งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเอกสาร และการตกแต่งเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเอกสาร และการตกแต่งเอกสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเอกสาร และการตกแต่งเอกสาร
รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวอังคณา ทองอ่อน ครูผู้สอน

2 การจัดแต่งเอกสารให้สวยงามตรงตามความต้องการ
การเน้นข้อความให้ดูแตกต่าง การเปลี่ยนสีข้อความ การเปลี่ยนฟอนต์และขนาดตัวอักษร การปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร และทำตัวยกและตัวห้อย วิธีใส่สัญลักษณ์ที่ต้องการ เปลี่ยนตำแหน่งกั้นหน้าและกั้นหลัง ปรับช่องว่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า ตีเส้นกรอบและแรเงา ตีเส้นและใส่สีจากคำสั่ง

3 การเน้นข้อความให้ดูแตกต่าง
2 1 3

4 การเปลี่ยนสีข้อความ 2 1 3

5 การเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษร
11 2

6 เปลี่ยนขนาดตัวอักษร 1 2

7 การปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร (หรือการกำหนดช่องไฟ)
1 3 2 4 5 6

8 การทำตัวยกและตัวห้อย
1 3 2 4 5 6

9 วิธีใส่สัญลักษณ์ที่ต้องการ
1 3 2 4 5

10 เปลี่ยนตำแหน่งกั้นหน้าและกั้นหลัง
1 2 3 4

11 ปรับช่องว่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า
1 2 3 4 5

12 ตีเส้นกรอบ 1 2 3 4

13 การแรเงา 1 3 2 4

14 การตีเส้น 2 1

15 การใส่สี 2 1

16 เส้นขอบหน้ากระดาษ 1 2 3 4

17 การตั้งตำแหน่ง Tab 1 2 6 3 4 8 5 9 7 10

18 การเติมลำดับเลขหัวข้อ
1 2 3 4

19 การเติมสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
1 2 3 4

20 การตั้งขนาดกระดาษ 1 2 3 4

21 ขึ้นหน้าใหม่และยกเลิก
1 2 3 4

22 แบ่งคอลัมน์ในเอกสาร 1 2 3 4 6 5 8 9 7


ดาวน์โหลด ppt การจัดเอกสาร และการตกแต่งเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google