งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 25 กรกฎาคม 2556 ลำดับโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตาย อัตราป่วย ตาย 1 Diarrhoea 4,404944.900 0.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 25 กรกฎาคม 2556 ลำดับโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตาย อัตราป่วย ตาย 1 Diarrhoea 4,404944.900 0.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 25 กรกฎาคม 2556 ลำดับโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตาย อัตราป่วย ตาย 1 Diarrhoea 4,404944.900 0.0 2 Pneumonia 858 184.09141.63 3 D.H.F. 370 79.390 0.00 4 H.conjunctivitis 34674.24 0 0.00 5 Food Poisoning 31768.01 0 0.00 6 Chickenpox 22147.42 0 0.00 7Hand,foot and mouth162 34.76 0 0.00 8 S.T.D.Tota l ( โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ) 13928.540 0.00 9 Gonorrhoea 62 13.30 0 0.00 10 Malaria 61 13.0911.64

3

4

5 ( 1 มค. ถึง 16 กค.56 ) 400.46 353.65 350.88 332.84 317.35 313.16 290.52 283.92 251.31 229.87 1 ภูเก็ต 2 เชียงราย 3 กระบี่ 4 สงขลา 5 เชียงใหม่ 6 เลย 7 แม่ฮ่องสอน 8 นครพนม 9 เพชรบูรณ์ 10 พังงา ลำดับ จังหวัด อัตราป่วย เพชรบุรี อัตราป่วย 75.74 ต่อ แสน ประชากร ประเทศ อันดับที่ 43 เขต อันดับ ที่ 2

6 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปีพ. ศ. 2555-2556 จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี (2551- 2555) จำนวน ผู้ป่วย

7 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2556 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย ) 1 มค. ถึง 24 กค. 56

8 พื้นที่เฝ้าระวังการระบาดโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26 – 29 (23 มิย.56 – 20 กค.56) อำเภอตำบลรพ./ รพ. สต. หมู่ที่ / ชุมชน จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26 (23-29 มิย.56) สัปดาห์ที่ 27 (30 มิย.-6 กค.56) สัปดาห์ที่ 28 (7 - 13 กค..56) สัปดาห์ที่ 29 (14 - 20 กค..56) เมือง เพชรบุ รี คลอง กระแช ง เทศบาล เมือง ทรัพย์ สิน 1100 ท่ายางท่าไม้รวก 61100

9 รายชื่อผู้ดูแลโรคไข้เลือดออกระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับโรงพยาบาลและ ระดับอำเภอ ( ยุทธศาสตร์ 5 เสือ )

10 เจ้าภาพกิจกรรม พื้นที่ควบคุม โรค ระยะเวลา SRRT รพ. สต. การควบคุมโรค 1. จัดการสิ่งแวดล้อม ภายใน / ภายนอก บ้าน / อาคาร สถานที่ ได้แก่ จัดระเบียบ ทำความสะอาด กำจัดขยะ / สิ่งปฏิกูล บ้าน / วัด / มัสยิด / โรงเรียน / ร้านค้า / สถานที่สาธารณะ ระยะ 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วย หรือมากกว่า กรณี มีบ้านใกล้เคียงเกิน 100 เมตร ภายใน 7 วัน 2. จัดการแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น ทำลาย ทิ้ง ใส่ทรายอะเบท ภายใน 24 ชม. 3. ป้องกันยุงกัด ผู้ป่วย สมาชิกในบ้านผู้ป่วย และบ้าน ใกล้เคียง เช่น ทาโลชั่นกันยุง นอนในมุ้ง ใช้สเปรย์ฉีดยุง ภายใน 24 ชม. 4. พ่นเคมีกำจัดยุง ตามเกณฑ์ โดย ใช้ Swing Fox กรณี มีบ้านหนาแน่นและพื้นที่มาก ควรใช้ ULV ( ประสาน ศตม.4.2 087-0881629) ภายใน 24 ชม. SRRT อำเภอ การควบคุมกำกับ และประเมินผล 1. ติดตามกำกับการดำเนินงาน และ 2. สุ่มประเมิน HI,CI  HI ในชุมชน < 10  CI = 0 บ้านผู้ป่วย บ้าน อสม. วัด มัสยิด โรงเรียน ร้านค้า สถานที่สาธารณะ สุ่มอย่างน้อย 10 บ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ ควบคุมโรค ภายใน 2 สัปดาห์ ข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี เรื่อง การควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 Page 1 Village 1/4 Week

11 เจ้าภาพกิจกรรมพื้นที่ควบคุมโรคระยะเวลา SRRT รพ. สต./ อำเภอ การควบคุมโรค 1. จัดการสิ่งแวดล้อม ภายใน / ภายนอก บ้าน / อาคาร สถานที่ ได้แก่ จัดระเบียบ ทำความสะอาด กำจัดขยะ / สิ่งปฏิกูล โดยการประชาคมหมู่บ้าน ให้ความรู้ และทำ Big Cleaning Day บ้าน / วัด / มัสยิด / โรงเรียน / ร้านค้า / สถานที่สาธารณะ ทั้งหมู่บ้าน หรือ กลุ่มบ้านที่มี ความสัมพันธ์ทาง ระบาดวิทยา ภายใน 7 วัน 2. จัดการแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น ทำลาย ทิ้ง ใส่ทรายอะเบท ภายใน 24 ชม. 3. ป้องกันยุงกัด ผู้ป่วย สมาชิกในบ้านผู้ป่วย และบ้าน ใกล้เคียง เช่น ทาโลชั่นกันยุง นอนในมุ้ง ใช้สเปรย์ฉีด ยุง ภายใน 24 ชม. 4. พ่นเคมีกำจัดยุง ตามเกณฑ์ ใช้เครื่อง กรณี มี บ้านหนาแน่นและพื้นที่มาก ควรใช้ ULV ( ประสาน ศต ม.4.2 087-0881629) ภายใน 24 ชม. SRRT จังหวัด การควบคุมกำกับ และประเมินผล 1. ติดตามกำกับการดำเนินงาน และ 2. สุ่มประเมิน HI,CI  HI ในชุมชน < 10  CI = 0 บ้านผู้ป่วย บ้าน อสม. วัด มัสยิด โรงเรียน ร้านค้า สถานที่สาธารณะ สุ่มอย่างน้อย 10 บ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ ควบคุมโรค ภายใน 2 สัปดาห์ ข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี เรื่อง การควบคุมโรคไข้เลือดออก กรณีเกิด การระบาด 1 Page 1 Village 2/4 Week

12 ข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง Dengue Corner และ Dengue Zone

13 ข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง CPG

14

15


ดาวน์โหลด ppt โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูล 1 มกราคม - 25 กรกฎาคม 2556 ลำดับโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตาย อัตราป่วย ตาย 1 Diarrhoea 4,404944.900 0.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google