งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

2 กอบกาญจน์ สุทธิสม หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม

3 กอบกาญจน์ สุทธิสม ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิค ประจวบคีรีขันธ์

4 กอบกาญจน์ สุทธิสม UNIT 3 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALT ความปลอดภัยและอาชีวอ นามัยในการทำงาน ตอนที่ 3.4 Safety rules and precaution signs ตอนที่ 3.4 Safety rules and precaution signs กฏความปลอดภัย และป้ายคำเตือน กฏความปลอดภัย และป้ายคำเตือน

5 กอบกาญจน์ สุทธิสม จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Objectives) 1. สนทนาโดยใช้สำนวน What happened? ได้ ถูกต้อง 1. สนทนาโดยใช้สำนวน What happened? ได้ ถูกต้อง 2. อ่านและแปลความหมาย เรื่อง Safety rules and precaution signs ได้ถูกต้อง 2. อ่านและแปลความหมาย เรื่อง Safety rules and precaution signs ได้ถูกต้อง 3. เขียนประโยค Imperative และแปล ความหมายได้ถูกต้อง 3. เขียนประโยค Imperative และแปล ความหมายได้ถูกต้อง

6 กอบกาญจน์ สุทธิสม ตอนที่ 3.4 Safety Rules and Precaution Signs กฏความ ปลอดภัย และป้ายคำเตือน กฏความ ปลอดภัย และป้ายคำเตือน 3.4.1 Dialogue : What happened? 3.4.1 Dialogue : What happened? 3.4.2 Safety Rules and Precaution signs. 3.4.2 Safety Rules and Precaution signs. 3.4.3 Language Focus : Imperative 3.4.3 Language Focus : Imperative

7 กอบกาญจน์ สุทธิสม 3.4.1 Dialogue : What happened? บทสนทนา : เกิด อะไรขึ้น บทสนทนา : เกิด อะไรขึ้น Practice this dialogue. ฝึกบทสนทนา A : What happened? B : I cut my middle finger.

8 กอบกาญจน์ สุทธิสม A : Is it serious? B : No, but I need to see a nurse. A : I’ ll take you to the nurse. B : Thank you very much. A : That’ s all right.

9 กอบกาญจน์ สุทธิสม Notes 1. What happened? เกิดอะไรขึ้น 2. Is it serious? เป็น มากไหม 3. cut (vt) บาด cut my middle finger ( ของมีคม ) บาดนิ้วกลาง

10 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 3.4.1 A. Complete this dialogue. A. Complete this dialogue. เขียนบทสนทนานี้ ให้สมบูรณ์ เขียนบทสนทนานี้ ให้สมบูรณ์ B. Complete this dialogue. B. Complete this dialogue. เขียนบทสนทนานี้ให้ สมบูรณ์ เขียนบทสนทนานี้ให้ สมบูรณ์

11 กอบกาญจน์ สุทธิสม C. Make a dialogue by using “ What happened? ” “ What happened? ” สร้างบทสนทนา โดย ใช้สำนวน สร้างบทสนทนา โดย ใช้สำนวน “What happened ?” “What happened ?”

12 กอบกาญจน์ สุทธิสม 3.4.2 Safety Rules and Precaution signs กฎความปลอดภัย และป้ายคำเตือน / ป้าย พึง ระวัง กฎความปลอดภัย และป้ายคำเตือน / ป้าย พึง ระวัง

13 กอบกาญจน์ สุทธิสม Safety Rules in a Workplace กฎความปลอดภัยในสถาน ประกอบการ 1. Wear proper clothes. 1. Wear proper clothes. 2. Be careful and tidy. 2. Be careful and tidy. 3. Be responsible to work. 3. Be responsible to work. 4. Pay attention while working. 4. Pay attention while working.

14 กอบกาญจน์ สุทธิสม 5. Take care of tools or equipment in the workshop and the workplace. 5. Take care of tools or equipment in the workshop and the workplace. 6. Use the right tool for the work. 6. Use the right tool for the work. 7. Read the instructions before using any machine or equipment. 7. Read the instructions before using any machine or equipment.

