งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินการทางการเงินและการคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินการทางการเงินและการคลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินการทางการเงินและการคลัง
เครือข่ายโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง เดือน มกราคม 2551

2 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน
รายรับ 3,329,011.98 รายจ่าย 3,066,459.67 สินทรัพย์หมุนเวียน 11,615,331.59 หนี้สินหมุนเวียน 5,789,844.23 ค่าเสื่อมราคา 240,640.11 หนี้สงสัยจะสูญ 1,165.97

3 ทุนสำรองสุทธิ = สินทรัพย์หมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน
(NWC) = 11,615, – 5,789,844.23 = 5,825,487.36 ส่วนต่างรายรับกับรายจ่ายต่อเดือน = รายรับ – รายจ่าย /4 (ANIC) = 262,552.31/4 = 65,638.08 แปลผล NWC มีค่า + ANIC มีค่า + แสดงว่า กลุ่มปกติ ดัชนีสินทรัพย์สำรองสุทธิ = NWC/ANIC = 5,825,487.36/262,552.31= 22.19 แสดงว่า ปกติ

4

5

6 บทสรุป จากการแปลผลอัตราส่วนทางการเงิน เช่น QR > 1 อยู่ในสภาพปกติ มีสภาพคล่องทางการเงิน และ CR > 2 อยู่ในสภาพปกติ มีความมั่นคงทางด้านการเงินและระบบบริการ ดังนั้นโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง มีความอยู่รอดได้แต่ก็ต้องคอยเฝ้าระวังสถานการณ์ทางด้านการเงินอยู่เสมอๆ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินการทางการเงินและการคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google