งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรัตติยา บุญเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรัตติยา บุญเกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรัตติยา บุญเกิด

2 บนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด
การเขียนโปรแกรม บนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด ครูรัตติยา บุญเกิด

3 การควบคุมโปรแกรม (ตรวจสอบเงื่อนไข) ตอนที่ 2
การควบคุมโปรแกรม (ตรวจสอบเงื่อนไข) ตอนที่ 2

4

5 จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถใช้ฟังก์ชัน if-else-if เพื่อการเขียนโปรแกรมกำหนดเงื่อนไขได้ สามารถใช้ฟังก์ชัน switch เพื่อการเขียนโปรแกรมกำหนดเงื่อนไขได้

6 ฟังก์ชัน ตรวจสอบเงื่อนไข

7 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข
ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข คือ การที่เราเขียนโปรแกรมให้มีการตัดสินใจ สามารถเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำตามคำสั่งโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดขึ้นมา

8 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข
คำสั่งสำหรับการควบคุมทิศทางแบบเลือกทำในภาษาซี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

9 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข
ฟังก์ชัน if (เงื่อนไขทางเลือกเดียว) ฟังก์ชัน if…else (เงื่อนไขสองทางเลือก)

10 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข
ฟังก์ชัน if-else-if (เงื่อนไขหลายทางเลือก) ฟังก์ชัน switch (ทางเลือกหลายทาง)

11 ฟังก์ชัน if-else-if (เงื่อนไขหลายทางเลือก)

12 ฟังก์ชัน if – else – if ฟังก์ชัน if-else-if (เงื่อนไขหลายทางเลือก) เป็นการสร้างทางเลือกโดยการตรวจสอบเงื่อนไข

13 ฟังก์ชัน if – else – if ฟังก์ชัน if-else-if (เงื่อนไขหลายทางเลือก) เป็นการสร้างทางเลือกโดยการตรวจสอบเงื่อนไข

14 ฟังก์ชัน if – else – if ถ้ามีทางเลือกหลายทาง โดยถ้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นจริงให้ประมวลผลตามคำสั่งที่ต้องการหลังคำสั่ง if

15 ฟังก์ชัน if – else – if ถ้าหากไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด ก็จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขอื่นๆ ต่อไปหลังคำสั่ง else if เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนดไว้ก็จะประมวลผลคำสั่งช่วงนั้น

16 ฟังก์ชัน if – else – if หรือหากเงื่อนได้เป็นเท็จก็ให้ประมวลผลหลังคำสั่ง else ตามคำสั่งที่กำหนดไว้ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

17 if (condition) { statement; } else if (condition) else
รูปแบบฟังก์ชัน if – else – if

18 ฟังก์ชัน if – else – if โดยที่
condition คือ นิพจน์หรือเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อตรวจสอบ statement คือ ประโยคคำสั่ง

19 ผังงานฟังก์ชัน if –else - if

20 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน if-else-if
โจทย์ โปรแกรมรับค่าจากแป้นพิมพ์ เปรียบเทียบและแสดงค่า

21 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน if-else-if
สิ่งที่ต้องการ แสดงข้อความว่า คะแนนที่ป้อนเข้ามามีค่าอยู่ในระดับใด

22 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน if-else-if
ข้อมูลนำเข้า (Input) คะแนน

23 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน if-else-if
ตัวแปร score : คะแนน

24 วิธีการประมวลผล 1. โปรแกรมรับค่าจากแป้นพิมพ์ 2. นำคะแนนที่ได้ไปตรวจสอบ 3. ถ้ามากกว่า 100 ให้แสดงข้อความ คะแนนเกิน 100

25 วิธีการประมวลผล 4. ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ ให้แสดงข้อความคะแนน อยู่ระหว่าง

26 วิธีการประมวลผล 5. ถ้าน้อยกว่า 50 ให้แสดงข้อความ คะแนนน้อยกว่า 50

27 ผังงานฟังก์ชัน if-else-if

28 ฟังก์ชัน switch (ทางเลือกหลายทางเลือก)

29 ฟังก์ชัน switch ฟังก์ชัน switch (ทางเลือกหลายทางเลือก) เป็นการสร้างทางเลือกหลายๆ ทาง

30 ฟังก์ชัน switch โดยการตรวจสอบค่าของตัวแปร ว่ามีค่าตรงกับเงื่อนไข หรือ case ใด ก็จะประมวลผลตาม case นั้น แต่ถ้าไม่ตรงกับ case ใดๆ เลย ก็จะไปทำงานในช่วง default

31 ฟังก์ชัน switch ซึ่งค่าที่ใช้ในการตรวจสอบหรือเปรียบเทียบนั้นจะไม่สามารถใช้ค่าประมาณการหรือมากกว่า น้อยกว่า ได้เหมือนกับ if

32 ฟังก์ชัน switch แต่จะต้องใช้ค่าคงที่ที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขเท่านั้นในการเปรียบเทียบเงื่อนไข

33 ฟังก์ชัน switch ฟังก์ชัน switch เหมาะสำหรับเงื่อนไขที่มีทางเลือกหลายทางเนื่องจากถ้าเขียนด้วย if จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการเขียนคำสั่ง รูปแบบการใช้งานมีดังนี้

34 switch (variable) { case n1 : statement; break; case nn: default: }

35 ฟังก์ชัน switch โดยที่ variable คือ ตัวแปรที่ใช้ในการตรวจสอบค่า

36 ฟังก์ชัน switch โดยที่
case คือ กรณีหรือทางเลือกที่กำหนดเพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล

37 ฟังก์ชัน switch โดยที่
default คือ ประโยคคำสั่งเมื่อการตรวจสอบเงื่อนไขไม่ตรงกับ case ใดๆ ที่กำหนดไว้ หรือเงื่อนไขที่เป็นเท็จ

38 ผังงานฟังก์ชัน switch

39 ฟังก์ชัน switch โจทย์ โปรแกรมแสดงเมนูทางเลือกโดยใช้ฟังก์ชัน switch

40 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน if…else
สิ่งที่ต้องการ เมนูรายการสำหรับทางเลือกในการตัดสินใจ

41 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน if…else
ข้อมูลนำเข้า (Input) รายการที่ต้องการทำงาน

42 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน if…else
ตัวแปร choice : รายการที่ต้องการทำงาน

43 วิธีการประมวลผล 1. โปรแกรมรับค่าทางเลือกจาก แป้นพิมพ์ 2. นำทางเลือกที่ได้ไปตรวจสอบ และประมวลผลจากทางเลือกที่ได้

44

45 เข้าสู่โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt ครูรัตติยา บุญเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google