งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์พฤติกรรมที่ เป็นปัญหา. ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์ ความเชื่อด้านสุขภาพ ( Health Belief Model) การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงต่อการ เป็นโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์พฤติกรรมที่ เป็นปัญหา. ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์ ความเชื่อด้านสุขภาพ ( Health Belief Model) การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงต่อการ เป็นโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์พฤติกรรมที่ เป็นปัญหา

2 ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์ ความเชื่อด้านสุขภาพ ( Health Belief Model) การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงต่อการ เป็นโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ถึงผลประโยชน์และ ค่าใช้จ่าย สิ่งชักนำให้ปฏิบัติ ปัจจัยร่วม การปฏิบัติ

3 ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์ 2. การเชื่อในความสามารถของตน (Self-Efficacy) การรับรู้ความสามารถตนเองคือ การที่บุคคลเชื่อว่าตนเองสามารถ กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ความ คาดหวังในผลลัพธ์จากการปฏิบัติ คือการที่บุคคลมีความคาดหวังใน ผลลัพธ์ ที่สืบเนื่องจากการกระทำ การปฏิบัติ

4 พฤติก รรม เสี่ยง ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ ปัจจัย นำ ปัจจัย เอื้อ ความสะดวก เวลา ทรัพย์สิน การเข้าถึงบริการ ฯลฯ ปัจจัย เสริม พ่อ แม่ ครู ผู้ปกครอง ผู้บังคับบัญชา PRECEDE Framework


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์พฤติกรรมที่ เป็นปัญหา. ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์ ความเชื่อด้านสุขภาพ ( Health Belief Model) การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงต่อการ เป็นโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google