งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามการใช้ จ่าย งบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามการใช้ จ่าย งบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามการใช้ จ่าย งบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ

2 สตง. มีแผนลงตรวจงบ ค่าเสื่อม ปี 2548- 2555 ใน จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ เดือนพฤษภาคม 2556 ว่ามี การใช้งบประมาณเป็นไป ตามวัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพหรือไม่

3 การวิเคราะห์ต้นทุน ต่อหน่วย ของโรงพยาบาล (Unit Cost) จังหวัดเพชรบุรี

4 การดำเนินการในปีงบประมาณ 2555 1. มีนโยบายให้ รพ. ทุกแห่งมีการ จัดทำต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ 2554 ของ รพ. ทุกแห่ง 2. ให้โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง สามารถจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ ได้ครบ โดยมี อ. อุดมศักดิ์ แสง วณิช รพ. ประจวบฯ เป็น ที่ปรึกษา

5 นโยบายการจัดทำต้นทุนต่อ หน่วย (Unit Cost) ปี 2556 1. กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมการจัดทำต้นทุนต่อ หน่วย (Unit Cost) ให้ ผู้รับผิดชอบงานทุก รพ. ทุก สสจ. แล้ว 2. ให้ รพ. ทุกแห่ง จัดทำต้นทุนต่อ หน่วย (Unit Cost) ของ ปีงบประมาณ 2555 ให้แล้ว เสร็จภายใน 31 มีนาคม 2556

6 สถานการณ์ด้านการเงิน การคลัง จังหวัดเพชรบุรี 31 ธันวาคม 2555

7 Current Ratio เกณฑ์ ≥ 1.5

8 Quick Ratio เกณฑ์ ≥ 1

9 Cash Ratio เกณฑ์ ≥ 0.8

10 30 กันยายน 2553 267,624,997.42 บาท 30 กันยายน 2553 267,624,997.42 บาท 30 กันยายน 2554 254,074,282.86 บาท 30 กันยายน 2554 254,074,282.86 บาท 30 กันยายน 2555 249,914,082.07 บาท 30 กันยายน 2555 249,914,082.07 บาท 31 ธันวาคม 2555 294,775,200.03 บาท 31 ธันวาคม 2555 294,775,200.03 บาท

11 ทุนสำรองสุทธิ (Net Working Capital) ของโรงพยาบาลชุมชน

12 I/E Ratio เกณฑ์ ≥ 1

13 เงินบำรุงคงเหลือ ( ปลอดภาระ ) (31 ธค.55)

14 ผลงานการให้บริการ ปี 2556 ( ตค.55- ธค.56) รพ. ผู้ป่วยนอก ( ครั้ง ) ผู้ป่วยใน ( คน ) ผู้ป่วยใน ( วัน ) รพ. พระจอมเกล้าฯ 90,4687,38935,270 รพ. ชะอำ 36,6481,4733,556 รพ. ท่ายาง 34,3361,0712,990 รพ. เขาย้อย 21,6465661,766 รพ. หนองหญ้า ปล้อง 10,4423391,034 รพ. บ้านลาด 37,7965191,850 รพ. บ้านแหลม 25,1956611,776 รพ. แก่งกระจาน 15,3274451,084

15 CMI ( ตค.- ธค.55)

16 อัตราการครองเตียง

17 ระดับภาวะวิกฤติ

18 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การติดตามการใช้ จ่าย งบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google