งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการส่งข้อมูล เพื่อการขอรับเงินชดเชยค่าบริการ ปี งบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550 ) ไตรมาส 2 ( มกราคม – มีนาคม 2551 ) เมษายน 51 ผลการส่งข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการส่งข้อมูล เพื่อการขอรับเงินชดเชยค่าบริการ ปี งบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550 ) ไตรมาส 2 ( มกราคม – มีนาคม 2551 ) เมษายน 51 ผลการส่งข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการส่งข้อมูล เพื่อการขอรับเงินชดเชยค่าบริการ ปี งบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550 ) ไตรมาส 2 ( มกราคม – มีนาคม 2551 ) เมษายน 51 ผลการส่งข้อมูล เพื่อการขอรับเงินชดเชยค่าบริการ ปี งบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550 ) ไตรมาส 2 ( มกราคม – มีนาคม 2551 ) เมษายน 51

2 เปรียบเทียบ การส่งทันเวลา ไตรมาส 1 / ไตรมาส 2 และ เมย.51 เปรียบเทียบ การส่งทันเวลา ไตรมาส 1 / ไตรมาส 2 และ เมย.51การส่งทัน ไตรมาส 1( ตค.ธค) ไตรมาส 2( มค-มีค.) เดือน เมย.51 Adj RW % % % รพท.5353.544491.114604.385179.281454.191381.15 รพ.เขาย้อย261.661799.21241.951198.7286.7415100.0 รพ.หนองหญ้าฯ133.950683.31150.946296.9948.444495.80 รพ.ชะอำ365.286789.61374.467787.21143.332798.59 รพ.ท่ายาง459.910897.87424.407896.42142.771693.52 รพ.บ้านลาด164.736798.21150.523599.1148.855796.53 รพ.บ้านแหลม229.58696.14219.212797.0360.948896.38 รพ.แก่งฯ161.62581.60165.572288.7973.242279.57 รพ.ค่ายราม8.666182.745.5759100.000.9696100.0 รวม7138.96891.616337.042282.862059.497884.60

3 เปรียบเทียบ การส่งไม่ทันเวลา ไตรมาส 1 / ไตรมาส 2 และ เมย.51 เปรียบเทียบ การส่งไม่ทันเวลา ไตรมาส 1 / ไตรมาส 2 และ เมย.51การส่งไม่ทัน ไตรมาส1( ตค.ธค50) ไตรมาส 2(มค-มีค.51) เดือน เมย.51 Adj RW % % % รพ.พระจอมเกล้า522.39628.891203.145820.72337.880318.85 รพ.เขาย้อย2.07510.793.13451.2800 รพ.หนองหญ้าฯ26.831116.694.68073.012.12264.20 รพ.ชะอำ42.344510.3954.925412.792.05631.41 รพ.ท่ายาง9.98642.1315.73913.589.88946.48 รพ.บ้านลาด3.00091.791.35890.891.7573.47 รพ.บ้านแหลม9.21493.866.70362.972.29173.62 รพ.แก่งฯ36.449218.4020.912912.2118.800220.43 รพ.ค่ายราม1.807717.260000 รวม654.1068.391310.600917.14374.797515.40

4 เงิน PERFORMANCE ที่หน่วยบริการจะได้รับ จากรายหัวปี 51 Individual Data OP / PP 1754.8 ล้าน Global ประเทศ กองทุนพัฒนาคุณภาพ ( P4 P) Payment For Quality Performance P 4 P หน่วย บริการ ปฐมภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ 43.31 % ( 31.7 ล้าน ) กองทุน OP หน่วยบริการรับส่งต่อ 56.69 % ( 41.4 ล้าน) BONUS 2,5 ล้าน กองทุนงบลงทุน 44.72 บาท20.00 บาท21.55 บาท ด้าน การเงิน การคลัง 117.6 ล้าน Global เขต 73.1 ล้าน P 4 P Composit Indicator ผล การ ประเมิน PCU ข้อมูล การฉีด วัคซีน ไข้ หวัดใหญ่ 4 ล้าน

