งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 1 ปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 1 ปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 1 ปี 2551
คณะที่ ตัวชี้วัดทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ ตกเกณฑ์ ร้อยละ 1 5 2 3 40.00 - 4 80.00 6 50.00 60.00 7 85.71 8 20.00 9 57.14 10 11 100.00 12 25.00 รวม 54 29 25 53.70

2 สรุปตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
คณะที่ ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 0101, 0102,0103 3 0301 4 0402 5 0501_1,0502,0505 6 0601,0603 7 0704 8 0801,0803,0805,0806 9 0904,0906,0907 10 1002 12 1201,1203,1204,1205,1206,1208

3 0101 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ
0101 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ ใส่ฟันเทียมตามเป้าหมายที่กำหนด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้า 100.00% 60 26 43.33 เขาย้อย 30 5 16.67 หนองหญ้าปล้อง 15 - ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด 8 53.33 บ้านแหลม 18 แก่งกระจาน 2 13.33 คลินิกเอกชน 50 1 2.00 รวมทั้งจังหวัด 263 42 15.97 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 80.00% 248 100.00 ระดับประเทศ (ถ้ามี) 30,000 27,765 92.55

4 0102 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของครัวเรือน
0102 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของครัวเรือน ที่ใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ (ไอโอดีน ≥ 30 ppm) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 85.00% 5,986 5,719 95.54 เขาย้อย 8,878 6,838 77.02 หนองหญ้าปล้อง 819 799 97.56 ชะอำ 6,324 5,149 81.42 ท่ายาง 4,612 3,726 80.79 บ้านลาด 2,967 2,409 81.19 บ้านแหลม 2,540 1,955 76.97 แก่งกระจาน 1,863 1,745 93.67 รวมทั้งจังหวัด 33,989 28,340 83.38 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

5 0103 เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปได้รับการเจาะเลือด
0103 เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปได้รับการเจาะเลือด เพื่อตรวจ TSH และมีค่าผิดปกติไม่เกิน ร้อยละ 60 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 20.00% 1,383 184 13.30 เขาย้อย 41 2 4.88 หนองหญ้าปล้อง 45 10 22.22 ชะอำ 139 43 30.94 ท่ายาง 143 29 20.28 บ้านลาด 27 7.41 บ้านแหลม 48 13 27.08 แก่งกระจาน 56 8 14.29 รวมทั้งจังหวัด 1,882 291 15.46 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 16.73 ระดับประเทศ (ถ้ามี)

6 0104 ร้อยละ 75 ของผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก To Be Number One
0104 ร้อยละ 75 ของผู้ที่มีอายุ ปี เป็นสมาชิก To Be Number One อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 75.00% 26,933 26,203 97.29 เขาย้อย 7,768 6,590 84.84 หนองหญ้าปล้อง 3,526 2,712 76.91 ชะอำ 15,764 14,159 89.82 ท่ายาง 18,120 15,483 85.45 บ้านลาด 9,965 8,436 84.66 บ้านแหลม 12,189 10,681 87.63 แก่งกระจาน 6,665 5,781 86.74 รวมทั้งจังหวัด 100,930 90,045 89.22 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

7 0105 ร้อยละ 90 ของอำเภอที่มีชมรม To Be Number One
และดำเนินงานเพื่อนใจวัยรุ่น ตามเกณฑ์ที่กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 90.00% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

8 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 1
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 1 0101 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ ใส่ฟันเทียมตามเป้าหมายที่กำหนด 0102 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของครัวเรือน ที่ใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ (ไอโอดีน ≥ 30 ppm) 0103 เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปได้รับการเจาะเลือด เพื่อตรวจ TSH และมีค่าผิดปกติไม่เกิน ร้อยละ 60

9 0301 ร้อยละ 80 ของสถานบริการสุขภาพคู่สัญญา
มีการพัฒนาระบบบริการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามเกณฑ์ที่กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% 8 6 75.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 64 48 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

