งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ความคิด เครื่องมือช่วยในการ จับประเด็น เครื่องมือช่วยในการ จับประเด็น  รวบรวมความคิดให้เป็น หมวดหมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ความคิด เครื่องมือช่วยในการ จับประเด็น เครื่องมือช่วยในการ จับประเด็น  รวบรวมความคิดให้เป็น หมวดหมู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่ความคิด เครื่องมือช่วยในการ จับประเด็น เครื่องมือช่วยในการ จับประเด็น  รวบรวมความคิดให้เป็น หมวดหมู่

2 MIND = ความคิด จิตใจ MAP = แผนที่ เส้นทาง MIND MAP = แผนที่ที่เป็นเส้นทางของ ความคิด อันเนื่องมา จากการทำความเข้าใจในประเด็นด้วย ตัวของผู้เขียน และนำเสนอออกมาให้ ผู้อื่นได้ทราบ อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม และเหมาะสมกับการอ่าน และการทำความเข้าใจในประเด็นเดิม ร่วมกัน

3 Mind Map คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้เราคิดและ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิด เพื่อให้เห็นภาพความคิดที่ หลากหลายมุมมอง กว้างขวาง และชัดเจนกว่าการบันทึกเป็น ตัวอักษรที่ยังไม้ได้จัดระบบ ความคิด

4 ใช้ได้กับงาน อะไรบ้าง การจดบันทึก การเขียนอย่าง สร้างสรรค์ และ การเขียนรายงาน กลวิธีการเรียน อย่างง่าย การพูด

5 หลักสำคัญในการทำ แผนที่ความคิด อย่าเขียนประโยคยาวๆ เพราะ พื้นที่จำกัด ให้เขียนใจความ สั้นๆ หรือ วลีเท่านั้น หากมี ประโยคยาวๆให้กลุ่มช่วยกัน สรุปเป็นคำสั้นๆ ให้เขียนด้วยปากกาหลายๆสี ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ( ผิดถูกไม่ว่ากัน )

6 โครงสร้างของการเขียน Mind Map จากปรากฏการณ์หรือโจทย์ต่างๆ ให้ ค้นหาใจความสำคัญ หรือ Key concept ให้ได้เสียก่อนว่า มีอะไร และ อย่างไร จากนั้นจึงนำ Key concept มาหา Key word จาก Key concept นั้นๆ ซึ่งจะได้ “ คำสำคัญ ” ออกมา และจะ มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ต่างๆ เหล่านั้น จากนั้นจึงนำ “ คำสำคัญ ” มาเรียงต่อ กันให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ เหตุการณ์ โดยใช้เส้นและสีของเส้น แสดงระดับความสำคัญของ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหล่านั้น

7 เสร็จแล้ว ลองหา.... โครงสร้างของความคิด ว่าเป็น เรื่องเกี่ยวกับอะไร มี Key concept อย่างไร และ อะไรบ้าง แจกลูกออกมาเป็น Key word ได้ หรือไม่ กี่คำ อะไรบ้าง Key word แต่ละคำ มี ความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไร Key word แต่ละคำ มี ความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไร เมื่อเชื่อมโยงคำแต่ละคำได้แล้ว คนอื่นจะอ่านรู้เรื่องหรือไม่

8 ข้อดีของการทำ MIND MAP ทำให้จำได้ง่าย ขึ้น ทุกคนได้มีส่วน ร่วม ได้ความเห็นของ ทุกคน สามารถนำเสนอ ได้ดีและทำให้ ผู้เข้าร่วมสนใจ

9 การปรับประยุกต์ใน สถานการณ์ต่างๆ การประยุกต์ใช้ ในการวางแผน งาน การประยุกต์ใน กระบวน การตัดสินใจ การประยุกต์ เพื่อการ แก้ปัญหา เกี่ยวกับงาน

10 สิ่งที่ต้องคำนึง ฟังอย่างมีสมาธิ ห้ามวอกแวก และคิดเรื่อง อื่น เพราะจะทำให้เก็บความคิดของผู้พูดไม่ หมด จับประเด็นในการนำเสนอของผู้พูดให้ได้ เร็วที่สุด ( จับให้ได้ว่าผู้พูด พูดเรื่องอะไร มี ประเด็นหรือหัวข้อหรือโครงสร้างของการ พูดหรือไม่และอย่างไร ) จากนั้นจึงเขียนไว้ กลางหน้ากระดาษ ในประเด็นให้จับคำสำคัญ ( คำที่มักเน้นย้ำ ในการพูดครั้งนั้น ) และนำมาต่อเข้ากับ ประเด็นกลางหน้ากระดาษ โดยใช้เส้นและสี ของเส้นเป็นตัวเชื่อมต่อ ในคำสำคัญ ให้จับประเด็นย่อยๆ และนำมา เชื่อมต่อโดยใช้เส้นและสีเป็นตัวเชื่อมต่อใน แต่ละระดับ

11

12

13

14 วินัย 5 ประการเกี่ยวกับ องค์กรเรียนรู้ Systems Thinking Personal Mastery Mental Models Shared Vision Team Learning (Senge, 1994)

15 โจทย์ : จัดอบรม - สัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพ หัวหน้างาน ในบางครั้ง หรืออาจบ่อยครั้งที่เราเริ่มต้นไม่ถูก หรือคิดอะไรไม่ออก ก็ขอให้เริ่มต้นใหม่โดยถาม ตัวท่านเอง โดยใช้สูตร 5W 1H อะไร (What) ใคร (Who) ที่ไหน (Where) เมื่อใด (When) ทำไม (Why) อย่างไร (How)

16 มี Key concept อย่างไร และอะไรบ้าง จัดอบรม - สัมมนา เพิ่ม ประสิทธิภาพหัวหน้างาน

17 แจกลูกออกมาเป็น Key word ได้หรือไม่ กี่คำ อะไรบ้าง

18 1. กำหนดการ

19 งานสัมมนา วันที่ 1 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 2

20 2. หาสถานที่

21 ชายทะเล พัทยา พัทยา ระยอง ระยอง นครนายก นครนายก กาญจนบุรี กาญจนบุรี ภูเขา - น้ำตก ภูเขา - น้ำตก

22 3. สรรหาวิทยากร

23 มหาวิทยาลัย รัฐบาล รัฐบาล เอกชน เอกชน

24 บ. เอกชน ผู้บริหาร ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เจ้าของกิจการ เจ้าของกิจการ

25 4. งบประมาณ 4

26 5. งานเอกสาร

27 6. การเดินทาง

28

29 จงแบงปนความรู เพื่อเปนหนทางกาวสู ความเปนอมตะ


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ความคิด เครื่องมือช่วยในการ จับประเด็น เครื่องมือช่วยในการ จับประเด็น  รวบรวมความคิดให้เป็น หมวดหมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google