งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวน ตำบล จำนวน หมู่บ้านน้ำท่วมขัง หลัง เดือดร้อ น ( หลัง ) ประชาก ร เดือดร้อ น ลำ ดับอำเภอ ทั้งหม ด จำนวน ตำบล จำนวน หมู่บ้าน 1 เมือง 2418422738,27724,831.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวน ตำบล จำนวน หมู่บ้านน้ำท่วมขัง หลัง เดือดร้อ น ( หลัง ) ประชาก ร เดือดร้อ น ลำ ดับอำเภอ ทั้งหม ด จำนวน ตำบล จำนวน หมู่บ้าน 1 เมือง 2418422738,27724,831."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จำนวน ตำบล จำนวน หมู่บ้านน้ำท่วมขัง หลัง เดือดร้อ น ( หลัง ) ประชาก ร เดือดร้อ น ลำ ดับอำเภอ ทั้งหม ด จำนวน ตำบล จำนวน หมู่บ้าน 1 เมือง ,27724,831 2 เขาย้อย ,82011,460 3 หนอง หญ้า ปล้อง ชะอำ ท่ายาง ,5504,650 6 บ้านลาด ,4349,810 7 บ้าน แหลม ,4284,284 8 แก่ง กระจาน รวม จังหวัด ,18457,060 ตารางแสดงจำนวนตำบล หมู่บ้านที่มีน้ำท่วมขังในการประสบภัยจากอุทกภัย ปี 2553

3 จำนวน ยาที่ จ่ายน้ำท่วมขัง หลัง เดือดร้อน ( หลัง ) ประชากร เดือดร้อน ( คน ) ลำดั บอำเภอตำบลหมู่บ้าน 1 เมือง 11, ,27724,831 2 เขาย้อย ,82011,460 3 หนองหญ้า ปล้อง ชะอำ ท่ายาง 2, ,5504,650 6 บ้านลาด 6, ,4349,810 7 บ้านแหลม 4, ,4284,284 8 แก่ง กระจาน รวมจังหวัด 25, ,18457,060 ตารางการสนันสนุนยาโดยหน่วย รพท./ รพช / สสอ./, มูลนิธิ / กาชาดให้ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553

4 จำนวน รองเท้า ที่จ่าย ( คู่ ) น้ำท่วมขัง หลัง เดือดร้อ น ( หลัง ) ประชากร เดือดร้อน ( คน ) ลำดั บอำเภอตำบลหมู่บ้าน 1 เมือง ,372 2 เขาย้อย หนองหญ้า ปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม ,5713,121 8 แก่ง กระจาน รวม จังหวัด 1, ,389 7,493 ตารางการสนันสนุนรองเท้าป้องกันเลปโตฯให้ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553

5 โรงพยาบ าล กลุ่ม ผลงานร้อยละ เป้าหมา ยผลงานร้อยละ ประชาชนปชช. กลุ่มปชช. ทุกกลุ่มรวมทุกกลุ่ม พระจอม เกล้า 2, , เขาย้อย หนองฯ ชะอำ 1, ,4301, ท่ายาง 1, ,5221, บ้านลาด บ้าน แหลม 1, ,8891, แก่งฯ ค่ายรามฯ รวม 8, ,54010,

6

7 ( 3 มค. ถึง 21 ตค.53 ) ปัตตานี 2 พัทลุง 3 จันทบุรี 4 เชียงใหม่ 5 นราธิวาส 6 สงขลา 7 ตาก 8 กระบี่ 9 สตูล 10 นครศรีธรรมราช ลำดับ จังหวัด อัตราป่วย เพชรบุรี อัตราป่วย ต่อ แสน ประชากร ประเทศ อันดับที่ 47 เขต อันดับ ที่ 3

8 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2553 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย ) 3 มค. ถึง 21 ตค.53

9 โรงพยาบา ล ขึ้นทะเบียน กันยายน 2552 ยอดสะสม ต. ค.51.- ก. ย.52 เป้าหม าย ผลง า น ร้อยละเป้าหมา ย ผลง า น ร้อยละ พระจอม เกล้า เขาย้อย หนองหญ้า ปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่ง กระจาน รวม อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Treatment Success rate ร้อยละ 85 )


ดาวน์โหลด ppt จำนวน ตำบล จำนวน หมู่บ้านน้ำท่วมขัง หลัง เดือดร้อ น ( หลัง ) ประชาก ร เดือดร้อ น ลำ ดับอำเภอ ทั้งหม ด จำนวน ตำบล จำนวน หมู่บ้าน 1 เมือง 2418422738,27724,831.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google