5 44.72 บาท ด้านสนับสนุน การปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล ข้อมูล การฉีด วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ ข้อมูล ด้าน การเงิน การคลัง ข้อมูล การให้ บริการ OP/PP ข้อมูล อุทธรณ์ ใน ปี 50 ข้อมูล อุทธรณ์ ในปี 51 ด้านคุณภาพ ข้อมูล ด้านการบริหารจัดการ : ระบบส่งข้อมูล ด้านการส่งเสริมพัฒนาและ ปรับปรุง : ระบบการให้บริการ 1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.5 1.11.2 OPPP - มีเลข 13 หลัก - ส่งข้อมูลครบถ้วน - ผ่านการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ ส่ง ทันเวลา ส่ง สม่ำเสมอ ตามตัวชี้วัด โรคเรื้อรัง ตามข้อมูล ด้านการเงิน ของการให้บริการ - ODX (12) - DIAG (18) - CHT,CHA (12) - Service (18) 213 5 ช่วง 2 ช่วง แนวทางการจัดสรร

6 44.72 บาท ด้านสนับสนุน การปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล ข้อมูล การฉีด วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ 4 ล้าน ข้อมูล ด้าน การเงิน การคลัง 117.6 ล้าน ข้อมูล การให้ บริการ OP/PP 1,656 ล้าน ข้อมูล อุทธรณ์ ใน ปี 50 18.8 ล้าน ข้อมูล อุทธรณ์ ในปี 51 80 ล้าน 1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.5 46,143,2000.00 บาท 1,876,451,124.56 บาท รพท. พระจอมฯ รพ. เขาย้อย รพ. หนองหญ้า รพ. ชะอำ รพ. ท่ายาง รพ. บ้านลาด รพ. บานแหลม รพ. แก่งฯ โอนล่วงหน้า 804.3 ล้าน วิธีการจัดสรรเงิน สนย. 150,000 บาท / จังหวัด สพค. สสจ. หน่วย อื่น 1,289,270.00 269,810.00 131,430.00 601,030.00 675,850.00 193,500.00 379,380.00 235,170.00 สอ. 2,769,022 สสจ. 5 % 145,738 สสจ. 2,914,760 4,335.00 4,405.00 8,233.00 4,125.00 11,426.00 3,839.00 13,792.00 3,879.00 ผลงาน ปี 50

7 เงิน PERFORMANCE ที่หน่วยบริการจะได้รับ จากรายหัวปี 51 Individual Data OP / PP 1754.8 ล้าน Global ประเทศ กองทุนพัฒนาคุณภาพ Payment For Quality Performance P 4 P หน่วย บริการ ปฐมภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ 43.31 % ( 31.7 ล้าน ) กองทุน OP หน่วยบริการรับส่งต่อ 56.69 % ( 41.4 ล้าน) BONUS 2,5 ล้าน กองทุนงบลงทุน 44.72 บาท20.00 บาท21.55 บาท ด้าน การเงิน การคลัง 117.6 ล้าน Global เขต 73.1 ล้าน P 4 P Composit Indicator ผล การ ประเมิน PCU ข้อมูล การฉีด วัคซีน ไข้ หวัดใหญ่ 4 ล้าน

8 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบกองทุน P4P ปี 50 20 บาท / ปชก. UC (ปชก. UC 46,066,000 คน ) 20 บาท / ปชก. UC (ปชก. UC 46,066,000 คน ) INPUTPROCESS OUTPUT / OUTCOME สัดส่วน งปม. (บาท / ปชก.UC) 2 ส่วน 2 ส่วน (4 บาท / ปชก.) 5 ส่วน 5 ส่วน (10 บาท / ปชก.) 3 ส่วน 3 ส่วน (6 บาท / ปชก.) เกณฑ์การ คำนวณ เกณฑ์การ คำนวณ เกณฑ์ 1 ผลการขึ้นทะเบียน หน่วยบริการ ประจำในด้านที่ กำหนด เกณฑ์ 2 ผลการประเมิน ตามมาตรฐาน คุณภาพ เกณฑ์ 3 ผลการส่ง ข้อมูลการ ให้บริการ เกณฑ์ 4 ผลการส่งข้อมูล พื้นฐานหน่วย บริการ เกณฑ์ 5 เครื่องชี้วัด คุณภาพบริการ (4 ตัวชี้วัด) สัดส่วนงปม./หัวในเกณฑ์ย่อย 2 ส่วน 2 ส่วน (4 บาท / ปชก.) 2 ส่วน 2 ส่วน (4 บาท / ปชก.) 1 ส่วน 1 ส่วน (2 บาท / ปชก.)

