งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%6046 76.67 เขาย้อย80%268 30.77.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%6046 76.67 เขาย้อย80%268 30.77."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%6046 76.67 เขาย้อย80%268 30.77 หนองหญ้าปล้อง80%155 33.33 ชะอำ80%2611 42.31 ท่ายาง80%409 22.50 บ้านลาด80%205 25.00 บ้านแหลม80%257 28.00 แก่งกระจาน80%132 15.38 รวมทั้งจังหวัด80%22593 41.33

2 0103 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้ เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm ) หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 6,008 4,407 73.35 เขาย้อย90% 3,467 2,828 81.57 หนองหญ้าปล้อง90% 881 850 96.48 ชะอำ90% 6,385 4,377 68.55 ท่ายาง90% 5,365 5,231 97.50 บ้านลาด90% 2,566 2,001 77.98 บ้านแหลม90% 2,570 1,929 75.06 แก่งกระจาน90% 2,294 2,270 98.95 รวมทั้งจังหวัด90% 29,536 23,893 80.89

3 0103 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้ เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm ) สำรวจการใช้เกลือ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 4,489 4,407 98.17 เขาย้อย90% 2,828 100.00 หนองหญ้าปล้อง90% 881 850 96.48 ชะอำ90% 4,377 100.00 ท่ายาง90% 5,365 5,231 97.50 บ้านลาด90% 2,005 2,001 99.80 บ้านแหลม90% 1,929 100.00 แก่งกระจาน90% 2,270 100.00 รวมทั้งจังหวัด90% 24,144 23,893 98.96

4 0104 ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าคัดกรอง TSH ใน ทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ20% 1,727 238 13.78 เขาย้อย20% 84 6 7.14 หนองหญ้าปล้อง20% 51 12 23.53 ชะอำ20% 179 47 26.26 ท่ายาง20% 224 31 13.84 บ้านลาด20% 29 10 34.48 บ้านแหลม20% 51 16 31.37 แก่งกระจาน20% 66 10 34.48 เพชรรัชต์20% 92 39 31.37 เมืองเพชร-ธนบุรี20%215 15.15 รวมทั้งจังหวัด20% 2,524 414 16.40

5 0105 ร้อยละ85 ของผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE และเคยเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง85% 27,897 26,260 94.13 เขาย้อย85% 7,547 7,210 95.53 หนองหญ้าปล้อง85% 3,588 3,064 85.40 ชะอำ85% 16,196 14,310 88.36 ท่ายาง85% 17,490 16,049 91.76 บ้านลาด85% 9,695 8,550 88.19 บ้านแหลม85% 11,507 11,119 96.63 แก่งกระจาน85% 6,376 5,602 87.86 รวมทั้งจังหวัด85% 100,296 92,164 91.89

6 0106 ร้อยละ 100 ของอำเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE และดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตาม เกณฑ์ที่กำหนด หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100%11 100.00 เขาย้อย100%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%11 100.00 ชะอำ100%11 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%11 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%88 100.00

7 0107 จำนวนโรงพยาบาล จังหวัดละ 2 แห่ง ผ่านการ ประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี 2552 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 00 เขาย้อย 00 หนองหญ้าปล้อง 00 ชะอำ 1อยู่ในระหว่างดำเนินการ ท่ายาง 1พัฒนางาน บ้านลาด 00 บ้านแหลม 00 แก่งกระจาน 00 รวมทั้งจังหวัด2 แห่ง20

8 0108 ร้อยละ 100 ของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้รับ การอบรมหลักสูตร อสม.สายใยรัก กองทัพนมแม่" ระดับครัวเรือน หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100% 1,760 100.00 เขาย้อย100% 672508 75.60 หนองหญ้าปล้อง100% 256 100.00 ชะอำ100% 898343 38.20 ท่ายาง100% 1,575613 38.92 บ้านลาด100% 1,049 100.00 บ้านแหลม100% 828 100.00 แก่งกระจาน100% 49144 8.96 รวมทั้งจังหวัด100% 7,5295,401 71.74

