งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ สถานการณ์การเงิน รายรับ3,329,011.98 รายจ่าย3,066,459.67 สินทรัพย์หมุนเวียน11,615,331.59 หนี้สินหมุนเวียน 5,789,844.23 5,789,844.23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ สถานการณ์การเงิน รายรับ3,329,011.98 รายจ่าย3,066,459.67 สินทรัพย์หมุนเวียน11,615,331.59 หนี้สินหมุนเวียน 5,789,844.23 5,789,844.23."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ สถานการณ์การเงิน รายรับ3,329,011.98 รายจ่าย3,066,459.67 สินทรัพย์หมุนเวียน11,615,331.59 หนี้สินหมุนเวียน 5,789,844.23 5,789,844.23 ค่าเสื่อมราคา 240,640.11 240,640.11 หนี้สงสัยจะสูญ 1,165.97 1,165.97

3 ทุนสำรองสุทธิ = สินทรัพย์หมุนเวียน – หนี้สิน หมุนเวียน (NWC) = 11,615,331.59 – 5,789,844.23 = 5,825,487.36 = 5,825,487.36 ส่วนต่างรายรับกับรายจ่ายต่อเดือน = รายรับ – รายจ่าย /4 (ANIC) = 262,552.31/4 = 65,638.08 แปลผล NWC มีค่า + ANIC มีค่า + แสดงว่า กลุ่มปกติ ดัชนีสินทรัพย์สำรองสุทธิ = NWC/ANIC = 5,825,487.36/262,552.31= 22.19 = 5,825,487.36/262,552.31= 22.19 แสดงว่า ปกติ

4

5

6 บทสรุป  จากการแปลผลอัตราส่วนทางการเงิน เช่น QR > 1 อยู่ในสภาพปกติ มีสภาพคล่องทางการเงิน และ CR > 2 อยู่ในสภาพปกติ มีความมั่นคง ทางด้านการเงินและระบบบริการ  ดังนั้นโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง มีความ อยู่รอดได้แต่ก็ต้องคอยเฝ้าระวัง สถานการณ์ทางด้านการเงินอยู่เสมอๆ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ สถานการณ์การเงิน รายรับ3,329,011.98 รายจ่าย3,066,459.67 สินทรัพย์หมุนเวียน11,615,331.59 หนี้สินหมุนเวียน 5,789,844.23 5,789,844.23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google