10 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 3
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 3 0301 ร้อยละ 80 ของสถานบริการสุขภาพคู่สัญญา มีการพัฒนาระบบบริการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามเกณฑ์ที่กำหนด

11 0401 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เกณฑ์ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน
0401 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เกณฑ์ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 6.3 118,765 1 0.84 เขาย้อย 37,390 - หนองหญ้าปล้อง 14,511 ชะอำ 69,275 2 2.89 ท่ายาง 83,315 บ้านลาด 50,125 บ้านแหลม 55,128 1.81 แก่งกระจาน 28,172 3.55 รวมทั้งจังหวัด 456,681 5 1.09 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

12 0402 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น
0402 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ( ) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 1 5,730 103 0.98 เขาย้อย 1,779 9 หนองหญ้าปล้อง 690 0.48 ชะอำ 3,297 5 ท่ายาง 3,965 บ้านลาด 2,385 20 0.02 บ้านแหลม 2,624 26 0.17 แก่งกระจาน 1,340 30 1.42 รวมทั้งจังหวัด 21,810 207 0.13 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

13 0403 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลชุมชนที่มี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลชุมชนที่มี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลชุมชน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เขาย้อย 1 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 80.00% 7 100.00 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

14 04041 รพศ./รพท. ผ่านเกณฑ์คะแนน รพ.พอเพียง
รพศ./รพท. ผ่านเกณฑ์คะแนน รพ.พอเพียง ร้อยละ 80 อย่างน้อย กลุ่มสาธารณสุขละ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้า 80.00% 20 16 80.00 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

15 04042 รพช. ผ่านเกณฑ์คะแนน รพ.พอเพียง
ร้อยละ 80 อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เขาย้อย 80.00% 20 11 55.00 หนองหญ้าปล้อง 100.00 ชะอำ ท่ายาง 16 80.00 บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน 14 70.00 รวมทั้งจังหวัด 1 5 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

16 0405 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพศ./รพท. และ รพช.
ที่ดำเนินงานจิตอาสา ตามแนวทางการส่งเสริมงานจิตอาสา ในระบบบริการสุขภาพ หรือตามโครงการดำเนินงาน จิตอาสาในโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 8 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

17 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 4
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 4 0402 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ( )

18 0501 ร้อยละ 80 ของชมรมสร้างสุขภาพ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมัธยมศึกษาใน อำเภอเมือง และหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัดในอำเภอเมืองดำเนินการวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง

19 0501_1 ร้อยละ 80 ของชมรมสร้างสุขภาพ
0501_1 ร้อยละ 80 ของชมรมสร้างสุขภาพ ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% 200 100.00 เขาย้อย 54 33 61.11 หนองหญ้าปล้อง 31 22 70.97 ชะอำ 88 83 94.32 ท่ายาง 125 - บ้านลาด 115 3 2.61 บ้านแหลม 93 94.62 แก่งกระจาน 64 63 98.44 รวมทั้งจังหวัด 770 492 63.90 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

20 0501_2 ร้อยละ 80 โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับ
0501_2 ร้อยละ 80 โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับ มัธยมศึกษาในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมืองเพชรบุรี 80.00% 7 100.00 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

21 0501_3 ร้อยละ 80 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
0501_3 ร้อยละ 80 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมืองเพชรบุรี 80.00% 11 100.00 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

22 0502 ร้อยละ 60 ของหมู่บ้านผ่านการประเมินการจัดการ
0502 ร้อยละ 60 ของหมู่บ้านผ่านการประเมินการจัดการ ด้านสุขภาพ (จะประเมินในเดือนพฤษภาคม 2551) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 60.00% 160 - เขาย้อย 36 หนองหญ้าปล้อง 31 ชะอำ 40 ท่ายาง 97 บ้านลาด 107 บ้านแหลม 54 แก่งกระจาน 52 รวมทั้งจังหวัด 577 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 698 586 83.55 ระดับประเทศ (ถ้ามี) 72,968 56,951 78.05

