งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ปี 2551 คณะที่ตัวชี้วัดทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตกเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 1541 80.00 3110 100.00 4541 80.00 5651 83.33 6550 100.00 7761.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ปี 2551 คณะที่ตัวชี้วัดทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตกเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 1541 80.00 3110 100.00 4541 80.00 5651 83.33 6550 100.00 7761."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ปี 2551 คณะที่ตัวชี้วัดทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตกเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ รวม

2 สรุปตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ,0907_ ,1002_1, _ ,1204,1206_1,_2

3 0101 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ ใส่ฟันเทียมตามเป้าหมายที่กำหนด โรงพยาบาลเกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ % เขาย้อย % หนองหญ้าปล้อง % ชะอำ % ท่ายาง % บ้านลาด % บ้านแหลม % แก่งกระจาน % คลินิกเอกชน % รวมทั้งจังหวัด % ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 80.00% ระดับประเทศปีที่ผ่านมา % 30,000 27,

4 0101 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม ตามเป้าหมายที่กำหนด โรงพยาบาลเกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ % เขาย้อย % หนองหญ้าปล้อง % ชะอำ % ท่ายาง % บ้านลาด % บ้านแหลม % แก่งกระจาน % คลินิกเอกชน % รวมทั้งจังหวัด % ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2551

5 0102 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของครัวเรือน ที่ใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ (ไอโอดีน ≥ 30 ppm) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 85.00% 5,906 5, เขาย้อย 85.00% 9,204 8, หนองหญ้าปล้อง 85.00% ชะอำ 85.00% 6,324 6, ท่ายาง 85.00% 5,313 4, บ้านลาด 85.00% 2,492 2, บ้านแหลม 85.00% 2,540 2, แก่งกระจาน 85.00% 1,585 1, รวมทั้งจังหวัด 85.00% 34,280 32,

6 0103 เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปได้รับการเจาะเลือด เพื่อตรวจ TSH และมีค่าผิดปกติไม่เกิน ร้อยละ 20 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 20.00% 2, เขาย้อย 20.00% หนองหญ้าปล้อง 20.00% ชะอำ 20.00% ท่ายาง 20.00% บ้านลาด 20.00% บ้านแหลม 20.00% แก่งกระจาน 20.00% รวมทั้งจังหวัด 20.00% 3, ระดับประเทศปีที่ผ่านมา 3,593, ,

7 0104 ร้อยละ 75 ของผู้ที่มีอายุ ปี เป็นสมาชิก To Be Number One อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 75.00% 26,933 26, เขาย้อย 75.00% 7,768 7, หนองหญ้าปล้อง 75.00% 3,526 2, ชะอำ 75.00% 15,764 14, ท่ายาง 75.00% 18,120 15, บ้านลาด 75.00% 9,965 8, บ้านแหลม 75.00% 12,189 10, แก่งกระจาน 75.00% 6,665 6, รวมทั้งจังหวัด 75.00% 100,930 91,

8 0105 ร้อยละ 90 ของอำเภอที่มีชมรม To Be Number One และดำเนินงานเพื่อนใจวัยรุ่น ตามเกณฑ์ที่กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 90.00% เขาย้อย 90.00% หนองหญ้าปล้อง 90.00% ชะอำ 90.00% ท่ายาง 90.00% บ้านลาด 90.00% บ้านแหลม 90.00% แก่งกระจาน 90.00% รวมทั้งจังหวัด 90.00%

9 0101 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ ใส่ฟันเทียมตามเป้าหมายที่กำหนด ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 1

10 0301 ร้อยละ 80 ของสถานบริการสุขภาพคู่สัญญา มีการพัฒนาระบบบริการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามเกณฑ์ที่กำหนด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% เขาย้อย 80.00% หนองหญ้าปล้อง 80.00% ชะอำ 80.00% ท่ายาง 80.00% บ้านลาด 80.00% บ้านแหลม 80.00% แก่งกระจาน 80.00% รวมทั้งจังหวัด 80.00%