15 กอบกาญจน์ สุทธิสม 8. Wear safety equipment while working. 8. Wear safety equipment while working. 9. Keep the workplace clean. 9. Keep the workplace clean. 10. Don’t play in the workplace. 10. Don’t play in the workplace. 11. Don’ t smoke in the workplace. 11. Don’ t smoke in the workplace.

16 กอบกาญจน์ สุทธิสม 12. Turn off power switches when not in use. 12. Turn off power switches when not in use. 13. Check everything is in order before leaving. 13. Check everything is in order before leaving. 14. Always think “ SAFETY FIRST ”. 14. Always think “ SAFETY FIRST ”. 15. Be punctual for work. 15. Be punctual for work. (punctual adj. = ตรงเวลา ) (punctual adj. = ตรงเวลา )

17 กอบกาญจน์ สุทธิสม Safety on Electricity in a Workplace ความ ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าใน สถานประกอบการ 1. Dry your hands. 1. Dry your hands. 2. Oily rags and those used for cleaning mechanical equipment are disposed of after used. 2. Oily rags and those used for cleaning mechanical equipment are disposed of after used.

18 กอบกาญจน์ สุทธิสม 3. Transformers are used where necessary. 3. Transformers are used where necessary. 4. Use the right size fuses. 4. Use the right size fuses. 5. Welding equipment is used in areas clear of flammable materials. 5. Welding equipment is used in areas clear of flammable materials. 6. Switch off electrical machines when not in use. 6. Switch off electrical machines when not in use.

19 กอบกาญจน์ สุทธิสม 7. The equipment is switched off and left safe after use. 7. The equipment is switched off and left safe after use. 8. Check cords and plugs for cracks, breaks, and any exposed wiring. (cracks = รอยแตก รอย ร้าว, exposed wiring = การเดินสายไฟนอกอาคาร ) 8. Check cords and plugs for cracks, breaks, and any exposed wiring. (cracks = รอยแตก รอย ร้าว, exposed wiring = การเดินสายไฟนอกอาคาร )

20 กอบกาญจน์ สุทธิสม 9. Don’ t join pieces of flex. (flex = สายไฟ ) 9. Don’ t join pieces of flex. (flex = สายไฟ ) 10. Ensure appliances such as heaters, air– conditioners, televisions, stereos, refrigerators, and computers have plenty of air space to prevent overheating. (ensure = ทำให้มั่นใจ ) 10. Ensure appliances such as heaters, air– conditioners, televisions, stereos, refrigerators, and computers have plenty of air space to prevent overheating. (ensure = ทำให้มั่นใจ )

21 กอบกาญจน์ สุทธิสม Precaution Signs in a workplace ป้ายคำเตือนในสถาน ประกอบการ Safety First. ปลอดภัยไว้ก่อน Be careful. ระวัง Watch out. ระวัง Look out. ระวัง

22 กอบกาญจน์ สุทธิสม Watch yourself. ระวังตัวคุณ Watch your head. ระวังศีรษะคุณ Watch your arms. ระวังแขนคุณ Watch your feet. ระวังเท้าคุณ

23 กอบกาญจน์ สุทธิสม Keep clean. รักษา ความสะอาด Keep quiet. รักษา ความสงบ Keep away from the fire. อยู่ห่างไฟ Danger อันตราย Danger อันตราย High Voltage ไฟฟ้าแรงสูง Be repaired. ต้อง ซ่อม

24 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 3.4.2 A. Write T for True, F for False in front of the following items. A. Write T for True, F for False in front of the following items. เขียน T สำหรับข้อ ถูก F สำหรับข้อผิด ลง หน้าข้อต่อไปนี้ เขียน T สำหรับข้อ ถูก F สำหรับข้อผิด ลง หน้าข้อต่อไปนี้

