งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.คณะกรรมการด้านการบริหาร 1.นางสุรัตน์ พลบุตร นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ 2.นายแพทย์นพดล อธิรัตนปัญญา รองประธานกรรมการ 3.หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.คณะกรรมการด้านการบริหาร 1.นางสุรัตน์ พลบุตร นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ 2.นายแพทย์นพดล อธิรัตนปัญญา รองประธานกรรมการ 3.หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1.คณะกรรมการด้านการบริหาร 1.นางสุรัตน์ พลบุตร นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ 2.นายแพทย์นพดล อธิรัตนปัญญา รองประธานกรรมการ 3.หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.เพชรบุรี กรรมการ 4.สาธารณสุขอำเภอชะอำ กรรมการ 5.สาธารณสุขอำเภอบ้านลาด กรรมการ 6.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ สสจ.เพชรบุรี กรรมการ 7.นายฉัตรชัย สมานมิตร สสจ.เพชรบุรี กรรมการ 8.นางสมนึก ดากล่อม รพ.พระจอมเกล้าฯ กรรมการ 9.นางปราณี อรุณสวัสดิ์ สสจ.เพชรบุรี กรรมการ 10.ตัวแทน จนท.รับผิดชอบงานวัยรุ่น สสอ.ท่ายาง,หนองหญ้าปล้อง กรรมการ 11.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เพชรบุรี กรรมการและเลขานุการ 12.นางสุมาลี จันทรสุขโข สสจ.เพชรบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 13.นายชลัช กลิ่นอุบล สสจ.เพชรบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 14.นายเนติลักษมณ์ รุ่งศิริวัฒนกิจ สสจ.เพชรบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

3 2.คณะกรรมการด้านการบริการ 1.นายแพทย์สุเทพ แสวงโชคพาหะ รพ.พระจอมเกล้าฯ ประธานกรรมการ 2.ผู้ประสานงานเอดส์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พระจอมเกล้าฯ กรรมการ 3.ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น รพ.บ้านลาด, แก่งกระจาน, เขาย้อย,บ้านแหลม กรรมการ 4.ตัวแทน จนท.ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นของ รพ.สต.ในอำเภอเมือง ชะอำ หนองหญ้าปล้อง อำเภอละ 1 คน กรรมการ 5.นางสิริญา ฉิมพาลี รพ.ท่ายาง กรรมการและเลขานุการ 6.นางศิริพร ศรีอินทร์ รพ.ท่ายาง กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 7.นางศิริกร บัวกรอง รพ.หนองหญ้าปล้อง กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ หมายเหตุ ตัวแทน จนท.ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น ของ รพ.สต. อำเภอเมือง คุณเนตรนภา เกตุมั่งมี จาก รพ.สต.โพไร่หวาน อำเภอชะอำ คุณกนกนาถ โชติเรืองนภา จาก รพ.สต.หุบกะพง อำเภอหนองหญ้าปล้อง คุณวาสนา ครื้นจิต จาก รพ.สต.ท่าตะคร้อ

4 1.จัดทำแผนงานการบริหารจัดการระบบแก้ปัญหา Teenage and Risk group to HIV and Narcotic System Manager ในรูปแบบเครือข่าย จากปฐมภูมิถึงตติยภูมิ 2.นำเสนอแผนให้ กคค.พิจารณา เพื่อใช้สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายการขับเคลื่อนเพื่อ ให้ความเห็นปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้ และให้การรับรอง ก่อนนำไปเสนอใน กบค. 3.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนที่ผ่านมติ กบค. ให้พื้นที่นำไปปฏิบัติ โดยติดตาม ควบคุม กำกับ ประเมินผล และสนับสนุนให้บรรลุผลโดยเร็ว

5 4.นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ประชุม กคค และ กบค.เป็นระยะตามความสำคัญ 5.สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำเข้าเสนอในการตรวจ ราชการของเขตตรวจราชการและสรุปผลงานประจำปี 6.กำหนด จัดทำ รูปแบบและระบบการให้บริการสุขภาพทั้ง เชิงรุก เชิงรับ ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน 7.จัดทำแผนการให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ในภาพรวมของจังหวัด 8.กำหนดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ จากการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาทั้งระบบ

6 -เด็กกลุ่ม 10 – 24 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมเสี่ยงในการเป็นโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เพิ่มมากขึ้น -นักเรียน/เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร -หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี เพิ่มมากขึ้น ปัญหาในจังหวัดเพชรบุรี สถิติ หญิงหลังคลอดอายุต่ำกว่า 20 ปี ดังนี้ ปี 2549 คลอดทั้งหมด 4394 ราย อายุต่ำกว่า 20 ปี 1090 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.80 ปี2550 คลอดทั้งหมด 4676 ราย อายุต่ำกว่า 20 ปี 910 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.46 ปี2551 คลอดทั้งหมด 4899 ราย อายุต่ำกว่า 20 ปี 1020 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.82 ปี2552 คลอดทั้งหมด 4770 ราย อายุต่ำกว่า 20 ปี 1013 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.23 ปี2553 คลอดทั้งหมด 4615 ราย อายุต่ำกว่า 20 ปี 1008 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.83 ปี2554 คลอดทั้งหมด 4551 ราย อายุต่ำกว่า 20 ปี 941 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.67 ปี2555 คลอดทั้งหมด 4229 ราย อายุต่ำกว่า 20 ปี 913 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.58

7 สถิติแยก รายปี

8 8 ข้อมูลสาเหตุของการตั้งครรภ์ สถานการณ์ /ปัญหา (163 คน) (60 คน) (46 คน) (10 คน) ( 6 คน) N= 285 คน

9 9 ข้อมูลอายุของหญิงตั้งครรภ์ สถานการณ์ /ปัญหา ประเภทการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น (36 คน) (46คน) (242คน) (39คน) (4 คน) N=285 คน

10 แผนกล ยุทธ์

11 (ร่าง) กลยุทธ์/มาตรการ แก้ไขปัญหา ปี 56 1.สถานศึกษา กลุ่มเสี่ยงตัวจริง (อาชีวะ,เทคนิค,พาณิชยการ) -สนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ -สนับสนุนการสอนเพศศึกษารอบด้าน -เพิ่มทักษะชีวิต 2.ชุมชน -สร้างแกนนำในชุมชน (ผู้ที่สามารถควบคุม วัยรุ่น วัยซิ่ง วัยโจ๋/ผู้ที่วัยรุ่นเชื่อฟัง) 3.สถานที่ให้บริการ/พื้นที่เสี่ยง -สร้างผู้ดูแล/กำกับ/ควบคุม 4.สถานบริการของรัฐ -พัฒนาการเข้าถึงบริการ/เพิ่มการเข้าถึงบริการ(ให้คำปรึกษา/ เปิดชองทาง/ถุงยาง/เบอร์โทร) -แทรกงาน สธ.ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

12


ดาวน์โหลด ppt 1.คณะกรรมการด้านการบริหาร 1.นางสุรัตน์ พลบุตร นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ 2.นายแพทย์นพดล อธิรัตนปัญญา รองประธานกรรมการ 3.หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google