9 0109 ร้อยละ50 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ50%1,649628 38.08 เขาย้อย50%8322 26.51 หนองหญ้าปล้อง50%6228 45.16 ชะอำ50%19352 26.94 ท่ายาง50%22645 19.91 บ้านลาด50%3116 51.61 บ้านแหลม50%6516 24.62 แก่งกระจาน50%6718 26.87 รวมทั้งจังหวัด50%2,376825 34.72

10 0110 ไม่เกินร้อยละ 7 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ7% 1,656129 7.79 เขาย้อย7% 835 6.02 หนองหญ้าปล้อง7% 625 8.06 ชะอำ7% 19310 5.18 ท่ายาง7% 22716 7.05 บ้านลาด7% 360 - บ้านแหลม7% 653 4.62 แก่งกระจาน7% 674 5.97 รวมทั้งจังหวัด7% 2,389172 7.20

11 0301 ร้อยละ100 ของ รพ.มีการวิเคราะห์ข้อมูลตาม ดัชนีชี้วัดทางการเงิน 7 ตัว ทุก 3 เดือน โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%11 100.00 เขาย้อย100%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%11 100.00 ชะอำ100%11 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%11 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%88 100.00

12 0302 ร้อยละ100 ของ รพ.มีการตรวจสอบข้อมูลการ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน (e-claim) ย้อนหลังทุกเดือน (ข้อมูล OP-HC และ IP) โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%11 100.00 เขาย้อย100%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%11 100.00 ชะอำ100%11 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%11 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%88 100.00

13 0303_1 ร้อยละ 100 ของ รพศ./รพท. มีคุณภาพ มาตรฐานตามที่กำหนด โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%10 - อยู่ระหว่างรอรับการประเมินตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข เดือน พค.52

14 0303_2 ร้อยละ 60 ของ รพช. มีคุณภาพมาตรฐาน ตามที่กำหนด โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เขาย้อย60%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง60%11 100.00 ชะอำ60%11 100.00 ท่ายาง60%11 100.00 บ้านลาด60%11 100.00 บ้านแหลม60%11 100.00 แก่งกระจาน60%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด60%77 100.00

15 0305 ร้อยละ65 ของสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพ ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ65%4843 89.58 เขาย้อย65%129 75.00 หนองหญ้าปล้อง65%98 88.89 ชะอำ65%1513 86.67 ท่ายาง65%1917 89.47 บ้านลาด65%109 90.00 บ้านแหลม65%65 83.33 แก่งกระจาน65%108 80.00 ค่ายรามราชนิเวศน์65%10 - รวมทั้งจังหวัด65%130112 86.15

16 0306 ร้อยละ100 ของจังหวัดที่มีการจัดทำแผนบูรณา การการด้านส่งเสริมป้องกันครบทั้งในระดับจังหวัดและ อำเภอ จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี100%11 100.00

17 0307 ร้อยละ10 ของงบ PPA (P&P Area-based) ที่ ใช้ในการพัฒนาศักยภาพงานส่งเสริมป้องกัน จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี10% 12,440,485.50 100.00

18 0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ 0401_1 สาธารณสุขร่วมกับ อปท.มีและใช้แผนที่ ทางเดินกองทุนสุขภาพทุกแห่ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง สาธารณ สุข ร่วมกับ อปท.ทุก แห่ง 10 - เขาย้อย10 - หนองหญ้าปล้อง10 - ชะอำ10 - ท่ายาง10 - บ้านลาด10 - บ้านแหลม10 - แก่งกระจาน10 - รวมทั้งจังหวัด80 -

19 0401 จังหวัดมีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ 0401_2 30% ของ สสอ.ในจังหวัดมีและใช้แผนที่ ทางเดินฯ จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี30%80 -

20 0402 จังหวัดมีระบบการดูแล "ขวัญกำลังใจ" อสม. หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 11 100.00 ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%88 100.00

21 0403_1 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพท. / รพศ. มีโครงการและ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ111 100.00

22 0403_2 จังหวัดมีการดำเนินงานจิตอาสาทุกแห่ง พิจารณาจาก รพช. มีโครงการและดำเนินการ ต่อเนื่องมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของ รพช. ในจังหวัด โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เขาย้อย111 100.00 หนองหญ้าปล้อง111 100.00 ชะอำ111 100.00 ท่ายาง111 100.00 บ้านลาด111 100.00 บ้านแหลม111 100.00 แก่งกระจาน111 100.00 รวมทั้งจังหวัด30%77 100.00

