งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2556 ออกจากราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ( รุ่นสุดท้ายตามมาตรการปรับปรุง อัตรากำลังของส่วนราชการ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2556 ออกจากราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ( รุ่นสุดท้ายตามมาตรการปรับปรุง อัตรากำลังของส่วนราชการ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2556 ออกจากราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ( รุ่นสุดท้ายตามมาตรการปรับปรุง อัตรากำลังของส่วนราชการ )

2 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือ มีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป ( ไม่รวมเวลา ทวีคูณ ) นับถึง 30 กันยายน 2555

3 คุณสมบัติ 1. ต้องมีเวลาราชการเหลือ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 2. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่ง พักราชการ ถูก สอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง ทางวินัย หรือไม่ เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยใน คดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิด ลหุโทษหรือความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาท

4 คุณสมบัติ 3. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ใน หลักเกณฑ์ที่ต้องออกจาก ราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ตาม กฎหมาย 4. ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติ ราชการชดใช้ตาม สัญญาที่ได้ทำไว้กับส่วน ราชการ จะต้องปฏิบัติราชการ ชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า ระยะเวลาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และ ยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาที่ ผูกพันที่มีอยู่ ( ถ้ามี )

5 ระยะเวลาเปิดรับ สมัคร วันที่ 2 – 13 กรกฎาคม 2555 ( เฉพาะวันทำการ )

6 สิทธิประโยชน์ เงินก้อน : 8 เท่าของ เงินเดือน + อายุ ราชการที่เหลือ แต่ไม่ เกิน 15 เท่า ของ เงินเดือนเดือนสุดท้าย รวมเงินประจำ ตำแหน่ง


ดาวน์โหลด ppt โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2556 ออกจากราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ( รุ่นสุดท้ายตามมาตรการปรับปรุง อัตรากำลังของส่วนราชการ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google