23 05031 ร้อยละ 76 ของเทศบาล ผ่านเกณฑ์ด้าน
ร้อยละ 76 ของเทศบาล ผ่านเกณฑ์ด้าน กระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 76.00% 3 100.00 เขาย้อย 1 ชะอำ 2 ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม รวมทั้งจังหวัด 11 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

24 05032 ร้อยละ 5 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ด้าน กระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ
ร้อยละ 5 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ด้าน กระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 5.00% 18 8 44.44 เขาย้อย 7 1 14.29 หนองหญ้าปล้อง 3 2 66.67 ชะอำ 5 40.00 ท่ายาง 11 27.27 บ้านลาด 14 35.71 บ้านแหลม 9 33.33 แก่งกระจาน 6 รวมทั้งจังหวัด 73 26 35.62 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

25 0504 ร้อยละ 92 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
0504 ร้อยละ 92 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุขที่ผ่านการรับรองตามกระบวนการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้า 1 100.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 92.00% 8 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

26 0505 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองพัฒนาเป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กลุ่มสาธารณสุขละ 1 โรงเรียน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 1 - เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 2 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

27 0506 ร้อยละ 90 ของตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม
0506 ร้อยละ 90 ของตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม สุขภาพร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 90.00% 24 100.00 เขาย้อย 10 หนองหญ้าปล้อง 4 ชะอำ 9 ท่ายาง 12 บ้านลาด 18 บ้านแหลม แก่งกระจาน 6 รวมทั้งจังหวัด 93 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

28 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 5
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 5 0501_1 ร้อยละ 80 ของชมรมสร้างสุขภาพ ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง 0502 ร้อยละ 60 ของหมู่บ้านผ่านการประเมินการจัดการ ด้านสุขภาพ 0505 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองพัฒนาเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กลุ่มสาธารณสุขละ 1 โรงเรียน

29 0601 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในจังหวัด
0601 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในจังหวัด มีการพัฒนาคุณภาพยกระดับขึ้น 1 ขั้น หรือ รักษาระดับสูงสุด (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้า 1 - เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 30.00% 8 2 25.00 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

30 0602 ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลในจังหวัดที่งาน/ หน่วยงาน
0602 ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลในจังหวัดที่งาน/ หน่วยงาน บริการของกลุ่มการพยาบาลอย่างน้อย ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้า 1 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน - รวมทั้งจังหวัด 50.00% 8 7 87.50 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

31 0603 ร้อยละของการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์
0603 ร้อยละของการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน (เกณฑ์ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 25) โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้า 25.00% 6,884 800 11.62 เขาย้อย 549 91 16.58 หนองหญ้าปล้อง 628 102 16.24 ชะอำ 430 60 13.95 ท่ายาง 1,244 55 4.42 บ้านลาด 969 170 17.54 บ้านแหลม 515 16 3.11 แก่งกระจาน 565 47 8.32 รวมทั้งจังหวัด 11,784 1,341 11.38 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

32 0604 คุณภาพการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ข้อ (60%)
0604 คุณภาพการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ข้อ (60%) จังหวัด เกณฑ์ ผลงาน เพชรบุรี 5 3

33 0605 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในระบบบริการ
0605 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ข้อ (60%) จังหวัด เกณฑ์ ผลงาน เพชรบุรี 5 4

34 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 6
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 6 0601 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในจังหวัด มีการพัฒนาคุณภาพยกระดับขึ้น 1 ขั้น หรือ รักษาระดับสูงสุด (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) 0603 ร้อยละของการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน (เกณฑ์ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 25)

35 0701 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน
0701 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ ) ตามปีปฏิทิน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 93.37 118,765 33 27.79 เขาย้อย 37,390 2 5.35 หนองหญ้าปล้อง 14,511 - ชะอำ 69,275 17 24.54 ท่ายาง 83,315 10 12.00 บ้านลาด 50,125 16 31.92 บ้านแหลม 55,128 22 39.91 แก่งกระจาน 28,172 7.10 รวมทั้งจังหวัด 456,681 102 22.34 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 383 84.36 ระดับประเทศ (ถ้ามี)

