งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาล ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ( คน ) บุคลากรกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป้าหมา ยฉีดแล้วร้อยละ เป้าหมา ยฉีดแล้วร้อยละเป้าหมายฉีดแล้วร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาล ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ( คน ) บุคลากรกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป้าหมา ยฉีดแล้วร้อยละ เป้าหมา ยฉีดแล้วร้อยละเป้าหมายฉีดแล้วร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาล ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ( คน ) บุคลากรกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป้าหมา ยฉีดแล้วร้อยละ เป้าหมา ยฉีดแล้วร้อยละเป้าหมายฉีดแล้วร้อยละ พระจอมเกล้า 235050521.4982010412.6855622640.65 เขาย้อย 3158727.62485204.1215511473.55 หนองหญ้าปล้อง 1666337.95254 8633.8612010.83 ชะอำ 115058448.6720010050.0022200.00 ท่ายาง 146896565.7466213420.2427220.74 บ้านลาด 57345078.53575392.9818200.00 บ้านแหลม 130024218.627008011.4318200.00 แก่งกระจาน 255258101.181254435.201823016.48 ค่ายรามฯ 3013.333000.007000.00 สสจ. เพชรบุรี 13000.00 รวม 7657315941.20333362818.84207137318.01

2 โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน มิถุนายน 2553 ยอดสะสม ต. ค. 52 – มิ. ย. 53 เป้าหมา ย ผลงานร้อยละเป้าหมา ย ผลงานร้อยละ พระจอมเกล้า 121191.67585391.38 เขาย้อย 22100141392.86 หนองหญ้า ปล้อง 00011100 ชะอำ 100141178.57 ท่ายาง 22100201995.00 บ้านลาด 00066100 บ้านแหลม 22 14 100 แก่งกระจาน 11 44 รวม 201890131121 92.37 อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Treatment Success rate ร้อยละ 87 )

3 พจก.1 ราย 68 ปี COPD ชะอำ 1 ราย 69 ปี DM+HT+ ตับ อักเสบ

4 เร่งการค้นหา ผู้สูงอายุ / โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ / โรคเรื้อรัง ที่รักษา ตรวจการ งานของตับ เยี่ยมบ้านทุก สัปดาห์ในระยะ 2 เดือนแรก

5

6 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปีพ. ศ. 2553-2554 จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี (2549- 2553) จำน วน

7 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย ) 2 มค. ถึง 26 มิย.54

8 อัตราป่วยไข้เลือดออกรายอำเภอ

9 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตาม วันเริ่มป่วย ) เพื่อการควบคุม ณ 2 มค. ถึง 26 มิย.54

10


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาล ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ( คน ) บุคลากรกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป้าหมา ยฉีดแล้วร้อยละ เป้าหมา ยฉีดแล้วร้อยละเป้าหมายฉีดแล้วร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google