งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555

2 กลุ่มระดับ ชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / อาวุโส

3 นายเนติลักษมณ์ รุ่งศิริวัฒนกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี ระดับ จังหวัด

4

5 นายจรัญ เต่าทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสะพานไกร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้าน ลาด ระดับ หน่วยงาน

6 นายสุขประเสริฐ ทับสี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หนองหญ้าปล้อง

7 นายชาติชาย หล้าแหล่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านแหลม

8 นางสายพิณ อด กลั้น นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสำมะโรง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เมือง

9 กลุ่มระดับ ชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติการ

10 นางลำใย เผ่า เจริญ พยาบาลเทคนิคชำนาญ งาน โรงพยาบาลหนองหญ้า ปล้อง

11 จ. อ. เกรียงไกร เกิดหนู เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไร่สะท้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บ้านลาด

12 นายชัยรัตน์ ธรรมวินัย สถิต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองชุมพลเหนือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขา ย้อย

13 กลุ่มระดับ ลูกจ้างประจำ

14 นางอรุณรัศม์ พูลสวัสดิ์ พนักงานช่วยเหลือ คนไข้ โรงพยาบาลหนอง หญ้าปล้อง


ดาวน์โหลด ppt ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google