งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดการจัดงบค่าเสื่อมฯ ปี 2557 แจ้งจัดสรรระดับ หน่วยบริการ 80%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดการจัดงบค่าเสื่อมฯ ปี 2557 แจ้งจัดสรรระดับ หน่วยบริการ 80%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2557 จังหวัดเพชรบุรี

2 รายละเอียดการจัดงบค่าเสื่อมฯ ปี 2557 แจ้งจัดสรรระดับ หน่วยบริการ 80%
ลำดับ ชื่อหน่วยบริการ แจ้งจัดสรรระดับ หน่วยบริการ 80% โรงพยาบาล รพ.สต. 1 รพ.พระจอมเกล้า 13,188,309.51 9,060,000.00 4,128,309.51 2 รพ.เขาย้อย 1,878,840.57 1,291,702.89 587,137.68 3 รพ.หนองหญ้าปล้อง 981,556.67 674,556.67 307,000.00 4 รพ.ชะอำ 4,081,442.73 2,805,991.88 1,275,450.85 5 รพ.ท่ายาง 4,703,630.79 3,233,746.17 1,469,884.62 6 รพ.บ้านลาด 2,544,996.54 1,749,685.12 795,311.42 7 รพ.บ้านแหลม 2,958,177.37 2,033,747.37 924,430.00 8 รพ.แก่งกระจาน 1,708,267.46 1,174,433.88 533,833.58 รวม 32,045,221.64 22,023,863.98 10,021,357.66

3 รายการที่ สตง.ตั้งข้อสังเกต
ตัวอย่างแผนการบริหารเงินค่าเสื่อมระดับจังหวัด ที่ อปสจ. พิจารณาอนุมัติ โดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุน 1. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อานวยการโรงพยาบาล 2. ก่อสร้างบ้านพักแพทย์และพยาบาล 3. ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 4. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาล 5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโรงพยาบาล 6. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสานักงาน 7. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ เอกสาร ที่ประชุม ทีม สสจ. ณ รร.เอเซียแอร์พอร์ท ยังไม่สรุปเป็นทางการ ... หากนำไปอ้างอิงต่อ ต้องแจ้งด้วยว่า อยู่ระหว่างการหารือ

4 สปสช. โอนเงินให้โรงพยาบาลแล้ว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
งบค่าเสื่อม ปี 2557 สปสช. โอนเงินให้โรงพยาบาลแล้ว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

5 การดำเนินการ 1. โรงพยาบาลโอนเงินให้หน่วยบริการตามแผน งบค่าเสื่อม ปี 2557 ภายใน 15 มีนาคม 2557 2. รายการที่ไม่ถูก สตง.ตั้งข้อสังเกต เช่น ครุภัณฑ์ทาง การแพทย์ สิ่งก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ./รพสต./ อาคารบริการผู้ป่วยโดยตรง ให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบพัสดุฯ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ 2557

6 การดำเนินการ 3. ให้หน่วยบริการทบทวนรายการแผนครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างฯ ที่มิใช่เป็นเพื่อการบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขโดยตรงแก่บุคคล 3.1 หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่นให้แจ้ง สสจ.เพชรบุรี ภายใน 25 มีนาคม 2557 เพื่อ แจ้ง สปสช.เขต 5 ราชบุรี ต่อไป 3.2 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ชะลอการดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน จนว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

7 งบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2556 จังหวัดเพชรบุรี

8 งบค่าเสื่อม ปี 2556 - ประเภทครุภัณฑ์ขยายเวลาให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 31 มีนาคม 2557 - ประเภทสิ่งก่อสร้างขยายเวลาให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 มิถุนายน 2557

9


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดการจัดงบค่าเสื่อมฯ ปี 2557 แจ้งจัดสรรระดับ หน่วยบริการ 80%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google