งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาล ชะอำ รับนโยบาย “ การบริหารคลัง เดียว ” 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาล ชะอำ รับนโยบาย “ การบริหารคลัง เดียว ” 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาล ชะอำ รับนโยบาย “ การบริหารคลัง เดียว ” 1

2 นำนโยบายสู่การ ปฏิบัติโดย ประชุมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง 3 ครั้ง

3 ผลลัพธ์จากการประชุม ครั้งที่ 1 กรรมการรับทราบนโยบาย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด 1. คณะกรรมการบริหารคลัง พัสดุ 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

4 ผลลัพธ์จากการ ประชุม ครั้งที่ 2 แนวทางการดำเนินงาน ( ยังไม่ได้ ผลสรุปชัดเจน ) เตรียมจัดหาเจ้าหน้าปฏิบัติงาน 3 คน เตรียมจัดหาโปรแกรม Drug

5 ผลลัพธ์จากการ ประชุม ครั้งที่ 3 กำหนดคลังและแนวทางปฏิบัติ ชัดเจน จาก 6 คลัง รวมเหลือ 2 คลัง คลังยา คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา คลังพัสดุ คลังเอกซเรย์ คลังชันสูตร คลังทันตกรรม 2 คลัง

6 1. คลังควบคุม อุณหภูมิ 1. คลังควบคุม อุณหภูมิ คลังยา คลังทันตก รรม คลังชันสูตร คลัง เอกซเรย์ ใช้พื้นที่ คลังยา ใช้โปรแกรม Drug

7 2. คลังไม่ได้ควบคุม อุณหภูมิ 2. คลังไม่ได้ควบคุม อุณหภูมิ * คลังพัสดุ * คลังเวชภัณฑ์ มิใช่ยา ( หน่วยจ่าย กลาง ) ใช้พื้นที่ คลังพัสดุ ใช้โปรแกรมคลังพัสดุ ( รพ. นภาลัย )

8 สิ่งที่คาดหวังและ ความท้าทาย มีระบบการบริหารคลังทุก ประเภทได้มาตรฐาน มีการบริหารข้อมูลแบบคลัง เดียว มีระบบ โลจิสติกส์ ในการจัดส่ง ยา และเวชภัณฑ์ระดับ CUP

9 ปัญหาและ อุปสรรค ในช่วงแรกของการ ดำเนินการ

10 สถานที่ที่กำหนดเป็นคลังหลัก คับแคบ แออัด จนท. ต้องทำงานในคลัง ไม่ สามารถแยกได้เนื่องจากบริษัท มาส่งของอยู่ตลอด 1. ด้าน สถานที่

11 ต้องเปลี่ยนโปรแกรมคลังจาก INV. เป็น Drug ต้องใช้เวลาใน การลงฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ ชั้นวางของ เนื่องจากของเดิม แต่ละฝ่ายยัง จำเป็นต้องใช้ต่อ 2. ด้านอุปกรณ์ / เครื่องมือ

12 ขาดความรู้ ( ชื่อยา เวชภัณฑ์มิ่ใช่ยา น้ำยา LAB เอกซเรย์ ทันตกรรม ) ขาดความชำนาญ ความผิดพลาด & ล่าช้า 3. ด้าน บุคลากร

13 Thank you


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาล ชะอำ รับนโยบาย “ การบริหารคลัง เดียว ” 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google