36 0702 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13
0702 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 0.13% 33 - เขาย้อย 2 หนองหญ้าปล้อง #DIV/0! ชะอำ 17 ท่ายาง 10 บ้านลาด 16 บ้านแหลม 22 แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 102 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 0.52 ระดับประเทศ (ถ้ามี)

37 0703 อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค
0703 อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB treatment Success Rate) มากกว่าร้อยละ 85 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้า 85.00% 24 19 79.17 เขาย้อย 3 100.00 หนองหญ้าปล้อง - #DIV/0! ชะอำ 7 ท่ายาง 4 บ้านลาด บ้านแหลม 5 แก่งกระจาน 2 รวมทั้งจังหวัด 45 40 88.89 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

38 0704 ร้อยละ 70 ของหน่วยงานสาธารณสุขที่ทีมเฝ้าระวัง
0704 ร้อยละ 70 ของหน่วยงานสาธารณสุขที่ทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีการสอบสวนโรค ตามนโยบายและปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขได้ตามที่กำหนด จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เพชรบุรี 70.00% 8 - ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

39 0705 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
และผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับการรักษาด้วยยา ต้านไวรัสเอดส์ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 70.00% 679 671 98.82 เขาย้อย 75 73 97.33 หนองหญ้าปล้อง 25 24 96.00 ชะอำ 146 133 91.10 ท่ายาง 154 150 97.40 บ้านลาด 56 55 98.21 บ้านแหลม 179 171 95.53 แก่งกระจาน 27 100.00 รวมทั้งจังหวัด 1,341 1,304 97.24 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

40 0706 ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ HIV ได้รับยา
ต้านไวรัสเอดส์ ขณะตั้งครรภ์ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 98.00% 12 11 91.67 เขาย้อย - #DIV/0! หนองหญ้าปล้อง 1 100.00 ชะอำ 2 50.00 ท่ายาง 3 บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 20 18 90.00 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 88.89 ระดับประเทศ (ถ้ามี) 95.00

41 0707 ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 18-24 เดือน ที่เกิดจากแม่ที่
ติดเชื้อ HIV ได้รับการตรวจเลือด หาการติดเชื้อ HIV อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% 37 29 78.38 เขาย้อย 2 100.00 หนองหญ้าปล้อง 1 ชะอำ 3 33.33 ท่ายาง 8 7 87.50 บ้านลาด - #DIV/0! บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 54 43 79.63 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 78.31 ระดับประเทศ (ถ้ามี) 70.00

42 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 7
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 7 0704 ร้อยละ 70 ของหน่วยงานสาธารณสุขที่ทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีการสอบสวนโรค ตามนโยบายและปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขได้ตามที่กำหนด

43 08011 ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตตามมาตรฐาน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 65.00% 57,350 16,206 28.26 เขาย้อย 18,899 6,980 36.93 หนองหญ้าปล้อง 6,139 1,991 32.43 ชะอำ 31,856 14,354 45.06 ท่ายาง 39,596 5,637 14.24 บ้านลาด 25,348 3,475 13.71 บ้านแหลม 24,477 9,409 38.44 แก่งกระจาน 11,722 828 7.06 รวมทั้งจังหวัด 215,387 58,880 27.34 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 169,817 113,635 66.92 ระดับประเทศ (ถ้ามี)

44 08012 ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวานตามมาตรฐาน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 65.00% 57,350 14,663 25.57 เขาย้อย 18,899 1,328 7.03 หนองหญ้าปล้อง 6,139 1,991 32.43 ชะอำ 31,856 14,354 45.06 ท่ายาง 39,596 5,030 12.70 บ้านลาด 25,348 3,202 12.63 บ้านแหลม 24,477 9,409 38.44 แก่งกระจาน 11,722 828 7.06 รวมทั้งจังหวัด 215,387 50,805 23.59 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 169,817 112,844 66.45 ระดับประเทศ (ถ้ามี)

45 0802 ร้อยละ 70 ของการดำเนินงานป้องกันควบคุม
0802 ร้อยละ 70 ของการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 70.00% 25 20 80.00 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 22 88.00 ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 21 84.00 ระดับประเทศ (ถ้ามี) -

