งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริการสารสนเทศเชิงรุก ด้วยกล ยุทธการตลาด : ข้อคิดสู่การปฏิบัติ ทิพภากร รังคสิริ ภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริการสารสนเทศเชิงรุก ด้วยกล ยุทธการตลาด : ข้อคิดสู่การปฏิบัติ ทิพภากร รังคสิริ ภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริการสารสนเทศเชิงรุก ด้วยกล ยุทธการตลาด : ข้อคิดสู่การปฏิบัติ ทิพภากร รังคสิริ ภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย วันที่ 9 สิงหาคม 2550 ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสวนาเรื่อง

2 2 ทำไม...?

3 3

4 4 ห้องอ่านหนังสือร้านบ้านไร่ กาแฟ เอกมัย ร้านจำหน่ายหนังสือต่างๆ

5 5 และ ทำไม...?

6 6 Marketing is the social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others Kotler การตลาด (Marketing)

7 7  ค้นหาและเข้าใจ ความ ต้องการของลูกค้า : บางครั้งยิ่งกว่าที่ลูกค้ารู้ ตัวเอง  สร้างสรรค์สินค้า / บริการ เพื่อสนองความต้องการ นั้นให้ถูกใจกว่าใครๆ หน้าที่การตลาด การจัดการทางการตลาด ทุกอย่าง... เริ่มต้นที่ ความต้องการของลูกค้า

8 8 10 Reasons for Marketing Library and Information Services 1.Competition for customers 2.Competition for resources 3.Maintain your relevance 4.Stop being taken for granted 5.Promote an updated image 6.Visibility 7.Valuable community resource 8.Rising expectations 9.Survival 10.Beneficial to library image Sass, Rivkah K. "Marketing the Worth of Your Library."Library Journal June 15, 2002. http://libraryjournal.reviewsnews.com/index.asp?layout=article&articleId=CA220888 http://libraryjournal.reviewsnews.com/index.asp?layout=article&articleId=CA220888

9 9 กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)  Marketing Mix Strategy Product ผลิตภัณฑ์ / บริการ Price ราคา Place ช่องทางการ จำหน่าย Promotion การ ส่งเสริมการตลาด Core Strategy Segmentation Targeting Positioning กำหนดกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมาย และตำแหน่งใน ใจลูกค้าให้ ชัดเจน วางกลยุทธ์ ส่วนประสม การตลาด 4 ด้านให้ สอดคล้อง

10 10 1)Branding & Positioning 2)Product Mix Strategy : Wide, Depth / (Assortment Strategy) 3)Product / Service Differentiation 4)New Product/Service Development 5)Growth Strategy (Product-Market Matrix) กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ / บริการ (Product Strategy)

11 11 เช่น Questia.com “ faster, easier research !” “Answers NOW! Not Next Year” Branding & Positioning

12 12 Product Mix / Assortment Strategy : Wide, Depth Decision

13 13 4)Product & Service Differentiation 5)New Product / Service Development Avoid “ Marketing Myopia” Think outside the “BOOK” Product / Service Differentiation

14 14 New Product / Service Development

15 15 New Business : The Library Hotel, New York

16 16 บริการสารสนเทศยุคของ Cybrarian (Blended Librarian)  ความสามารถที่จำเป็นของ Blended Librarian ทักษะเดิมของความเป็นบรรณารักษ์ ทักษะ ในระบบ IT : hardware/software skills การออกแบบการเรียนรู้ (Instructional Design)  บทบาทใหม่ของ Blended Librarian สร้างสรรค์บริการใหม่ๆโดย ประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสื่อข้อมูลความรู้ที่มีทั้งใน และนอกห้องสมุด สู่ กลุ่มเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ

17 17 Market Penetration Product Development Market Development ExistingNew P R O D U C T New M A R K E T Diversification Existing Product / Market Expansion Grid กลยุทธการตลาดเพื่อการเติบโต

18 18 กลยุทธ์ราคา (Pricing Strategy) 1.Cost-plus Pricing ราคา อิงต้นทุน 2.Competitive Pricing ราคาอิงคู่แข่ง 3.Value Pricing กลยุทธ์คุ้ม ราคา 4.Bundle Pricing ราคาขาย สินค้าควบชนิด 5.Loss-leader Pricing ราคา ต่ำพิเศษบางสินค้า / บริการ เพื่อดึงคนเข้าร้าน 6.Multiple Unit Pricing ราคาถูกเมื่อซึ้อมาก

19 19 Place

20 20 กลยุทธ์ช่องทางจัดจำหน่าย (Place Strategy) 1)Location.. Location.. And.. Location การมี ชัยด้วยทำเล 2)Multi-channel Marketing กลยุทธ์หลาก ช่องทาง 3)Horizontal Marketing Systems กลยุทธ์ การตลาดแนวนอน 4)Alliances / Network Outlets ช่องทาง การตลาดพันธมิตร / เครือข่าย 5)New forms of Channels กลยุทธ์ช่องทาง รูปแบบใหม่ๆ Delivery Service Drive-thru E-Channels / Bricks-and-Clicks Strategy M-Channels 6)Chain / Franchising / Branches การขยาย สาขา แฟรนไชน์ 7)Cross-selling กลยุทธ์ขายไขว้ช่องทาง Drive-thru Library

21 21 Multi-channel Marketing

22 22

23 23 Horizontal Marketing Systems.. คือ การที่คนกลาง ระดับเดียวกันใน ธุรกิจที่แตกต่าง หรือไม่เกี่ยวข้องกัน หันมาใช้กันและกัน เป็นช่องทางในการ จัดจำหน่ายสินค้าหรือ บริการ

