งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาการจัดบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ จังหวัดเพชรบุรี “ Service Plan”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาการจัดบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ จังหวัดเพชรบุรี “ Service Plan”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาการจัดบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ จังหวัดเพชรบุรี “ Service Plan”

2 กรอบแนวคิด การทำ Service Plan ระดับปฐมภูมิ จังหวัดเพชรบุรี (ระยะเริ่มต้น)

3 รพ.สต. เดี่ยว เครือข่าย = 3 แห่ง = เครือข่าย 36/78 แห่ง(114แห่ง) องค์ประกอบพิจารณา - กำลังคน - อาณาเขต/ที่ตั้ง - จำนวนประชากร ที่รับผิดชอบ - พื้นที่พิเศษ สอ. 117 แห่ง จังหวัดเพชรบุรี รูปแบบ

4 แนวคิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ  องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา 1) รูปแบบของ รพ. สต. - รพ. สต. เดี่ยว / รพ. สต. เครือข่าย 2) องค์ประกอบของทีมผู้ให้บริการ - 4 สายงาน : บริหาร รักษา ส่งเสริมป้องกัน สนับสนุนบริการ 3) ขอบเขตการให้บริการ - บริการตามบทบาทหน้าที่หลักของหน่วยบริการ ปฐมภูมิ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู คุ้มครอง ผู้บริโภค) - บริการที่ต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นตามศักยภาพที่เพิ่มขึ้น ของ รพ.สต. / บริการที่ตอบสนองต่อปัญหาพื้นที่

5 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 1. กำหนดโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพ  แบ่งเป็น 2 ระดับ - ระดับ 1.1 : รพ. สต. ลูกข่าย = 78 แห่ง - ระดับ 1.2 : รพ. สต. หลัก ( เดี่ยว / แม่ข่าย ) = 39 แห่ง ซึ่งต้องมีโครงสร้างกำลังคนครบทั้ง 4 สายงาน 2. กำหนด Spec. ของหน่วยบริการ  โครงสร้างกำลังคน - ระดับ 1.2 : รพ.สต. หลัก = ต้องมีโครงสร้างกำลังคน ครบทั้ง 4 สายงาน และมีจำนวนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

6 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 2. กำหนด Spec. ของหน่วยบริการ (ต่อ)  ขอบเขตการให้บริการ - ระดับ 1.2 : รพ.สต. หลัก = ต้องมีบริการที่เพิ่มขึ้น จากเดิม

7 ขอบเขตการให้บริการของ รพ. สต. ระดับหน่วยบริการขอบเขตการให้บริการ รพ. สต. ระดับ 1.1  บริการเชิงรุก เชิงรับ ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และ คุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรฐานการให้บริการแต่ละด้าน  บริการในคลินิกเฉพาะร่วมกับแม่ข่าย เช่น คลินิกโรคเรื้อรัง  บริการเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายร่วมกับทีมสหวิชาชีพจาก รพ. แม่ข่าย / รพ. สต. แม่ข่าย รพ. สต. ระดับ 1.2  บริการเชิงรุก เชิงรับทั้ง 5 ด้านเหมือน รพ. สต. ระดับ 1.1  บริการที่เพิ่มขึ้นตามศักยภาพที่เพิ่มขึ้น - ด้านรักษา : มีคลินิกโรคเรื้อรัง - ด้านส่งเสริม : คลินิก ANC และการดูแลหลังคลอด - บริการเชิงรุก : เยี่ยมบ้านแบบ Home Ward - บริการพื้นฐานอื่นๆ : ทันตกรรม แพทย์แผนไทย

8 3. กำหนดกรอบการสนับสนุนจาก CUP - ระบบส่งต่อ : ให้มีช่องทางด่วนรองรับการ ส่งต่อ - ระบบยา & เวชภัณฑ์ : มีรายการยาตามศักยภาพ ของ รพ.สต. - ระบบข้อมูลฯ: ระบบรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต - ระบบการให้คำปรึกษา: เป็นระบบใดก็ได้เน้นให้ ใช้บริการได้ตลอด 24 ชม. - ระบบสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ : ตามระดับขอบเขตของ รพ.สต. แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