23 0501 ร้อยละ79.86 ของผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัคร ใจที่ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตาม เกณฑ์กำหนด หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง83%87 100.00 เขาย้อย83%00#DIV/0! หนองหญ้าปล้อง83%00#DIV/0! ชะอำ83%00#DIV/0! ท่ายาง83%00#DIV/0! บ้านลาด83%11 100.00 บ้านแหลม83%11 100.00 แก่งกระจาน83%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด83%89 100.00

24 0502 ร้อยละ80 ของจังหวัดที่มีความสำเร็จในการ สนับสนุนนโยบาย แผน และมาตรการควบคุมการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบทั้ง 3 ขั้นตอน จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี100%33 100.00

25 0503 ร้อยละ 55 ของจังหวัดที่มีความสำเร็จในการ สนับสนุนดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และยาสูบในสถานที่สาธารณะตามเกณฑ์ ที่กำหนด (16คะแนนขึ้นไป) จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี20 17 85.00 รวมทั้งจังหวัด20 17 85.00

26 0601 จำนวนห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในแต่ ละเขตสาธารณสุขได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล : The Best อย่างน้อย1 แห่ง ต่อ1 เขตตรวจราชการ โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ110 อยู่ระหว่างการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองตามมาตรฐานสากล

27 0602 ร้อยละ 30 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ในจังหวัดมีการดำเนินงานระบบคุณภาพยกระดับขึ้น 1 ขั้น หรือรักษาระดับสูงสุดไว้ได้ : The Most โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 10 - ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 11 100.00 รวมทั้งจังหวัด30%87 87.50

28 0603 ร้อยละ50 ของโรงพยาบาลที่งานบริการพยาบาล ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 70 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 11 100.00 เขาย้อย 11 100.00 หนองหญ้าปล้อง 11 100.00 ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 11 100.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 11 100.00 แก่งกระจาน 11 100.00 รวมทั้งจังหวัด50%88 100.00

29 0604 ผลการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (เชิงปริมาณ) ตามเกณฑ์ที่กำหนด อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนนที่ได้ เมืองเพชรบุรี 9,185 952 10.36 1 เขาย้อย 799 159 19.90 3 หนองหญ้าปล้อง 501 51 10.18 1 ชะอำ 1,481 415 28.02 5 ท่ายาง 491 117 23.83 4 บ้านลาด 709 155 21.86 4 บ้านแหลม 838 120 14.32 1 แก่งกระจาน 578 36 6.23 1 รวมทั้งจังหวัด 14,5822,005 13.75 1 เกณฑ์ น้อยกว่า 15 = 1 คะแนน, 15-17.99 = 2 คะแนน, 18-20.99 = 3 คะแนน,21-24.99 = 4 คะแนน, มากกว่าหรือเท่ากับ 25 = 5 คะแนน

30 0605-0609 ร้อยละคุณภาพการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ที่กำหนด จังหวัดตัวชี้วัด เกณฑ์ตัวชี้วัดผลงาน คะแนน เพชรบุรี 0605 2.00 1.00 0606 0.25 - 0607 0.25 0608 0.50 0609 2.00 รวมคะแนน 5.00 3.75

31 0610 ร้อยละ70 ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ พัฒนาระบบส่งต่อ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ 10 - เขาย้อย 10 - หนองหญ้าปล้อง 10 - ชะอำ 11 100.00 ท่ายาง 10 - บ้านลาด 10 - บ้านแหลม 10 - แก่งกระจาน 10 - รวมทั้งจังหวัด70%81 12.50

32 0701_1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของชมรมสร้างสุขภาพ, ดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง85%200 100.00 เขาย้อย85%5443 79.63 หนองหญ้าปล้อง85%3129 93.55 ชะอำ85%8855 62.50 ท่ายาง85%125 100.00 บ้านลาด85%11574 64.35 บ้านแหลม85%9381 87.10 แก่งกระจาน85%6444 68.75 รวมทั้งจังหวัด85%770651 84.55

33 0701_2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา โรงเรียน85%70 -

34 0701_3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ของหน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดในอำเภอเมือง ดำเนินกิจกรรม วัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา หน่วยงานราชการ85%38 100.00