46 0803 ร้อยละ 75 ของสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ผ่านการ
0803 ร้อยละ 75 ของสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ผ่านการ ประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่าง ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 75.00% 31,878 10,453 32.79 เขาย้อย 10,257 5,431 52.95 หนองหญ้าปล้อง 3,098 1,536 49.58 ชะอำ 17,034 14,700 86.30 ท่ายาง 21,464 13,303 61.98 บ้านลาด 13,907 10,036 72.17 บ้านแหลม 13,022 8,484 65.15 แก่งกระจาน 5,837 4,625 79.24 รวมทั้งจังหวัด 116,497 68,568 58.86 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 40.00% 113,256 76,676 67.70 ระดับประเทศ (ถ้ามี)

47 จ.เพชรบุรี ไม่มีพื้นที่เป้าหมาย
0804 ร้อยละ 60 ของสตรีอายุ 30 – 45 ปี ในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA จ.เพชรบุรี ไม่มีพื้นที่เป้าหมาย

48 0805 ร้อยละ 60 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ
0805 ร้อยละ 60 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 60.00% 5,205 547 10.51 เขาย้อย 1,603 38 2.37 หนองหญ้าปล้อง 570 19 3.33 ชะอำ 3,029 668 22.05 ท่ายาง 3,658 118 3.23 บ้านลาด 2,215 - บ้านแหลม 2,159 23 1.07 แก่งกระจาน 1,064 73 6.86 รวมทั้งจังหวัด 19,503 1,486 7.62 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 19,414 10,207 52.58 ระดับประเทศ (ถ้ามี)

49 0806 ร้อยละ 100 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ
60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear และมีผลผิดปกติ (Epithelial Cell Abnominality) ได้รับการส่งต่อตามแนวทางที่กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 100.00% - #DIV/0! เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 32 100.00 ระดับประเทศ (ถ้ามี)

50 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 8
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 8 ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตตามมาตรฐาน ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวานตามมาตรฐาน ร้อยละ 75 ของสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ผ่านการ ประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่าง ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

51 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 8 (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 8 (ต่อ) 0805 ร้อยละ 60 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear 0806 ร้อยละ 100 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear และมีผลผิดปกติ (Epithelial Cell Abnominality) ได้รับการส่งต่อตามแนวทางที่กำหนด

52 0901 ร้อยละ 70 ของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่าย อาหารได้มาตรฐาน CFGT
อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 70.00% 595 410 68.91 เขาย้อย 35 29 82.86 หนองหญ้าปล้อง 28 19 67.86 ชะอำ 314 240 76.43 ท่ายาง 101 91 90.10 บ้านลาด 110 87 79.09 บ้านแหลม 88 65 73.86 แก่งกระจาน 64 54 84.38 รวมทั้งจังหวัด 1,335 995 74.53 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

53 0902 ร้อยละ 100 ของสถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท
0902 ร้อยละ 100 ของสถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 100.00% 46 100.00 เขาย้อย 3 หนองหญ้าปล้อง 2 ชะอำ 20 ท่ายาง 13 บ้านลาด 8 บ้านแหลม แก่งกระจาน 4 รวมทั้งจังหวัด 116 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

54 0903 ร้อยละ 85 ของร้านจำหน่ายอาหารสดที่ผ่านการ
รับรองอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 6 ชนิด (ได้รับป้ายทอง) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 85.00% 587 535 91.14 เขาย้อย 302 242 80.13 หนองหญ้าปล้อง 25 19 76.00 ชะอำ 310 295 95.16 ท่ายาง 177 100.00 บ้านลาด 76 บ้านแหลม 166 148 89.16 แก่งกระจาน 61 รวมทั้งจังหวัด 1,704 1,553 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

55 0904 ร้อยละ 100 ของมารดาที่เสียชีวิตตามเกณฑ์
0904 ร้อยละ 100 ของมารดาที่เสียชีวิตตามเกณฑ์ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดำเนินการแก้ไขสาเหตุ โดย MCH Board ของจังหวัด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 100.00% - #DIV/0! เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