9 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  เป้าหมาย : ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิได้รับ การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิ แผนพัฒนา บริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ แผน กำลังคน แผนลงทุน วัสดุ / ครุภัณฑ์ / เครื่องมือ ++ ปี 2554 เน้น 3 บริการ คือ NCD + MCH + ทันตกรรม

10 กรอบแนวคิด การทำ Service Plan ระดับปฐมภูมิ จังหวัดเพชรบุรี ( ระยะต่อยอด)

11 1. อัตราการเข้าถึงบริการในหน่วยบริการ ปฐมภูมิของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น 2. อัตราการมารับบริการที่โรงพยาบาลแม่ข่าย โดยไม่ผ่านระบบส่งต่อลดลง 3. ระยะเวลาการรอคอยรับบริการของ ผู้รับบริการที่โรงพยาบาลแม่ข่ายลดลง 4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่หน่วย บริการปฐมภูมิเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ความสำเร็จที่มุ่งหวัง

12 1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วย บริการระดับปฐมภูมิ 2. พัฒนารูปแบบ/ กิจกรรมบริการให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ได้มากขึ้น แนวทางการพัฒนา

13 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง/การจัดทำแผน 2. กำหนดองค์ประกอบของแผน - แผนพัฒนาโครงสร้างหน่วยบริการปฐมภูมิ - แผนพัฒนาบริการปฐมภูมิ - แผนกำลังคน - แผนลงทุน (วัสดุ /ครุภัณฑ์, สิ่งก่อสร้าง) - แผนความต้องการระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ - แผนงบประมาณ - แผนพัฒนาคุณภาพบริการ ขั้นตอนการจัดทำแผนของจังหวัดเพชรบุรี

14 3. กำหนดขีดความสามารถในการให้บริการ และศักยภาพในการพัฒนาบริการของหน่วย บริการที่จะพัฒนา (เน้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ เป็นสถานีอนามัย) - กิจกรรมบริการ - กำลังคนผู้ให้บริการ (จำนวน/ ศักยภาพ) - วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็น - สิ่งสนับสนุนจาก CUP 4. มอบหมายให้แต่ละอำเภอวิเคราะห์ตนเองและ จัดทำ Service P. ในระดับอำเภอ 5. รวมแผนระดับอำเภอเป็นแผนระดับจังหวัด ขั้นตอนการจัดทำแผนของจังหวัด ( ต่อ )

15 ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมในระดับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิระดับ CUP และระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

16 1.แผนพัฒนาโครงสร้างของหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อเสนอแผนหน่วยบริการ ที่พัฒนา เป้าหมาย 1.1 แผนพัฒนาศักยภาพ สถานบริการเพื่อให้ได้ตาม มาตรฐาน รพ. สต. รพ. สต. หลัก 39 แห่ง ( เดี่ยว 3 + แม่ข่าย 36) 1.2 แผนพัฒนาศักยภาพ สถานบริการเพื่อยกระดับ/ ขยายบริการ ศูนย์บริการ สุขภาพเขต เมือง - CUP เมือง (วัดพระนอน) -CUP ชะอำ (เทศบาลชะอำ) - เป้าหมายการพัฒนา

17 1.แผนพัฒนาโครงสร้างของหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการ Spec. รพ. สต. 1. มีบุคลากรปฏิบัติงานประจำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และครบทั้ง 4 สายงาน 2. มีบริการสุขภาพแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ที่ครอบคลุม เป็นระบบ - กลุ่มโรคเรื้อรัง (DM/HT) - กลุ่มแม่และเด็ก - บริการทันตกรรม - บริการแพทย์แผนไทย / กายภาพบำบัด - บริการเชิงรุกในพื้นที่ (เยี่ยมบ้าน) ศูนย์บริการ สุขภาพเขตเมือง 1. มีแพทย์ปฏิบัติงานประจำในเวลาทำการ 2. ให้บริการตรวจรักษาแบบบริการผู้ป่วยนอก - ขอบเขตการพัฒนา