11 ผลการดำเนินงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ CUP ผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในPCUภาพรวม เป้าผลงานร้อยละเป้าผลงานร้อยละเป้าผลงานร้อยละCUP พระจอมเกล้าฯ ,4401, เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ,3001, ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด ,0774,

12 0401 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เกณฑ์ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง , เขาย้อย , หนองหญ้าปล้อง , ชะอำ , ท่ายาง , บ้านลาด , บ้านแหลม , แก่งกระจาน , รวมทั้งจังหวัด ,

13 0402 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ( = 0.82) เกณฑ์ = ร้อยละ1.82 ของ ปชก.ที่คาดว่าจะป่วย โรงพยาบาล ปชก. เป้าหมาย ผลงาน อัตรา ทะเบียนราษฎร์ คาดว่าจะป่วย (คน) พระจอมเกล้าฯ 179,746 8, เขาย้อย 35,294 1, หนองหญ้าปล้อง 14, ชะอำ 69,079 3, ท่ายาง 74,308 3, บ้านลาด 24,731 1, บ้านแหลม 32,980 1, แก่งกระจาน 27,642 1, รวมทั้งจังหวัด 458,322 21,

14 0403 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลชุมชนที่มี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลชุมชน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เขาย้อย 1 1 หนองหญ้าปล้อง 1 1 ชะอำ 1 1 ท่ายาง 1 1 บ้านลาด 1 1 บ้านแหลม 1 1 แก่งกระจาน 1 1 รวมทั้งจังหวัด 80.00%

15 0404_1 รพศ./รพท. ผ่านเกณฑ์คะแนน รพ.พอเพียง ร้อยละ 80 อย่างน้อย กลุ่มสาธารณสุขละ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% รวมทั้งจังหวัด 80.00%

16 0404_2 รพช. ผ่านเกณฑ์คะแนน รพ.พอเพียง ร้อยละ 80 อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เขาย้อย 80.00% หนองหญ้าปล้อง 80.00% ชะอำ 80.00% ท่ายาง 80.00% บ้านลาด 80.00% บ้านแหลม 80.00% แก่งกระจาน 80.00% รวมทั้งจังหวัด 80.00%

17 0405 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพศ./รพท. และ รพช. ที่ดำเนินงานจิตอาสา ตามแนวทางการส่งเสริมงานจิตอาสา ในระบบบริการสุขภาพ หรือตามโครงการดำเนินงาน จิตอาสาในโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% เขาย้อย 80.00% หนองหญ้าปล้อง 80.00% ชะอำ 80.00% ท่ายาง 80.00% บ้านลาด 80.00% บ้านแหลม 80.00% แก่งกระจาน 80.00% รวมทั้งจังหวัด 80.00%

18 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ( )

19 0501 ร้อยละ 80 ของชมรมสร้างสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมัธยมศึกษาใน อำเภอเมือง และหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัดในอำเภอเมืองดำเนินการวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง

20 0501_1 ร้อยละ 80 ของชมรมสร้างสุขภาพ ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% เขาย้อย 80.00% หนองหญ้าปล้อง 80.00% ชะอำ 80.00% ท่ายาง 80.00% บ้านลาด 80.00% บ้านแหลม 80.00% แก่งกระจาน 80.00% รวมทั้งจังหวัด 80.00%

21 0501_2 ร้อยละ 80 โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับ มัธยมศึกษาในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมืองเพชรบุรี 80.00%

22 0501_3 ร้อยละ 80 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมืองเพชรบุรี 80.00%

23 0502 ร้อยละ 60 ของหมู่บ้านผ่านการประเมินการจัดการ ด้านสุขภาพ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 60.00% เขาย้อย 60.00% หนองหญ้าปล้อง 60.00% ชะอำ 60.00% ท่ายาง 60.00% บ้านลาด 60.00% บ้านแหลม 60.00% แก่งกระจาน 60.00% รวมทั้งจังหวัด 60.00% ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา ระดับประเทศปีที่ผ่านมา 72,968 56,