35 0702 หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ในอำเภอเมือง ได้รับการเฝ้าระวังโดยการวัดรอบเอวปีละ 2 ครั้ง แล้วประมวลเปรียบเทียบผู้ที่มีภาวะรอบเอวปกติครั้ง ที่ 1และครั้งที่2 ผลต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา หน่วยงานราชการ5%38 100.00

36 0703 (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ78 ของเทศบาลผ่านเกณฑ์ ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง 33 100.00 เขาย้อย 11 100.00 ชะอำ 22 100.00 ท่ายาง 43 75.00 บ้านลาด 11 100.00 บ้านแหลม 22 100.00 รวมทั้งจังหวัด78%1312 92.31

37 0703 (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง 189 50.00 เขาย้อย 71 14.29 หนองหญ้าปล้อง 32 66.67 ชะอำ 52 40.00 ท่ายาง 93 33.33 บ้านลาด 146 42.86 บ้านแหลม 93 33.33 แก่งกระจาน 62 33.33 รวมทั้งจังหวัด10%7128 39.44

38 0704 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ที่มีส้วมได้มาตรฐาน HAS โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%11 100.00 เขาย้อย80%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง80%11 100.00 ชะอำ80%11 100.00 ท่ายาง80%11 100.00 บ้านลาด80%11 100.00 บ้านแหลม80%10 - แก่งกระจาน80%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด80%87 87.50

39 0705 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโรงเรียนใน กลุ่มเป้าหมายในสังกัด สพฐ มีส้วมได้มาตรฐาน HAS หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง60%6039 65.00 เขาย้อย60%2614 53.85 หนองหญ้าปล้อง60%1514 93.33 ชะอำ60%4230 71.43 ท่ายาง60%1711 64.71 บ้านลาด60%337 21.21 บ้านแหลม60%6722 32.84 แก่งกระจาน60%2925 86.21 รวมทั้งจังหวัด60%289162 56.06

40 0706 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ผ่าน การประเมินรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพครบ 3 ปี ได้รับการประเมินรับรองซ้ำ (Reaccreditation) โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ50%10 - เขาย้อย50%10 - หนองหญ้าปล้อง50%10 - ชะอำ50%10 - ท่ายาง50%10 - แก่งกระจาน50%10 - รวมทั้งจังหวัด50%60 -

41 0707 ร้อยละ 80 ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1และ3 ได้รับบริการตรวจฟัน เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80% 4,355 1,704 39.13 เขาย้อย80% 517 - - หนองหญ้าปล้อง80% 357 - - ชะอำ80% 1,648 - - ท่ายาง80% 1,517 134 8.83 บ้านลาด80% 703 284 40.40 บ้านแหลม80% 1,117 11 0.98 แก่งกระจาน80% 707 - - รวมทั้งจังหวัด80% 10,921 2,133 19.53

42 0708 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนักเรียนประถมศึกษา ปีที่1 ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ40%1035.5509 49.15 เขาย้อย40%112.50 - หนองหญ้าปล้อง40%79.50 - ชะอำ40%4270 - ท่ายาง40%3890 - บ้านลาด40%172.5107 62.03 บ้านแหลม40%2812 0.71 แก่งกระจาน40%193.50 - รวมทั้งจังหวัด40%2690.5618 22.97

43 0801 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี 51 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง3.95 121,7891 0.82 เขาย้อย3.95 37,1492 5.38 หนองหญ้าปล้อง3.95 14,7550 - ชะอำ3.95 69,4350 - ท่ายาง3.95 83,0200 - บ้านลาด3.95 50,1112 3.99 บ้านแหลม3.95 51,9811 1.92 แก่งกระจาน3.95 27,7244 14.43 รวมทั้งจังหวัด3.95 455,96410 2.19

44 0802 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากผลงาน ปี 2551) โรงพยาบาลเกณฑ์ปี 51ปี 52 อัตรา พระจอมเกล้าฯเพิ่ม 5%294221- 24.83 เขาย้อยเพิ่ม 5%74- 42.86 หนองหญ้าปล้องเพิ่ม 5%96- 33.33 ชะอำเพิ่ม 5%6328- 55.56 ท่ายางเพิ่ม 5%3615- 58.33 บ้านลาดเพิ่ม 5%3410- 70.59 บ้านแหลมเพิ่ม 5%139- 30.77 แก่งกระจานเพิ่ม 5%3421- 38.24 รวมทั้งจังหวัดเพิ่ม 5%490314- 35.92

