งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2556 ออกจากราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (รุ่นสุดท้ายตามมาตรการปรับปรุง อัตรากำลังของส่วนราชการ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2556 ออกจากราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (รุ่นสุดท้ายตามมาตรการปรับปรุง อัตรากำลังของส่วนราชการ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ ออกจากราชการ วันที่ 1 ตุลาคม (รุ่นสุดท้ายตามมาตรการปรับปรุง อัตรากำลังของส่วนราชการ)

2 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือ มีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลา ทวีคูณ) นับถึง 30 กันยายน 2555

3 คุณสมบัติ 1. ต้องมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 2. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพัก ราชการ ถูก สอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง ทางวินัย หรือไม่ เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยใน คดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิด ลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาท

4 คุณสมบัติ 3. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ต้องออกจาก ราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ตาม กฎหมาย 4. ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติ ราชการชดใช้ตาม สัญญาที่ได้ทำไว้กับส่วนราชการ จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้ว ไม่น้อยกว่าระยะเวลาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาที่ ผูกพันที่มีอยู่ (ถ้ามี)

5 ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
วันที่ 2 – 13 กรกฎาคม 2555 (เฉพาะวันทำการ)

6 สิทธิประโยชน์ เงินก้อน : 8 เท่าของเงินเดือน + อายุราชการที่เหลือ แต่ไม่เกิน 15 เท่า ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง


ดาวน์โหลด ppt โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2556 ออกจากราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (รุ่นสุดท้ายตามมาตรการปรับปรุง อัตรากำลังของส่วนราชการ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google