18 ประเภทบริการกิจกรรมบริการ ( ที่เพิ่มขึ้น ) 1. การดูแลสุขภาพ กลุ่มโรคเรื้อรัง 1.1 มีคลินิกให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย โรคเรื้อรัง 1.2 การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนกลุ่มโรค metabolic - ตรวจ VA - ตรวจเท้าด้วย monofilament - เจาะเลือดส่งตรวจ HbA 1 C, Lipid profile, BUN,CR 1.3 จัดตั้งคลินิก DPAC 2. แผนพัฒนาบริการปฐมภูมิ: ขีดความสามารถ ในการให้บริการ 2.1 รพ.สต. : เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้น จากตอนที่เป็น สอ.

19 ประเภทบริการกิจกรรมบริการ 2. การดูแลสุขภาพ กลุ่มแม่และเด็ก 2.1 กลุ่มแม่ - มีคลินิก ANC - การดูแลหลังคลอด 2.2 กลุ่มเด็ก - การตรวจพัฒนาการเด็ก 3. บริการทันตกรรม 3.1 มีบริการทันตกรรมพื้นฐาน ( อุดฟัน / ถอนฟัน / ขูดหินปูน ) 4. บริการแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัด 4.1 บริการนวด อบ ประคบสมุนไพร 4.2 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย 5. บริการเชิงรุก (เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโดย ทีมสหวิชาชีพ) 5.1 บริการเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายที่เป็น “กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง”

20 2. แผนพัฒนาบริการปฐมภูมิ: ขีดความสามารถ ในการให้บริการ 2.2 ศูนย์บริการสุขภาพเขตเมือง = ให้อำเภอเป้าหมาย (เมือง/ชะอำ) กำหนดขีดความสามารถในการให้บริการเอง

21 ประเภทแผนแนวทางดำเนินการ 1. แผนจัดหากำลังคน ปฏิบัติงานประจำ - วิเคราะห์จำนวนบุคลากรที่เป็นส่วนขาด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน รพ. สต. - วิเคราะห์วิชาชีพที่ต้องการจากความครบ ถ้วนของ 4 สายงาน - ปีที่ต้องการต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา บริการในข้อ 2 2. แผนหมุนเวียน กำลังคนไปช่วย ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.เป็นครั้ง คราว (ครอบคลุม รพ.สต.ลูกข่าย) - ระบุวิชาชีพ ลักษณะงาน และความถี่ที่ไป ช่วย เช่น แพทย์ตรวจรักษาที่คลินิกโรค เรื้อรัง 1 วัน / สัปดาห์ 3. แผนกำลังคนที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบริการ รพ.สต.

22 ประเภทแผนแนวทางดำเนินการ 3. แผนพัฒนา ศักยภาพบุคลากร - วิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากรในการ ให้บริการในแต่ละกิจกรรมบริการที่พัฒนา เพื่อหาส่วนขาด - กำหนดประเด็นความต้องการพัฒนาแยก เป็นรายวิชาชีพ / สายงาน 3. แผนกำลังคน

23 สายงานหลักสูตร / หัวข้อที่ต้องการพัฒนา 1. ผอ.รพ.สต. - การบริหารความเสี่ยง - การตรวจสอบภายใน - ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง 2. พยาบาล - พยาบาลเวชปฏิบัติฯ หรือการอบรมฟื้นฟู NP - การตรวจรักษาโรคฉุกเฉินที่จำเป็น และความรู้ในการ ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน - การทบทวนการใช้ CPG โรคเรื้อรัง แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร

24 สายงานหลักสูตร / หัวข้อที่ต้องการพัฒนา 3. นวก./ จพ.- การตรวจและวินิจฉัยโรคเบื้องต้น - การตรวจรักษาพยาบาลทั่วไป - การฝากครรภ์และภาวะเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์ - การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง - การใช้ยาและผลข้างเคียงการใช้ยา - การเยี่ยมบ้านแบบองค์รวม 4. ทุก ตำแหน่งงาน - ความรู้ด้าน IT และการใช้งานโปรแกรมต่างๆ - การใช้คู่มือ/ มาตรฐานการให้บริการ - การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร

