งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีคะพี่น้องชาว สาธารณสุขเขต 5. น้ำตกวังเต่า เขาจอมทอง สองเขื่อนงามล้ำ ถ้ำวัวแดง ศิลาแลงครบุรี บารมีหลวงปู่นิล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีคะพี่น้องชาว สาธารณสุขเขต 5. น้ำตกวังเต่า เขาจอมทอง สองเขื่อนงามล้ำ ถ้ำวัวแดง ศิลาแลงครบุรี บารมีหลวงปู่นิล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีคะพี่น้องชาว สาธารณสุขเขต 5

2 น้ำตกวังเต่า เขาจอมทอง สองเขื่อนงามล้ำ ถ้ำวัวแดง ศิลาแลงครบุรี บารมีหลวงปู่นิล

3 บริบทชุมชน แบ่งเป็นสองชุมชนใหญ่ และ หนึ่งหมู่บ้านเล็ก ห่างจากจังหวัด 56 กม. ใกล้อำเภอ 4 กม. มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน 1,456 ครอบครัว ประชากร 5446 คน ประชากร สูงอายุ 12 % เด็กและวัยุรุ่น 28.95 % วัยแรงงาน 59.05 % ชุมชนหนองเสือบอง 3 หมู่ ชุมชนนาราก 4 หมู่ หมู่บ้านโคกสะอาด สถานีอนามัย โรงพยาบาลครบุรี

4 อัตราการเกิด 1.44 อัตราตาย 0.51 อัตราเพิ่ม0.93 สถานสุขภาพ โรคติดต่อ อุจาระร่วง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ สุกใส ปอดบวม อาหารเป็นพิษ คางทูม หัด วัณโรคปอด ไข้เดงกี่

5 26/09/575 วันจันทร์ ตรวจสุขภาพประชาชน ตรวจสุขภาพสตรีและวางแผนครอบครัว หลังคลอดและมะเร็งปากมดลูก เต้านม

6 26/09/576 วันอังคาร ให้ความรู้มารดาและบริการฝากครรภ์ บริการด้านทันตกรรมในสถานีอนามัย อังคารที่ 2 ฝากครรภ์ คุณภาพ ( โรงเรียนพ่อ แม่ )

7 26/09/577 วันพุธ พุธที่1. คลินิกเบาหวาน พุธที่2. ตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็กวัคซีน พุธที่3,4 คลินิกความดันโลหิตสูงและสุขภาพจิต

8 26/09/578 วันพฤหัสบดี พฤหัสที่ 2,4 คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พฤหัสที่ 3 คลินิกตรวจสุขภาพและกระตุ้น พัฒนาการ

9 26/09/579 วันศุกร์ ศุกร์ที่1,3 คลินิกส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศุกร์ที่4.บริการอนามัยโรงเรียน

10 จำนวนผู้ป่วยนอกรายใหม่2548-2552 1. ทางเดินหายใจส่วนบนได้แก่ โรคหวัด คออักเสบ 2. การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการประกอบอาชีพ 3. ระบบย่อยอาหารได้แก่โรคกระเพาะอาหาร 4. ฟันผุ และเหงือกอักเสบ 5. อุบัติเหตุทั่วไป สอ. 1. การติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจส่วนล่าง 2. อุบัติเหตุ 3. โรครื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง ( หอบหืด ) 4. โรคไม่ทราบสาเหตุ 5. การติดเชื้อที่ลำไส้ รพช

11 ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลและสาเหตุ ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยเดือนละ 30 คน หรือ วันละ 1 คน สาเหตุ 1. อุบัติเหตุจราจร 2. การติดเชื้อที่ลำไส้ 3. โรครื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง 4. เนื้องอกร้ายของอวัยวะย่อยอาหาร 5. การติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจส่วนล่าง

12 บริบทสถานีอนามัย บุคลากรประจำ ข้าราชการ 3 คน พ.เวชปฏิบัติ 1 คน นักวิชาการ2คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน พสอ. 2 คน ภารโรง 1 คน หมอนวด 1 คน

13 สหวิชาชีพจากรพ.แม่ข่าย ร่วมบริการ แพทย์ให้บริการเดือนละ 1 ครั้ง : เดือน เภสัชกรให้บริการเดือนละ 3 ครั้ง : เดือน ทันตาภิบาลจากโรงพยาบาลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พยาบาลวิชาชีพร่วมให้บริการเมื่อจำเป็น หมอนวดแผนไทย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง อาสาสมัครสาธารณสุข 106 คน ชมรมผู้สูงอายุ 8 หมู่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน 4 โรงเรียน อาสาสมัครป้องกนภัยฝ่ายพลเรือน 16 คน

14 พัฒนารูปแบบบริการผู้ป่วยเรื้อรัง แกนนำเบาหวาน บริการไร้ความแออัด หิ้วตะกร้ามาไป หาหมอ ยก รพสต. ไปหมู่บ้าน

