งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การกำหนดเป็นสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษปี 55 1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง 1.ความยากลำบากของการคมนาคม 2.ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การกำหนดเป็นสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษปี 55 1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง 1.ความยากลำบากของการคมนาคม 2.ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การกำหนดเป็นสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษปี 55 1

2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง 1.ความยากลำบากของการคมนาคม 2.ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ 3.ความเสี่ยงภัย 4.ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ หน่วยงานผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนนรวม 50 คะแนนขึ้นไป 2

3 ขั้นตอนการกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 1.ส่วนราชการจัดส่งแบบคำขอ (15 ก.ย. 54) 2.ส่วนราชการที่ไม่ได้รับการประกาศกำหนดเป็นพื้นที่ เสี่ยงภัย/พื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ประจำปี งบประมาณที่ขอ หากประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อ คณะกรรมการจังหวัดภายในเวลาที่กำหนด (30 ก.ย. 54) 3.คณะกรรมการ โดยคลังจังหวัดลงตรวจสอบพื้นที่ (4,11 ต.ค. 54) 4.ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดเป็นสำนักงานใน พื้นที่พิเศษ (19 ต.ค. 54) 3

4 ขั้นตอนการกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ต่อ) 5. คณะกรรมการจังหวัดเสนอรายชื่อส่วนราชการที่ผ่าน เกณฑ์ต่อกรมบัญชีกลาง (31 ต.ค. 54) เพื่อพิจารณา และเสนอคณะกรรมการกลางประกาศต่อไป 6. ส่วนราชการที่ไม่ผ่านการพิจารณาหากต้องการอุทธรณ์ให้ ยื่นต่อกรรมการจังหวัดและกรรมการจังหวัดยื่นต่อ กรมบัญชีกลาง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด สำนักงานในพื้นที่พิเศษ 4

5 5

6 6

7 7

8 8


ดาวน์โหลด ppt LOGO การกำหนดเป็นสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษปี 55 1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง 1.ความยากลำบากของการคมนาคม 2.ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google