งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาล ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ( คน ) บุคลากรกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป้าหมา ยฉีดแล้วร้อยละ เป้าหมา ยฉีดแล้วร้อยละเป้าหมายฉีดแล้วร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาล ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ( คน ) บุคลากรกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป้าหมา ยฉีดแล้วร้อยละ เป้าหมา ยฉีดแล้วร้อยละเป้าหมายฉีดแล้วร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาล ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ( คน ) บุคลากรกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป้าหมา ยฉีดแล้วร้อยละ เป้าหมา ยฉีดแล้วร้อยละเป้าหมายฉีดแล้วร้อยละ พระจอมเกล้า เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน ค่ายรามฯ สสจ. เพชรบุรี รวม

2 โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน มิถุนายน 2553 ยอดสะสม ต. ค. 52 – มิ. ย. 53 เป้าหมา ย ผลงานร้อยละเป้าหมา ย ผลงานร้อยละ พระจอมเกล้า เขาย้อย หนองหญ้า ปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวม อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Treatment Success rate ร้อยละ 87 )

3 พจก.1 ราย 68 ปี COPD ชะอำ 1 ราย 69 ปี DM+HT+ ตับ อักเสบ

4 เร่งการค้นหา ผู้สูงอายุ / โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ / โรคเรื้อรัง ที่รักษา ตรวจการ งานของตับ เยี่ยมบ้านทุก สัปดาห์ในระยะ 2 เดือนแรก

5

6 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปีพ. ศ จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ( ) จำน วน

7 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย ) 2 มค. ถึง 26 มิย.54

8 อัตราป่วยไข้เลือดออกรายอำเภอ

9 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตาม วันเริ่มป่วย ) เพื่อการควบคุม ณ 2 มค. ถึง 26 มิย.54

10


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาล ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ( คน ) บุคลากรกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป้าหมา ยฉีดแล้วร้อยละ เป้าหมา ยฉีดแล้วร้อยละเป้าหมายฉีดแล้วร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google