45 0901 อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Success Rate) ร้อยละ 90 เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ90%4240 95.24 เขาย้อย90%99 100.00 หนองหญ้าปล้อง90%33 100.00 ชะอำ90%1817 94.44 ท่ายาง90%20 100.00 บ้านลาด90%44 100.00 บ้านแหลม90%44 100.00 แก่งกระจาน90%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด90%10198 97.03

46 0902 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 เมื่อ เทียบกับอัตราป่วยที่คำนวณมาจากค่ามัธยฐานผู้ป่วย ย้อนหลัง 5 ปี (เกณฑ์ 70.69 ต่อประชากรแสนคน) หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง70.69% 118,64312 10.11 เขาย้อย70.69% 37,4311 2.67 หนองหญ้าปล้อง70.69% 14,6551 6.82 ชะอำ70.69% 69,76012 17.20 ท่ายาง70.69% 82,6055 6.05 บ้านลาด70.69% 50,35113 25.82 บ้านแหลม70.69% 53,9240 - แก่งกระจาน70.69% 28,6921 3.49 รวมทั้งจังหวัด70.69% 456,06145 9.87

47 0903 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.13 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง0.13%120 - เขาย้อย0.13%10 - หนองหญ้าปล้อง0.13%10 - ชะอำ0.13%120 - ท่ายาง0.13%50 - บ้านลาด0.13%130 - บ้านแหลม0.13%00#DIV/0! แก่งกระจาน0.13%10 - รวมทั้งจังหวัด0.13%450 -

48 0904 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ95% 780 775 99.36 เขาย้อย95% 101 94 93.07 หนองหญ้าปล้อง95% 23 100.00 ชะอำ95% 165 156 94.55 ท่ายาง95% 173 100.00 บ้านลาด95% 63 100.00 บ้านแหลม95% 184 177 96.20 แก่งกระจาน95% 34 31 91.18 รวมทั้งจังหวัด95% 1,523 1,492 97.96

49 0905 ร้อยละ 98 ของหญิงคลอดที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ98%98 88.89 เขาย้อย98%22 100.00 หนองหญ้าปล้อง98%00#DIV/0! ชะอำ98%22 100.00 ท่ายาง98%43 75.00 บ้านลาด98%00#DIV/0! บ้านแหลม98%00#DIV/0! แก่งกระจาน98%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด98%1715 88.24

50 0906 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 18 - 24 เดือน ที่เกิด จากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ได้รับการตรวจเลือดหาการ ติดเชื้อ เอชไอวี เครือข่ายบริการเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ85%2019 95.00 เขาย้อย85%22 100.00 หนองหญ้าปล้อง85%00#DIV/0! ชะอำ85%33 100.00 ท่ายาง85%55 100.00 บ้านลาด85%00#DIV/0! บ้านแหลม85%22 100.00 แก่งกระจาน85%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด85%3231 96.88

51 0907 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานระดับอำเภอที่ทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีการสอบสวนโรคตาม นโยบาย โรคประจำถิ่น และปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขได้คุณภาพตามที่กำหนด หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง80%11 100.00 เขาย้อย80%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง80%10 - ชะอำ80%11 100.00 ท่ายาง80%11 100.00 บ้านลาด80%11 100.00 บ้านแหลม80%11 100.00 แก่งกระจาน80%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด80%87 87.50

52 0908 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-1 ปี ที่ ได้รับวัคซีนหัดหรือ MMR หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 1,247 526 42.18 เขาย้อย90% 409 25 6.11 หนองหญ้าปล้อง90% 226 53 23.45 ชะอำ90% 953 368 38.61 ท่ายาง90% 997 564 56.57 บ้านลาด90% 592 222 37.50 บ้านแหลม90% 644 251 38.98 แก่งกระจาน90% 397 165 41.56 รวมทั้งจังหวัด90% 5,465 2,174 39.78

