งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรัตติยา บุญเกิด. สามารถใช้ฟังก์ชัน if-else-if เพื่อการ เขียนโปรแกรม กำหนดเงื่อนไขได้ สามารถใช้ฟังก์ชัน switch เพื่อการ เขียนโปรแกรม กำหนดเงื่อนไขได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรัตติยา บุญเกิด. สามารถใช้ฟังก์ชัน if-else-if เพื่อการ เขียนโปรแกรม กำหนดเงื่อนไขได้ สามารถใช้ฟังก์ชัน switch เพื่อการ เขียนโปรแกรม กำหนดเงื่อนไขได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรัตติยา บุญเกิด

2

3

4

5 สามารถใช้ฟังก์ชัน if-else-if เพื่อการ เขียนโปรแกรม กำหนดเงื่อนไขได้ สามารถใช้ฟังก์ชัน switch เพื่อการ เขียนโปรแกรม กำหนดเงื่อนไขได้

6 ครูรัตติยา บุญเกิด

7 ฟังก์ชันตรวจสอบ เงื่อนไข คือ การที่เรา เขียนโปรแกรมให้มี การตัดสินใจ สามารถ เลือกได้ว่าจะทำ หรือไม่ทำตามคำสั่ง โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ที่เรากำหนดขึ้นมา

8 ครูรัตติยา บุญเกิด คำสั่งสำหรับการ ควบคุมทิศทางแบบ เลือกทำในภาษาซี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

9 ครูรัตติยา บุญเกิด ฟังก์ชัน if ( เงื่อนไข ทางเลือกเดียว ) ฟังก์ชัน if…else ( เงื่อนไขสอง ทางเลือก )

10 ครูรัตติยา บุญเกิด ฟังก์ชัน if- else-if ( เงื่อนไขหลาย ทางเลือก ) ฟังก์ชัน switch ( ทางเลือก หลายทาง )

11 ครูรัตติยา บุญเกิด

12 ฟังก์ชัน if-else-if ( เงื่อนไขหลาย ทางเลือก ) เป็นการ สร้างทางเลือกโดย การตรวจสอบเงื่อนไข

13 ครูรัตติยา บุญเกิด ฟังก์ชัน if-else-if ( เงื่อนไขหลาย ทางเลือก ) เป็นการ สร้างทางเลือกโดย การตรวจสอบเงื่อนไข

14 ครูรัตติยา บุญเกิด ถ้ามีทางเลือกหลาย ทาง โดยถ้าเงื่อนไขที่ กำหนดไว้เป็นจริงให้ ประมวลผลตามคำสั่ง ที่ต้องการหลังคำสั่ง if

15 ครูรัตติยา บุญเกิด ถ้าหากไม่ตรงกับ เงื่อนไขที่กำหนด ก็จะทำการตรวจสอบ เงื่อนไขอื่นๆ ต่อไป หลังคำสั่ง else if เมื่อ เงื่อนไขตรงกับที่ กำหนดไว้ก็จะ ประมวลผลคำสั่งช่วง นั้น

16 ครูรัตติยา บุญเกิด หรือหากเงื่อนได้ เป็นเท็จก็ให้ ประมวลผลหลังคำสั่ง else ตามคำสั่งที่ กำหนดไว้ ซึ่งมี รูปแบบการใช้งาน ดังนี้

17 ครูรัตติยา บุญเกิด if (condition) { statement; } else if (condition) { statement; } else { statement; } รูปแบบฟังก์ชัน if – else – if

18 ครูรัตติยา บุญเกิด โดยที่ condition คือ นิพจน์หรือเงื่อนไข ที่กำหนดเพื่อ ตรวจสอบ statement คือ ประโยคคำสั่ง

19 ครูรัตติยา บุญเกิด ผังงานฟังก์ชัน if –else - if

20 ครูรัตติยา บุญเกิด โจทย์ โปรแกรมรับค่าจาก แป้นพิมพ์ เปรียบเทียบและแสดง ค่า

21 ครูรัตติยา บุญเกิด สิ่งที่ต้องการ แสดงข้อความว่า คะแนนที่ป้อนเข้ามามี ค่าอยู่ในระดับใด