56 0905 ร้อยละ 100 ของทารกที่เสียชีวิตตามเกณฑ์
0905 ร้อยละ 100 ของทารกที่เสียชีวิตตามเกณฑ์ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดำเนินการแก้ไขสาเหตุ โดย MCH Board ของจังหวัด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 100.00% 6 100.00 เขาย้อย - #DIV/0! หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

57 อยู่ระหว่างประเมินตนเอง
0906 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง จังหวัดละ 2 แห่ง โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้า 1 อยู่ระหว่างประเมินตนเอง เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 2 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

58 0907 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและท้องถิ่น
ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและท้องถิ่น มีคุณภาพได้มาตรฐาน จำแนกเป็น ยาสมุนไพร ร้อยละ 95 (จะดำเนินการ มีค.-พค.51) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง - เขาย้อย 95.00% 1 หนองหญ้าปล้อง 2 ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 3 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

59 09072 อาหาร ร้อยละ 80 (จะดำเนินการ มีค.-พค.51) อำเภอ เกณฑ์
อาหาร ร้อยละ 80 (จะดำเนินการ มีค.-พค.51) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% 11 - เขาย้อย 8 หนองหญ้าปล้อง 6 ชะอำ 5 ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน 2 รวมทั้งจังหวัด 54 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

60 09073 เครื่องสำอาง ร้อยละ 85 (จะดำเนินการ มีค.-พค.51) อำเภอ เกณฑ์
เครื่องสำอาง ร้อยละ 85 (จะดำเนินการ มีค.-พค.51) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 85.00% 1 - เขาย้อย 2 หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 6 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

61 09074 วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ร้อยละ 80 (จะดำเนินการ มีค.-พค.51)
วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ร้อยละ 80 (จะดำเนินการ มีค.-พค.51) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% 1 - เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

62 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 9
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 9 0904 ร้อยละ 100 ของมารดาที่เสียชีวิตตามเกณฑ์ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดำเนินการแก้ไขสาเหตุ โดย MCH Board ของจังหวัด 0906 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง จังหวัดละ 2 แห่ง 0907 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและท้องถิ่น มีคุณภาพได้มาตรฐาน จำแนกเป็น ยาสมุนไพร ร้อยละ 95, อาหาร ร้อยละ 80 , เครื่องสำอาง ร้อยละ 85, วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ร้อยละ 80

63 1001 ประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ
1001 ประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ร้อยละ 15 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 15.00% 33,927 7,499 22.10 เขาย้อย 38,949 3,324 8.53 หนองหญ้าปล้อง 31,340 551 1.76 ชะอำ 67,949 10,900 16.04 ท่ายาง 70,762 6,153 8.70 บ้านลาด 42,554 100.00 บ้านแหลม 60,464 2,293 3.79 แก่งกระจาน 19,897 988 4.97 รวมทั้งจังหวัด 365,842 74,262 20.30 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

64 10021 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพศ./รพท. ร้อยละ 3
มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพศ./รพท. ร้อยละ 3 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 3.00% 36,465,438 51,690 0.14 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

65 10022 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพช./สอ. ร้อยละ 5
มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพช./สอ. ร้อยละ 5 โรงพยาบาล/สอ. เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 5.00% 355,128 14,556 4.10 เขาย้อย 1,667,337 64,099 3.84 หนองหญ้าปล้อง 1,093,785 16,222 1.48 ชะอำ 2,763,829 132,208 4.78 ท่ายาง 10,867,880 166,923 1.54 บ้านลาด 4,918,322 60,836 1.24 บ้านแหลม 2,680,777 32,266 1.20 แก่งกระจาน 848,107 3,943 0.46 รวมทั้งจังหวัด 25,195,165 491,053 1.95 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

66 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 10
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 10 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพศ./รพท. ร้อยละ 3 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพช./สอ. ร้อยละ 5