53 0909 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 2-3 ปี ที่ ได้รับวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 3 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 1,294 487 37.64 เขาย้อย90% 426 37 8.69 หนองหญ้าปล้อง90% 196 50 25.51 ชะอำ90% 932 284 30.47 ท่ายาง90% 986 484 49.09 บ้านลาด90% 592 241 40.71 บ้านแหลม90% 623 228 36.60 แก่งกระจาน90% 420 149 35.48 รวมทั้งจังหวัด90% 5,469 1,960 35.84

54 0910 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 4-5 ปี ที่ได้รับ วัคซีนดีทีพี ครั้งที่ 5 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90% 1,350 403 29.85 เขาย้อย90% 356 28 7.87 หนองหญ้าปล้อง90% 218 47 21.56 ชะอำ90% 851 270 31.73 ท่ายาง90% 979 396 40.45 บ้านลาด90% 547 237 43.33 บ้านแหลม90% 657 233 35.46 แก่งกระจาน90% 369 118 31.98 รวมทั้งจังหวัด90% 5,327 1,732 32.51

55 1001(1) จังหวัดมีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค เรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( 24 คะแนน ) หน่วยงานเกณฑ์คะแนนเต็มคะแนนที่ได้ ผลงาน เมือง 24 30 24 ผ่าน เขาย้อย 21 26 20 ไม่ผ่าน หนองหญ้าปล้อง 21 26 20 ไม่ผ่าน ชะอำ 21 26 20 ไม่ผ่าน ท่ายาง 21 26 23 ผ่าน บ้านลาด 21 26 20 ไม่ผ่าน บ้านแหลม 21 26 20 ไม่ผ่าน แก่งกระจาน 21 26 20 ไม่ผ่าน ระดับจังหวัด 24 30 25 ผ่าน

56 1002(1)ร้อยละ 55 ของสตรีที่มีอายุ 35,40,45,50,55 และ 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง55% 5,370 1,023 19.05 เขาย้อย55% 1,675 199 11.88 หนองหญ้าปล้อง55% 647 204 31.53 ชะอำ55% 3,032 599 19.76 ท่ายาง55% 3,837 1,098 28.62 บ้านลาด55% 2,282 1,117 48.95 บ้านแหลม55% 2,211 345 15.60 แก่งกระจาน55% 1,128 178 15.78 รวมทั้งจังหวัด55% 20,182 4,763 23.60 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง55% 5,370 1,023 19.05 เขาย้อย55% 1,675 199 11.88 หนองหญ้าปล้อง55% 647 204 31.53 ชะอำ55% 3,032 599 19.76 ท่ายาง55% 3,837 1,237 32.24 บ้านลาด55% 2,282 1,117 48.95 บ้านแหลม55% 2,211 345 15.60 แก่งกระจาน55% 1,128 178 15.78 รวมทั้งจังหวัด55% 20,182 4,902 24.29

57 1002(2)ร้อยละ 90 ของสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการ ตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติได้รับการรักษาตามแนว ทางการรักษาและส่งต่อ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง90%00#DIV/0! เขาย้อย90%00#DIV/0! หนองหญ้าปล้อง90%00#DIV/0! ชะอำ90%22 100.00 ท่ายาง90%11 100.00 บ้านลาด90%00#DIV/0! บ้านแหลม90%00#DIV/0! แก่งกระจาน90%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด90%33 100.00

58 1003 ร้อยละ 33 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดตั้งและดำเนินการคลินิก ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ33%11 100.00 เขาย้อย33%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง33%11 100.00 ชะอำ33%11 100.00 ท่ายาง33%11 100.00 บ้านลาด33%11 100.00 บ้านแหลม33%11 100.00 แก่งกระจาน33%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด33%88 100.00

59 1102 ร้อยละ10 ของร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่าย ก๋วยเตี๋ยว ได้มาตรฐาน ก๋วยเตี๋ยวอนามัยส่งเสริมคน ไทยสุขภาพดี หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง10%647 10.94 เขาย้อย10%283 10.71 หนองหญ้าปล้อง10%300 - ชะอำ10%290 - ท่ายาง10%110 - บ้านลาด10%201 5.00 บ้านแหลม10%142 14.29 แก่งกระจาน10%20 - รวมทั้งจังหวัด10%19813 6.57

