณารอสักครู่

27 Language Focus Imperative / Command Imperative หรือ command คือประโยคคำสั่ง ลักษณะของประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วยกริยา infinitive และอาจมีคำวิเศษณ์ (adverb) วางไว้หน้ากริยาก็ได้

28 Pattern 1 Adverb Verb Pattern 2 - Always Infinitive … Never
Don’t + infinitive Avoid + V. - ing …

29 Pattern 1 เป็นโครงสร้างประโยคคำสั่งที่ให้ปฏิบัติ
Adverb Verb Pattern 1 - Infinitive … Always

30 Examples Read the instructions first. อ่านคำสั่งก่อน (ปฏิบัติงาน) Always read the instruction first. อ่านคำสั่งก่อน (ปฏิบัติงาน) เสมอ

31 Pattern 2 เป็นโครงสร้างประโยคคำสั่งที่ห้ามปฏิบัติ
- Don’t + infinitive Pattern 2 Never Infinitive … Avoid + V. - ing …

32 Examples Don’ t smoke while working. ห้ามสูบบุหรี่ขณะทำงาน Never smoke while working. ไม่สูบบุหรี่ขณะทำงาน Avoid smoking while working. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ขณะทำงาน

33 Exercise 3.4.3 A. Find 5 safety rules that you see in the workplace.
หากฎความปลอดภัยที่คุณพบเห็นใน สถานประกอบการ มา 5 ข้อ

34 B. Find 5 precaution signs that you see in the workplace.
หาป้ายคำเตือนที่คุณพบเห็นในสถานประกอบการ มา 5 ข้อ C. Make 5 commands from Pattern 1 and 5 commands from Pattern 2 . สร้างประโยคคำสั่งตาม Pattern 1 มา 5 ประโยคและตาม Pattern 2 มา 5 ประโยค

35 UNIT 4 TOOLS AND EQUIPMENT เครื่องมือและอุปกรณ์
NEXT TIME UNIT 4 TOOLS AND EQUIPMENT เครื่องมือและอุปกรณ์

36 วัยใสใจสะอาด One shares with them. เผื่อแผ่ แบ่งปัน
เผื่อแผ่ แบ่งปัน จาก.....ธรรมนูญชีวิต

37 พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ
THANKS FOR WATCHING ขอบคุณที่ติดตามชม SEE YOU NEXT TIME พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google