งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ กำหนดการ กำหนดการ รอบที่ 1 กรรมการลงพื้นที่ (50 คะแนน ) วันที่ 21 มิถุนายน 2555 รอบที่ 1 กรรมการลงพื้นที่ (50 คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ กำหนดการ กำหนดการ รอบที่ 1 กรรมการลงพื้นที่ (50 คะแนน ) วันที่ 21 มิถุนายน 2555 รอบที่ 1 กรรมการลงพื้นที่ (50 คะแนน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ กำหนดการ กำหนดการ รอบที่ 1 กรรมการลงพื้นที่ (50 คะแนน ) วันที่ 21 มิถุนายน 2555 รอบที่ 1 กรรมการลงพื้นที่ (50 คะแนน ) วันที่ 21 มิถุนายน เวลา น. โรงเรียนวัด จันทราวาส ( ศุขประสารราษฎร์ ) - เวลา น. โรงเรียนวัด จันทราวาส ( ศุขประสารราษฎร์ ) - เวลา น. ณ เหล่า กาชาดจังหวัดเพชรบุรี - เวลา น. ณ เหล่า กาชาดจังหวัดเพชรบุรี รอบที่ 2 วันที่ กรกฎาคม 2555 รอบที่ 2 วันที่ กรกฎาคม 2555

2 กิจกรรม วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ เหล่ากาชาดจังหวัด เพชรบุรี การ ต้อนรับ ผู้ว่าราชจังหวัด, คณะกรรมการ ระดับจังหวัด เยาวชน, ชมรม TO BE 200 คน ถือ ธงและร้องเพลง TO BE การ นำเสนอ ผลการ ดำเนินงา น ผู้ว่าราชการจังหวัด, คณะกรรมการ ระดับจังหวัด ชมรมที่เข้าร่วมประกวด 5 ชมรม ( ประมาณ 40 คน ) บูธนิทรร ศการ ศูนย์ TO BE NUMBER ONE จังหวัด เพชรบุรี ดนตรี การแสดงบนเวที มอบเกียรติ บัตร บูธชมรม TO BE ลาน พื้นที่ สร้างสรร ค์ ดนตรีไทย ขนมไทย แทงหยวก พวงมะโหด ละครหุ่นคน มายากล ศิลปะปูนปั้น ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว

3 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร คณะกรรมการ กวป. ทุกท่าน เวลา น. ณ เหล่ากาชาด ผู้รับผิด ชอบงาน TO BE โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ รพ. สต. ทุกแห่งๆละ 1 คน เวลา น. คณะกรร มการ คณะกรรมการดำเนินการประกวด ของ สสจ. รพ. สสอ. รพ. สต. เวลา น. รพ. สสอ. รพ. สต. เวลา น.

4 ผลการดำเนินงาน การบำบัดผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด ตุลาคม พฤษภาคม 2555 ระบบ เป้าหมา ย ผลการ ดำเนินงาน ร้อยละ สมัครใจ และค่าย 3, บังคับ บำบัด ต้องโทษ รวม 4,468 1,


ดาวน์โหลด ppt การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ กำหนดการ กำหนดการ รอบที่ 1 กรรมการลงพื้นที่ (50 คะแนน ) วันที่ 21 มิถุนายน 2555 รอบที่ 1 กรรมการลงพื้นที่ (50 คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google