24 0503_1 ร้อยละ 76 ของเทศบาล ผ่านเกณฑ์ด้าน กระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 76.00% เขาย้อย 76.00% ชะอำ 76.00% ท่ายาง 76.00% บ้านลาด 76.00% บ้านแหลม 76.00% รวมทั้งจังหวัด 76.00% ระดับเขตปีที่ผ่านมา

25 0503_2 ร้อยละ 5 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ด้าน กระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 5.00% เขาย้อย 5.00% หนองหญ้าปล้อง 5.00% ชะอำ 5.00% ท่ายาง 5.00% บ้านลาด 5.00% บ้านแหลม 5.00% แก่งกระจาน 5.00% รวมทั้งจังหวัด 5.00% ระดับเขตปีที่ผ่านมา

26 0504 ร้อยละ 92 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุขที่ผ่านการรับรองตามกระบวนการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 92.00%

27 0505 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองพัฒนาเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กลุ่มสาธารณสุขละ 1 โรงเรียน อ.เมือง รร.เซนต์โยเซฟ อ.ท่ายาง โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 1 รอผลการตรวจประปา รอบ 2 เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง 1 รอผลการตรวจประปา รอบ 2 บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด

28 0506 ร้อยละ 90 ของตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม สุขภาพร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 90.00% เขาย้อย 90.00% หนองหญ้าปล้อง 90.00% ชะอำ 90.00% ท่ายาง 90.00% บ้านลาด 90.00% บ้านแหลม 90.00% แก่งกระจาน 90.00% รวมทั้งจังหวัด 90.00%

29 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองพัฒนาเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กลุ่มสาธารณสุขละ 1 โรงเรียน

30 0601 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในจังหวัด มีการพัฒนาคุณภาพยกระดับขึ้น 1 ขั้น หรือ รักษาระดับสูงสุด (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) 0601_1 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลที่ดำเนินการ อยู่ขั้น 1 ผ่านมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (122 คะแนนขึ้นไป) เกณฑ์ ร้อยละ 50 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) หนองหญ้าปล้อง 1 - แก่งกระจาน 1 1 รวมทั้งจังหวัด 50.00%

31 0601_2 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลที่ดำเนินการ อยู่ขั้น 2 ผ่านมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (183 คะแนนขึ้นไป) เกณฑ์ ร้อยละ 30 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 1 1 เขาย้อย 1 1 ชะอำ 1 1 ท่ายาง 1 1 บ้านลาด 1 1 บ้านแหลม 1 1 รวมทั้งจังหวัด 30.00%

32 0602 ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลในจังหวัดที่งาน/ หน่วยงาน บริการของกลุ่มการพยาบาลอย่างน้อย ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 1 1 เขาย้อย 1 1 หนองหญ้าปล้อง 1 1 ชะอำ 1 1 ท่ายาง 1 1 บ้านลาด 1 1 บ้านแหลม 1 1 แก่งกระจาน 1 1 รวมทั้งจังหวัด 50.00%

33 0603 ร้อยละของการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เกณฑ์ < 19 ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน ได้ 3 คะแนน ได้ 4 คะแนน ขึ้นไป ได้ 5 คะแนน (เกณฑ์ผ่านประเมิน ได้ 3 จาก 5 คะแนน ) ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2551 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนนที่ได้ เมืองเพชรบุรี 25.00% 6,884 1, เขาย้อย 25.00% หนองหญ้าปล้อง 25.00% ชะอำ 25.00% ท่ายาง 25.00% 1, บ้านลาด 25.00% บ้านแหลม 25.00% แก่งกระจาน 25.00% รวมทั้งจังหวัด 25.00% 11,784 2,

