งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มติ ครม. เมื่อ 13 พฤษภาคม 2551 ปรับเงินค่าครองชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มติ ครม. เมื่อ 13 พฤษภาคม 2551 ปรับเงินค่าครองชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มติ ครม. เมื่อ 13 พฤษภาคม 2551 ปรับเงินค่าครองชีพ

2 ☺ ให้ปรับขยายเพดานเงินเดือนของ ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำให้ได้ค่าครองชีพ เพิ่มขึ้นอีก จากอัตราขั้นต่ำเดิม 7,700 บาท เป็น 8,200 บาท จากอัตราขั้นต่ำเดิม 11,000 บาท เป็น 11,700 บาท ☺ มีผลย้อนหลัง แต่ 1 พ. ค. 51 ☺ ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วน ราชการ รวมทั้งให้ปรับเงินช่วยเหลือ การครองชีพของเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่ ได้รับในลักษณะเช่นเดียวกับ เงินค่า ครองชีพของข้าราชการ ( พนักงาน ราชการ )

3 ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เดิมไม่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ อยู่แล้ว และ สป. สธ. ไม่ได้มอบ อำนาจการใช้เงินบำรุงไปจ่าย เป็นค่าครองชีพแต่อย่างใด ฉะนั้น ให้รอหนังสือสั่งการใน การปรับอัตราค่าจ้างจาก สป. สธ. ก่อน ( จะมีการประชุมที่ กระทรวงสาธารณสุข 24 มิ. ย. 51 นี้ )..... รอ..... ☺ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เดิมไม่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ อยู่แล้ว และ สป. สธ. ไม่ได้มอบ อำนาจการใช้เงินบำรุงไปจ่าย เป็นค่าครองชีพแต่อย่างใด ฉะนั้น ให้รอหนังสือสั่งการใน การปรับอัตราค่าจ้างจาก สป. สธ. ก่อน ( จะมีการประชุมที่ กระทรวงสาธารณสุข 24 มิ. ย. 51 นี้ )..... รอ.....

4 BONUS กพร. ปีงบประมาณ 2550  สสจ. ได้รับจัดสรรเงินรางวัล 3,745,590.04 บาท จัดสรรให้ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งอยู่ ณ จังหวัดเพชรบุรี ( ตาม จ. 18) ในวันที่ 1 กันยายน 2550 ซึ่งผ่านการ ประเมินเกรด 3 ขึ้นไป แปรผันตาม เงินเดือน จำนวน 1,165 คน เฉลี่ยคน ละประมาณ 3,215 บาท จัดสรรให้ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งอยู่ ณ จังหวัดเพชรบุรี ( ตาม จ. 18) ในวันที่ 1 กันยายน 2550 ซึ่งผ่านการ ประเมินเกรด 3 ขึ้นไป แปรผันตาม เงินเดือน จำนวน 1,165 คน เฉลี่ยคน ละประมาณ 3,215 บาท เงินจะโอนเข้าบัญชีแต่ละคนใน เร็ว ๆ นี้ เงินจะโอนเข้าบัญชีแต่ละคนใน เร็ว ๆ นี้


ดาวน์โหลด ppt มติ ครม. เมื่อ 13 พฤษภาคม 2551 ปรับเงินค่าครองชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google