งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

N ตามระดับประสบการณ์การเรียนรู้ของ ผร. ที่ได้รับจากสื่อ n ตามลักษณะของสื่อหรือวิธีการใช้งาน สื่อการสอน การแบ่ง ประเภทของสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "N ตามระดับประสบการณ์การเรียนรู้ของ ผร. ที่ได้รับจากสื่อ n ตามลักษณะของสื่อหรือวิธีการใช้งาน สื่อการสอน การแบ่ง ประเภทของสื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 n ตามระดับประสบการณ์การเรียนรู้ของ ผร. ที่ได้รับจากสื่อ n ตามลักษณะของสื่อหรือวิธีการใช้งาน สื่อการสอน การแบ่ง ประเภทของสื่อ

2 n ตามระดับประสบการณ์การ เรียนรู้ของ ผร. ที่ได้รับจาก สื่อ การแบ่งประเภท ของสื่อ

3 แนวคิดของ โฮบานและคณะ (Hoban and other)

4 n กรวยประสบการณ์ 11 กลุ่ม ตามแนวคิดของเอ็ดการ์ เดล (Edgar Dale)

5

6 ประกอบด้วย n ประสบการณ์ตรง n ประสบการณ์รอง n ประสบการณ์นาฎ การหรือการแสดง n การสาธิต n การศึกษานอก สถานที่ n นิทรรศการ n โทรทัศน์ n ภาพยนตร์ n การบันทึกเสียง n ทัศนสัญลักษณ์ n วจนสัญลักษณ์

7 ประสบ การณ์ ตรง เป็นประสบการณ์ขั้นที่เป็น รูปธรรมมากที่สุดโดยการให้ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ โดยตรงจากของจริง สถานการณ์จริง หรือด้วยการ กระทำของตนเอง เช่น การจับ ต้องและการเห็น เป็นต้น เป็นประสบการณ์ขั้นที่เป็น รูปธรรมมากที่สุดโดยการให้ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ โดยตรงจากของจริง สถานการณ์จริง หรือด้วยการ กระทำของตนเอง เช่น การจับ ต้องและการเห็น เป็นต้น

8 ประสบการณ์รอง เป็นการเรียนรู้โดยการให้ ผู้เรียนเรียนจากสิ่งที่ใกล้เคียง ความเป็นจริงที่สุด ซึ่งอาจเป็น ของจำลองหรือสถานการณ์ จำลองก็ได้

9 ประสบการณ์นาฎการ หรือการแสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมติ หรือการแสดงละครเพื่อเป็นการ จัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนใน เรื่องที่มีข้อจำกัดด้วยยุคสมัย เวลา และสถานที่ เช่น เหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่ เป็นนามธรรมเป็นต้น

10 การสาธิต เป็นการแสดงหรือกระทำ ประกอบคำอธิบายเพื่อให้เห็น ลำดับขั้นตอนของการกระทำนั้น

11

12 การศึกษานอกสถานที่ เป็นการให้ผู้เรียนได้รับ ประสบการณ์ต่างๆ ภายนอก สถานที่เรียน อาจเป็นการ ท่องเที่ยว การเยี่ยมชมสถานที่ ต่างๆ หรือการสัมภาษณ์เหล่านี้ เป็นต้น เป็นการให้ผู้เรียนได้รับ ประสบการณ์ต่างๆ ภายนอก สถานที่เรียน อาจเป็นการ ท่องเที่ยว การเยี่ยมชมสถานที่ ต่างๆ หรือการสัมภาษณ์เหล่านี้ เป็นต้น

13 นิทรรศการ เป็นการจัดแสดงสิ่งของต่างๆ การจัดป้ายนิเทศเพื่อให้ สาระประโยชน์และความรู้แก่ ผู้ชม

14 โทรทัศน์ โดยใช้ทั้งโทรทัศน์การศึกษา และโทรทัศน์เพื่อการเรียนการ สอน เพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ ผู้เรียนหรือผู้ชมที่อยู่ในห้องเรียน หรืออยู่ทางบ้าน และใช้ส่งได้ทั้ง ในระบบวงจรเปิดและวงจรปิด การสอนอาจจะเป็นการสอนสด หรือบันทึกลงวิดีโอเทป โดยใช้ทั้งโทรทัศน์การศึกษา และโทรทัศน์เพื่อการเรียนการ สอน เพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ ผู้เรียนหรือผู้ชมที่อยู่ในห้องเรียน หรืออยู่ทางบ้าน และใช้ส่งได้ทั้ง ในระบบวงจรเปิดและวงจรปิด การสอนอาจจะเป็นการสอนสด หรือบันทึกลงวิดีโอเทป

