งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 28 ธันวาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 28 ธันวาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 28 ธันวาคม 2550

3

4

5

6 เจ้าหนี้การค้า ณ 28 ธันวาคม 2550

7 ลูกหนี้ค่ารักษา ณ 28 ธันวาคม 2550

8 การเปลี่ยนสภาพลูกหนี้สิทธิข้าราชการเบิก คลัง IPD,OPD/ เบิกต้นสังกัด เป็นเงินสด ปีงบประมาณ 2551

9

10 พระ จอม เกล้า เขา ย้อย หนอง หญ้า ปล้องชะอำท่ายาง บ้าน ลาด บ้าน แหลม แก่ง กระจา นรวม

11 พระ จอม เกล้า เขา ย้อย หนอง หญ้า ปล้องชะอำท่ายาง บ้าน ลาด บ้าน แหลม แก่ง กระจา นรวม

12 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สถานะการณ์ด้านการเงิน 1. สภาวะสถานการณ์ด้านการเงินการคลังมีค่าระดับ 7 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ปกติ 2. I/E = 1.12 ปกติ ( สามารถควบคุมรายรับและรายจ่ายได้ ) 3. Profitabillity Ratio = 15.10 ( ยังสามารถทำกำไรได้ร้อยละ 15.10) สภาพคล่องทางการเงิน 1. ประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง 1.1 Cash Ratio = 0.72 ปกติ 1.2 QR = 1.32 ปกติ 1.3 CR = 1.57 ปกติ 1.4 หนี้สิน 5,356,862.05 บาท 1.5 เงินบำรุงคงเหลือ 5,294,247.19 บาท ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและบริหารจัดการด้านทรัพยากร 1. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ค่ารักษา UC/NON-UC อยู่ในเกณฑ์ปกติ (90 วัน ) 2. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้เจ้าหนี้ ในต้นปีงบประมาณ 2551 อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ต้องควบคุมตามมาตรการที่กำหนดตาม เกณฑ์ ซึ่งตัวแปรที่สำคัญหากขาดสภาพคล่องในด้านรายรับอาจส่งผลให้การชำระหนี้ เกินเกณฑ์ที่กำหนด ล่าช้ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด 3. อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร : รายจ่ายดำเนินงาน อยู่ในอัตราสูง (63.24) ต้องเฝ้าระวัง ควบคุม 4. ต้นทุน OPD มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้องเฝ้าระวัง แต่ยังสามารถควบคุมในเชิง ประสิทธิภาพได้ 5. ต้นทุน IPD มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้องเฝ้าระวัง แต่ยังสามารถควบคุมในเชิง ประสิทธิภาพได้ 6. ทุนสำรองสุทธิและอัตราหมุนเวียนของวัสดุ / ยาเวชภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 28 ธันวาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google