34 0603 ร้อยละของการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เกณฑ์ < 19 ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน ได้ 3 คะแนน ได้ 4 คะแนน ขึ้นไป ได้ 5 คะแนน (เกณฑ์ผ่านประเมิน ได้ 3 จาก 5 คะแนน ) ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2551 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนนที่ได้ เมืองเพชรบุรี 25.00% 6,884 1, เขาย้อย 25.00% หนองหญ้าปล้อง 25.00% ชะอำ 25.00% ท่ายาง 25.00% 1, บ้านลาด 25.00% บ้านแหลม 25.00% แก่งกระจาน 25.00% รวมทั้งจังหวัด 25.00% 11,784 2,

35 0604 คุณภาพการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ข้อ (60%) จังหวัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผลงาน เพชรบุรี ผ่าน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2551

36 0605 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ข้อ (60%) จังหวัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผลงาน เพชรบุรี 5 5 ผ่าน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2551

37 0701 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ ) ตามปีปฏิทิน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง , เขาย้อย , หนองหญ้าปล้อง , ชะอำ , ท่ายาง , บ้านลาด , บ้านแหลม , แก่งกระจาน , รวมทั้งจังหวัด , ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 453,

38 0702 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 0.13% เขาย้อย 0.13% หนองหญ้าปล้อง 0.13% ชะอำ 0.13% ท่ายาง 0.13% บ้านลาด 0.13% บ้านแหลม 0.13% แก่งกระจาน 0.13% รวมทั้งจังหวัด 0.13% ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา

39 0703 อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB treatment Success Rate) มากกว่าร้อยละ 85 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 85.00% เขาย้อย 85.00% หนองหญ้าปล้อง 85.00% ชะอำ 85.00% ท่ายาง 85.00% บ้านลาด 85.00% บ้านแหลม 85.00% แก่งกระจาน 85.00% รวมทั้งจังหวัด 85.00%

40 0704 ร้อยละ 70 ของหน่วยงานสาธารณสุขที่ทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีการสอบสวนโรค ตามนโยบายและปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขได้ตามที่กำหนด จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เพชรบุรี 70.00%

41 0705 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับการรักษาด้วยยา ต้านไวรัสเอดส์ โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 70.00% เขาย้อย 70.00% หนองหญ้าปล้อง 70.00% ชะอำ 70.00% ท่ายาง 70.00% บ้านลาด 70.00% บ้านแหลม 70.00% แก่งกระจาน 70.00% รวมทั้งจังหวัด 70.00% 1,396 1,

42 0706 ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ HIV ได้รับยา ต้านไวรัสเอดส์ ขณะตั้งครรภ์ โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 98.00% เขาย้อย 98.00% หนองหญ้าปล้อง 98.00% ชะอำ 98.00% ท่ายาง 98.00% บ้านลาด 98.00% บ้านแหลม 98.00% แก่งกระจาน 98.00% รวมทั้งจังหวัด 98.00% ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา ระดับประเทศปีที่ผ่านมา 94.89

43 0707 ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ เดือน ที่เกิดจากแม่ที่ ติดเชื้อ HIV ได้รับการตรวจเลือด หาการติดเชื้อ HIV โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 80.00% เขาย้อย 80.00% หนองหญ้าปล้อง 80.00% ชะอำ 80.00% ท่ายาง 80.00% บ้านลาด 80.00% บ้านแหลม 80.00% แก่งกระจาน 80.00% รวมทั้งจังหวัด 80.00% ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา ระดับประเทศปีที่ผ่านมา 80.71

44 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ HIV ได้รับยา ต้านไวรัสเอดส์ ขณะตั้งครรภ์

45 0801_1 ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตตามมาตรฐาน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 65.00% 57,350 39, เขาย้อย 65.00% 18,899 13, หนองหญ้าปล้อง 65.00% 6,139 4, ชะอำ 65.00% 31,856 23, ท่ายาง 65.00% 39,596 27, บ้านลาด 65.00% 25,348 19, บ้านแหลม 65.00% 24,477 19, แก่งกระจาน 65.00% 11,722 8, รวมทั้งจังหวัด 65.00% 215, , ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 169, ,

