งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นปัญหา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นปัญหา

2 ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์
ความเชื่อด้านสุขภาพ ( Health Belief Model) การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ถึงผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย สิ่งชักนำให้ปฏิบัติ ปัจจัยร่วม การปฏิบัติ

3 ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์
2. การเชื่อในความสามารถของตน (Self-Efficacy) การรับรู้ความสามารถตนเองคือการที่บุคคลเชื่อว่าตนเอง สามารถกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ความคาดหวังในผลลัพธ์ จากการปฏิบัติ คือการที่บุคคลมีความคาดหวังในผลลัพธ์ ที่สืบเนื่องจาก การกระทำ การปฏิบัติ

4 พฤติกรรมเสี่ยง PRECEDE Framework ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ ปัจจัยนำ
ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ ปัจจัยนำ พฤติกรรมเสี่ยง ความสะดวก เวลา ทรัพย์สิน การเข้าถึงบริการ ฯลฯ ปัจจัยเอื้อ พ่อ แม่ ครู ผู้ปกครอง ผู้บังคับบัญชา ปัจจัยเสริม


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google