งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผน การวางแผน เป็น กระบวนการตัดสินหรือ กำหนดกิจกรรมและการ ดำเนิน การเพื่อนำไปสู่การ บรรลุเป้าหมาย อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผน การวางแผน เป็น กระบวนการตัดสินหรือ กำหนดกิจกรรมและการ ดำเนิน การเพื่อนำไปสู่การ บรรลุเป้าหมาย อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผน การวางแผน เป็น กระบวนการตัดสินหรือ กำหนดกิจกรรมและการ ดำเนิน การเพื่อนำไปสู่การ บรรลุเป้าหมาย อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

2 การวางแผนสุข ศึกษา การวางแผนสุขศึกษา เป็นกระบวนการนำไปสู่ การตัดสินกำหนดกิจกรรม และการดำเนิน การเพื่อ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพเพื่อนำไปสู่การมี สุขภาพดี

3 การกำหนดปัญหา สาธารณสุข Epidemiology Data ( 5 Ds) Death Death DiseaseDisease DisabilityDisability DiscomfortDiscomfort DissatisfyDissatisfy

4 การกำหนดปัญหา สาธารณสุข 1. ขนาดของปัญหา 2. ความรุนแรงของปัญหา 3. ความยากง่ายในการ แก้ปัญหา 4. ความตระหนัก  ร่วมมือของ ประชาชน 5. สอดคล้องนโยบาย

5 ปัญหา สาธารณ สุข ปัจจัย ไม่ใช่ พฤติกรร ม สาเหตุ จาก พฤติกรร มเสี่ยง การวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาสาธารณสุข

6

7 - โรคถุงลมโป่ง พอง - โรคมะเร็งตับ - โรคปวด กล้ามเนื้อ - ปัญหา สุขภาพจิต - อ้วน ฯลฯ พฤติกรรมเสี่ยงปัญหาสุขภาพ - สูบบุหรี่ - ดื่มสุรา - การทำงานนั่งกับ ที่นานๆ - เครียด - รับประทานอาหาร ไขมันสูง - ฯลฯ

8 พฤติกร รมเสี่ยง ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ ปัจจัย นำ ปัจจัย เอื้อ ความสะดวก เวลา ทรัพย์สิน การเข้าถึงบริการ ฯลฯ ปัจจัย เสริม พ่อ แม่ ครู ผู้ปกครอง ผู้บังคับบัญชา

9 กระบวนการวางแผนสุขศึกษา ปัญหาสาธารณสุข พฤติกรรมเสี่ยง กลวิธีปรับ พฤติกรรม กิจกรรม การประเมินผล

10 ตัวอย่างแผนสุขศึกษา 9y; กิจกรรม / โครงกา ร / กิจกรรม เป้าหมา ย ระยะเวลาดำเนินการ งบปร ะมา ณ เกณฑ์ ชี้วัด สถาน ที่ ผู้รับผิด ชอบ

11 การวางแผนสุข ศึกษา กิจกรร ม กลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมที่ต้องการ (Outcome) - บรรยาย - สาธิต / ฝึก ปฏิบัติ - ให้การ ปรึกษา ฯลฯ - เด็ก - เยาวชน - ผู้ใหญ่ - ผู้สูงอายุ - ออกกำลัง กาย สม่ำเสมอ - รับประทาน อาหาร เหมาะสม ฯลฯ กลวิธี ประยุกต์ ทฤษฎี - พฤติ กรรม - การ เรียนรู้ ฯลฯ

12 การเขียน โครงการ 1. ชื่อโครงการ 2. หลักการและ เหตุผล 3. วัตถุประสงค์ 4. กลุ่มเป้าหมาย 5. สถานที่

13 การเขียน โครงการ 6. การดำเนินงาน 6.1 ขั้นเตรียมการ 6.1 ขั้นเตรียมการ 6.2 ขั้น ดำเนินการ 6.2 ขั้น ดำเนินการ 7. ระยะเวลา ดำเนินการ

14 การเขียน โครงการ 8. งบประมาณ 8.1 แหล่งทุน 8.1 แหล่งทุน 8.2 ค่าใช้จ่าย 8.2 ค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทน, - เบี้ย เลี้ยง - ค่าตอบแทน, - เบี้ย เลี้ยง - ค่าจ้าง - ค่าวัสดุ, - ครุภัณฑ์ ฯลฯ - ค่าจ้าง - ค่าวัสดุ, - ครุภัณฑ์ ฯลฯ

15 การเขียน โครงการ 9. ผู้รับผิดชอบ โครงการ 10. ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 11. การประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt การวางแผน การวางแผน เป็น กระบวนการตัดสินหรือ กำหนดกิจกรรมและการ ดำเนิน การเพื่อนำไปสู่การ บรรลุเป้าหมาย อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google