งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน EMS ปี 2551 ( ตุลาคม 50 – มิถุนายน 51) งานควบคุมโรคไม่ติดต่อและ การบาดเจ็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน EMS ปี 2551 ( ตุลาคม 50 – มิถุนายน 51) งานควบคุมโรคไม่ติดต่อและ การบาดเจ็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน EMS ปี 2551 ( ตุลาคม 50 – มิถุนายน 51) งานควบคุมโรคไม่ติดต่อและ การบาดเจ็บ

2 เป้าหมายการออกเหตุ ALS + BLS + FR มากกว่าร้อยละ 25 ของผู้ป่วยที่มา รับบริการที่ ER และ Admit (2,946 ครั้ง ) อำเภอเป้าห มาย ผลงา น ร้อย ละ คะแ นน 1. เมือง 6,8841, เขาย้อย บ้านลาด บ้าน แหลม ท่ายาง 1, ชะอำ แก่ง กระจาน หนอง หญ้าปล้อง รวมจังหวัด 11,78 4 2, เกณฑ์คะแนน < 19 ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน ได้ 3 คะแนน ได้ 4 คะแนน ≥25.00 ได้ 5 คะแนน เกณฑ์การผ่าน การประเมิน ได้ 3 คะแนน จาก 5 คะแนน

3 การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาใน พื้นที่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ประชุมทีมอาสากู้ชีพในพื้นที่เพื่อ ซักซ้อม ความเข้าใจระบบการแจ้งเหตุ การออกปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูล 2 อปท. ที่พร้อมปฏิบัติงานเฉพาะช่วงเวลา ราชการหรือเวรบ่าย ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ออกให้บริการระดับ BLS 3 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบโดยการให้บริการ EMS ให้บริการ ผู้ ประสบอุบัติเหตุ / เจ็บป่วยฉุกเฉิน ( ส่วนใหญ่ เรียกใช้บริการกรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉินมีน้อย )


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน EMS ปี 2551 ( ตุลาคม 50 – มิถุนายน 51) งานควบคุมโรคไม่ติดต่อและ การบาดเจ็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google