งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ รวมพลังเร่งรัดกำจัด ลูกน้ำ ” กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันไข้เลือดออก เนื่องในวัน อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ “ รวมพลังเร่งรัดกำจัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ รวมพลังเร่งรัดกำจัด ลูกน้ำ ” กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันไข้เลือดออก เนื่องในวัน อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ “ รวมพลังเร่งรัดกำจัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ รวมพลังเร่งรัดกำจัด ลูกน้ำ ” กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันไข้เลือดออก เนื่องในวัน อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ “ รวมพลังเร่งรัดกำจัด ลูกน้ำ ”

2 ๑.อสม. สอบถามทุกครัวเรือน ๒. อสม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และท้องถิ่น ชวนประชาชนดำเนินการพร้อมกัน ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน “ ๕ ป ๑ ข คุณนะทำ ” ๔ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย อสม. สำรวจลูกน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ ประเมินเบื้องต้น และชุมชนประเมินผลแบบมีส่วน ร่วมอย่างจริงจัง ให้ลูกน้ำเป็นศูนย์

3 ๓. อสม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ตะไคร้หอม และ ผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอมกันยุง รวมถึงใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านใน การกำจัดลูกน้ำ ๔. อสม. รายงานผลการรณรงค์ ผ่านเว็บไซด์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://110.164.192.180/n_phc56login.ph p http://110.164.192.180/n_phc56login.ph p โปรดทราบ มีทีมจากภายนอกมา ประเมินผลความชุก ของลูกน้ำในทุกพื้นที่ ทุก ท้องถิ่น

4 การจัดงานวันอสม. แห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ กำหนดวัน วันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ สถานที่ หน้าศาลากลาง จังหวัด ( บริเวณลานรัฐพิธี ) รูปแบบงาน โต๊ะจีน จำนวน ๒๐๐ โต๊ะ

5 งานประจำปีพระนครคีรี - เมือง เพชร ครั้งที่๒๗ ระหว่าง วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๐๙. ๐๐น. อสม. เมือง ๑๐๐ คน ร่วมพิธีบวงสรวง ณ บริเวณ ศาลหลักเมือง ๑๖. ๐๐น. อสม. เทศบาลเมือง ๑๐๐ คน ร่วมพิธีปิดงาน ณ บริเวณลานหน้า พระนครคีรี

6 งานประจำปีพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่๒๗ ระหว่าง วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๖ เมษายน๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม อสม. ๑, ๐๐๐ คน ร่วมงาน, ชมทัศนียภาพบนเขาวัง ” “ อบรมฟื้นฟู อสม. เนื่องในสัปดาห์วัน อส ม. แห่งชาติ ” - เมือง จำนวน ๒๐๐ คน - เทศบาลเมือง จำนวน ๑๐๐ คน - บ้านลาด จำนวน ๒๕๐ คน - บ้าน แหลม จำนวน ๒๐๐ คน - ท่ายาง จำนวน ๑๐๐ คน - เขา ย้อย จำนวน ๔๐ คน - ชะอำ จำนวน ๓๐ คน - เทศบาลชะอำ จำนวน ๒๐ คน - แก่งกระจาน จำนวน ๓๐ คน - หนอง หญ้าปล้อง จำนวน ๓๐ คน

7 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กำหนดวัน วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ( เวลา ๐๕. ๐๐ น.) สถานที่ บริเวณพระอุโบสถวัดใหญ่ สุวรรณาราม กลุ่มมวลชน - อสม. ๑๐๐ คน ( เทศบาลเมืองเพชรบุรี ) แต่งกายชุด อสม.

8


ดาวน์โหลด ppt “ รวมพลังเร่งรัดกำจัด ลูกน้ำ ” กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันไข้เลือดออก เนื่องในวัน อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ “ รวมพลังเร่งรัดกำจัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google