25 กิจกรรมบริการ ( ที่เพิ่มขึ้น ) รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ 1.1 มีคลินิกให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย โรคเรื้อรัง 1.2 การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนกลุ่มโรค metabolic - ตรวจ VA - ตรวจเท้าด้วย monofilament - เจาะเลือดส่งตรวจ HbA 1 C, Lipid profile, BUN,CR 1.3 จัดตั้งคลินิก DPAC - Advantage - เครื่องตรวจหาน้ำตาล - monofilament - pinhole - ชุดอุปกรณ์ตรวจ VA - ชุดสาธิตอาหาร - เครื่องชั่งน้ำหนักประมวล ไขมัน - ชุดเครื่องเสียง 4. แผนลงทุน (วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ที่ สอดคล้องกับกิจกรรมบริการที่พัฒนา รพ.สต.

26 กิจกรรมบริการ ( ที่เพิ่มขึ้น ) รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ 2.1 กลุ่มแม่ - มีคลินิก ANC - การดูแลหลังคลอด ( ตรวจภายใน หลังคลอด + เยี่ยมหลังคลอด ) -Fetal Drop tone - เครื่องปั่น Hct. - Stethoscope แบบ Bell - เตียงตรวจครรภ์ - Set ทำคลอดฉุกเฉิน - ชุดตรวจภายใน - เตียง PV - โคมไฟส่งตรวจภายใน - เก้าอี้นั่งตรวจ - เครื่องชั่ง นน. เด็กแบบ พกพา 4. แผนลงทุน (วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ที่สอดคล้องกับกิจกรรมบริการที่พัฒนา รพ.สต.

27 กิจกรรมบริการ ( ที่เพิ่มขึ้น ) รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ 2.2 กลุ่มเด็ก - การตรวจพัฒนาการเด็ก - ชุดตรวจพัฒนาการเด็ก - เครื่องชั่ง นน. เด็กแบบนอน (gigital) - เครื่องชั่ง นน. เด็กแบบยืน ( เด็กโต ) - มุม NDDC ( ของเล่นในมุมพัฒนาการเด็ก ) - เครื่องวัดส่วนสูง รพ.สต. 4. แผนลงทุน (วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ที่สอดคล้องกับกิจกรรมบริการที่พัฒนา

28 กิจกรรมบริการ ( ที่เพิ่มขึ้น ) รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ 3.1 บริการทันตกรรมพื้นฐาน ( อุดฟัน / ถอนฟัน / ขูดหินปูน - เครื่องฉายแสงใช้กับวัสดุ ทันตกรรม - เครื่องขูดหินปูน - ยูนิตทำฟัน ( สำหรับ รพ. สต. ที่มี ทันตบุคลากร ), ยูนิตทำฟันชนิด เคลื่อนที่ ( สำหรับ รพ. สต. ที่ไม่มี ทันตบุคลากรประจำ ) - ชุดเครื่องมือทันตกรรมพื้นฐาน รพ.สต. 4. แผนลงทุน (วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ที่สอดคล้องกับกิจกรรมบริการที่พัฒนา

29 กิจกรรมบริการ ( ที่เพิ่มขึ้น ) รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ 4.1 บริการนวด อบ ประคบสมุนไพร 4.2 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย - ตู้อบ - เตียงนวดพร้อมที่นอน - หม้อนึ่งลูกประคบไฟฟ้า - ให้ถามนักกายภาพบำบัดที่ รพ. 5.1 บริการเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายที่ เป็น“กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง” - ชุดสวนปัสสาวะ - ชุดให้อาหารทางสายยาง - รถมอเตอร์ไซค์ รพ.สต. 4. แผนลงทุน (วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ที่สอดคล้องกับกิจกรรมบริการที่พัฒนา

