งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง
โรงพยาบาลบ้านลาด ณ 28 ธันวาคม 2550

2 การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ
การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ รพ.บ้านลาด ณ 28 ธันวาคม 2550

3 การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ
การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ รพ.บ้านลาด ณ 28 ธันวาคม 2550

4 การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ
การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ รพ.บ้านลาด ณ 28 ธันวาคม 2550

5 การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ
การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ รพ.บ้านลาด ณ 28 ธันวาคม 2550

6 เจ้าหนี้การค้า ณ 28 ธันวาคม 2550
เจ้าหนี้การค้า ณ 28 ธันวาคม 2550

7 ลูกหนี้ค่ารักษา ณ 28 ธันวาคม 2550
ลูกหนี้ค่ารักษา ณ 28 ธันวาคม 2550

8 การเปลี่ยนสภาพลูกหนี้สิทธิข้าราชการเบิกคลัง IPD,OPD/ เบิกต้นสังกัด เป็นเงินสด ปีงบประมาณ 2551

9

10 วิเคราะห์ต้นทุนบริการเปรียบเทียบ กันยายน2550
พระจอมเกล้า เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวม

11 เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
กันยายน 2550 พระจอมเกล้า เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน รวม

12 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สถานะการณ์ด้านการเงิน 1. สภาวะสถานการณ์ด้านการเงินการคลังมีค่าระดับ 7 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ปกติ 2. I/E = 1.12 ปกติ (สามารถควบคุมรายรับและรายจ่ายได้) 3. Profitabillity Ratio = (ยังสามารถทำกำไรได้ร้อยละ 15.10) สภาพคล่องทางการเงิน 1. ประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง 1.1 Cash Ratio = 0.72 ปกติ 1.2 QR = ปกติ 1.3 CR = 1.57 ปกติ 1.4 หนี้สิน 5,356, บาท 1.5 เงินบำรุงคงเหลือ 5,294, บาท ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและบริหารจัดการด้านทรัพยากร 1. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ค่ารักษา UC/NON-UC อยู่ในเกณฑ์ปกติ(90 วัน ) 2. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้เจ้าหนี้ ในต้นปีงบประมาณ 2551 อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ต้องควบคุมตามมาตรการที่กำหนดตาม เกณฑ์ ซึ่งตัวแปรที่สำคัญหากขาดสภาพคล่องในด้านรายรับอาจส่งผลให้การชำระหนี้เกินเกณฑ์ที่กำหนด ล่าช้ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด 3. อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร: รายจ่ายดำเนินงาน อยู่ในอัตราสูง(63.24) ต้องเฝ้าระวังควบคุม 4. ต้นทุน OPD มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้องเฝ้าระวัง แต่ยังสามารถควบคุมในเชิงประสิทธิภาพได้ 5. ต้นทุน IPD มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้องเฝ้าระวัง แต่ยังสามารถควบคุมในเชิงประสิทธิภาพได้ 6. ทุนสำรองสุทธิและอัตราหมุนเวียนของวัสดุ/ยาเวชภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google