46 0801_2 ร้อยละ 65 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวานตามมาตรฐาน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 65.00% 57,350 38, เขาย้อย 65.00% 18,899 13, หนองหญ้าปล้อง 65.00% 6,139 4, ชะอำ 65.00% 31,856 23, ท่ายาง 65.00% 39,596 26, บ้านลาด 65.00% 25,348 19, บ้านแหลม 65.00% 24,477 19, แก่งกระจาน 65.00% 11,722 8, รวมทั้งจังหวัด 65.00% 215, , ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 169, ,

47 0802 ร้อยละ 70 ของการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 70.00% เขาย้อย 70.00% หนองหญ้าปล้อง 70.00% ชะอำ 70.00% ท่ายาง 70.00% บ้านลาด 70.00% บ้านแหลม 70.00% แก่งกระจาน 70.00% รวมทั้งจังหวัด 70.00% ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา

48 0803 ร้อยละ 75 ของสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ผ่านการ ประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่าง ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 75.00% 31,878 26, เขาย้อย 75.00% 10,257 9, หนองหญ้าปล้อง 75.00% 3,098 2, ชะอำ 75.00% 17,034 15, ท่ายาง 75.00% 21,464 19, บ้านลาด 75.00% 13,907 12, บ้านแหลม 75.00% 13,022 11, แก่งกระจาน 75.00% 5,837 5, รวมทั้งจังหวัด 75.00% 116, , ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 40.00% 113,256 76,

49 0805 ร้อยละ 60 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 60.00% 5,205 3, เขาย้อย 60.00% 1, หนองหญ้าปล้อง 60.00% ชะอำ 60.00% 3,029 1, ท่ายาง 60.00% 3,658 1, บ้านลาด 60.00% 2,215 1, บ้านแหลม 60.00% 2,159 1, แก่งกระจาน 60.00% 1, รวมทั้งจังหวัด 60.00% 19,503 11, ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา 19,414 10,

50 0806 ร้อยละ 100 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear และมีผลผิดปกติ (Epithelial Cell Abnominality) ได้รับการส่งต่อตามแนวทางที่กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง % เขาย้อย % หนองหญ้าปล้อง % ชะอำ % ท่ายาง % บ้านลาด % บ้านแหลม % แก่งกระจาน % รวมทั้งจังหวัด % ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)

51 0901 ร้อยละ 70 ของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่าย อาหารได้มาตรฐาน CFGT อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 70.00% เขาย้อย 70.00% หนองหญ้าปล้อง 70.00% ชะอำ 70.00% ท่ายาง 70.00% บ้านลาด 70.00% บ้านแหลม 70.00% แก่งกระจาน 70.00% รวมทั้งจังหวัด 70.00% 1,

52 0902 ร้อยละ 100 ของสถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง % เขาย้อย % หนองหญ้าปล้อง % ชะอำ % ท่ายาง % บ้านลาด % บ้านแหลม % แก่งกระจาน % รวมทั้งจังหวัด %

53 0903 ร้อยละ 85 ของร้านจำหน่ายอาหารสดที่ผ่านการ รับรองอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 6 ชนิด (ได้รับป้ายทอง) อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 85.00% เขาย้อย 85.00% หนองหญ้าปล้อง 85.00% ชะอำ 85.00% ท่ายาง 85.00% บ้านลาด 85.00% บ้านแหลม 85.00% แก่งกระจาน 85.00% รวมทั้งจังหวัด 85.00% 1,650 1,

54 0904 ร้อยละ 100 ของมารดาที่เสียชีวิตตามเกณฑ์ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดำเนินการแก้ไขสาเหตุ โดย MCH Board ของจังหวัด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง % เขาย้อย % หนองหญ้าปล้อง % ชะอำ % ท่ายาง % บ้านลาด % บ้านแหลม % แก่งกระจาน % รวมทั้งจังหวัด % ระดับประเทศปีที่ผ่านมา

