งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge management and IT for Nursing ศาสตราจารย์ ดร. รุจา ภู่ ไพบูลย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge management and IT for Nursing ศาสตราจารย์ ดร. รุจา ภู่ ไพบูลย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Knowledge management and IT for Nursing ศาสตราจารย์ ดร. รุจา ภู่ ไพบูลย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

3 David Snowden สรุปการ จัดการความรู้ 2 ยุค ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการ จัดการสารสนเทศ ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการ จัดการสารสนเทศ ยุค เซ็คกี้ (SECI) ยุค เซ็คกี้ (SECI) - Socialization - Externalization - Combination - Internalization ยุคปัจจุบัน เน้น Complex Knowledge and Organic Knowledge- จัดการโดย Chaos Theory, Complex Adaptive System ยุคปัจจุบัน เน้น Complex Knowledge and Organic Knowledge- จัดการโดย Chaos Theory, Complex Adaptive System

4

5 KM and ขุดค้น รวบรวม เลือกใช้ – Search engine ขุดค้น รวบรวม เลือกใช้ – Search engine จัดหมวด จัดหมู่ - ICNP จำแนก ปฏิบัติการ พยาบาล จัดหมวด จัดหมู่ - ICNP จำแนก ปฏิบัติการ พยาบาล สื่อสารข้อมูล – Internet, email สื่อสารข้อมูล – Internet, email จัดกระบวนการ และเปลี่ยน เรียนรู้ - Weblog, chat room จัดกระบวนการ และเปลี่ยน เรียนรู้ - Weblog, chat room

6 GLOBAL ALLIANCE FOR NURSES AND MIDWIVES WHO website :http:my.ibpinitiative.org/GANM WHO website :http:my.ibpinitiative.org/GANM E resource for health information : http://my.ibpinitiative.org/l.axd?i=73f2 E resource for health information : http://my.ibpinitiative.org/l.axd?i=73f2

7 KM วิเคราะห์ สังเคราะห์ - Cohcran Data base วิเคราะห์ สังเคราะห์ - Cohcran Data base สร้างความรู้ใหม่ - Research สร้างความรู้ใหม่ - Research ประยุกต์ใช้ความรู้ - IT application ประยุกต์ใช้ความรู้ - IT application เรียนรู้จากการใช้ความรู้ - Lesson learned เรียนรู้จากการใช้ความรู้ - Lesson learned

8 IT for KM Communication Communication Data Bases Data Bases Data Mining Data Mining

9 Communication เวทีเสมือน

10 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Ramathibodi Quality Conference 48 เวทีจริง

11 DATA BASE

12 DATA, INFORMATION and KNOWLEDGE Data Data ข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่าน การแปลความหมาย Information Information ข้อมูลที่ผ่านการ แปลความหมาย แปลความหมาย จัดกลุ่มหรือจัด โครงสร้างแล้ว Knowledge Knowledge ความรู้ที่ได้จาก การสังเคราะห์ การสังเคราะห์ เพื่อหารูปแบบ และระบุความสัมพันธ์ของข้อมูล ดิบ ดิบ ที่ได้

13 กระบวนการจัดการข้อมูล Data Informatio n Knowledg e

14 ประโยชน์ เพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล เพิ่มศักยภาพทางการพยาบาล วางแผนนโยบาย แม่นตรง วางแผนนโยบาย แม่นตรง พัฒนาองค์ความรู้ต่อเนื่อง พัฒนาองค์ความรู้ต่อเนื่อง สื่อสารมีประสิทธิภาพ สื่อสารมีประสิทธิภาพ

15 การเก็บข้อมูลทางคลินิก ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล การบันทึก การบันทึก การนำไปใช้ การนำไปใช้

16 ข้อมูลทางการพยาบาลที่ จำเป็น ข้อมูลสำหรับการเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อการนำมาใช้ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ (Werluy et al. 1995) ข้อมูลสำหรับการเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อการนำมาใช้ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ (Werluy et al. 1995) จำกัดขนาด จำกัดขนาด เป็นข้อมูลจำเป็น เป็นข้อมูลจำเป็น เฉพาะที่ต้องการใช้จริง เฉพาะที่ต้องการใช้จริง

17 ITEMS ITEMS There were patient hospital number, name, medical diagnosis, referral, admission date, patient/family history, sex, laboratory tests, discharge/expired date, condition before discharge, nursing outcome, nursing problem, nursing intervention, and admission order consequently. (ID,refer,equipment etc.) There were patient hospital number, name, medical diagnosis, referral, admission date, patient/family history, sex, laboratory tests, discharge/expired date, condition before discharge, nursing outcome, nursing problem, nursing intervention, and admission order consequently. (ID,refer,equipment etc.)

18 Research Nursing Minimum Data Set ( Ministry of Public Health 1997, Phuphaibul et al. 1999, Yeekian and Baramee 2004) Nursing Minimum Data Set ( Ministry of Public Health 1997, Phuphaibul et al. 1999, Yeekian and Baramee 2004) 23 list of NMS (1999) 23 list of NMS (1999) Not complete NMS 99.2% (2004) Not complete NMS 99.2% (2004) - General inf. Incomplete 60.5% - General inf. Incomplete 60.5% - Administration inf. Incomplete 98.1% - Administration inf. Incomplete 98.1% - Nursing inf. Incomplete 6.1% - Nursing inf. Incomplete 6.1% Success rate of ICNP codes application 80.5- 99.2% (2004) Success rate of ICNP codes application 80.5- 99.2% (2004) Pain is the most identified “Nursing Dx.”(1999,2004) Pain is the most identified “Nursing Dx.”(1999,2004)

19

20 DATA MINING Retrievable data Retrievable data Report Report Research Research

21 ICNP AN INFORMATION TOOL

22 Thailand ICNP development Thai Nurses’ Association Nursing Division (Institute), MOPH Nursing Informatics Society of Thailand Nursing Council of Thailand Nursing Education SIG Nursing Services etc.

