งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แผนงาน PP จังหวัด ยังไม่ ตอบสนองปัญหาจริงของ จังหวัด แต่ละจังหวัดมีแผนที่ ชัดเจน และการใช้แผน แตกต่างกันมาก 2. การดำเนินงานจริง ไม่อิง ยุทธศาสตร์ /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แผนงาน PP จังหวัด ยังไม่ ตอบสนองปัญหาจริงของ จังหวัด แต่ละจังหวัดมีแผนที่ ชัดเจน และการใช้แผน แตกต่างกันมาก 2. การดำเนินงานจริง ไม่อิง ยุทธศาสตร์ /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. แผนงาน PP จังหวัด ยังไม่ ตอบสนองปัญหาจริงของ จังหวัด แต่ละจังหวัดมีแผนที่ ชัดเจน และการใช้แผน แตกต่างกันมาก 2. การดำเนินงานจริง ไม่อิง ยุทธศาสตร์ / แผน แต่ได้รับ อิทธิพลของตัวชี้วัด / การสั่ง การ / หรือความเคยชิน 3. การสร้างความเข้าใจ กระบวนการทำงานในแต่ละ ปัญหา ยังไม่เพียงพอ เช่น กลุ่มเป้าหมาย การเข้าถึง เป้าหมาย และมาตรการ แก้ปัญหา

2 1. ทิศทาง สธ. “ พื้นที่เป็น Key actors ” จึงต้องเร่งพัฒนา ศักยภาพของอำเภอ ในการ นำแผนสู่การปฏิบัติทั้งเชิง วิชาการ และเชิงบริหาร จัดการ 2. เสนอโมเดล “ แผนบูรณาการ ” เป็นเครื่องมือสำคัญ 3.“ ปรับบทบาท ” ของจังหวัดใน การกำกับดูแล ตรวจสอบ จังหวัดสามารถวิเคราะห์ ประสิทธิผลได้เอง 4. พัฒนากลุ่มงานพัฒนายุทธ์ สสจ. เพื่อเป็นแกนที่เข้มแข็ง ในการจัดทำแผน

3 1. จัดทำข้อเสนอ ที่ชัดเจน สามารถสร้างผล เปลี่ยนแปลงได้ ตั้งแต่การ ประเมินระดับจังหวัด จน สรุปผลระดับประเทศ 2. การประเมินควรแยกแยะ กระบวนการทำงาน และ วิเคราะห์ Defects ใน Key process 3. พัฒนาทีมผู้ประเมิน ( ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ) เป็นกุญแจสำคัญมาก


ดาวน์โหลด ppt 1. แผนงาน PP จังหวัด ยังไม่ ตอบสนองปัญหาจริงของ จังหวัด แต่ละจังหวัดมีแผนที่ ชัดเจน และการใช้แผน แตกต่างกันมาก 2. การดำเนินงานจริง ไม่อิง ยุทธศาสตร์ /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google