25 กอบกาญจน์ สุทธิสม B. Match the precaution signs in the left column with the suitable statements in the right column and write only A, B, C, D, E in front of the items. B. Match the precaution signs in the left column with the suitable statements in the right column and write only A, B, C, D, E in front of the items. จับคู่ป้ายคำเตือนใน คอลัมน์ซ้ายกับข้อความที่ เหมาะสมในคอลัมน์ขวา และเขียนเฉพาะตัวอักษร A, B, C, D, E ลงหน้า ข้อ จับคู่ป้ายคำเตือนใน คอลัมน์ซ้ายกับข้อความที่ เหมาะสมในคอลัมน์ขวา และเขียนเฉพาะตัวอักษร A, B, C, D, E ลงหน้า ข้อ

26 กอบกาญจน์ สุทธิสม Wait a minute, please. กรุณารอสักครู่

27 กอบกาญจน์ สุทธิสม 3.4.3 Language Focus Imperative / Command Imperative หรือ command คือประโยค คำสั่ง ลักษณะของประโยค คำสั่งขึ้นต้นด้วยกริยา infinitive และอาจมีคำ วิเศษณ์ (adverb) วางไว้ หน้ากริยาก็ได้ Imperative หรือ command คือประโยค คำสั่ง ลักษณะของประโยค คำสั่งขึ้นต้นด้วยกริยา infinitive และอาจมีคำ วิเศษณ์ (adverb) วางไว้ หน้ากริยาก็ได้

28 กอบกาญจน์ สุทธิสม Patte rn 1 Adve rb - Alway s Verb Infinitive … Patte rn 2 -Never- Don’t + infinitive Infinitive … Avoid + V. - ing …

29 กอบกาญจน์ สุทธิสม Pattern 1 เป็นโครงสร้างประโยคคำสั่ง ที่ให้ปฏิบัติ Adver b Verb Patter n 1 - Infinitiv e … Always

30 กอบกาญจน์ สุทธิสมExamples Read the instructions first. อ่านคำสั่งก่อน ( ปฏิบัติงาน ) Always read the instruction first. อ่านคำสั่งก่อน ( ปฏิบัติงาน ) เสมอ

31 กอบกาญจน์ สุทธิสม Pattern 2 เป็นโครงสร้างประโยคคำสั่ง ที่ห้ามปฏิบัติ - Don’t + infinitive Patter n 2 Neve r Infinitive … - Avoid + V. - ing …

32 กอบกาญจน์ สุทธิสม Examples Don’ t smoke while working. ห้ามสูบบุหรี่ขณะทำงาน Never smoke while working. ไม่สูบบุหรี่ขณะทำงาน Avoid smoking while working. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ขณะทำงาน

33 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 3.4.3 A. Find 5 safety rules that you see in the workplace. หากฎความปลอดภัยที่ คุณพบเห็นใน สถาน ประกอบการ มา 5 ข้อ หากฎความปลอดภัยที่ คุณพบเห็นใน สถาน ประกอบการ มา 5 ข้อ

34 กอบกาญจน์ สุทธิสม B. Find 5 precaution signs that you see in the workplace. B. Find 5 precaution signs that you see in the workplace. หาป้ายคำเตือนที่คุณพบ เห็นในสถานประกอบการ มา 5 ข้อ หาป้ายคำเตือนที่คุณพบ เห็นในสถานประกอบการ มา 5 ข้อ C. Make 5 commands from Pattern 1 and 5 commands from Pattern 2. C. Make 5 commands from Pattern 1 and 5 commands from Pattern 2. สร้างประโยคคำสั่งตาม Pattern 1 มา 5 ประโยคและ ตาม Pattern 2 มา 5 ประโยค สร้างประโยคคำสั่งตาม Pattern 1 มา 5 ประโยคและ ตาม Pattern 2 มา 5 ประโยค

35 กอบกาญจน์ สุทธิสม NEXT TIME UNIT 4 TOOLS AND EQUIPMENT เครื่องมือและอุปกรณ์

36 กอบกาญจน์ สุทธิสม วัยใสใจสะอาด One shares with them. เผื่อแผ่ แบ่งปัน เผื่อแผ่ แบ่งปัน จาก..... ธรรมนูญชีวิต จาก..... ธรรมนูญชีวิต

37 กอบกาญจน์ สุทธิสม THANKS FOR WATCHING ขอบคุณที่ติดตามชม SEE YOU NEXT TIME พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google