งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ LMS (Learning Management System) and e-Learning คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 30 ก.ย.2551 ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ LMS (Learning Management System) and e-Learning คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 30 ก.ย.2551 ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ LMS (Learning Management System) and e-Learning คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 30 ก.ย.2551 ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

2 Online –Learning การศึกษาทางไกล Distance Learning การศึกษาตลอดชีวิต Life Long Learning การเรียนรู้ตามความสามารถตนเอง Self-paced Learning ความแตกต่างระหว่างบุคคล Individual Difference Social Networking Any time Any where Any place

3 Synchronous Learning การเรียนรู้ในเวลาเดียว หมายถึง การใช้สื่อ ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในเวลาจริง (Real Time) ตอบโต้และมีปฏิสัมพันธ์ได้ทันทีในเวลา เดียวกัน สื่อออนไลน์ : Synchronous Learning ได้แก่ Chat Room, Web Conference, MSN, CamFrog ฯลฯ

4 Asynchronous Learning การเรียนรู้ต่างเวลากัน หมายถึง การใช้สื่อ ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ต่างเวลากัน ไม่สามารถ ตอบโต้และมีปฏิสัมพันธ์ได้ทันที แต่จะสื่อสาร กันได้ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ สื่อออนไลน์ : Asynchronous Learning ได้แก่ E-mail, Web board, Weblog, Wiki, Webcast, WebQuest ฯลฯ

5 Blended Learning การเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยการ จัดการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยสื่อ ออนไลน์และรูปแบบการสอนแบบอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่าง บุคคล

6 Web 1.0 E-mail Chat room Telnet Net meeting Webboard IRC/ICQ LMS

7 Web 2.0 Camfrog YouTube Wikis Podcast Weblog Webcast Webquest LAMP ฯลฯ

8 WBI Web-Based Instruction : WBI การสอนบนเว็บ การเรียนการสอนผ่านเว็บ เว็บช่วยสอน “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เว็บ และทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ตเพื่อ การเรียนรู้”

9 WBT / E-Training Web-Based Training : WBT E-Trainning เว็บฝึกอบรม “การจัดการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยใช้เว็บและอินเทอร์เน็ตเพื่อการ เรียนรู้”

10 E-Learning e-Learning หมายถึง กระบวนการและการใช้ ประโยชน์จากการเรียนการสอนผ่านเว็บ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ห้องเรียนเสมือน และ การเรียนร่วมมือด้วยเครื่องมือดิจิตอลต่าง ๆ รวมถึงการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต, ระบบ อินทราเน็ต ระบบเครือข่าย การเรียนด้วยระบบ เสียง ระบบภาพ ระบบดาวเทียม ระบบโทรทัศน์ และซีดีรอม e-Learning หมายถึง การเรียนรู้ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต หรือการใช้ความสามารถของ ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ e-Learning หมายถึง การบูรณาการทาง การศึกษาที่ไม่ยึดติดกับเวลาและความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ e-Learning หมายถึง การจัดกระบวนการและ การใช้ประโยชน์จากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ที่ออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ไม่ยึดติดกับเวลา และความก้าวหน้าในการเรียนรู้

11 E-Learning 2.0 อีเลินนิ่ง 2.0 หมายถึง การวิวัฒนาการ ของการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ยุคที่สอง ตาม การเปลี่ยนแปลงของระบบ อินเทอร์เน็ตที่เข้าสู่เว็บ 2.0 Web 2.0 >>> E-Learning 2.0 Wikis, LAMS, Webcast, Webquest, Web Social Bookmarking Wikipedia Social Networking : Spacelive.com, Hi5

12 E-Book

13 E-Library

14 E-Journal

15 LMS : Learning Management System เป็นการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน ตั้งแต่เนื้อหา การลงทะเบียน การเก็บ ข้อมูล การจัดกิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเช่น กระดานข่าว ห้องสนทนา อภิธานศัพท์ วิกิ เป็นต้น ซึ่ง จะมีส่วนของระบบฐานข้อมูล ที่สนับสนุน การจัดการเนื้อหาวิชา มีคลังข้อสอบ และ ระบบบริหารจัดการรายวิชา โดยจะ เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแลระบบ โปรแกรมประเภทนี้อาทิ Moodle, Atutor, Learn Square, Caroline, WebCT

16 Thai Cyber University

17 Social Networking การสร้างเครือข่ายออนไลน์ในสังคม สารสนเทศ โดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล อาทิเช่น Blog Wiki Podcast Youtube CamFrog ฯลฯ

18 Blog

19 Wiki

20 Thai Wiki

21 Podcast

22 Webcast

23 Webcast STOU

24 Webquest

25 YouTube

26 TeacherTube

27 M-Learning Mobile Learning การจัดการเรียนรู้โดยอาศัยโทรศัพพ์เคลื่อนที่ เป็นสื่อในการเรียนรู้ที่ติดต่อระหว่างผู้เรียนกับ ผู้สอน ซึ่งสามารถสื่อสารได้ด้วยเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ที่หน้าจอภาพของ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

28 M-Learning RU

29 U-Learning Ubiquitous Learning : การเรียนรู้ทุกหนทุกแห่ง E-Learning + M-Learning

30 SecondLife

31 Avatar

32 แหล่งค้นคว้า M-Learning http://www.m-learning.ru.ac.th/ Webcast http://ctestream02.stou.ac.th/ E-book http://ebook.nfe.go.th/frontend/theme_1/flip.php Second Life http://www.secondlife.com YouTube http://www.youtube.com TeacherTube http://www.teachertube.com ThaiCyberUniversity http://www.thaicyberu.go.th

33 แหล่งค้นคว้า (2) Wiki http://www.wikipedia.org Thai Wiki http://th.wikipedia.org Blog http://www.gotoknow.org http://www.blogger.com http://www.oknation.com E-Learning http://www.vecict.net http://www.elearningvec.net http://prachyanun.vecict.net

34 วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ LMS (Learning Management System) and e-Learning คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 30 ก.ย.2551 ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google