23 ICNP development in Thailand Apply ICNP version 1 in about 60 standard care plan Apply ICNP version 1 in about 60 standard care plan Guideline should come out in Feb 2008 Guideline should come out in Feb 2008

24 Communities of Practice (CoP) Definition The term Community of Practice (CoP) was first coined by Etienne Wenger, who CoP as those communities that are formed by people who engage in a process of collective learning in a shared domain of human endeavour (Wenger 2004). The term Community of Practice (CoP) was first coined by Etienne Wenger, who CoP as those communities that are formed by people who engage in a process of collective learning in a shared domain of human endeavour (Wenger 2004).

25 The CoP Knowledge Cycle and Continuous Improvement Lou Compernolle, KCS/KMS/EIP Christopher Bailey, KCS Coodinator version 2 (14/4/05)

26 Hard Tools Information and communication technologies (ICT). Information and communication technologies (ICT). Websites or homepages Websites or homepages

27 Hard Tools to facilitate (1) Blogging has the potential of being a more organic way to build communities. Blogging has the potential of being a more organic way to build communities.

28 Hard Tools to facilitate (2) Bulletin Boards Bulletin Boards Community management tools Community management tools Expert directories connect people, Expert directories connect people,

29 Hard Tools to facilitate (3) Repositories for information artefacts, relevant the community, including documents, meeting notes, strategies, literature. Repositories for information artefacts, relevant the community, including documents, meeting notes, strategies, literature. Virtual discussion spaces for online discussions and information sharing, and responding to questions and answers. Virtual discussion spaces for online discussions and information sharing, and responding to questions and answers. Synchronous electronic collaboration rooms to allow the visual sharing of information during for example a teleconference. Synchronous electronic collaboration rooms to allow the visual sharing of information during for example a teleconference.

30 Soft Tool (1) Soft tool: mechanisms to increase and enhance the sharing and learning within CoP After Action Reviews take place immediately after an event, project or activity. The main purpose is learning by talking and thinking about a completed activity or project and thus state lessons learned and understand the process. After Action Reviews take place immediately after an event, project or activity. The main purpose is learning by talking and thinking about a completed activity or project and thus state lessons learned and understand the process. A retrospect is an in depth discussion which happens after the completion of an event to capture lessons learned during the entire activity, thus capturing process. A retrospect is an in depth discussion which happens after the completion of an event to capture lessons learned during the entire activity, thus capturing process. Knowledge competencies (self assessment) are used to analyse learning needs and discover optimal learning relationships with each other. Knowledge competencies (self assessment) are used to analyse learning needs and discover optimal learning relationships with each other.

31 Soft Tool (2) Mentoring. Mentoring. Narration/Story Telling Narration/Story Telling Peer Assist Peer Assist

32 Soft Tool (3) Small meetings, discussion groups and forums. Small meetings, discussion groups and forums. Performance Improvement Models Performance Improvement Models (CIDA 2003, MAQ 2004, Wenger et al. 2002, WHO Draft KCS Strategy 2005)

33

34 วรรคทองของ KMI Knowledge is to use, to consume ความรู้ใช้ไม่หมด ยิ่งให้ ยิ่งเพิ่ม Knowledge is to use, to consume ความรู้ใช้ไม่หมด ยิ่งให้ ยิ่งเพิ่ม การจัดการความรู้ไม่ใช่เน้นที่ คอมพิวเตอร์ แต่เน้นที่ปฏิสัมพันธ์ การจัดการความรู้ไม่ใช่เน้นที่ คอมพิวเตอร์ แต่เน้นที่ปฏิสัมพันธ์ Knowledge จัดการไม่ได้ แต่ เอื้ออำนวยได้ (Enable) Knowledge จัดการไม่ได้ แต่ เอื้ออำนวยได้ (Enable) KM มุ่งการเสริมพลัง Synergy KM มุ่งการเสริมพลัง Synergy ความรู้อยู่ที่อยู่ใช้ ไม่ใช่อยู่ที่แหล่ง รวบรวมความรู้ ความรู้อยู่ที่อยู่ใช้ ไม่ใช่อยู่ที่แหล่ง รวบรวมความรู้ KM is a journey, not a destiny. KM is a journey, not a destiny.

35 วรรคทอง IT เป็น วัฒนธรรม IT เป็น วัฒนธรรม แต่จะใช้ ประโยชน์จริง ต้องมีคนที่จะ เข้าไปมีส่วน ร่วม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โดยใช้ IT เป็น ช่องทาง แต่จะใช้ ประโยชน์จริง ต้องมีคนที่จะ เข้าไปมีส่วน ร่วม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โดยใช้ IT เป็น ช่องทาง

36 CONTINUING TO WORK TOGETHER WITHIN THE GLOBAL NURSING COMMUNITY

37


ดาวน์โหลด ppt Knowledge management and IT for Nursing ศาสตราจารย์ ดร. รุจา ภู่ ไพบูลย์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google