60 1103 ร้อยละ100 ของร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่าย อาหาร/โรงอาหาร/โรงครัวโรงพยาบาล ในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ100%98 88.89 เขาย้อย100%ไม่มี #VALUE! หนองหญ้าปล้อง100%22 100.00 ชะอำ100%41 25.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%33 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%2117 80.95

61 1104 จำนวนร้านขายยาที่ได้มาตรฐานร้านยาคุณภาพ จังหวัดละอย่างน้อย 1 แห่ง (ไม่รวมข้อมูลเดิม) จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เพชรบุรี110

62 1105 อย่างน้อยร้อยละ 80 ของการควบคุมการกระจาย ยาที่มีความเสี่ยงไปใช้ไม่เหมาะสม หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง80%11 100.00 เขาย้อย80%00#DIV/0! หนองหญ้าปล้อง80%00#DIV/0! ชะอำ80%11 100.00 ท่ายาง80%11 100.00 บ้านลาด80%00#DIV/0! บ้านแหลม80%00#DIV/0! แก่งกระจาน80%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด80%33 100.00

63 1106 ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและมี คุณภาพมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ยา สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน) หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา จังหวัดเพชรบุรี90%5048 96.00

64 1107 ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการธุรกิจ บริการสุขภาพที่ได้รับการตรวจและประเมินมาตรฐาน หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100%22 100.00 เขาย้อย100%00#DIV/0! หนองหญ้าปล้อง100%00#DIV/0! ชะอำ100%44 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%00#DIV/0! บ้านแหลม100%00#DIV/0! แก่งกระจาน100%00#DIV/0! รวมทั้งจังหวัด100%77 100.00

65 1108 ร้อยละ100 ของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง100%64 100.00 เขาย้อย100%66 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%33 100.00 ชะอำ100%13 100.00 ท่ายาง100%20 100.00 บ้านลาด100%88 100.00 บ้านแหลม100%17 100.00 แก่งกระจาน100%44 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%135 100.00

66 1201 ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของผู้ป่วยที่ได้รับบริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และ/หรือการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง10% 244,680 13,333 5.45 เขาย้อย10% 50,916 3,686 7.24 หนองหญ้าปล้อง10% 30,361 2,937 9.67 ชะอำ10% 86,578 6,648 7.68 ท่ายาง10% 60,709 5,125 8.44 บ้านลาด10% 100,892 13,619 13.50 บ้านแหลม10% 79,086 4,681 5.92 แก่งกระจาน10% 55,961 2,815 5.03 รวมทั้งจังหวัด10% 709,183 52,844 7.45

67 1202 ไม่น้อยกว่าร้อยละ1.5 ของมูลค่าการใช้ยา สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เมือง1.5% 78,961,417 198,205 0.25 เขาย้อย1.5% 3,429,890 164,983 4.81 หนองหญ้าปล้อง1.5% 1,785,648 44,721 2.50 ชะอำ1.5% 6,388,158 142,640 2.23 ท่ายาง1.5% 7,697,732 272,158 3.54 บ้านลาด1.5% 8,851,054 305,671 3.45 บ้านแหลม1.5% 2,631,320 34,184 1.30 แก่งกระจาน1.5% 2,952,322 84,781 2.87 รวมทั้งจังหวัด1.5% 112,697,541 1,247,343 1.11

68 1203(1) จังหวัดมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลบุคลากร ด้านการแพทย์แผนไทย 7 กลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรี111 ผ่าน

69 1203(2) จังหวัดมีการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาเกี่ยวกับ ตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ไม่น้อย กว่า 100 รายการ จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรี100472 ผ่าน

70 1301 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยงานเป้าหมาย ทั้งหมดในจังหวัด มีผลการดำเนินงานพัฒนาด้าน คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ที่กำหนด หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.เพชรบุรี 11 เมือง 11 เขาย้อย 11 หนองหญ้าปล้อง 11 ชะอำ 11 ท่ายาง 11 บ้านลาด 11 บ้านแหลม 11 แก่งกระจาน 11 รวมทั้งจังหวัด50%99 100.00