24 24 New forms of Channels

25 25 M-Channels M-Learning รู้ข่าวได้ทันใจ ทุกที่ ทุกเวลา Dial-a-Drink

26 26 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  Customer Relationship Management (CRM)  Direct mail / E-mail Marketing  Event Marketing  Guerrilla Marketing  Buzz Marketing  Cause-related Marketing  Social Marketing  PR / Press Release  Radio Spot

27 27 Customer Relationship Management (CRM)

28 28 Biggest morning tea @ your library Social Marketing & Cause-related Marketing Social Marketing @your library “Born to Read” T-shirt

29 29 Exhibition & Event Marketing

30 30 Guerrilla Marketing To achieve conventional goals, such as profits and joy, with unconventional promotional activity, such as investing energy or creativity instead of money. Guerrilla World Water Day

31 31 ตัวอย่าง Guerrilla Marketing Homeless Pakistani children will wear this winter? Help them with a gift at the pay desk.

32 32 Expanded 7 P’s for Services Marketing  Product  Price  Promotion  Place ------------------  People  Process  Physical Evidence Price Promotion Place People Process Physical Evidence Physical Evidence Product

33 33 กลยุทธ์การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence & Ambience)  Space Allocation  Fixture Selection  Merchandise Presentation  Visual Merchandising  Layout  Circulation  Store Front  Exterior Design  Accessible  Visual cues  Inviting  Ambience  Lighting  Retail Identity  Graphics  Visible Signage แนวคิดการตลาดค้าปลีก การออกแบบ ตกแต่ง จัดวางสินค้า และ สร้างบรรยากาศในร้านค้า...กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้กับห้องสมุด และ ศูนย์เรียนรู้ยุคใหม่ ได้แก่ :

34 34 Physical Evidence & Ambience

35 35 ประกาศ  ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต (2549) นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ประกาศของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย หมวด 7 การบริการ  ห้องสมุดควรมีบริการพื้นฐาน และบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสม ในรูปแบบที่หลากหลาย มี ระเบียบการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการทุก กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการอย่างเสมอภาค สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่าง รวดเร็วตามความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัย มีการนำกลยุทธ์การตลาดและการ ประชาสัมพันธ์มาใช้ในการจัดบริการและ กิจกรรมห้องสมุดเชิงรุก

36 36 Marketing + Library

37 37 4Ps Marketing Mix  Product  Price  Promotion  Place

38 38 การบริการสารสนเทศเชิงรุก  Information Service  Service Mind  Marketing Strategies  E-Marketing + E-Library

39 39 กลยุทธ์การตลาด >> การบริการ สารสนเทศเชิงรุก  กรณีศึกษา กศน.  กรณีศึกษา ม. ขอนแก่น  กรณีศึกษา Library@Orchard  กรณีศึกษา TK Park  Parliament Library on Mobile

40 40 Search Engine

41 41 โครงการ " อ่านหนังสือฟรีบนรถโดยสารประจำ หมู่บ้าน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ "  โครงการอ่านหนังสือฟรีบนรถโดยสารประจำทางได้ แนวคิดจากการพลิกโฉมห้องสมุด ประชาสัมพันธ์งาน ห้องสมุดเชิงรุก จะทำอย่างไรให้ห้องสมุดเป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางของคนทุกเพศ ทุกวัย ได้เสนอแนวทาง แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เรามีที่จอดรถโดยสาร อยู่ด้านข้างห้องสมุด จะมีรถมาจอดรอคิวจำนวน 50 คัน เราได้เริ่มโครงการ จำนวน 20 คัน วิธีดำเนินการ คือ จัดทำกระเป๋าหนังสือโดยมีโลโก้ของห้องสมุดประชาชน " เฉลิมราชกุมารี " อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ หนังสือที่ใส่ในกระเป๋าก็ประกอบไปด้วย หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่นพับความรู้ โดยสื่อได้ผ่านการ คัดเลือกให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการรถโดยสาร ซึ่ง ผู้ใช้บริการรถโดยสาร ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ภิกษุ สามเณร และสื่อจะได้รับการหมุนเวียน สัปดาห์ละครั้ง โครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดี ประชาชนให้ความสนใจ ผลการตอบรับเป็นที่พึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ใช้บริการ

42 42 กรณีศึกษา : SET Corner พบ ประชาชน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บริการห้องสมุดเชิงรุก นำมุมความรู้ตลาดทุน ไปแนะนำยังห้างสรรพสินค้าเมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมานั้น สำนักวิทย บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินงาน ตามแผนงาน SET Corner พบประชาชน ครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้า BigC โดยได้รับ การสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงาน ล่วงเวลาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย พร้อมด้วยสื่อสารสนเทศ

43 43 Parliament Library on Mobile

44 44 Library@Orchard

45 45 TK Park http://www.tkpark.or.th

46 46 The Library Hotel, Newyork http//ww:w.libraryhotel.com/

47 47 ข้อคิดสู่การปฏิบัติ  Best Practice  KM  Sufficiency Economy  Value Added  Delivery  Channel of Distribution  Marketing Strategies

48 48 ‘Imagination is More Important than Knowledge...’ Albert Einstein (1879 - 1955)


ดาวน์โหลด ppt การบริการสารสนเทศเชิงรุก ด้วยกล ยุทธการตลาด : ข้อคิดสู่การปฏิบัติ ทิพภากร รังคสิริ ภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google