67 1101 ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ
ที่ได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 75.00% 11 100.00 เขาย้อย - #DIV/0! หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง 30 บ้านลาด 2 บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 43 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

68 1102 ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีกระบวนการบังคับใช้
1102 ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีกระบวนการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) จังหวัดเพชรบุรี 50.00% 20 15 75.00 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

69 1103 การกระจายวัตถุออกฤทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ร้อยละ 90 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 90.00% #DIV/0! เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 344 341 99.13 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

70 1201 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต
จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เพชรบุรี มี ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

71 1202 ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า
1202 ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งจังหวัด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้า 20.00% 34,887,019.50 5,694,052.00 16.32 เขาย้อย 1,569,610.12 618,902.56 39.43 หนองหญ้าปล้อง 703,350.75 166,948.88 23.74 ชะอำ 3,476,004.27 1,139,703.57 32.79 ท่ายาง 3,783,650.22 1,209,412.52 31.96 บ้านลาด 3,230,975.84 1,150,046.32 35.59 บ้านแหลม 1,775,742.85 493,883.80 27.81 แก่งกระจาน 1,320,103.96 336,408.94 25.48 รวมทั้งจังหวัด 50,746,457.51 10,809,358.59 21.30 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

72 1203 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรมของ รพศ. รพท.
1203 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรมของ รพศ. รพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้า 8.00% 34,887,019.50 2,545,520.14 7.30 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

73 1204 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรมของ รพช.
1204 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรมของ รพช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เขาย้อย 35.00% 1,569,610.12 264,813.15 16.87 หนองหญ้าปล้อง 703,350.75 102,746.50 14.61 ชะอำ 3,476,004.27 1,164,435.63 33.50 ท่ายาง 3,783,650.22 807,624.00 21.35 บ้านลาด 3,230,975.84 900,192.40 27.86 บ้านแหลม 1,775,742.85 489,004.08 27.54 แก่งกระจาน 1,320,103.96 552,151.83 41.83 รวมทั้งจังหวัด 15,859,438.01 4,280,967.59 26.99 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

74 1205 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจ (สสจ., รพศ./รพท.,
รพช.) ได้รับการตรวจสอบภายในปีละ 1 ครั้ง หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ. 100.00% 1 - รพ.พระจอมเกล้า รพ.เขาย้อย รพ.หนองหญ้าปล้อง รพ.ชะอำ รพ.ท่ายาง รพ.บ้านลาด รพ.บ้านแหลม รพ.แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 9 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

75 12061 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย
ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย งบประมาณทันตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ. 100.00% 1 - รพท. รวมทั้งจังหวัด 2 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

76 12062 ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย
ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย ไตรมาส 1=22.5%, ไตรมาส 2 = 46%, ไตรมาส 3 = 70%, ไตรมาส 4 = 94% จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เพชรบุรี 22.50% 49,354,754.00 7,517,031.00 15.23 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี)

77 1207 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอำเภอทั้งหมด มีการจัดตั้ง
ชมรมจริยธรรมหรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและจริยธรรม อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 1 เขาย้อย - หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 50.00% 8 4 50.00 ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ระดับประเทศ (ถ้ามี) 877 685 78.11

78 รายงานครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2551
1208 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ จริยธรรม, ด้านธรรมาภิบาล หรือด้านการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน/ชมรม จริยธรรมในระดับจังหวัดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี รายงานครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2551

79 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 12
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 12 1201 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต 1203 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม ของ รพศ. รพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 1204 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม ของ รพช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 1205 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจ (สสจ., รพศ./รพท., รพช.) ได้รับการตรวจสอบภายในปีละ 1 ครั้ง

80 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 12 (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 12 (ต่อ) ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย งบประมาณทันตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย ไตรมาส 1=22.5%, ไตรมาส 2 = 46%, ไตรมาส 3 = 70%, ไตรมาส 4 = 94% มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ จริยธรรม, ด้านธรรมาภิบาล หรือด้านการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน/ชมรม จริยธรรมในระดับจังหวัดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 1 ปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google