งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 31 มกราคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 31 มกราคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 31 มกราคม 2551

3

4

5

6 เจ้าหนี้การค้า ณ 31 มกราคม 2551

7 ลูกหนี้ค่ารักษา ณ 31 มกราคม 2551

8 การเปลี่ยนสภาพลูกหนี้สิทธิข้าราชการเบิก คลัง IPD,OPD/ เบิกต้นสังกัด เป็นเงินสด ปีงบประมาณ 2551

9

10

11 การบริหารประสิทธิภาพทรัพยากร การเงินการคลัง สภาพคล่องปีงบประมาณ 2551 ค่าปกติ = 1 ประสิทธิภาพ - ตามเกณฑ์ = 75% - ตกเกณฑ์ = 25 %

12 ค่าปกติ = 1.5 ประสิทธิภาพ - ตามเกณฑ์ =75% - ตกเกณฑ์ =25%

13

14 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10 อันดับ ( ยอดผูกพันเป็นรายไตรมาส ) ณ ต. ค.50 – ธ. ค.50

15 แสดงการเปรียบเทียบแหล่งรายได้การ ดำเนินการบริการทางการแพทย์ ต. ค. 50- ธ. ค.50

16 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สถานะการณ์ด้านการเงิน 1. สภาวะสถานการณ์ด้านการเงินการคลังมีค่าระดับ 7 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ปกติ 2. I/E = 1.07 ปกติ ( สามารถควบคุมรายรับและรายจ่ายได้ ) 3. Profitabillity Ratio = 18.90 ( ยังสามารถทำกำไรได้ร้อยละ 18.90) สภาพคล่องทางการเงิน 1. ประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง 1.1 Cash Ratio = 1.31 ปกติ 1.2 QR = 1.10 ปกติ 1.3 CR = 2.08 ปกติ 1.4 หนี้สิน 4,705,819.34 บาท 1.5 เงินบำรุงคงเหลือ 5,989,317.63 บาท ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและบริหารจัดการด้านทรัพยากร 1. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ค่ารักษา UC เท่ากับ 98 วัน และ NON-UC เท่ากับ 103 วัน ( เกณฑ์ปกติ 90 วัน ) 2. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้เจ้าหนี้ ณ 31 มกราคม 2551 อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ ต้องควบคุมตามมาตรการที่กำหนดตามเกณฑ์ ซึ่งตัวแปรที่สำคัญหากขาดสภาพคล่องในด้านรายรับอาจส่งผลให้การชำระหนี้เกิน เกณฑ์ที่กำหนด ล่าช้ากว่าเกณฑ์ที่กำหนด 3. อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร : รายจ่ายดำเนินงาน อยู่ในอัตราสูง (60.70) ต้องเฝ้าระวัง ควบคุม 4. ต้นทุน OPD มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้องเฝ้าระวัง แต่ยังสามารถควบคุมในเชิง ประสิทธิภาพได้ 5. ต้นทุน IPD มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้องเฝ้าระวัง แต่ยังสามารถควบคุมในเชิง ประสิทธิภาพได้ 6. ทุนสำรองสุทธิและอัตราหมุนเวียนของวัสดุ / ยาเวชภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 31 มกราคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google