งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารบรรณ (E-Document System) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารบรรณ (E-Document System) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารบรรณ (E-Document System) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร http://edoc.rmutp.ac.th

2 เตรียมเอกสารสำหรับระบบ E-doc

3  From Document File (ex. Word, PowerPoint)  From Scanner  From Other (Webpage, Picture, Etc.) การสร้างไฟล์ PDF

4  Combine (Merge Multiple File To Single File.) การรวมไฟล์ PDF

5 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์ PDF สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ Insert Page Delete Page Rotate Page Counterclockwise 90 degrees Clockwise 90 degrees 180 degrees

6  1 ลงทะเบียนหนังสือรับ  2 ลงทะเบียนหนังสือส่ง  3 การส่งต่อเอกสาร  4 ลงทะเบียนคำสั่ง  5 ลงทะเบียนประกาศ  6 การเก็บหลักฐานประกันคุณภาพ การทำงานของระบบหลัก

7  สามารถ Login ด้วย Username,Password ที่ใช้ในการเข้า Internet ภายในมหาวิทยาลัย  ระบบจะมีความรวดเร็วขึ้นเนื่องจากใช้ Software ที่ทันสมัยมา ช่วยในการพัฒนา  สามารถแนบไฟล์เอกสารได้มากกว่าเดิม  แยกเมนูให้เห็นเด่งชัดขึ้น  ระบบค้นหาจะสามารถค้นหาได้สมบูรณ์มากขึ้น  ระบบส่งกลับต้นทางช่วยในกรณีที่ส่งข้อมูลผิด  สามารถดูรายการส่งอย่างละเอียด  สามารถเก็บหนังสือไว้เพื่อประกันคุณภาพได้ สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในเวอร์ชั่นใหม่

8  เปิด Internet Browser ขึ้นมาและพิมพ์ http://edoc.rmutp.ac.th http://edoc.rmutp.ac.th  ลงในช่อง address แล้วกด Enter  จะพบกับหน้า Login ให้ทำการเข้าระบบด้วย Username,Password ที่เคยเข้าใช้งานระบบเวอร์ชั่นเก่า หรือ วิธีการเข้าใช้งานครั้งแรก

9 Login

10  Inbox รวมรายการหนังสือรับทั้งหมดที่เข้า มาในระบบ  Sentbox รวมรายการส่งหนังสือทั้งหมด  หนังสือค้าง รายการหนังสือที่ยังไม่ถึงหัวหน้างาน แต่ละหน่วย  หนังสือรับ รายการหนังสือรับที่สามารถลงทะเบียนได้ จากเมนูนี้  หนังสือส่งรายการหนังสือส่งที่สามารถลงทะเบียนได้ จากเมนูนี้  ประกาศ รายการประกาศที่สามารถประกาศได้จากเมนู นี้  คำสั่ง รายการคำสั่งที่สามารถประกาศได้ จากเมนูนี้  ประกันคุณภาพ รายการหนังสือที่มีไว้เพื่อประกัน คุณภาพ ทำความรู้จักกับ Menu ต่างๆ

11 Inbox

12 Sentbox

13 หนังสือค้าง

14 หนังสือรับ

15 หนังสือรับ ( ต่อ )

16 หนังสือส่ง

17 หนังสือส่ง ( ต่อ )

18 ประกาศ

19 ประกาศ ( ต่อ )

20 คำสั่ง

21 คำสั่ง ( ต่อ )

22  เราสามารถเก็บเรื่องที่รับเข้ามาเอามาไว้ในส่วนของเมนู ประกันคุณภาพได้ ประกันคุณภาพ

23 ประกันคุณภาพ ( ต่อ )

24 รายละเอียดของเอกสาร เมื่อเราคลิ้กดูรายละเอียดของเอกสารจะเจอหน้าตาคล้ายๆกัน

25 รายละเอียดของเอกสาร ( ต่อ )

26 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

27 การส่งต่อเอกสาร

28 การส่งต่อเอกสาร ( ต่อ )

29

30  เวลาส่งเอกสารนั้นเราต้องเลือกผู้รับซึ่งสามารถทำได้ด้วย การพิมพ์ชื่อผู้รับโดยตรง หรือเลือกใช้การค้นหาหรือการ เวียนเพื่อช่วยในการเพิ่มผู้รับเอกสาร สามารถทำได้ 3 วิธี ตามด้านล่าง การเพิ่มผู้รับเอกสาร

31 การเพิ่มผู้รับเอกสาร ( ต่อ )  กรณีเลือกเพิ่มผู้รับแบบวิธีที่ 2

32


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารบรรณ (E-Document System) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google