งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวน ตำบล จำนวน หมู่บ้านน้ำท่วมขัง หลัง เดือดร้อ น ( หลัง ) ประชาก ร เดือดร้อ น ลำ ดับอำเภอ ทั้งหม ด จำนวน ตำบล จำนวน หมู่บ้าน 1 เมือง 2418422738,27724,831.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวน ตำบล จำนวน หมู่บ้านน้ำท่วมขัง หลัง เดือดร้อ น ( หลัง ) ประชาก ร เดือดร้อ น ลำ ดับอำเภอ ทั้งหม ด จำนวน ตำบล จำนวน หมู่บ้าน 1 เมือง 2418422738,27724,831."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จำนวน ตำบล จำนวน หมู่บ้านน้ำท่วมขัง หลัง เดือดร้อ น ( หลัง ) ประชาก ร เดือดร้อ น ลำ ดับอำเภอ ทั้งหม ด จำนวน ตำบล จำนวน หมู่บ้าน 1 เมือง 2418422738,27724,831 2 เขาย้อย 105710573,82011,460 3 หนอง หญ้า ปล้อง 431228120360 4 ชะอำ 967315275825 5 ท่ายาง 1211912921,5504,650 6 บ้านลาด 1811517732,4349,810 7 บ้าน แหลม 107310231,4284,284 8 แก่ง กระจาน 652414280840 รวม จังหวัด 936988037518,18457,060 ตารางแสดงจำนวนตำบล หมู่บ้านที่มีน้ำท่วมขังในการประสบภัยจากอุทกภัย ปี 2553

3 จำนวน ยาที่ จ่ายน้ำท่วมขัง หลัง เดือดร้อน ( หลัง ) ประชากร เดือดร้อน ( คน ) ลำดั บอำเภอตำบลหมู่บ้าน 1 เมือง 11,57 422738,27724,831 2 เขาย้อย 79710573,82011,460 3 หนองหญ้า ปล้อง -228120360 4 ชะอำ 235315275825 5 ท่ายาง 2,25912921,5504,650 6 บ้านลาด 6,72817732,4349,810 7 บ้านแหลม 4,10010231,4284,284 8 แก่ง กระจาน -414280840 รวมจังหวัด 25,69 380375 18,18457,060 ตารางการสนันสนุนยาโดยหน่วย รพท./ รพช / สสอ./, มูลนิธิ / กาชาดให้ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553

4 จำนวน รองเท้า ที่จ่าย ( คู่ ) น้ำท่วมขัง หลัง เดือดร้อ น ( หลัง ) ประชากร เดือดร้อน ( คน ) ลำดั บอำเภอตำบลหมู่บ้าน 1 เมือง 625373818 4,372 2 เขาย้อย ----- 3 หนองหญ้า ปล้อง ----- 4 ชะอำ ----- 5 ท่ายาง ----- 6 บ้านลาด ----- 7 บ้านแหลม 72537 1,5713,121 8 แก่ง กระจาน ----- รวม จังหวัด 1,350680 2,389 7,493 ตารางการสนันสนุนรองเท้าป้องกันเลปโตฯให้ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553

5 โรงพยาบ าล กลุ่ม ผลงานร้อยละ เป้าหมา ยผลงานร้อยละ ประชาชนปชช. กลุ่มปชช. ทุกกลุ่มรวมทุกกลุ่ม พระจอม เกล้า 2,4082452101.832,9643043102.67 เขาย้อย 8008521106.50982998101.63 หนองฯ 206307149.03376 100.00 ชะอำ 1,198117297.831,4301,38096.50 ท่ายาง 1,240123599.601,5221,45995.86 บ้านลาด 580595102.59762989129.40 บ้าน แหลม 1,707167398.011,8891,82696.66 แก่งฯ 22421093.7540638895.57 ค่ายรามฯ 911122.227990113.92 รวม 8,3728507101.6110,54010,546100.06

6

7 ( 3 มค. ถึง 21 ตค.53 ) 432.5 0 413.7 6 404.5 0 383.3 9 378.6 7 373.4 5 373.1 3 350.4 8 312.1 8 310.9 8 1 ปัตตานี 2 พัทลุง 3 จันทบุรี 4 เชียงใหม่ 5 นราธิวาส 6 สงขลา 7 ตาก 8 กระบี่ 9 สตูล 10 นครศรีธรรมราช ลำดับ จังหวัด อัตราป่วย เพชรบุรี อัตราป่วย 94.53 ต่อ แสน ประชากร ประเทศ อันดับที่ 47 เขต อันดับ ที่ 3

8 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2553 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย ) 3 มค. ถึง 21 ตค.53

9 โรงพยาบา ล ขึ้นทะเบียน กันยายน 2552 ยอดสะสม ต. ค.51.- ก. ย.52 เป้าหม าย ผลง า น ร้อยละเป้าหมา ย ผลง า น ร้อยละ พระจอม เกล้า 7457.14776888.31 เขาย้อย 3310026 100 หนองหญ้า ปล้อง 2210011 100 ชะอำ 44100363597.22 ท่ายาง 55100292896.55 บ้านลาด 2210013 100 บ้านแหลม 22100141392.86 แก่ง กระจาน 1110010 100 รวม 262388.4621620494.44 อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Treatment Success rate ร้อยละ 85 )


ดาวน์โหลด ppt จำนวน ตำบล จำนวน หมู่บ้านน้ำท่วมขัง หลัง เดือดร้อ น ( หลัง ) ประชาก ร เดือดร้อ น ลำ ดับอำเภอ ทั้งหม ด จำนวน ตำบล จำนวน หมู่บ้าน 1 เมือง 2418422738,27724,831.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google