15 การออกแบบบริการเพื่อลดความแออัดในการ ให้บริการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่รับบริการที่สถานีอนามัยนารากตำบลอรพิมพ์ “ หน้าไม่งอ รอไม่นาน ออกแบบบริการ ร่วมกับชุมชน ” นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

16 ดูแลต่อเนื่องถึงบ้าน ROF ( Relation on family tree) Home Ward

17 บริบทและสภาพปัญหา จำนวนผู้ป่วยเรื้อรัง 515 คน รักษาที่สอ. ร้อยละ 84 ร้อยละ 64 สูงอายุ บริการเบาหวาน ( มีแพทย์ )1 วัน : เดือน บริการความดันโลหิตสูง ( ไม่มีแพทย์ ) 2 วัน แพทย์ 1 วัน : เดือน ( วัน DM) พยาบาลเวช 1 คน ทุกวัน นักวิชาการ 2 คน เภสัชกร 1 คน สภาพแออัด แพทย์หงุดหงิด คนไข้หงุดหงิด รอนาน กลับก่อนได้ยา ได้รับบริการไม่ครบถ้วน ไม่ได้รับคำอธิบาย เจ้าหน้าที่อ่อนล้าคุณภาพ งานลดลง

18 1.ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างมีมาตรฐาน และ ลดความแออัดของผู้รับบริการ 2. ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการรักษาต่อเนื่องไม่น้อย กว่า ร้อยละ 95 3.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 วัตถุประสงค์

19 กระบวนการพัฒนา ระยะที่ 1 ปรับแนวคิดสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ป่วยและญาติ 1. สื่อสารประชุมชี้แจง 2. รับสมัครอาสาสมัครแกนนำ 3. จัดเตรียมวัสดุ และสื่อได้แก่ กล่องเยี่ยมบ้านเจาะเลือด สื่อการสอนกลุ่มเสี่ยง 1 ชุด และ สื่อการสอนผู้ป่วยเบาหวาน 1 ชุด และ CD เพลงออกกำลังกายท่าซักผ้า 4.อบรมอาสาสมัครแกนนำในการดูแลผู้ป่วย

20 ระยะที่ 2 ออกแบบกิจกรรมบริการ การบริการในสถานีอนามัย ในครอบครัว ในชุมชน

21 ภาคเช้า ภาคบ่าย 8.00 น 9.00 น 10.00 น 11.00 น 12.00 น 15.00 น 13.00 น 14.00 น 8.0010.00 9.0011.00 12.00 13.0015.00 14.00 DM HT ภาคเช้า ภาคบ่าย เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 ภาคเช้า ภาคบ่าย

22 ขั้นที่ 1 ชั่งน้ำหนัก/ส่วนสูง วัดความดันโลหิต รอบเอว รอบสะโพก ขั้นที่ 2 ตรวจและประเมินเท้า /นวดฝ่าเท้า และให้ความรู้ในการดูแลเท้า ขั้นที่ 3 ทำกิจกรรมกลุ่ม ขั้นที่ 4 ซักประวัติคัดกรองและตรวจตะกร้ายา ขั้นที่ 5 รับยาและให้ความรู้เรื่องยา ขั้นที่ 6 บริการก่อนกลับบ้านและนัดหมาย บริการที่ผู้ป่วยได้รับ

23 คัดกรองปัญหาแทรกซ้อนของ ได้แก่ คัดกรอง Lipid profile (LDL, TG) ตรวจ CR ตรวจเท้าและการดูแลรักษาเท้า ตรวจตา วัดลานสายตา ต้อกระจก ประเมินภาวะซึมเศร้า ปีละ 2 ครั้ง ตรวจสุขภาพช่องปาก ปีละ 1 ครั้ง

24 ลดการเข้ารักษา อัตราการนอนโรงพยาบาลของ ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนลดลง ผลลัพธ์

25 ความพึงพอใจ ผู้ป่วยมีความพึงพอใจร้อยละ 92.30 แยกเป็นความพอใจ ระบบบริการ ดีมาก 3.8 ดี ร 76.00 ปานกลาง 19.2 ต่อแกนนำเบาหวาน ดีมาก 7.7 ดี 92.30

26 สรุปและวิจารณ์ผล การจัดระบบบริการโดยใช้ข้อมูลร่วมกับการมีส่วนร่วม ของชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้ถึงแม้จำนวนบุคลากรและเวลาจำกัดการ นำหลักการบริหารเชิงระบบมาใช้ในการดำเนินงานจะ ทำให้แบ่งเบาภาระและประหยัดเวลาลงได้ตามปรัชญา ของการบริการคุณภาพ คือ “หน้าไม่งอรอไม่นาน”

27

28

29

30 26/09/5730 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีคะพี่น้องชาว สาธารณสุขเขต 5. น้ำตกวังเต่า เขาจอมทอง สองเขื่อนงามล้ำ ถ้ำวัวแดง ศิลาแลงครบุรี บารมีหลวงปู่นิล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google