30 กิจกรรมบริการ ( ที่เพิ่มขึ้น ) รายการสิ่งก่อสร้าง ให้แต่ละ CUP สำรวจความพร้อม ของอาคาร สถานที่ สำหรับใช้ใน การให้บริการแต่ละกิจกรรมบริการ ของ รพ. สต. กรณีมีไม่เพียงพอ หรือไม่พร้อมใช้ ให้ระบุรายการ สิ่งก่อสร้างที่ต้องการลงในแผน รพ.สต. 4. แผนลงทุน (วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ที่สอดคล้องกับกิจกรรมบริการที่พัฒนา

31 ระบบสนับสนุนรายการสิ่งสนับสนุน 1. ระบบส่งต่อ - Green chanel - คู่มือ มาตรฐานการส่งต่อของ CUP - ยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ - วิทยุสื่อสาร 2. ระบบการให้ คำปรึกษา - คอมพิวเตอร์พร้อมกล้อง Web cam หรือ Skype - โทรศัพท์มือถือส่วนกลาง 5. แผนพัฒนาระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ

32 ระบบสนับสนุนรายการสิ่งสนับสนุน 3. ระบบยาและเวชภัณฑ์ - กรอบรายการยาตามศักยภาพการจัดบริการ ของหน่วยบริการ - ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ - ตู้เย็นเก็บรักษาเวชภัณฑ์ที่อุณหภูมิต่ำ - เครื่อง Prepack ยา - เครื่องพิมพ์ฉลากยา - เครื่องปรับอากาศในคลังยา 4. ระบบข้อมูล สารสนเทศ - แฟ้มครอบครัว 100% - แฟ้มชุมชน 100% - โปรแกรม JHCIS ที่สมบูรณ์ - ระบบคู่สาย / สัญญาณที่ใช้การได้ดี - เครื่องมือ / อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ ( ระบุ รายการ ) 5. แผนพัฒนาระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ

33 ระบบสนับสนุนรายการสิ่งสนับสนุน 5. ระบบการทำให้ ปราศจากเชื้อ และ การควบคุม ป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ - คู่มือ / มาตรฐานการทำให้ปราศจากเชื้อ - คู่มือ / มาตรฐานการควบคุมและป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ - เครื่อง / อุปกรณ์ ( ระบุรายการที่ต้องการ ) 5. แผนพัฒนาระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ

34 6. แผนงบประมาณ - แผนรายรับ - แผนรายจ่าย - แผนเพิ่มรายรับ - ลดรายจ่าย (ให้แต่ละ CUP รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผน)

35 6. แผนพัฒนาคุณภาพบริการ - ใช้เกณฑ์คุณภาพ PCA - หน่วยงานเป้าหมาย: CUP ทุกแห่ง + รพ.สต.ทุกแห่ง - ระดับเป้าหมายความสำเร็จ: แบ่งเป็นระดับขั้น ระดับความสำเร็จจำนวน CUP เป้าหมาย ( แห่ง )/ ปีที่พัฒนา 25552556255725582559 เข้าสู่กระบวนการ ผ่านขั้นที่ 1 100%( คง สภาพ ) ผ่านขั้นที่ 2 25%50%75%100% ผ่านขั้นที่ 3 25%50%75%100% ผ่านขั้นที่ 4 50%75%100% ผ่านขั้นที่ 5 50%75%100%

36 6. แผนพัฒนาคุณภาพบริการ - ใช้เกณฑ์คุณภาพ PCA - หน่วยงานเป้าหมาย: CUP ทุกแห่ง + รพ.สต.ทุกแห่ง - ระดับเป้าหมายความสำเร็จ: แบ่งเป็นระดับขั้น ระดับความสำเร็จจำนวน รพ. สต. เป้าหมาย ( แห่ง )/ ปีที่พัฒนา 25552556255725582559 เข้าสู่กระบวนการ ผ่านขั้นที่ 1 ผ่านขั้นที่ 2 ผ่านขั้นที่ 3 ผ่านขั้นที่ 4 ผ่านขั้นที่ 5


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาการจัดบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ จังหวัดเพชรบุรี “ Service Plan”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google