71 1302 ร้อยละของความพึงพอใจในงานความสมดุล ระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ (ประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจในงาน ความ สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากร สุขภาพ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 โรงพยาบาลเกณฑ์คะแนนเต็มคะแนนที่ได้ อัตรา พระจอมเกล้าฯ 53,07034,168 64.38 เขาย้อย 16,82012,247 72.81 หนองหญ้าปล้อง 10,0057,029 70.25 ชะอำ 7,6855,946 77.37 ท่ายาง 18,85012,569 66.68 บ้านลาด 16,09512,400 77.04 บ้านแหลม 10,7307,481 69.72 แก่งกระจาน 8,1205,036 62.02 รวมทั้งจังหวัด70%141,37596,876 68.52

72 1303 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรีมี180 -

73 1304 มีการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดหรือการการจัดซื้อ ยาโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาหรือ e-Auction ไม่ น้อยกว่าร้อยละ20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งจังหวัด โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ20% 77,654,023 5,432,011 7.00 เขาย้อย20% 3,071,069 658,321 21.44 หนองหญ้าปล้อง20% 1,406,337 282,098 20.06 ชะอำ20% 5,390,954 1,192,474 22.12 ท่ายาง20% 6,571,100 1,947,880 29.64 บ้านลาด20% 6,091,481 1,625,128 26.68 บ้านแหลม20% 2,084,126 643,653 30.88 แก่งกระจาน20% 2,315,982 588,562 25.41 รวมทั้งจังหวัด20% 104,585,072 12,370,127 11.83

74 1305 รพศ./รพท.มีการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัช กรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของมูลค่าจัดซื้อยาทั้งหมด ในปีงบประมาณ2551 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ8% 104,524,086 6,683,278 6.39 รวมทั้งจังหวัด8% 104,524,086 6,683,278 6.39

75 1306 รพช.มีการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมไม่น้อย กว่าร้อยละ35 ของมูลค่าจัดซื้อยาทั้งหมดในปีงบประมาณ 2551 โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา เขาย้อย35% 5,580,007 1,278,579 22.91 หนองหญ้าปล้อง35% 2,081,413 502,471 24.14 ชะอำ35% 9,819,935 2,356,056 23.99 ท่ายาง35% 12,718,282 1,197,809 9.42 บ้านลาด35% 10,160,243 1,944,777 19.14 บ้านแหลม35% 5,092,270 909,330 17.86 แก่งกระจาน35% 4,456,634 924,524 20.74 รวมทั้งจังหวัด35% 49,908,784 9,113,546 18.26

76 1307 ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการ ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง / ปี / หน่วยรับตรวจ หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.100%10 - พระจอมเกล้าฯ100%10 - เขาย้อย100%11 100.00 หนองหญ้าปล้อง100%11 100.00 ชะอำ100%11 100.00 ท่ายาง100%11 100.00 บ้านลาด100%11 100.00 บ้านแหลม100%11 100.00 แก่งกระจาน100%11 100.00 รวมทั้งจังหวัด100%97 77.78

77 1308 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนข้อเสนอแนะ การตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2551 ได้รับการ แก้ไข หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.50%20 - พระจอมเกล้าฯ50%30 - เขาย้อย50%50 - หนองหญ้าปล้อง50%20 - ชะอำ50%150 - ท่ายาง50%10 - บ้านลาด50%20 - บ้านแหลม50%40 - แก่งกระจาน50%80 - รวมทั้งจังหวัด50%420 -

78 1309 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด ไตรมาส 2 ร้อยละ46.0 หน่วยงานเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา สสจ.46.0% 30,938,308.00 10,123,455.02 32.72 รพ.พระจอมเกล้าฯ 46.0% 67,666,197.00 18,026,353.24 26.64 รวมทั้งจังหวัด46.0% 98,604,505.00 28,149,808.26 28.55

79 1310 มีการจัดตั้งศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ยด้วยวิธีสันติหรือ ที่ใช้ชื่อเป็นอย่างอื่น จังหวัดเกณฑ์เป้าหมายผลงาน ประเมิน เพชรบุรี111 ผ่าน


ดาวน์โหลด ppt 0101 ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่กำหนด ได้รับบริการใส่ฟันเทียม โรงพยาบาลเกณฑ์เป้าหมายผลงาน อัตรา พระจอมเกล้าฯ80%6046 76.67 เขาย้อย80%268 30.77.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google