งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดเพชรบุรี

2 รายละเอียดการจัดงบค่า เสื่อมฯ ปี 2557 ลำดับชื่อหน่วยบริการ แจ้งจัดสรรระดับ หน่วยบริการ 80% โรงพยาบาลรพ. สต. 1 รพ. พระจอมเกล้า 13,188,309.51 9,060,000.00 4,128,309.51 2 รพ. เขาย้อย 1,878,840.57 1,291,702.89 587,137.68 3 รพ. หนองหญ้า ปล้อง 981,556.67 674,556.67 307,000.00 4 รพ. ชะอำ 4,081,442.73 2,805,991.88 1,275,450.85 5 รพ. ท่ายาง 4,703,630.79 3,233,746.17 1,469,884.62 6 รพ. บ้านลาด 2,544,996.54 1,749,685.12 795,311.42 7 รพ. บ้านแหลม 2,958,177.37 2,033,747.37 924,430.00 8 รพ. แก่งกระจาน 1,708,267.46 1,174,433.88 533,833.58 รวม 32,045,221.64 22,023,863.98 10,021,357.66

3 ตัวอย่างแผนการบริหารเงินค่าเสื่อมระดับ จังหวัด ที่ อปสจ. พิจารณาอนุมัติ โดยไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุน 1. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อานวยการ โรงพยาบาล 2. ก่อสร้างบ้านพักแพทย์และพยาบาล 3. ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 4. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาล 5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโรงพยาบาล 6. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน สานักงาน 7. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ เอกสาร ที่ประชุม ทีม สสจ. ณ รร. เอเซียแอร์พอร์ท ยังไม่สรุปเป็นทางการ... หากนำไปอ้างอิงต่อ ต้องแจ้งด้วยว่า อยู่ระหว่างการหารือ รายการที่ สตง. ตั้ง ข้อสังเกต

4 สปสช. โอนเงินให้ โรงพยาบาลแล้ว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 งบค่าเสื่อม ปี 2557

5 1. โรงพยาบาลโอนเงินให้หน่วย บริการตามแผน งบค่าเสื่อม ปี 2557 ภายใน 15 มีนาคม 2557 2. รายการที่ไม่ถูก สตง. ตั้งข้อสังเกต เช่น ครุภัณฑ์ทาง การแพทย์ สิ่งก่อสร้างปรับปรุง อาคาร รพ./ รพสต./ อาคารบริการผู้ป่วยโดยตรง ให้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบพัสดุฯ และเบิกจ่ายให้ แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ 2557 การดำเนินการ

6 3. ให้หน่วยบริการทบทวนรายการ แผนครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างฯ ที่ มิใช่เป็นเพื่อการบริการทาง การแพทย์และสาธารณสุข โดยตรงแก่บุคคล 3.1 หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็น รายการอื่นให้แจ้ง สสจ. เพชรบุรี ภายใน 25 มีนาคม 2557 เพื่อ แจ้ง สปสช. เขต 5 ราชบุรี ต่อไป 3.2 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ ชะลอการดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน จนว่าจะได้ ข้อสรุปที่ชัดเจน การดำเนินการ

7

8 - ประเภทครุภัณฑ์ขยายเวลา ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 31 มีนาคม 2557 - ประเภทสิ่งก่อสร้างขยาย เวลาให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 มิถุนายน 2557

9


ดาวน์โหลด ppt งบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google