งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555

2 กลุ่มระดับ ชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ/อาวุโส

3 นายเนติลักษมณ์ รุ่งศิริวัฒนกิจ
ระดับจังหวัด นายเนติลักษมณ์ รุ่งศิริวัฒนกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

4

5 ระดับหน่วยงาน นายจรัญ เต่าทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานไกร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด

6 นายสุขประเสริฐ ทับสี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสุขประเสริฐ ทับสี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง

7 นายชาติชาย หล้าแหล่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านแหลม
นายชาติชาย หล้าแหล่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านแหลม

8 นางสายพิณ อดกลั้น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสายพิณ อดกลั้น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำมะโรง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

9 กลุ่มระดับ ชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ

10 นางลำใย เผ่าเจริญ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
นางลำใย เผ่าเจริญ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

11 จ.อ. เกรียงไกร เกิดหนู เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
จ.อ. เกรียงไกร เกิดหนู เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่สะท้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด

12 นายชัยรัตน์ ธรรมวินัยสถิต
นายชัยรัตน์ ธรรมวินัยสถิต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองชุมพลเหนือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย

13 กลุ่มระดับ ลูกจ้างประจำ

14 นางอรุณรัศม์ พูลสวัสดิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
นางอรุณรัศม์ พูลสวัสดิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง


ดาวน์โหลด ppt ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google