55 0905 ร้อยละ 100 ของทารกที่เสียชีวิตตามเกณฑ์ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดำเนินการแก้ไขสาเหตุ โดย MCH Board ของจังหวัด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง % เขาย้อย % หนองหญ้าปล้อง % ชะอำ % ท่ายาง % บ้านลาด % บ้านแหลม % แก่งกระจาน % รวมทั้งจังหวัด % ระดับประเทศปีที่ผ่านมา 3,707 3,

56 0906 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง จังหวัดละ 2 แห่ง โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 1 1 รอรับการประเมินจากศูนย์ฯ เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด 1 1 รอรับการประเมินจากศูนย์ฯ บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 2 2

57 0907 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและท้องถิ่น มีคุณภาพได้มาตรฐาน จำแนกเป็น 0907_1 ยาสมุนไพร ร้อยละ 95 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง - เขาย้อย - หนองหญ้าปล้อง - ชะอำ - ท่ายาง - บ้านลาด - บ้านแหลม 95.00% แก่งกระจาน - รวมทั้งจังหวัด 95.00%

58 0907_2 อาหาร ร้อยละ 80 ผลการตรวจ งวดที่ 2 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% เขาย้อย 80.00% หนองหญ้าปล้อง 80.00% ชะอำ 80.00% ท่ายาง 80.00% บ้านลาด 80.00% บ้านแหลม 80.00% แก่งกระจาน 80.00% รวมทั้งจังหวัด 80.00%

59 0907_3 เครื่องสำอาง ร้อยละ 85 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 85.00% เขาย้อย 85.00% หนองหญ้าปล้อง ชะอำ 85.00% ท่ายาง 85.00% บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 85.00%

60 0907_4 วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ร้อยละ 80 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 80.00% เขาย้อย - หนองหญ้าปล้อง - ชะอำ - ท่ายาง - บ้านลาด - บ้านแหลม - แก่งกระจาน - รวมทั้งจังหวัด 80.00%

61 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง จังหวัดละ 2 แห่ง 0907_1 ร้อยละของยาสมุนไพร มีคุณภาพได้มาตรฐาน ร้อยละ 95

62 1001 ประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ร้อยละ 15 อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 15.00% 347,439 26, เขาย้อย 15.00% 79,991 10, หนองหญ้าปล้อง 15.00% 53,742 2, ชะอำ 15.00% 137,412 10, ท่ายาง 15.00% 153,445 15, บ้านลาด 15.00% 109,331 15, บ้านแหลม 15.00% 80,521 6, แก่งกระจาน 15.00% 79,510 2, รวมทั้งจังหวัด 15.00% 1,041,391 88,

63 1002_1 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพศ./รพท. ร้อยละ 3 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 3.00% 78,412, ,

64 1002_2 มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพช./สอ. ร้อยละ 5 โรงพยาบาล/สอ. เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 5.00% 5,451, , เขาย้อย 5.00% 3,962, , หนองหญ้าปล้อง 5.00% 3,060,047 39, ชะอำ 5.00% 8,755, , ท่ายาง 5.00% 11,117, , บ้านลาด 5.00% 8,927, , บ้านแหลม 5.00% 4,075,905 68, แก่งกระจาน 5.00% 4,008,623 40, รวมทั้งจังหวัด 5.00% 49,359,226 1,500,

65 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพศ./รพท. ร้อยละ มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน รพช./สอ. ร้อยละ ประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ร้อยละ 15

66 1101 ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ ที่ได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนด อำเภอ เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เมือง 75.00% เขาย้อย 75.00% หนองหญ้าปล้อง 75.00% ชะอำ 75.00% ท่ายาง 75.00% บ้านลาด 75.00% บ้านแหลม 75.00% แก่งกระจาน 75.00% รวมทั้งจังหวัด 75.00%

67 1102 ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีกระบวนการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) จังหวัดเพชรบุรี 60.00%

68 1103 การกระจายวัตถุออกฤทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ร้อยละ 90 จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เพชรบุรี 90.00%

