งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ KMUTNB

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ KMUTNB"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ KMUTNB
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 การจัดการความรู้ หมายถึง การนำความรู้และประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการทำงานของคนในองค์กร มาจัดการให้กลายเป็นความรู้แจ้งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน

3 Tacit Knowledge Explicit Knowledge

4 KM Model : สคส

5 KM-Process : กพร.

6 SECI Modle

7 SECI Model # 2

8 TUNA- KM Model

9 ความไม่เข้าใจ KM KM ไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน
งานที่ยาก ๆ กลายเป็นงานที่ง่าย ๆ แต่ทำให้งานที่ยุ่ง ๆ กลายเป็นงานที่สบาย ๆ งานที่ไม่เป็นระเบียบ ให้เป็นระเบียบ การจัดการงานจากประสบการณ์ ไม่ใช่จากตำรา เรื่องที่ต้องทำอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดการ

10 กรณีศึกษา KM มจพ. : กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการความรู้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องรู้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยในเรื่องอะไรบ้าง ขณะเดียวกันอาจารย์และเจ้าหน้าที่มักจะสอบถามข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากรเรื่องอะไร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ที่ไหน และแต่ละหน่วยงานต้องการข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้หรือไม่ ใครคือผู้รู้ และมีประสบการณ์มากที่สุด เมื่อจัดการความรู้แล้ว จะนำไปทำ e-Training เพื่ออบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ในช่วง 3 ปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมิน

11 กรณีศึกษา KM มจพ. : กองบริการการศึกษา
การจัดการความรู้ข้อมูลหลักสูตรใน มจพ. หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมีกี่หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องปรับปรุง หลักสูตรใหม่ ใครรับผิดชอบหลักสูตร ?? ใครคือผู้รู้เกี่ยวกับหลักสูตรแต่ละสาขา ใครคืออาจารย์ประจำหลักสูตร และหลักสูตรตาม TQF ต้องจัดการอย่างไร การจัดการความรู้หลักสูตร จะนำไปทำระบบฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ง่ายต้องการค้นหาและสะดวกต่อการเข้าถึง

12 กรณีศึกษา KM สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย การรวบรวม Best paper ด้านงานวิจัยและบทความวิจัย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

13 Knowledge Management University Technology Network Blended
KMUTNB – KM Model Knowledge Management University Technology Network Blended

14 สำนักงานอธิการบดี / กอง
สำนักงานอธิการบดี / กอง กองกลาง / ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน กองบริการการศึกษา /งานรับสมัคร / งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองกิจการนักศึกษา กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ กองงานพัสดุ กองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี

15 โครงการ / ศูนย์ โครงการกองวิเทศสัมพันธ์ โครงการไอเอสเต้
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ศูนย์บริการเทคโนโลยี มจพ. ปราจีนบุรี งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร งานตรวจสอบภายใน

16 กรอบการจัดการความรู้ของ KMUTNB
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ * ด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

17 การประกันคุณภาพกับการจัดการความรู้
การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 7 การจัดการความรู้ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ การดำเนินการจัดการความรู้ ผลสำเร็จการของการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพภายนอก

18 แผนการจัดการความรู้ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้

19 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2551 ตัวบ่งชี้ที่ 21 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีการเลือก รวบรวม วิเคราะห์จัดการ ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศและจัดการความรู้อย่างไร

20 การจัดการความรู้ : กพร.
ADLI แนวทาง (Approach) การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ(Deployment) การเรียนรู้ (Learning) การบูรณาการ (Integration)

21 การดำเนินการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
Weblog KM Web Portal KM e-Learning e-Training KM

22 AAA KM Awareness Plan Action Do Achievement Check

23 เว็บที่เกี่ยวข้อง KM-KMUTNB

24 ศูนย์กลางการจัดการความรู้ KMUTNB http://202. 28. 17

25 Weblog KM-KMUTNB http://blog.prachyanun.com

26 Blogger KMUTNB http://202.28.17.101/prachyanun/km/

27 KM-Portal : KMUTNB http://202.28.17.101/prachyanun/rsskmutnb

28 e-Training http://202.28.17.101/prachyanun/etraining

29 e-Learning http://202.28.17.101/prachyanun/km1

30 KM กลุ่มการจัดการความรู้ด้านบริการและงานวิจัย http://www. research

31 e-Training KM

32 Weblog – Gotoknow.org

33 วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ KMUTNB

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google