งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

2  หมายถึง การนำความรู้ และประสบการณ์ตรงที่ เกิดจากการทำงานของ คนในองค์กร มาจัดการ ให้กลายเป็นความรู้แจ้ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน การทำงาน

3

4

5

6

7

8

9  KM ไม่ใช่การเพิ่มภาระ งาน  งานที่ยาก ๆ กลายเป็นงานที่ ง่าย ๆ  แต่ทำให้งานที่ยุ่ง ๆ กลายเป็นงานที่สบาย ๆ  งานที่ไม่เป็นระเบียบ ให้เป็น ระเบียบ  การจัดการงานจาก ประสบการณ์ ไม่ใช่จาก ตำรา  เรื่องที่ต้องทำอยู่แล้ว แต่ยัง ไม่ได้จัดการ

10  การจัดการความรู้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยจะต้องรู้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยในเรื่องอะไรบ้าง  ขณะเดียวกันอาจารย์และเจ้าหน้าที่มักจะ สอบถามข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากรเรื่อง อะไร  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ที่ไหน และแต่ละ หน่วยงานต้องการข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ หรือไม่ ใครคือผู้รู้ และมีประสบการณ์มาก ที่สุด  เมื่อจัดการความรู้แล้ว จะนำไปทำ e- Training เพื่ออบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ บรรจุใหม่ในช่วง 3 ปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการ ประเมิน

11  การจัดการความรู้ข้อมูลหลักสูตรใน มจพ.  หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมีกี่ หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องปรับปรุง หลักสูตรใหม่ ใครรับผิดชอบหลักสูตร ??  ใครคือผู้รู้เกี่ยวกับหลักสูตรแต่ละสาขา ใครคืออาจารย์ประจำหลักสูตร และ หลักสูตรตาม TQF ต้องจัดการอย่างไร  การจัดการความรู้หลักสูตร จะนำไปทำ ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรของ มหาวิทยาลัย เพื่อให้ง่ายต้องการ ค้นหาและสะดวกต่อการเข้าถึง

12

13  Knowledge  Management  University  Technology  Network  Blended

14  กองกลาง / ศูนย์ข่าว ประชาสัมพันธ์  กองแผนงาน  กองบริการการศึกษา / งานรับ สมัคร / งานทะเบียนและสถิติ นักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา  กองบริหารและจัดการทรัพยากร มนุษย์  กองงานพัสดุ  กองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี

15  โครงการกองวิเทศสัมพันธ์  โครงการไอเอสเต้  ศูนย์ประกันคุณภาพ การศึกษา  ศูนย์ประสานราชการใส สะอาด  ศูนย์บริการเทคโนโลยี มจพ. ปราจีนบุรี  งานจัดสิทธิประโยชน์และ เกื้อกูลบุคลากร  งานตรวจสอบภายใน

16  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการผลิตบัณฑิตที่พึง ประสงค์  ด้านการวิจัยและบริการ วิชาการ  * ด้านทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

17  การประกันคุณภาพกับการ จัดการความรู้  การประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ 7 การจัดการ ความรู้ ▪ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ▪ การดำเนินการจัดการความรู้ ▪ ผลสำเร็จการของการจัดการ ความรู้  การประกันคุณภาพภายนอก

18  การบ่งชี้ความรู้  การสร้างและแสวงหา ความรู้  การจัดการความรู้ให้เป็น ระบบ  การประมวลและกลั่นกรอง ความรู้  การเข้าถึงความรู้  การแบ่งปันแลกเปลี่ยน เรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้

19  คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ. ศ.2551  ตัวบ่งชี้ที่ 21 การพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ  หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการ มีการเลือก รวบรวม วิเคราะห์จัดการ ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศและ จัดการความรู้อย่างไร

20  ADLI  แนวทาง (Approach)  การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ (Deployment)  การเรียนรู้ (Learning)  การบูรณาการ (Integration)

21  Weblog KM  Web Portal KM  e-Learning  e-Training KM

22  Awareness  Plan  Action  Do  Achievement  Check

23  http://202.28.17.101/prachyanun/blogk edutech http://202.28.17.101/prachyanun/blogk edutech  http://202.28.17.101/prachyanun/km/ http://202.28.17.101/prachyanun/km/  http://blog.prachyanun.com http://blog.prachyanun.com  http://202.28.17.101/prachyanun/etrai ning http://202.28.17.101/prachyanun/etrai ning  http://km.vecict.net http://km.vecict.net  http://202.28.17.101/prachyanun /km1/ http://202.28.17.101/prachyanun /km1/  http://gotoknow.org http://gotoknow.org  http://www.kmi.or.th http://www.kmi.or.th

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google