9 รพ. รวมได้รับงบจัดสรรตามผลงาน P 4 P ในปี 2550 รพ.พระจอมเกล้า1,812,227.06 รพ.เขาย้อย702,442.12 รพ.หนองหญ้าฯ1,138,085.89 รพ.ชะอำ1,092,551.27 รพ.ท่ายาง907,792.13 รพ.บ้านลาด1,166,247.67 รพ.บ้านแหลม726,552.89 รพ.แก่งกระจาน1,084,783.90

10 แนวทางการบริหารจัดการงบ P4P ระดับเขต ปี 2551 73,184,000 บาท หน่วยบริการปฐมภูมิ43.31% 31,695,990.4 บาท หน่วยบริการรับส่งต่อ 56.69% 56.69% 41,488,009.6 บาท 1005 แห่ง 75 แห่ง

11 ตัวชี้วัดหน่วยหน่วยปฐมภูมิน้ำหนัก 1.อัตราการจัดบริการหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ 10 2.อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ 10 3.อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 10 4.อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคหอบหืดใน ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่10 5.อัตราการกลับมารักษาซ้ำในแผนกผู้ป่วยในด้วยโรค DM ภายใน 28 วัน ภายใน 28 วัน10 6.อัตราการกลับมารักษาซ้ำในแผนกผู้ป่วยในด้วยโรค HT ภายใน 28 วัน ภายใน 28 วัน10 7.ระดับประสิทธิผลการให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 10 8.อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 10 9.ร้อยละความครอบคลุมสิทธิของประชากร 10 10. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในชุมชนต่อหน่วยปฐมภูมิ ** 10

12 ตัวชี้วัดหน่วยรับส่งต่อน้ำหนัก 1.ผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 15 2.อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน 10 3.การรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 5 4.การรายงาน Quality Surveillance Indicators 10 5.อัตราการกลับมารักษาซ้ำในแผนกผู้ป่วยในด้วยโรค DM ภายใน 28 วัน ภายใน 28 วัน10 6.อัตราการกลับมารักษาซ้ำในแผนกผู้ป่วยในด้วยโรค HT ภายใน 28 วัน ภายใน 28 วัน10 7.ระดับประสิทธิผลการให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 10 8.ความสมบูรณ์ของ Hospital Profile ** 7 9.ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาการส่ง Clinical Audit ** 15 10.ความพึงพอใจผู้รับบริการ ** 8

13 การตรวจเยี่ยมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ (ตาม ม.21) ของ พรบ.หลักประกันสุขภาพ วันที่ 10 กรกฏาคม 2551 ณ ห้องประชุม 3 สสจ.พบ

14 1.นพ.เปล่ง ทองสมประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่งสุดท้ายที่รับราชการ รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข 2.นายสมศักดิ์ แก้วสุทธิอนุกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่งสุดท้ายที่รับราชการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 3.นายคัมภีร์ สมใจอนุกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่งสุดท้ายที่รับราชการ รองผู้ว่าการการตรวจเงิน แผ่นดิน 4.นส.นวพร เรืองสกุลอนุกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่งสุดท้ายของงาน เลขาธิการกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ 5.นพ.ล้วน บูชากรณ์อนุกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่งสุดท้ายที่รับราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคเขตพื้นที่ 11 6.นส.สุรัตนา หทัยอารีย์รักษ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ทำหน้าที่เลขานุการของอนุกรรมการตรวจสอบ


ดาวน์โหลด ppt ผลการส่งข้อมูล เพื่อการขอรับเงินชดเชยค่าบริการ ปี งบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550 ) ไตรมาส 2 ( มกราคม – มีนาคม 2551 ) เมษายน 51 ผลการส่งข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google