งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอค่ายปรับเปลี่ยน ค่าย กลาง อำเภอ รวมขึ้น ทะเบียน บสต. 3 คงเหลือ 1. เมือง 16311427724730 2. เขาย้อย 7812920713770 3. หนองหญ้า ปล้อง 124961556 4. ชะอำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอค่ายปรับเปลี่ยน ค่าย กลาง อำเภอ รวมขึ้น ทะเบียน บสต. 3 คงเหลือ 1. เมือง 16311427724730 2. เขาย้อย 7812920713770 3. หนองหญ้า ปล้อง 124961556 4. ชะอำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอค่ายปรับเปลี่ยน ค่าย กลาง อำเภอ รวมขึ้น ทะเบียน บสต. 3 คงเหลือ 1. เมือง 16311427724730 2. เขาย้อย 7812920713770 3. หนองหญ้า ปล้อง 124961556 4. ชะอำ 9917026921158 5. ท่ายาง 17620237829682 6. บ้านลาด 819117216111 7. บ้านแหลม 351291649965 8. แก่ง กระจาน 141201341268 9. ต่างจังหวัด 452873670 รวม 7031,0621,7651,324330

2 หน่วยบำบัดจำนวนที่เบิก ( บาท ) หมายเหตุ 1. รพ. พระจอม เกล้า 83,000 - Case สมัครใจ ( แบบผู้ป่วย นอก ) รายละ 3,500 บาท - Case บังคับ บำบัด รายละ 2,500 บาท - ไม่ครบกำหนด เฉลี่ยเดือนละ 625 บาท 2. รพ. เขาย้อย 84,500 3. รพ. หนอง หญ้าปล้อง 18,750 4. รพ. ชะอำ 86,875 5. รพ. ท่ายาง 101,000 6. รพ. บ้านลาด 42,500 7. รพ. บ้าน แหลม 75,000 8. รพ. แก่ง กระจาน 30,000 9. รพ. ต่างจังหวัด 12,500 รวม 534,125

3 อำเภอผู้ผ่านการ บำบัด ( ราย ) จำนวนเงิน ( บาท ) หมายเหตุ 1. เมือง 288138,240 ค่าติดตาม รายละ 480 บาท สำหรับผู้ที่ ผ่านการ บำบัดใน ปี 2555 และ ปี 2556 2. เขาย้อย 11052,800 3. หนอง หญ้าปล้อง 5224,960 4. ชะอำ 241115,680 5. ท่ายาง 236113,280 6. บ้านลาด 15272,960 7. บ้าน แหลม 5240,800 8. แก่ง กระจาน 15172,480 รวม 1,230590,400

4 ผลการดำเนินงาน Pap Smear (1 ต. ค.52-31 กค.56) อำเภอ เป้าหม าย ต. ค.52- ธ. ค.55 ต. ค.52- กค.56 ผลงานร้อยละผลงานร้อยละ เมือง 29,05 0 15,96 1 54.9418,65 5 64.22 เขา ย้อย 8,9554,99355.755,21158.19 หนองฯ 3,2872,02961.722,04062.06 ชะอำ 16,90 7 9,66257.1410,85 7 64.21 ท่ายาง 20,84 9 10,87 3 52.1512,26 1 58.80 บ้าน ลาด 12,60 0 8,01663.618,55267.87 บ้าน แหลม 12,20 3 5,94048.677,72763.32 แก่งฯ 6,3003,76559.764,56572.46 จังหวัด 110,1 51 61,26 4 55.6169,86 8 64.06


ดาวน์โหลด ppt อำเภอค่ายปรับเปลี่ยน ค่าย กลาง อำเภอ รวมขึ้น ทะเบียน บสต. 3 คงเหลือ 1. เมือง 16311427724730 2. เขาย้อย 7812920713770 3. หนองหญ้า ปล้อง 124961556 4. ชะอำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google