22 ครูรัตติยา บุญเกิด ข้อมูลนำเข้า (Input) คะแนน

23 ครูรัตติยา บุญเกิด ตัวแปร score : คะแนน

24 ครูรัตติยา บุญเกิด วิธีการประมวลผล 1. โปรแกรมรับค่า จากแป้นพิมพ์ 2. นำคะแนนที่ได้ ไปตรวจสอบ 3. ถ้ามากกว่า 100 ให้แสดงข้อความ คะแนนเกิน 100

25 ครูรัตติยา บุญเกิด วิธีการประมวลผล 4. ถ้ามากกว่าหรือ เท่ากับ 50 ให้แสดงข้อความ คะแนน อยู่ระหว่าง 50-100

26 ครูรัตติยา บุญเกิด วิธีการประมวลผล 5. ถ้าน้อยกว่า 50 ให้แสดงข้อความ คะแนนน้อยกว่า 50

27 ครูรัตติยา บุญเกิด ผังงานฟังก์ชัน if-else- if

28 ครูรัตติยา บุญเกิด

29 ฟังก์ชัน switch ( ทางเลือกหลาย ทางเลือก ) เป็นการ สร้างทางเลือกหลายๆ ทาง

30 ครูรัตติยา บุญเกิด โดยการตรวจสอบ ค่าของตัวแปร ว่ามีค่าตรงกับเงื่อนไข หรือ case ใด ก็จะประมวลผลตาม case นั้น แต่ถ้าไม่ตรงกับ case ใดๆ เลย ก็จะไปทำงานในช่วง default

31 ครูรัตติยา บุญเกิด ซึ่งค่าที่ใช้ในการ ตรวจสอบหรือ เปรียบเทียบนั้นจะไม่ สามารถใช้ ค่าประมาณการหรือ มากกว่า น้อยกว่า ได้ เหมือนกับ if

32 ครูรัตติยา บุญเกิด แต่จะต้องใช้ ค่าคงที่ที่เป็นตัวอักษร หรือตัวเลขเท่านั้นใน การเปรียบเทียบ เงื่อนไข

33 ครูรัตติยา บุญเกิด ฟังก์ชัน switch เหมาะสำหรับเงื่อนไข ที่มีทางเลือกหลาย ทางเนื่องจากถ้าเขียน ด้วย if จะทำให้เกิด ความยุ่งยากในการ เขียนคำสั่ง รูปแบบ การใช้งานมีดังนี้

34 ครูรัตติยา บุญเกิด switch (variable) { case n1 : statement; break; case nn: statement; break; default: statement; break; }

35 ครูรัตติยา บุญเกิด โดยที่ variable คือ ตัว แปรที่ใช้ในการ ตรวจสอบค่า

36 ครูรัตติยา บุญเกิด โดยที่ case คือ กรณีหรือ ทางเลือกที่กำหนด เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ประมวลผล

37 ครูรัตติยา บุญเกิด โดยที่ default คือ ประโยคคำสั่งเมื่อ การตรวจสอบเงื่อนไข ไม่ตรงกับ case ใดๆ ที่กำหนดไว้ หรือ เงื่อนไขที่เป็นเท็จ

38 ครูรัตติยา บุญเกิด ผังงาน ฟังก์ชัน switch

39 ครูรัตติยา บุญเกิด โจทย์ โปรแกรมแสดงเมนู ทางเลือกโดยใช้ ฟังก์ชัน switch

40 ครูรัตติยา บุญเกิด สิ่งที่ต้องการ เมนูรายการสำหรับ ทางเลือกในการ ตัดสินใจ

41 ครูรัตติยา บุญเกิด ข้อมูลนำเข้า (Input) รายการที่ต้องการ ทำงาน

42 ครูรัตติยา บุญเกิด ตัวแปร choice : รายการ ที่ต้องการทำงาน

43 ครูรัตติยา บุญเกิด วิธีการประมวลผล 1. โปรแกรมรับค่า ทางเลือกจาก แป้นพิมพ์ 2. นำทางเลือกที่ได้ ไปตรวจสอบ และ ประมวลผลจากทางเลือก ที่ได้

44 ครูรัตติยา บุญเกิด

45


ดาวน์โหลด ppt ครูรัตติยา บุญเกิด. สามารถใช้ฟังก์ชัน if-else-if เพื่อการ เขียนโปรแกรม กำหนดเงื่อนไขได้ สามารถใช้ฟังก์ชัน switch เพื่อการ เขียนโปรแกรม กำหนดเงื่อนไขได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google