งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 โดยกลุ่มย่อยที่ 5 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การนำเสนอ สรุปผลการสัมมนากลุ่มย่อย “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” โดยกลุ่มย่อยที่ 5 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3 มีส่วนร่วมในการกำหนด
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา คณะครุศาสตร์ฯ บุคลากรทุกคนของคณะ มีส่วนร่วมในการกำหนด

4 ผู้ร่วมสัมมนากลุ่มย่อยที่ 5 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1) อ
ผู้ร่วมสัมมนากลุ่มย่อยที่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1) อ.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ประธานกลุ่ม) 2) อ.สุทธิดา ชัยชมชื่น รองหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3) คุณเมลดา กลิ่นมาลี หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา 4) คุณประจักษ์เวช ดีวี หัวหน้าหน่วยโสตทัศนฯ 5) คุณ (เลขานุการกลุ่ม : อนุกรรมการฝ่ายเอกสาร)

5 ผู้ร่วมสัมมนา : กลุ่มย่อยที่ 5
6) อ รอง หน.ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 7) อ รอง หน.ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 8) รอง หน.ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 9) ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร รอง หน.ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา 10) รอง หน.ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้แทนภาควิชา 12) ผู้ประสานงานสมาคมศิษย์เก่า/สโมสรนักศึกษา ผู้ร่วมสัมมนา : กลุ่มย่อยที่ 5

6 ผู้ร่วมสัมมนา : กลุ่มย่อยที่ 5
13) อ. 14) อ. 15) 16) 17) 18) 19) ผู้ร่วมสัมมนา : กลุ่มย่อยที่ 5

7 ผู้ร่วมสัมมนา : กลุ่มย่อยที่ 5
20) 21) 22) 23) 24) 25) ผู้ร่วมสัมมนา : กลุ่มย่อยที่ 5

8 วิเคราะห์ SWOT S W O T

9 เป้าหมาย ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ บริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม จุดแข็ง
จุดอ่อน จุดแข็ง ภัยคุกคาม โอกาส


ดาวน์โหลด ppt คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google