69 1202 ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งจังหวัด โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 20.00% 78,412,917 20,375, เขาย้อย 20.00% 3,682,908 1,083, หนองหญ้าปล้อง 20.00% 1,445, , ชะอำ 20.00% 7,709,508 2,417, ท่ายาง 20.00% 9,100,281 2,808, บ้านลาด 20.00% 7,589,218 2,255, บ้านแหลม 20.00% 4,075,905 1,319, แก่งกระจาน 20.00% 3,177, , รวมทั้งจังหวัด 20.00% 115,193,272 31,453,

70 1203 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรมของ รพศ. รพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) พระจอมเกล้าฯ 8.00% 78,412,917 5,584,

71 1204 ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรมของ รพช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โรงพยาบาล เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) เขาย้อย 35.00% 3,682, , หนองหญ้าปล้อง 35.00% 1,445, , ชะอำ 35.00% 7,709,508 2,717, ท่ายาง 35.00% 9,100,281 2,176, บ้านลาด 35.00% 7,589,218 2,716, บ้านแหลม 35.00% 4,075,905 1,575, แก่งกระจาน 35.00% 3,177,501 1,132, รวมทั้งจังหวัด 35.00% 36,780,355 11,417,

72 1205 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจ (สสจ., รพศ./รพท., รพช.) ได้รับการตรวจสอบภายในปีละ 1 ครั้ง หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ % รพ.พระจอมเกล้าฯ % รพ.เขาย้อย % รพ.หนองหญ้าปล้อง % รพ.ชะอำ % รพ.ท่ายาง % รพ.บ้านลาด % รพ.บ้านแหลม % รพ.แก่งกระจาน % รวมทั้งจังหวัด %

73 1205 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจ (สสจ., รพศ./รพท., รพช.) ได้รับการตรวจสอบภายในปีละ 1 ครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551 หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ % รพ.พระจอมเกล้าฯ % รพ.เขาย้อย % รพ.หนองหญ้าปล้อง % รพ.ชะอำ % รพ.ท่ายาง % รพ.บ้านลาด % รพ.บ้านแหลม % รพ.แก่งกระจาน % รวมทั้งจังหวัด %

74 1206_1 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย งบประมาณทันตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ % รพท % รวมทั้งจังหวัด % 2 - -

75 1206_2 ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย ไตรมาส 1=22.5%, ไตรมาส 2 = 46%, ไตรมาส 3 = 70%, ไตรมาส 4 = 94% จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ % 22,940,342 15,382, รพท % 27,986,784 11,210, รวมทั้งจังหวัด 70.00% 50,927,126 26,593,

76 1206_2 ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย ไตรมาส 1=22.5%, ไตรมาส 2 = 46%, ไตรมาส 3 = 70%, ไตรมาส 4 = 94% จังหวัด เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ % 22,940,342 17,189, รพท % 28,352,842 12,658, รวมทั้งจังหวัด 70.00% 51,293,184 29,848, ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551

77 1207 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอำเภอทั้งหมด มีการจัดตั้ง ชมรมจริยธรรมหรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและจริยธรรม หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ เมือง เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด 50.00% ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา ระดับประเทศปีที่ผ่านมา

78 1208 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ จริยธรรม, ด้านธรรมาภิบาล หรือด้านการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน/ชมรม จริยธรรมในระดับจังหวัดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หน่วยงาน เกณฑ์ เป้าหมาย (Y) ผลงาน (X) อัตรา (Z) สสจ เมือง เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวมทั้งจังหวัด ระดับจังหวัดปีที่ผ่านมา ระดับประเทศปีที่ผ่านมา 877 1,

79 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม ของ รพช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม ของ รพศ. รพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต

80 ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะที่ 12 (ต่อ) ร้อยละ 100 ของหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย งบประมาณทันตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย ไตรมาส 1=22.5%, ไตรมาส 2 = 46%, ไตรมาส 3 = 70%, ไตรมาส 4 = 94%


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ปี 2551 คณะที่ตัวชี้วัดทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตกเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 1541 80.00 3110 100.00 4541 80.00 5651 83.33 6550 100.00 7761.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google