งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทสถานศึกษา ( มัธยมศึกษา ) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียน แก่งกระจานวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทสถานศึกษา ( มัธยมศึกษา ) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียน แก่งกระจานวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภทสถานศึกษา ( มัธยมศึกษา ) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียน แก่งกระจานวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียน หนองหญ้าปล้องวิทยา รางวัลชมเชย โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ประเภทสถานศึกษา ( อาชีวศึกษา - อุดมศึกษา ) รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

3 ประเภทชุมชน รางวัลชนะเลิศ ชุมชนพระ นครคีรี ( เทศบาลเมืองเพชรบุรี ) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนหัว สะพาน ( อ. เมือง ) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชุมชนหนอง ศาลา ( อ. ชะอำ ) รางวัลชมเชย ชุมชนบ้านทาน ( อ. บ้าน ลาด ) ชุมชนหนองส้ม ( อ. เขาย้อย ) รางวัลชมรมกิจกรรมเด่น ชุมชนบ้านใน ดง ( อ. ท่ายาง ) ประเภทสถานประกอบการ รางวัลชนะเลิศ บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด ( อ. ท่ายาง )

4 การประกวดระดับภาคกลางและ ภาคตะวันออก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมแอม บาสซาเดอร์ พัทยา ชมรม TO BE NUMBER ONE ทีมพี่เลี้ยง สนับสนุน รถ โรงเรียนวัดจันทราวาสสสจ. รถ โรงเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะรพ./ สสอ. เขาย้อยรพ. เขา ย้อย โรงเรียนบ้านลาดวิทยารพ./ สสอ. บ้านลาดรพ. บ้าน ลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเพชรบุรี สสจ. รพ. ชะอำ ชุมชนพระนครคีรีรพ. พระจอมเกล้า / เทศบาลเมือง รพ. พระ จอมเกล้า บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด รพ./ สสอ. ท่ายางรถบริษัท กองเชียร์ โรงเรียน สุวรรณรังสฤษดิ์ฯ สสอ. เมืองรถบัส

5 เป้าหมายการบำบัดผู้เสพยาเสพ ติด จังหวัดเพชรบุรี การบำบัดผู้เสพยา เสพติด เป้าหมาย ( คน ) การบำบัดระบบสมัคร ใจ 1,800 การบำบัดระบบ ต้องโทษ 600 การบำบัดระบบบังคับ บำบัด 600

6 ค่ายบำบัดผู้เสพยาเสพติด จังหวัด เพชรบุรีค่ายบำบัดเจ้าภาพสถานที่ เป้าหมา ย ( คน ) ค่ายกลาง ศพส. จ. พบ. วัดถ้ำ แก้ว 7 ครั้งๆละ 100 ค่ายอำเภอ ศพส. จ. อำเภอ พื้นที่ อำเภอ 8 อำเภอๆ ละ 100 ค่ายวิวัฒน์ พลเมือง ปกครอง จังหวัด ค่าย เพชร โยธิน 3 ครั้งๆละ 100

7 ส่วนกลาง นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บันทึกสถิติ Guiness World Record เป้าหมาย 30,000 คน ทั่วประเทศ - สนามกีฬาม. ธรรมศาสตร์ 5,000 คน - เชียงใหม่, นครสวรรค์, นครราชสีมา, สงขลา จังหวัดละ 1,000 คน - จังหวัดอื่นๆ 300 คน โครงการมหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้างด้วยฮูลาฮูป วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

8 กำหนดการ 14.00-15.00 น. ลงทะเบียน ชมบูธนิทรรศ การ - ชมบูธนิทรรศการ 3 อ. 2 ส. จาก สสอ. ชะอำ - บูธบริการตรวจสุขภาพ จาก รพ. ชะอำ - บูธทดสอบสมรรถภาพทาง กาย จากศูนย์การกีฬาฯ 15.00-16.00 น. การแสดงโชว์ฮูลาฮูป 3 วัย 16.15-16.30 น. พิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบุรี 16.30-17.00 น. ออกำลังกายด้วยฮูลาฮูป พร้อมกันทั่วประเทศ โครงการมหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้าง ด้วยฮูลาฮูป วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 จังหวัดเพชรบุรี ณ ลานจัดกิจกรรมติดชายทะเล กองบังคับการสนับสนุน ทางอากาศ ( ค่ายนเรศวร ) อ. ชะอำ

9 อำเภอเป้าหมาย ( คน ) ผู้ว่า / สสจ./ ผอ. รพ./ สสอ. 22 ตชด. ค่ายนเรศวร 200 มณฑลทหารบกที่ 15 50 ตำรวจภูธรจังหวัด เพชรบุรี 14 สสอ. ชะอำ 162 รพ. บ้านแหลม 31 รร. บ้านในกลาง อ. บ้านแหลม 30 จนท. สสจ./ ส่วนกลาง 47 นักศึกษาพยาบาล 10 เจ้าหน้าที่รพ./ สสอ./ รพ. สต.

10 สิ่ง สนับสนุน เป้าหมาย ( คน ) เสื้อทุกคน ข้าวกล่อง ( มื้อเย็น ) ทุกคน น้ำดื่มทุกคน ค่าพาหนะเฉพาะ กลุ่มเป้าหมาย ห่วงฮูลาฮูปเฉพาะ กลุ่มเป้าหมาย

11 งานพระนครคีรี (28 มี. ค.-6 เม. ย.56) เวทีกลางคืนวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ประกวดหนุ่มลุ่มน้ำเพชร การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE รวมพล อสม. จังหวัดเพชรบุรี 1,000 คน ประกวดหนุ่มลุ่มน้ำเพชร การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE รวมพล อสม. จังหวัดเพชรบุรี 1,000 คน

12 หนุ่มลุ่มน้ำเพชร รับสมัครวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2556 เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. สถานที่รับ สมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี คุณสมบัติชายไทยโสด อายุ 15 – 24 ปี มี ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ไม่ ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 20 มีนาคม 2556

13 หนุ่มลุ่มน้ำเพชร หลักฐา น 1. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนา สูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทาง ราชการออกให้ จำนวน 1 ฉบับ 3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 4. รูปถ่ายเต็มตัวหน้าตรง จำนวน 1 รูป ( โปสการ์ดสี ) 5. คำรับรองของผู้ปกครองให้เข้า ร่วมประกวด ( บิดา - มารดา / ผู้ปกครอง ) สำหรับผู้ ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

14 รางวัลหนุ่มลุ่มน้ำ เพชร 10 รางวัล 1 ชนะเลิศหนุ่มลุ่มน้ำ เพชร 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 4 ขวัญใจสื่อมวลชน 5 ขวัญใจประชาชน

15 รางวัลหนุ่มลุ่มน้ำ เพชร 10 รางวัล 6 ขวัญใจมิตรภาพ 7 หนุ่มมาดเท่ห์ 8 หนุ่ม Healthy 9 ดาวรุ่งเมืองเพชร 10 หนุ่มแต่งกายยอด เยี่ยม


ดาวน์โหลด ppt ประเภทสถานศึกษา ( มัธยมศึกษา ) รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียน แก่งกระจานวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google