15 ภาพยนตร์ เป็นภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก เรื่องราวเหตุการณ์ลงบนฟิล์ม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ทั้งภาพและเสียงโดยใช้ประสาท ตาและหู หรืออาจจะเป็นการเห็น เพียงภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียว ก็ได้ได้กรณีที่เป็นภาพยนต์เงียบ และไม่มีการพากย์

16 การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง เป็นได้ทั้งในรูปของแผ่นเสียง หรือเทป บันทึกเสียง วิทยุเป็นสื่อ ที่ให้เฉพาะเสียง ส่วนภาพหนึ่ง อาจเป็นรูปภาพ สไลด์ โดยเป็น ภาพวาด ภาพล้อหรือ ภาพเหมือนจริงก็ได้

17 ทัศนสัญลักษณ์ เช่น แผนที่ แผนสถิติ หรือ เครื่องหมายต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นจริง ของสิ่งต่างๆ หรือข้อมูลที่ ต้องการให้เรียนรู้

18 วจนสัญลักษณ์ เป็นประสบการณ์ขั้นที่เป็น นามธรรมมากที่สุด ได้แก่ ตัวหนังสือในภาษาเขียนและ เสียงของคำพูดในภาษาพูด

19 n กลุ่มการกระทำ (Enactive) n กลุ่มภาพ (Iconic) n กลุ่มนามธรรม (Abstracs) ตามแนวคิดของบรูเนอร์ ( Jerome S. Bruner )

20 n ตามลักษณะของสื่อหรือ วิธีการใช้งาน การแบ่งประเภท ของสื่อ

21 สื่อประเภทใช้เครื่องฉาย สื่อประเภทใช้เครื่องฉาย สื่อประเภทไม่ใช้เครื่องฉาย สื่อประเภทไม่ใช้เครื่องฉาย สื่อประเภทเครื่องเสียง สื่อประเภทเครื่องเสียง แนวคิดของ เดอ คีฟเฟอร์ (De Kieffer)

22 สื่อประเภทใช้เครื่อง ฉาย สื่อประเภทใช้เครื่อง ฉาย แนวคิดของ เดอ คีฟเฟอร์ (De Kieffer)

23 สื่อประเภทใช้เครื่อง ฉาย สื่อประเภทใช้เครื่อง ฉาย แนวคิดของ เดอ คีฟเฟอร์ (De Kieffer)

24 สื่อประเภทใช้ เครื่องฉาย สื่อประเภทใช้ เครื่องฉาย แนวคิดของ เดอ คีฟเฟอร์ (De Kieffer)

25 สื่อประเภทไม่ใช้ เครื่องฉาย สื่อประเภทไม่ใช้ เครื่องฉาย แนวคิดของ เดอ คีฟเฟอร์ (De Kieffer)

26

27 สื่อประเภทเครื่อง เสียง สื่อประเภทเครื่อง เสียง แนวคิดของ เดอ คีฟเฟอร์ (De Kieffer)

28 คน (People) คน (People) วัสดุ (Material) วัสดุ (Material) อาคารสถานที่ (Setting) อาคารสถานที่ (Setting) เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment) เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment) กิจกรรม (Activities) กิจกรรม (Activities) แนวคิดของ อี ลาย (Donald Ely)

29 สื่อการสอนประเภทวัสดุ (Software or Material) สื่อการสอนประเภทวัสดุ (Software or Material) สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ (Hardware) สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ (Hardware) สื่อการสอนประเภทเทคนิค วิธีการ (Techniques and Methods) สื่อการสอนประเภทเทคนิค วิธีการ (Techniques and Methods) แนวคิดของสมาคมเทคโนโลยีและ สื่อการศึกษาเมริกา


ดาวน์โหลด ppt N ตามระดับประสบการณ์การเรียนรู้ของ ผร. ที่ได้รับจากสื่อ n ตามลักษณะของสื่อหรือวิธีการใช้งาน สื่อการสอน การแบ่ง ประเภทของสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google