งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม

2 การนำเสนอ สรุปผลการสัมมนากลุ่ม ย่อย “ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม ” โดยกลุ่มย่อยที่ 5 ด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม

3 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา คณะครุศาสตร์ ฯ บุคลากรทุกคนของคณะ มีส่วนร่วมในการกำหนด

4 ผู้ร่วมสัมมนากลุ่มย่อยที่ 5 ด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม 1) อ. วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา ( ประธานกลุ่ม ) 2) อ. สุทธิดา ชัยชมชื่น รองหัวหน้า ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 3) คุณเมลดา กลิ่นมาลีหัวหน้าหน่วย กิจการนักศึกษา 4) คุณประจักษ์เวช ดีวีหัวหน้าหน่วย โสตทัศนฯ 5) คุณ ( เลขานุการกลุ่ม : อนุกรรมการฝ่ายเอกสาร )

5 ผู้ร่วมสัมมนา : กลุ่มย่อย ที่ 5 6) อ. รอง หน. ภาควิชาครุ ศาสตร์เครื่องกล 7) อ. รอง หน. ภาควิชาครุ ศาสตร์ไฟฟ้า 8) รอง หน. ภาควิชาครุ ศาสตร์โยธา 9) ผศ. ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร รอง หน. ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา 10) รอง หน. ภาควิชา บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 11) ผู้แทนภาควิชา 12) ผู้ประสานงานสมาคมศิษย์เก่า / สโมสร นักศึกษา

6 ผู้ร่วมสัมมนา : กลุ่มย่อย ที่ 5 13) อ. 14) อ. 15) 16) 17) 18) 19)

7 ผู้ร่วมสัมมนา : กลุ่มย่อย ที่ 5 20) 21) 22) 23) 24) 25)

8 วิเคราะห์ SWOT S W O T

9 จุดอ่อน เป้าหมาย ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ บริหารจัดการโดยมีส่วน ร่วม จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google